Tekst als PDF.

Aan het Adviespunt Klokkenluiders
Commissieleden Martin van Pernis, Edith Snoey en Onno van Veldhuizen
Postbus 90414, 2509 LK Den Haag

http://www.adviespuntklokkenluiders.nl

1 januari 2013
Betreft: Melding van een vermoeden van een misstand

 

Geachte Commissie,

Bij u meld ik een vermoeden van een misstand waarover ik enige kennis heb als econometrist en wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau in 1982-1991. Deze misstand vindt plaats in het Centraal Planbureau en er is een maatschappelijk belang in het geding. [1]

Onderscheid is te maken tussen enerzijds datgene wat voor u niet ontvankelijk is - namelijk de individuele kant van de censuur van de wetenschap sinds 1990 en het onheus ontslag in 1991 waarvoor de interne beroepsprocedure toegepast is en gefaald heeft - en anderzijds datgene wat voor u ontvankelijk kan zijn, namelijk de (maatschappelijke) gevolgen nadien van die censuur en dit falen van de interne procedure, met ook een huidige misstand in 2012. [2] Zie voor dit onderscheid ook mijn brief aan de plv. sg. mr. J.W. Weck uit 1990. [3]

Ik meld u slechts het tweede, ook al zal ik noodzakelijkerwijs het eerste noemen. Hierbij kan ik ook extra materiaal aandragen. (A) Destijds is de kwestie als individuele zaak behandeld en zulk materiaal is buiten de orde gehouden. Men kan zich afvragen of het voor de regelingen destijds wel juist was dat de zaak als individueel werd afgedaan. Te adviseren is de interne beroepsprocedure over te doen. (B) De huidige economische crisis bevestigt mijn gelijk.

De grootste misstand anno 2012 is dat de directie van het CPB negeert dat de crisis mijn analyse bevestigt, zodat men t.a.v. deze analyse blijkbaar alleen kijkt naar censuur sinds 1990 en het ontslag in 1991. Ook de Centrale Plan Commissie en externe visitatiecommissies die het werk van het CPB toetsen negeren de nieuwe informatie. Zou de censuur worden opgeheven dan zou dit een belangrijke bijdrage kunnen bieden voor de aanpak van de economische crisis.

De melding staat in het bijgesloten document met de titel: "Melding aan de Commissie Advies- en Verwijspunt Klokkenluiden omtrent de (maatschappelijke) gevolgen van de (voortdurende) censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau sinds 1990".

Ik zou het waarderen wanneer een gesprek met u mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist en leraar wiskunde
Kandidaat van het Sociaal Liberaal Forum voor President van de EU
(...
http://thomascool.eu ... )

[1] http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/klokkenluider/vragen FAQ nummer 1 "Klokkenluiden gaat over vermoedens van misstanden in organisaties, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Iemand luidt de klok als hij iemand anders vertelt over een misstand waarvan hij door zijn werk kennis heeft."

[2] http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/klokkenluider/vragen FAQ nummer 4 "Wanneer iemand de klok luidt, spreekt hij zijn bezorgdheid uit over een ongeoorloofde activiteit die invloed heeft op anderen. Deze anderen kunnen bijvoorbeeld de werkgever zijn, klanten, of de samenleving als geheel. De klokkenluider ondervindt over het algemeen niet direct persoonlijk de negatieve gevolgen. De klokkenluider heeft dus in het algemeen geen primair persoonlijk belang bij de praktijk die hij aan de kaak stelt; hij probeert anderen te waarschuwen. Daarom kan niet van de klokkenluider verwacht worden dat hij de misstand bewijst. Hij is een boodschapper van een misstand die anderen moeten onderzoeken of oplossen. Hij moet wel aannemelijk maken dat zijn vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden.
Dit verschilt geheel van een klacht. Wanneer iemand klaagt, geeft hij aan dat hij persoonlijk slecht behandeld is. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat hij gepest of dwarsgezeten wordt, of dat er inbreuk is gemaakt op zijn rechten als werknemer. De klager zoekt dus een oplossing voor zichzelf, en heeft daarom groot belang bij de uitkomst van het onderzoek naar de klacht die hij heeft ingediend."

[3] http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1990/07/31/index.html

Melding aan de Commissie Advies- en Verwijspunt Klokkenluiden omtrent de (maatschappelijke) gevolgen van de (voortdurende) censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau sinds 1990

Thomas Cool / Thomas Colignatus

1 januari 2013

 1. Dit document hoort bij mijn brief aan genoemde Commissie d.d. 1 januari 2013. Daarin staan ook de kerndefinities omtrent het melden van een vermoeden van een misstand.
 2. In de wetenschap geldt dat wanneer een onderzoeker een nieuw idee heeft, dat collegae dan niet automatisch via gedachtenlezen datzelfde idee hebben, maar dat erover gesproken moet kunnen worden. Wanneer dat spreken onmogelijk wordt gemaakt dan is dat tegen de wetenschappelijke ethiek, en dat heet dan censuur of breidel.
 3. Eerder schreef ik het opstel "Ben ik een klokkeluider ?" (mijn voorkeursspelling). Een klokkeluider wordt gangbaar geacht te zwijgen maar spreekt. Een wetenschapper wordt geacht te spreken maar kan door censuur worden getroffen.
  Een wetenschapper kan echter ook "klokkenluider" zijn in de zin van de Commissie.
  Te prefereren is de term "noodremgebruiker" maar wel op voorwaarde dat de trein ook echt stilstaat.
  http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/KlokkeluiderQ.html
 4. Onderscheid is te maken tussen enerzijds datgene wat voor deze Commissie niet ontvankelijk is - namelijk de individuele kant van de censuur van de wetenschap en het onheus ontslag in 1991 waarvoor de interne beroepsprocedure toegepast is en gefaald heeft - en anderzijds datgene wat voor deze Commissie ontvankelijk kan zijn, namelijk de (maatschappelijke) gevolgen nadien van die censuur en dit falen van de interne procedure. Deze melding betreft slechts het tweede, ook al zal ik voor het betere begrip het eerste wel noemen. Wanneer het tweede ontvankelijk wordt geacht kan blijken dat logischerwijs volgt dat het eerste relevante aspecten heeft. (Men kan zich afvragen of het voor de interne regelingen destijds in 1990 wel juist was dat de zaak als individueel werd afgedaan.)
 5. Een misstand in en vanaf 1990: De directie van het Centraal Planbureau (CPB) heeft de publicatiegang in de reeks "op naam van de auteur" tegengehouden.
  1. De ambtenarenrechter laat de censuur toe maar hanteert geen wetenschappelijke normen en gunt de directie het oordeel wat gepubliceerd wordt – waardoor de categorie "op naam van de auteur" een lege huls wordt.
  2. Een commissie van wetenschappers van de NVMC verbaast zich over het tegenhouden van discussie en publicatiegang op het Centraal Planbureau (CPB): http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/NVMC/Verslag.html
   De reactie van de directie van het CPB staat in "De ontketende kiezer" pag 113:
   http://thomascool.eu/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html
   Ter nadere informatie: het functie-informatie-formulier:
   http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1987/05/28/FIF.html
  3. De melding aan de werkgemeenschap aan wetenschappers economie draagt juist bij tot ontslag, door het onjuist optreden van hoogleraar Frank den Butter: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/DenButter/HeelErgEng.html.
  4. Een rapporteur van de Commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer geeft een verkeerde weergave van een verzoek, en men negeert een protest daartegen.
 6. De grootste misstand in 2012: De directie van het CPB kijkt t.a.v. mijn analyse blijkbaar alleen naar het ontslag in 1991 en negeert het nieuwe bewijs. De economische crisis bevestigt de analyse. De nieuwe analyse uit 1989/90 is nog steeds relevant voor aanpak van werkloosheid en armoede anno 2012. Voor de inhoud van deze analyse, zie http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html en het CPB-boek "Europa in crisis" en recensie:
  http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-11-21-RecensieEuropaInCrisis.html. Zie mijn advies tot ontslag der hoogleraren economie en tot boycot van Nederland:
  http://thomascool.eu/Papers/CSBH/Index.html De directie zou kunnen stellen: het was toen al onzin dus het ontgaat ons hoe een crisis het zinvol kan maken ... Vraag dan ook het bewijs.
 7. Het protest zelf: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html (zowel individuele kant als Commissie-Klokkenluiden als de maatschappelijke relevantie).
 8. Een misstand in 1990/91 met gevolgen: een CPB-collega heeft tegen mij in 1990/91 gezegd zich ook geïntimideerd te voelen. Deze informatie was bij de interne bezwarenprocedure zogenaamd buiten de orde en de medewerker is niet gehoord. Deze werkt daar inmiddels niet meer. Zie "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994) pag 15: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html
  PM. Voor heropening van "het individuele traject" zou juridisch gezien een "nieuw feit" nodig zijn, en wellicht zou de rechter het als zulk nieuw feit accepteren wanneer de medewerker alsnog een getekende verklaring zou afleggen. Die medewerker moet dan wel uitleggen waarom hij twintig jaar lang gezwegen heeft. Blijkbaar is de intimidatie nog zeer sterk, ook anno 2012. Men zou er begrip voor kunnen opbrengen dat hij voor de eigen veiligheid heeft gekozen, maar aan de andere kant is het zorgelijk dat de drempel om vrij te spreken zo hoog is. Zou een anonieme verklaring afgelegd bij een notaris de doorslag kunnen geven ? Maar in welk een onmogelijke positie kom ik dan weer, bij een collega-wetenschapper te moeten gaan bedelen om zo'n constructie met onduidelijke kans op succes ?
 9. Een misstand: er zijn fouten in de modellen en analyses van het Centraal Planbureau (CPB). Ja, natuurlijk, zal iedere CPB-er toegeven: we zijn niet perfect. De echte misstand is dat er niet gesproken mag worden over fouten die ook aangetoond worden.
 10. Een misstand: Dat op het CPB blijkbaar niet daarover gesproken mocht worden gold niet alleen in 1989-1991 maar in de hele periode 1989-2012. De rechter heeft mij in de afdeling teruggeplaatst en de minister van EZ erkent dat ik daar weer zou werken indien ik inmiddels niet ontslagen zou zijn. Dat is bewust misbruik van kronkels in juridisch denken, in strijd is met de wetenschappelijke ethiek. Zulk misbruik bewijst de misstand.
 11. Een misstand: dat de directie van het CPB claimt dat het bureau een wetenschappelijk instituut is, en dat velen dat denken, terwijl dat in de praktijk niet zo is. Ja, het CPB is geen academisch instituut. Ja, het CPB is een bijzonder adviesorgaan van de regering. Ja, er zijn na 1991 visitatiecommissies gekomen. Maar het CPB is nog steeds aantoonbaar niet wetenschappelijk, en de directie geeft een verkeerde voorstelling van zaken. http://thomascool.eu/Thomas/English/TPnCPB/Audit/Index.html
 12. Belangrijke informatie ontbreekt nog, juist ook door die censuur.
 13. Didactisch samengevat is de situatie deze: Ik kan momenteel slechts een doos tonen maar niet het cadeau dat erin zit. Als fabrikant zet ik op de doos dat het een mooi product is, maar ja, soms raakt een koper teleurgesteld en blijkt de belofte later te mooi te zijn.
  1. De maatschappij moet aldus de afweging maken: gunt men de directie van het CPB hun dwaling, censuur en machtsmisbruik of houdt men vast aan de bedoelingen bij het instellingsbesluit van het CPB en met name mijn aanstelling dat het om wetenschap gaat.
  2. Er is een klein gaatje in de doos waardoor misschien een aspect van de anayse kan worden begrepen. T.a.v. een aspect van het loonmatigingsbeleid (zie onder) zijn de oud-collegae door deze crisis ietwat anders gaan denken. Wat bewijst dit ? Alleen dat de crisis groot is ? Wanneer je niet naar mijn analyse kijkt dan zie je natuurlijk geen bevestiging:
   http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-02-03-Loonmatiging.html
 14. Wil deze gecensureerde informatie beschikbaar komen dan moet de censuur opgeheven worden. Een deel van die informatie zit in mijn gedachten. Ik kan veel vragen maar in alle redelijkheid niet alle vragen van collega’s voorzien wanneer zij om meer duidelijkheid zouden vragen. Een deel van wat in mijn hoofd zit kan niet tot uitdrukking komen wanneer de interactie met de collegae ontbreekt. Mutatis mutandis voor doorrekeningen met een model. Dat betekent: (a) dat ik op het CPB de analyse moet kunnen presenteren en bespreken met collegae en (b) met de nodige modelberekeningen (destijds verboden door de directie ook al behoorde het tot mijn functie), (c) en daar de publicatiegang moet kunnen afmaken, in de CPB-reeks "op naam van de auteur". Dit zijn drie cruciale eisen. Nader toegelicht:
  1. Bij wat nu op mijn website staat zal een kamerlid blijkbaar niet snel vragen aan de minister van EZ gaan stellen maar bij een publicatie met een CPB-stempel is die kans groter. Het CPB en zijn medewerkers hebben in het landsbestuur immers een adviserende rol die academici niet hebben. (Die rol is momenteel door de censuur uitgehold.)
  2. Met een kopie van het CPB-model en het doen van berekeningen thuis, dan zijn uitkomsten ongeloofwaardig zonder die discussie met collegae en de publicatie in die CPB-reeks. (Binnen de context van bijv. een promotie is de situatie al weer beter maar ook dan zijn weer nadere condities, en de situatie blijft inadequaat.)
  3. Zou ik eenmalig weer op het CPB worden uitgenodigd om met collega e.e.a. te bespreken, dan ontstaat de onhandige situatie dat ik als ontslagen medewerker mogelijk gezien wordt als iemand die een gelijk probeert te halen in oppositie tegen het bureau, en dat is een rare situatie. De juiste situatie is het normale functioren, waarin men elkanders capaciteiten en analyses leert kennen en voor vragen eventueel bij elkander aanklopt. Wanneer de directie hier een inbreuk op pleegt dient de directie vervangen te worden en niet de medewerker met de nieuwe analyse.
 15. Waar ik hierboven stel dat de directie negeert dat de economische crisis mijn gelijk bevestigt, dan moet men dit ook zo lezen. Wellicht kan men een notitie tonen uit een recente periode waarin een poging is gedaan om te kijken wat mijn analyse betekent in het licht van de jongste crisis. Wellicht doet men dit zelfs met gebruikmaking van mijn jongste boek "Common Sense: Boycott Holland". Maar dan nog zal ook de directie van het Centraal Planbureau uiteindelijk moeten toegeven dat men niet in mijn gedachten kan kijken, dat ook de directeur niet kan voorspellen wat de discussie met de collegae oplevert, en hoe de buitenwacht en de (inter-) nationale economie gaan reageren wanneer de publicatie er ligt.
 16. Men zou kunnen stellen dat ik als individueel wetenschapper een individueel probleem heb dat ik maar moet oplossen door mijn analyse aan wetenschappelijke economische tijdschriften aan te bieden. Sommige hoogleraren economie stellen dit. Zij ontberen dan wezenlijke kennis omtrent het nationale integratiekader en zij tonen zich onvoldoende bewust t.a.v. de wetenschappelijke ethiek.
  1. Censuur van de wetenschap is nooit een individueel probleem maar een aantasting van het maatschappelijk weefsel.
  2. Wat in tijdschriften staat moet altijd apart getoetst worden voor wie zo’n analyse gaat gebruiken. De regering heeft zijn integratiekader daartoe in het CPB. De kwestie moet altijd op het CPB opgelost worden.
  3. Eventueel zou de directie van het CPB geholpen zijn door ondersteunende reacties vanuit de economische tijdschriften. Neem als gedachtenexperiment dat de directie van het CPB de censuur beëindigt wanneer ofwel 1 editorial van de 5 toptijdschriften ofwel 10% van de editorials van de 100 toptijdschriften aanbeveelt dat dit moet gebeuren. Dat is dan een rare regel om de voorbereiding van het economisch beleid van het land op te baseren. Voor mij als medewerker en econometrist van het CPB volstaat het om te protesteren tegen censuur. Het CPB is een gerenommeerd instituut, mijn werk heeft kwaliteit, en er is geen enkele reden waarom van mij verlangd zou kunnen worden dat ik in een tijdschrift publiceer om de censuur bij het CPB op te heffen. Het is bizar dat wanneer ik aan de plv.sg. van EZ een melding van censuur doe, dat de juristen niet alleen van EZ maar ook van BiZa zich tegen mij keren alsof ik het probleem ben, in plaats van dat mij steun wordt geboden bij het verder uitzoeken en oplossen van de zaak.
  4. Relevant zijn ook de feedback van de (oud-) collegae en de doorrekeningen. Er is op het CPB gespecialiseerde kennis aanwezig die men niet snel elders treft. Bijvoorbeeld heb ik al delen van de analyse gepresenteerd in de boeken TP&CPB, DRGTPE, PENAFC, VTFD, D&S en CSBH maar de respons is minimaal, niet door gebrek aan kwaliteit van de analyse, maar door factoren zoals het ontbreken van zulke model-doorrekeningen en de interactie met collegae. Bijvoorbeeld kan een collega aangeven wat hij of zij niet begrijpt of wat onduidelijk is, zodat ik dit kan uitleggen. Het zou zelfs kunnen dat de collegae de hele analyse onderuit halen (maar dat lijkt onwaarschijnlijk en komen we ook pas te weten wanneer de analyse in zijn geheel gepresenteerd is).
  5. Academische economen staren zich blind op het proces van "peer review" van tijdschriften. Zij kunnen ook gewoon direct mijn boeken lezen en commentaar geven, en zo ontstaat die "peer review" ter plekke, en transparant voor iedereen te controleren. In de afgelopen twintig jaar zijn er slechts enkele pogingen gedaan t.a.v. publiekversies van de analyse. Bij de bespreking in de Staatscourant van het publieksboek van Hans Hulst en Auke Hulst "Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt" uit 1998 kijkt professor Joan Muysken helaas niet naar het onderliggende werk. Inmiddels schat hij de (verborgen) werkloosheid in Nederland wel op twee miljoen personen en is zijn eigen oplossing problematisch: http://www.thomascool.eu/SvHG/Hulst/Staatscourant.html
   http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/overheid-moet-geen-uitkering-maar-werk-aanbieden
  6. Wordt de analyse aan wetenschappelijk economische tijdschriften aangeboden dan komt dit vaak met kerende post terug, want de redacties accepteren blijkbaar geen protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB. Bij het blad Economisch-Statistische Berichten (ESB) en bij de website MeJudice.nl worden mijn inzendingen omtrent het protest afgewezen.
  7. In 2012 werd een Economendag georganiseerd bij De Nederlandsche Bank, met een onafhankelijk comité, en het secretariaat lag bij het Centraal Planbureau. Mijn paper over de economische crisis werd niet uitgekozen om te presenteren. Ik vind dat vreemd want het is een uitstekend paper vergelijken met de papers die wel gepresenteerd mochten worden. Vervolgens legde die namiddag Carmen Reinhart uit dat schulden van Griekenland zijn kwijt te schelden, maar zo’n voorstel kon je ook lezen in mijn paper, en dan beter uitgewerkt dan door Reinhart, en beter dan zoals de EU raad later besloot (en VVD-kandidaat Mark Rutte in de verkiezingen gelogen had dat zulks niet zou gebeuren).
   http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33476
   http://www.cpb.nl/agenda/nederlandse-economen-dag-2012
  8. Ik adviseer tot collectief ontslag van hoogleraren economie omdat zij blijkbaar niet begrijpen wat integriteit van de wetenschap is. Mijns inziens is de stand van de economische wetenschap zodanig dat dit advies geldig is. De hoogleraren economie moeten vervolgens ook uitleg geven conform de stand van de wetenschap, en zijn dus incompetent wanneer zij niet zelf uitleggen dat zij zijn te ontslaan.
   http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf
 17. Een misstand: Nederland kon in 1990-2012 niet goed omgaan met gebreidelde wetenschapers of klokkenluiders. Collega-economen, Tweede Kamerleden en journalisten nemen de ontslagen medewerker blijkbaar niet serieus. Wellicht kijkt men naar wat op het internet staat maar men gaat niet in gesprek om de zaak op te lossen. Op zijn best krijg je adviezen "Hou erover op" en daarna denkt men "Hij luistert niet, misschien is hij wel terecht ontslagen". Dit is nog steeds niet opgelost. Wellicht draagt de instelling van de Commissie bij tot verbetering. Maar het is curieus dat sommige instellingen er niet zelf in slagen.
  1. Problematisch is dat de KNAW faalt. http://boycottholland.wordpress.com/2012/03/08/robbert-dijkgraaf-as-darth-vader
  2. De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde is een disfunctionele vereniging. Men doet mooie dingen maar negeert de olifant in de kamer. U zou professor Arnoud Boot kunnen vragen wat zijn belemmeringen hier zijn. Wat is de reactie van leden van de KVS op het boek "Democratie & Staathuishoudkunde" (2012) ?
   http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html
   Overigens laat "staathuishoudkunde" zich in het Engels vertalen als "political economy", zodat ook het boek "Definition & Reality in the General Theory of Political Economy" (DRGTPE) van belang is:
   http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html
  3. Disfunctioneel zijn ook de wetenschappelijke bureau’s der politieke partijen, maar misschien nemen de andere bureau’s aan dat zij kunnen steunen op de kwaliteit van de Wiardi Beckman Stichting: http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Politiek/Artikelen/Somsloop.html
  4. T.a.v. censuur van de wetenschap is het niet per se nodig naar economen te kijken. Gezaghebbend zijn natuurlijk Nobelprijswinnaars Gerard ‘t Hooft and Martinus Veldman, maar die zijn op leeftijd en besteden hun beperkte tijd denkelijk het liefst aan andere zaken dan deze kwestie. Wellicht kunt u andere natuurkundigen vinden die interesse hebben ? http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2010-02-07-Natuurkundigen.pdf
  5. De zogenaamd kritische media
   http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/FalenVanDeMedia.html
  6. Bekende klokkeluiders en hun organisaties zijn blijkbaar met alles bezig maar staan niet open voor het vraagstuk van werkloosheid en de CPB-kwestie.
   1. Wetenschappers die zich met zulke zaken bezighouden houden de boot af. Het is onjuist dat zij geen argumenten geven op grond waarvan hun keuze voor verandering vatbaar zou worden. Pijnlijk is dat de wetenschappelijke integriteit hen blijkbaar onvoldoende aanspreekt om zulke argumenten te geven. Ik noem Mark Bovens (UU), Joep van Vliet (UvA) en Leo Huberts (VU), n.a.v. ook de zaak van Fred Spijkers:
    http://www.deondernemer.nl/binnenland/179192/Word-geen-klokkenluider.html
   2. http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/Klokkeluidersfonds011003.htm
   3. De http://www.expertgroepklokkenluiders.nl bestaat sinds circa 2002 maar er is geen link naar mijn website te vinden, zelfs niet na de economische crisis die mijn gelijk bevestigt. Ik heb verschillende berichten naar deze club gezonden maar tot een nuttig gesprek is het nog niet gekomen. De club vormt in 2002-2012 een soort blokkade in een deel van de samenleving voor mijn melding van de misstand.
    "De Expertgroep (...) verenigt enkele vooraanstaande en erkende Nederlandse klokkenluiders." Hoezo, "erkend" ? Klaarblijkelijk bepaalt de minister van BiZa dat je "erkend" wordt ? "Sinds 2008 fungeert de Expertgroep als formeel adviseur van de Minister van Binnenlandse Zaken". Ik ontkom niet aan de indruk dat men zich heeft laten inpakken en dat men daardoor vooruitgang bij andere zaken in de weg kan zitten. Mijn indruk is dat de "Expertgroep" zeer naief is t.a.v. hun contacten bij de overheid. Men ziet blijkbaar niet dat de overheid allerlei subsidietjes heeft om van alles te onderzoeken zonder dat zaken veranderen. Dat was als zo in 1990, zie het paper dat de directie van het CPB met censuur trof. Zo verwijst men positief naar Guido Enthoven en diens boek "Informeren of manipuleren" (2012) maar geeft men tegelijkertijd een waslijst van problemen uit de periode 1990-2012 waar Enthoven met al zijn subsidies klaarblijkelijk weinig succesvol is geweest. Enthoven schrijft: "Het parlement moet regelmatig besluiten nemen op basis van gebrekkige informatie. Dat is op lange termijn niet houdbaar". Maar, ik adviseerde toch al tot een Economisch Hof om juist dat informatieprobleem aan te pakken ?
    http://www.pm.nl/agenda/2303/boekpresentatie-guido-enthoven-informeren-manipuleren
    Hoe blind moet je blijven, als het probleem al in 1990 zo groot is gebleken ?
    Waarom negeren deze "experts" een advies van een econometrist van het CPB ?
    Het Zwartboek stelt dat de initiatiefwet van de SP zou leiden tot adequate bescherming, maar ik waag dit te betwijfelen.
    http://expertgroepklokkenluiders.nl/assets/files/20120930_Zwartboek_v2.pdf
    Het Zwartboek is interessant maar lijkt zwak t.a.v. de wetenschap. Men negeert mijn advies tot een algemene staking en boycot van Nederland. Waar is hun respect voor de wetenschappelijke integriteit ? Doe ook maar een parlementaire enquête naar de CPB-kwestie, maar daar wil de SP natuurlijk ook niet van horen.
    http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000028.html
    Gelukkig lees ik in de brief van de "expertgroep" aan minister Spies van 1 oktober 2012 dat men bezwaren ziet in het Adviespunt Klokkeluiders, en dat men aan klokkeluiders ontraadt daarvan gebruik te maken (zoals ik nu toch doe).
    http://expertgroepklokkenluiders.nl/assets/files/20121001_Brief_ExpGr_aan_MinSpies_inz_AVp_getekend.pdf
    Logisch zou zijn om op hun website de verschillende meldingen op te nemen (het zijn tenslotte klokkeluiders die maatschappelijke aandacht vragen) en vervolgens te discussiëren over de grootste maatschappelijke relevantie. Er kunnen boeken over worden geschreven en tv-programma’s over worden gemaakt. Het zou zelfs een winstgevende zaak kunnen zijn. Het is niet aan de "expertgroep" om onderscheid te maken tussen "valide" en "invalide" meldingen, daar zijn anderen voor. Eventueel zijn hier en daar argumenten te geven, maar veel kun je er niet van zeggen, wanneer de onderzoekscapaciteit ontbreekt.
    Het blijft bizar wel aandacht voor jezelf vragen en jezelf opwerpen als "experts" voor de hele doelgroep maar informatie blokkeren over anderen die ook aandacht voor kwesties vragen. Kortom, laat de "expertgroep" aangeven wat er moet gebeuren voordat zij het advies tot een boycot van Nederland overnemen.
 18. Loonmatigingsbeleid Om werkloosheid in eigen land te bestrijden gebruikt de Nederlandse overheid de aardgasbaten voor uitkeringen voor non-participatie en voert de regering op advies van het CPB een politiek van algemene loonmatiging. Als gevolg daarvan heeft Nederland al decennia een structureel overschot in de uitvoer. Duitsland heeft dat beleid in het laatste decennium overgenomen wegens de euro. Zuid Europa heeft zo overmatige en economisch oneerlijke concurrentie vanuit Noord Europa gekregen.
  De Griekse toetreding tot de euro gebeurde op grond van misleidende statistieken. De belastingpraktijk in Griekenland en Italië kan beslist verbeterd worden. Maar de problemen aldaar worden ook versterkt door de overmatige loonkostenmatiging in Duitsland en Nederland. Door de slechte uitgangspositie van Zuid Europa leidt de wereldwijde economische crisis nu tot problemen omtrent de euro. Wie Griekenland uit de euro wil zetten moet vervolgens nadenken over Italië. Welke oplossing je ook kiest: voor herstel is het nodig dat Duitsland en Nederland het algemene loonmatigingsbeleid beëindigen. (En dan kan Griekenland in de euro blijven.)
  De inkomens in Nederland zijn nu al decennia stelselmatig lager dan nodig en de exportopbrengsten worden ook weer in het buitenland belegd maar vaak met groter risico op verlies. Nederland kan de werkloosheid en armoede beter in eigen land aanpakken, ook de verborgen werkloosheid, en dit niet afwentelen op andere landen via de export, maar via investeringen en via juiste loonverhoudingen in eigen land.
  http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-02-03-Loonmatiging.html
 19. Werkloosheid en economische theorie in internationaal perspectief In de Verenigde Staten heeft men sinds Ronald Reagan de werkloosheid bestreden met een liberalisatie van markten, waaronder de financiële markten. Dit is door andere landen overgenomen om concurrerend te blijven. Dit beleid is stukgelopen in de huidige financiële en economische crisis. Terugdraaien van de liberalisatie op de markten betekent voor de USA dat de massale werkloosheid weer dreigt, en dit geldt ook voor de rest van de wereld.
  Het punt is nu dat er een nieuwe economische analyse over de werkloosheid bestaat, die van belang is voor zowel Nederland als Europa als de USA. De analyse is echter sinds 1990 getroffen door censuur door de directie van het Centraal Planbureau. Het maatschappelijk belang vereist dat die censuur wordt beëindigd.
  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10831
 20. Censuur van deze analyse en van een advies tot deze parlementaire enquête
  Ik citeer de petitie:
  http://www.ipetitions.com/petition/pe_werk_cpb
  "
  Thomas Cool, econometrist en wetenschappelijk medewerker van het CPB 1982-1991, ontwikkelde bovengenoemde nieuwe analyse over de werklooshed, en adviseerde in 1990 tot deze enquête naar werkloosheid en rol van het Centraal Planbureau. Hij deed dat in een artikel dat hij schreef in zijn positie als wetenschappelijk medewerker bij het CPB.
  Dit artikel en advies werd door de CPB-directie van publicatie tegengehouden, zelfs in de reeks "op naam van de auteur". Deze censuur van de wetenschap is onderdeel van het probleem geworden.
  De directie van het CPB stelt dat men geen censuur van de wetenschap pleegt. Waar Thomas Cool dit als wetenschapper meldt is dit op zichzelf echter al een serieuze zaak. De directie van het CPB kan geen rechter in eigen zaak zijn. De ambtenarenrechter stond de directie toe het artikel van publicatie af te houden maar hanteerde geen wetenschappelijke criteria. Het is niet nodig de een of de ander bij voorbaat te geloven. Of er daadwerkelijk censuur is, is een van de zaken die in de parlementaire enquête is te onderzoeken.
  Thomas Cool stelt dat het geen zin heeft om te proberen om zijn analyse in de internationale economisch wetenschappelijke tijdschriften geplaatst te krijgen. Het CPB blijft toch de scheidsrechter die e.e.a. wel of niet overneemt. De censuur op het CPB dient aldaar ongedaan gemaakt te worden. Thomas Cool moet de analyse kunnen doorrekenen met de modellen waaraan hij heeft meegewerkt, fouten daarin herstellen, deze en de resultaten met de collegae bespreken, en niet alleen het gecensureerde artikel maar ook een doorrekening kunnen presenteren."
 21. Economisch Hof Een aspect van de beoogde parlementaire enquête is het structurele probleem waarvan werkloosheid alleen een voorbeeld is. Een falende voorbereiding heeft nadelige gevolgen voor het economisch beleid. Als verbetering op het CPB kan gedacht worden aan een Economisch Hof, op daadwerkelijke wetenschappelijke grondslag. http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-11-23-Socrates-Montesquieu-EconomischHof.html
 22. Een misstand: T.a.v. de analyse van Roefie Hueting geeft de directie van het CPB een inadequate reactie. Zie http://www.sni-hueting.info, Nederlandstalige pagina, monitor.
  1. Nederland en de wereld lijden grote schade door de onheuse wijze waarop het werk van Hueting door bepaalde instituten en personen wordt behandeld, zoals het CPB. Zie de briefwisseling van Hueting met het CPB onder het kopje "monitor":
   http://www.sni-hueting.info/NL/index.html
  2. Jan Tinbergen, de Nobelprijswinnaar economie, ondersteunde het werk van Hueting. M.i. verdient Hueting ook zelf de Nobelprijs economie en verdient zijn concept van het milieu-duurzame nationale inkomen ondersteuning en doorrekening. http://www.sni-hueting.info/EN/Publications/1991-Tinbergen-Hueting-GNP-and-market-prices.pdf
  3. Nu ik niet op het CPB werk kan ik dit werk van Hueting niet intern verdedigen.
  4. Nu mijn "reputatie" geschaad is doordat ik met onwaarheden bij het CPB ontslagen ben en doordat tijdschriften mijn analyse niet plaatsen wanneer ik protesteer tegen de censuur door de directie van het CPB, zou mijn expliciete ondersteuning van het werk van Hueting wellicht zelfs averechts kunnen uitwerken. Mooi is dat het blad ESB wel dit artikel van me plaatste: http://www.sni-hueting.info/NL/Anderen/2001-08-24-ESB-Cool-over-Hueting.pdf.
   Mooi is dat Hueting zich door me liet interviewen over zijn analyse en het ontmoette onbegrip:
   http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12690.
   Maar het is natuurlijk minder mooi dat zo’n interview weinig effect heeft wanneer men de interviewer beschouwd als een ontslagen medewerker die te mijden is.
   Het is onduidelijk of mijn teksten hierover binnen het CPB gelezen zijn. Mij hebben althans geen vragen bereikt.
 23. Andere gevolgen:
  1. Een misstand t.a.v. democratie (waar het "Huis voor de Democratie" geen belangstelling voor toont): "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994)
   http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html
   http://thomascool.eu/Papers/VTFD/Index.html
  2. Een misstand: Censuur leidt tot censuur. De kwestie t.a.v. de ziektekostenpremies en de zaak op het Erasmus MC, zie http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/MedischEthisch/index.html
  3. Een misstand t.a.v. immigratie en integratie: Zie mijn reactie op het boek "Het immigratietaboe" van Joost Niemöller waarin hij ook mijn oud-afdelingshoofd op het CPB interviewt die omtrent mijn functioneren onwaarheden is gaan vertellen:
   http://www.thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-06-23-HetGif.html
  4. Misstanden: Mijn ervaringen met wetenschapsfraude:
   http://www.thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-01-17-Wetenschapsfraude.html
  5. Voor Commissie-lid Edith Snoey en haar kennis van pensioenen is het misschien aardig te kijken naar een opmerking van me in mijn ‘knelpuntennotitie’ uit november 1989, t.a.v. het verhogen van de pensioenleeftijd met een maand per jaar.
   http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1989/11/23/index.html
   Ik kan ook opmerken dat ik ooit bij ABVAKABO solliciteerde en verzocht de economen daar te spreken maar dat men de voorselectie had uitbesteed aan Beljon-Westenterp waar de interviewster in haar wijsheid oordeelde dat ik al afgewezen kon worden.
  6. Er is de misstand t.a.v. het onderwijs in wiskunde (en CPB-rapporten daaromtrent): http://www.ipetitions.com/petition/tk-onderzoek-wiskundeonderwijs
  7. Voor de volledigheid noem ik ook nog maar mijn twee nieuwe bundels uit 2012 over wiskunde en het onderwijs in wiskunde. Het blad van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heet "Euclides". Daarnaast is er het Koninklijk Wiskundig Genootschap met het blad "Nieuw Archief voor Wiskunde" (NAW). In Euclides publiceerde men twee lasterlijke besprekingen van mijn boeken "Elegance with Substance" (2009) en "Conquest of the Plane" (2011). Men moet deze lasterlijke besprekingen eens vergelijken met de positieve bespreking in NAW van maart 2012 door prof. dr. Richard Gill (wiskundige statistiek, Leiden, KNAW), http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/reviewCOTP.html. Vanzelfsprekend heb ik tegen de lasterlijke besprekingen in Euclides geprotesteerd. Wegens dit protest wil de redactie van Euclides geen nieuwe boeken van me meer in bespreking nemen. Hierdoor wordt hun lezers dus dubbel informatie onthouden. Het betreft deze boeken: "Een kind wil aardige en geen gemene getallen"
   http://thomascool.eu/Papers/AardigeGetallen/Index.html en
   "De eenvoudige wiskunde van Jezus"
   http://thomascool.eu/Papers/EWVJ/Index.html
 24. Aandachtspunten bij klokkenluiden – ontleend aan de website van de Commissie en mijn antwoorden daarop voor de situatie in 2012:
  http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/klokkenluider/aandachtspunten
  1. Onderzoek welke opties u heeft
   1. Is er een collega, leidinggevende of vertrouwenspersoon die u over uw zorgen kunt benaderen? Neen, klaarblijkelijk allemaal uitgeput. Mij resten slechts u t.a.v. de (maatschappelijke) gevolgen en wellicht het College voor de Rechten van de Mens t.a.v. mijn individuele situatie (waarbij ik dan als "levensovertuiging" erkend moet krijgen dat ik mijn wetenschappelijke integriteit wil behouden). http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/discriminatie
   2. Kunt u een oplossing bedenken binnen het team waarin u werkt? N.v.t.
   3. Zijn er anderen die bereid zijn om samen met u op te trekken?
    Niet op de wijze die hier relevant is.
   4. Heeft uw organisatie een klokkenluidersregeling? N.v.t. Ik schrijf nu als individu.
  2. Denk nog even rustig na voordat u handelt
   1. Wat is de reden dat u uw vermoedens naar voren wilt brengen?
    Hierboven uitgelegd. Kort samengevat: herstel van de integriteit in de economische wetenschap en wegnemen van de (maatschappelijke) gevolgen van de censuur.
   2. Wat is de aanleiding dat u juist op dit moment uw vermoedens naar voren wilt brengen? Ik wacht al sinds 1990 op een adequate reactie van de samenleving op mijn melding en u bestaat pas sinds oktober 2012. Het helpt dat er nieuwe informatie is, zoals de huidige economische crisis die mijn analyse bevestigt.
   3. Welke obstakels ziet u bij het melden van uw vermoedens?
    (a) U neemt me niet serieus, (b) u weet ook niet wat u moet doen.
   4. Welke uitkomst zou u graag zien? Zie hieronder.
   5. Houd in gedachten dat uw melding u misschien niet in dank wordt afgenomen. Ook al doet u het juiste. Ja, dat heb ik gemerkt.
  3. Wees een 'getuige'
   1. Breng uw vermoedens op een professionele en feitelijke manier naar voren. Als melder van een misstand hoeft u uw vermoedens niet te bewijzen. U moet echter wel aannemelijk kunnen maken dat uw vermoedens op redelijke gronden zijn gebaseerd. Vanzelfsprekend. Gedaan vanaf 1989 en ook hier weer.
   2. Klokkenluiden is niet hetzelfde als een klacht indienen. Klokkenluiden gaat over vermoedens van misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Als u echter klachten heeft over uw persoonlijke situatie, dien dan een klacht in volgens de klachtenprocedure van uw organisatie (als die er is) of bespreek uw klacht met uw leidinggevende of iemand van de afdeling personeelszaken.
    Ja, dit punt laat zich vaak lastig uitleggen. Wanneer ik over de CPB-kwestie en de censuur spreek dan denken mensen blijkbaar snel dat ik over mijn eigen individuele positie spreek, terwijl het voor mij evident is dat ik niet zo’n persoon ben die dat doet. Men gaat mij dan mogelijk zien als iemand die ernstig in de war is, en men luistert dan niet. Van belang is dat men bereid is iets nieuws te leren, en dan goed luistert en vragen stelt. Gezien het belang van dit punt heb ik het extra benadrukt in mijn brief aan de Commissie.
  4. Laat de feiten voor zich spreken
   1. Laat de feiten voor zich spreken; probeer slecht onderbouwde beschuldigingen te voorkomen.
    Vanzelfsprekend. E.e.a. is natuurlijk wel lastig wanneer er censuur is.
   2. Houd in gedachten dat u het misschien niet bij het rechte eind heeft: er kan een goede andere verklaring zijn voor uw vermoedens.
    Ja, dat is de wetenschappelijke attitude. Altijd (zelf-) kritisch blijven. Het is bijv. aardig te zien dat er vele wetenschappers zijn die allerlei verklaringen voor de economische crisis geven.
    http://boycottholland.wordpress.com/2012/12/23/dirk-bezemer-disinforms-sweden Mensen die willen controleren of de economische crisis juist mijn analyse bevestigt zullen daar nog wel een klus aan hebben.
  5. Vraag advies
   1. Als u ergens twijfels over heeft, neem dan contact op met het Adviespunt Klokkenluiders voor advies. Dit is gratis en u kunt in vertrouwen met ons spreken.
    Ik heb allerlei twijfels maar niet over deze melding, en spreek u graag.
 25. Vragen met elkaar doornemen
  Als u ons advies vraagt over uw zaak, zijn er een paar vragen die wij met u door willen nemen. Hierdoor krijgen we een beter beeld van uw zaak, zodat wij u een goed en praktisch advies kunnen geven. Het doornemen van deze vragen helpt u bovendien ook in uw denkproces. Kijk hier naar deze vragen.
  http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/klokkenluider/vragen-aan-u
  1. De misstand
   1. Wat houdt het vermoeden van de misstand in? Zie boven.
   2. Welk maatschappelijk belang is er in het geding? Zie boven.
   3. Lopen er mensen gevaar? Is er gevaar voor goederen?
    Ja, de levensverwachting van werklozen en armen is belangrijk slechter dan die van anderen. Voor Nederland als lid van de EU is het relevant rekening te houden met de gevolgen voor burgers in Oost Europa (Srebrenica)
    http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-10-16-Ghost-1989.html
    en Zuid Europa (zelfmoorden en zelfverbrandingen).
    http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3303292/2012/08/19/Man-dood-na-zelfverbranding-parlement-Rome.dhtml
   4. Zo ja, kunt u daar meer over vertellen (wat voor gevaar, hoe groot, is het acuut?)
    http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/MedischEthisch/index.html
  2. Ondersteunende informatie
   1. Hoe weet u van de misstand? Als wetenschappelijk medewerker en econometrist van het Centraal Planbureau in 1982-1991 en als econometrist door het nader uitwerken van de analyse en het documenteren van de ontwikkelingen sinds 1991.
   2. Wanneer kwam u er voor het eerst iets van te weten? Bij mijn ‘knelpuntennotitie. In een gesprek begin december 1989 deelde mijn chef mee dat genoemde notitie ‘slecht was gevallen’. De door hem voorgestelde tweede periodiek werd niet verleend en de chef waarschuwde ten aanzien van mijn bevordering.
    http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Collegas/187till224.html
   3. Als dat al enige tijd geleden is, wat is dan de aanleiding dat u nu uw vermoedens naar voren wilt brengen? De plv. sg. Mr J.W. Weck deed er in 1990 niets mee. Wanneer hij van mening was dat de interne bezwarenprocedure ook de melding had moeten meenemen, dan heeft men dat niet gedaan, want alles is als een individuele zaak afgehandeld. Nadien is de Commissie Integriteit Rijksoverheid (CIR) opgericht maar die regeling gold niet voor ontslagen medewerkers, terwijl procedures echter nog liepen. De Nederlandse overheid is zeer onbetrouwbaar gebleken en Nederland is een ziek land. U bestaat nu sinds oktober 2012.
   4. Weten ook anderen in uw werkomgeving van de misstand? Er is een groot verschil tussen "weten" en "geruchten gehoord hebben". Ik weet niet wie mijn brief aan de collega’s gelezen heeft. Vervolgens zal nader onderzoek nadere informatie naar boven kunnen brengen die ook voor mij nog onbekend is.
   5. Als dat zo is, willen zij samen met u optrekken? Ik beschouw de collegae van het CPB als getuigen in deze materie. In principe doen CPB-ers al samen aan wetenschap, en hun belangrijke rol is ook het forum te zijn waarop ik mijn analyse kan presenteren om de publicatiegang te maken. Het zou oneigenlijk overkomen om nog meer te doen. Wanneer (oud-) collegae in de zaak duiken en daar een reactie op geven dan hoor ik het natuurlijk graag.
   6. Heeft uw organisatie een klokkenluidersregeling? Deze vraag lijkt niet relevant voor iemand die als reeds ontslagen wordt beschouwd.
  3. Als u uw vermoedens nog niet naar voren heeft gebracht (t.a.v. de kwestie 2012)
   1. Waarom heeft u uw vermoedens nog niet naar voren gebracht?
    Ik volg nu het traject bij u.
   2. Is er een leidinggevende in uw organisatie die u vertrouwt? N.v.t.
   3. Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon? N.v.t.
   4. Waar, zowel binnen als buiten uw organisatie, denkt u uw vermoedens te kunnen melden? N.v.t.
   5. Wat denkt u dat er aan de misstand gedaan zou moeten worden? Zie onder.
  4. Als u uw vermoedens al wel naar voren heeft gebracht (t.a.v. de situatie vanaf 1990)
   1. Heeft u uw vermoedens als enige gemeld, of deed u dit samen met iemand anders? Helemaal in mijn uppie. (Natuurlijk wel met enkele naasten besproken.)
   2. Heeft u dit openlijk gedaan, in vertrouwen aan één of enkele personen, of anoniem? Via de geijkte kanalen, transparant, in vertrouwen waar nodig, uiteindelijk op mijn website. Een recente attendering is aan minister Henk Kamp (tekst brief):
    http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/17301_de_censuur_van_de_wetenschap_door_het_cpb
   3. Wat was de reactie? Afwijzend, negatief, niet-constructief. (Nog geen reactie van minister Henk Kamp, maar de directie van het CPB heeft vroeger al geschreven niet meer op brieven van mij te reageren.)
   4. Wat vindt u van die reactie? Afwijzend, negatief, niet-constructief. Inadequaat. In principe ga je natuurlijk uit van alle respect voor iedereen in het traject, superieuren, bezwarencommissie, rechters, hoogleraren, journalisten, Kamerleden, ministers, .... Maar bij zoveel blindheid en negativiteit ga je twijfelen. Hier is wat ik schreef over de CPB-directeur die me ontsloeg, Gerrit Zalm: http://www.frontaalnaakt.nl/archives/wil-de-echte-gerrit-zalm-opstaan.html
   5. Denkt u aan vervolgstappen, zowel intern als extern?
    Mijn huidige positie is een advies aan de wereld tot een boycot van Nederland tot de censuur is opgelost.
    http://boycottholland.wordpress.com/about
   6. Wat denkt u dat er aan de misstand gedaan zou moeten worden? Zie onder.
  5. Over u
   1. Werkt u bij de organisatie waar de misstand zich voordoet? Nee, dat is een deel van het probleem. Dat ik er weer kom te werken lijkt me een noodzakelijk onderdeel van de oplossing, want (a) alleen ik weet wat ik in mijn hoofd heb en (b) alleen de collegae weten hoe ze daarop kunnen reageren wanneer de censuur is verdwenen, en (c) het Centraal Planbureau blijft hoe je het went of keert het wettelijk vastgelegde integratiekader van de Nederlandse overheid voor de economie.
   2. Hoe lang werkt u al in (of met) deze organisatie? 1982-1991.
   3. Heeft u het naar uw zin? In principe naar mijn zin maar er waren ook problemen op de afdeling, waar verstandige mensen uit konden komen. Vanzelfsprekend sta ik open voor vragen ook over mijzelf maar het is machtsmisbruik van de directie om te doen alsof mijn functioneren een reden tot ontslag zou zijn.
    http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Collegas/187till224.html
    Door de onwaarheden van de directie en na later is gebleken het afdelingshoofd ben ik natuurlijk wat anders over hen gaan denken. Econometrie is een empirische wetenschap en men moet natuurlijk respect hebben voor de feiten.
    http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-06-23-HetGif.html
   4. Wilt u daar (of daarmee) blijven werken? Ik ben bereid mee te werken aan de oplossing van de economische crisis door op het CPB de analyse en publicatiegang af te maken. Het zou onmenselijk zijn de wereld zo te laten lijden als velen nu doen. Ik stel me altijd vriendelijke en hulpvaardig op en neem aan dat de collegae dat ook doen. In de jaren sinds 1989/90 heb ik vertrouwd op de kwaliteit die het Centraal Planbureau zou kunnen tonen, en ik heb geen aanleiding te denken dat we een groot risico nemen wanneer we daar aan de slag gaan terwijl de wereld toekijkt of het wel wetenschappelijk is. Vervolgens zou het mooi zijn als het individuele traject ook heropend en gecorrigeerd kan worden. Dat laatste is voor u niet ontvankelijk als casus, maar u kunt logica en noodzaak onderkennen.
   5. Zo nee, wat wilt u dan gaan doen? Ik heb verschillende bezigheden die u verder niet zo aangaan. Maar gezien het belang van de zaak lijkt het me moreel geboden om met regelmaat aandacht te vragen voor het probleem. Ik had bijvoorbeeld eerst mijn bedenkingen of een weblog wel nuttig was maar eigenlijk ontwikkelt de website http://boycottholland.wordpress.com zich heel aardig. Er dreigt nu een klimaatcrisis. Zal dat voor de mensheid voldoende stimulans zijn om tot het inzicht te komen dat het model van de Trias Politica niet deugt en dat er minstens een Tessera Politica nodig zou kunnen zijn ?
  6. En verder
   1. Is er nog iets anders dat u ons wilt vertellen dat belangrijk kan zijn voor de behandeling van uw zaak?
    Het is aardig dat u dit vraagt en ik zal daar over nadenken.
 26. Welke uitkomst zou u graag zien?
  Ik hoop dat u alles uit de kast haalt wat voor u doenlijk is.
  Het lijkt nuttig hier uw taken te memoreren: 1. Het informeren en adviseren van (potentiële) klokkenluiders en hen ondersteuning bieden bij mogelijke vervolgstappen. 2. Het signaleren van ontwikkelingen en patronen op basis van opgedane ervaringen naar organisaties voor wie dat relevant is (bijvoorbeeld de overheid, inclusief toezichthouders, en sociale partners) ten behoeve van hun klokkenluidersbeleid. 3. Het geven van algemene voorlichting over het omgaan met een vermoeden van een misstand.
  1. Er is een punt dat eruit springt en dat noem ik hieronder voor de duidelijkheid apart.
  2. De "expertgroep klokkenluiders" heeft een punt t.a.v. "erkenning". Wanneer men je ziet als een malloot dan is een gesprek niet mogelijk. Wanneer de gesprekspartner erkent dat er een kwestie is, dan kan een gesprek niet alleen mogelijk maar ook geboden zijn. Van belang zijn derhalve geloofwaardigheid en koudwatervrees.
   1. Het is niet nodig het wiel weer uit te vinden. Er zijn reeds vele personen en bureau’s die aspecten kunnen onderzoeken. Deze bureau’s kan gevraagd worden hoe het zit met hun intake of onderscheidend vermogen.
   2. Nederlanders worden blijkbaar zeer nerveus bij een ontslagen medewerker. Ik kan die koudwatervrees niet wegnemen want ik ben juist die ontslagen medewerker. Wellicht kan de Commissie stappen helpen zetten om die koudwatervrees weg te nemen zodat allerlei personen en bureau’s hun deel van het probleem kunnen onderzoeken en publiek maken.
   3. Nederlanders snappen blijkbaar niet wat censuur van de wetenschap is. Men denkt dat het volstaat een artikel naar een wetenschappelijk tijdschrift te sturen. Zelfs bij de KNAW lijkt men dat te denken. Kan hen uitgelegd worden wat censuur is ?
   4. In het leggen van contact kan ook een probleem in de economische kennis van gesprekspartners liggen. Menigeen ziet werkloosheid als een natuurramp, waar niets aan gedaan kan worden. Menig gesprekspartner zou kunnen volstaan om de censuurkwestie aan te pakken, en abstract laten om welk onderwerp het gaat, maar zodra men van het onderwerp hoort dan slaan luiken toch weer dicht. Kunnen mensen het boek D&S gaan lezen ? Is wellicht een cursus op de tv haalbaar ?
    http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html
   5. Er zijn jonge wetenschappers die in hun onderwijs verkeerde kennis hebben meegekregen en die te weinig op openheid van denken zijn getraind. Kunnen de universiteiten hier geen verbetering aanbrengen ?
    http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-01-07-JongeTurken.html
   6. De visitatiecommissies van het CPB negeren de kwestie. Wellicht informeert de directie van het CPB ze niet over deze kwestie en ikzelf hoor meestal pas achteraf dat er weer zo’n visitatie is geweest namelijk omdat het rapport dan af is.
    http://thomascool.eu/Thomas/English/TPnCPB/Audit/Index.html
   7. Mijn melding aan het IMF heeft nog geen antwoord gehad:
    http://boycottholland.wordpress.com/2012/02/13/to-the-ieo-of-the-imf
  3. Mijn eigen analyse komt uit op een advies tot een parlementaire enquête. Het parlement zou kunnen besluiten dat de directie vervangen moet worden en de censuur ongedaan. Het parlement kan de instelling van een Economisch Hof onderzoeken.
   1. De minister van EZ kan natuurlijk ook zelfstandig tot dit oordeel komen of daarop anticiperen, maar ook dan lijkt het advies tot een parlementaire enquête nodig zowel wegens mijn oorspronkelijk advies als gezien wat er nu allemaal gebeurd is. http://www.joop.nl/opinies/detail/browse/11/artikel/17301_de_censuur_van_de_wetenschap_door_het_cpb
   2. Ik heb dat advies natuurlijk allang naar het parlement gezonden. Het zal in een of ander archief liggen, en het parlementair database systeem zal niet zelfstandig bijhouden wanneer een eerst genegeerd advies plotseling toch weer relevant blijkt. Ik ben een beetje opgehouden zaken naar zo’n parlement te sturen, vooral wanneer zo’n rapporteur van de Commissie voor de Verzoekschriften een verkeerde weergave geeft en je daar niets aan kunt doen, en wanneer je geen reactie krijgt wanneer je kamerleden een exemplaar geeft van het boek "Werkloosheid & armoede, de oplossing die werkt" (1998).
    http://thomascool.eu/SvHG/Hulst/WerkloosheidEnArmoede.pdf
   3. Hoe is de relatie van de Commissie met het parlement ? Men heeft uw Commissie geschapen maar niet als voorportaal voor parlementaire enquêtes omdat dit natuurlijk de eigen taak blijft. Het parlement kan het ook onprettig vinden als u werk gaat doen dat men eigenlijk zelf wil doen. Maar het moet denkbaar blijven dan een melding soms aanleiding geeft tot zo’n enquête. Ook hier kan de crux liggen bij het wegnemen van koudwatervrees.
  4. Het is loffelijk dat in het DNA van de Commissie is vastgelegd dat er een onderscheid is tussen het individuele traject en het maatschappelijk relevante. Uitgaande van het maatschappelijk relevante kan het echter ook logisch blijken dat het eerste besproken wordt. Het is mooi dat juristen hier allerlei teksten verzinnen maar soms is de werkelijkheid toch echt anders. Het lijkt me nuttig dat de Commissie hier werkelijkheid en logica volgt en niet juridische dwalingen.
   1. Bevestigt de huidige crisis niet wat ik reeds jaren geleden schreef en wat de directie van het CPB al jaren genegeerd heeft ? Verdient de casus dan niet het voordeel van de twijfel ?
    http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1990/12/18/index.html
    http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/KruisendeAnalyses.html
   2. Wanneer klokkeluiders bij hun werkgever zijn ontslagen dan is vaak te adviseren niet meer te willen proberen bij diezelfde werkgever terug te komen. Dat doet natuurlijk extra schade aan zo’n persoon die toch veel in bedrijfsspecifieke kennis heeft geïnvesteerd. E.e.a. geldt natuurlijk ook in mijn geval. Evenwel geldt tegelijkertijd de wetenschappelijke gedragscode. Op grond daarvan lossen veel problemen snel op. Wanneer de censuur is opgelost staat in principe niets meer in de weg voor een terugkeer naar het CPB. Dat zou ook grote voordelen hebben. Voor het vertrouwen in een Economisch Hof is tenslotte het vertrouwen in wetenschap van belang.
   3. Wil de Nederlandse overheid gebruik maken van mijn economische kennis dan zijn de condities te scheppen zoals welke ik eerder noemde.
   4. Het doet schade aan de wetenschappelijke discours wanneer ik daaraan deelneem met op de achtergrond censuur en onheus ontslag, en nu ook nog een falende interne procedure zodat de machtsmisbruikende directie ook nog kan beweren dat het ontslag door de rechter is toegelaten, terwijl de directie weet dat de rechter ervan uitgaat dat het bevoegde gezag de waarheid spreekt zodat er geen onafhankelijke toetsing heeft plaatsgevonden.
    1. De interne procedure is derhalve te heropenen, zoals bijvoorbeeld ook in het strafrecht de zaak van Lucia de B. werd heropend. De Commissie kan zulks aan het kabinet voorstellen.
     (Of zie bijv. deze Duitse zaak:
     http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121204_00391657
     Hoopgevend is dit bericht – en zouden de Amerikanen beseffen dat mijn analyse ook betrekking heeft op hun werkloosheid ?:
     http://www.telegraaf.nl/dft/20815664/__Klokkenluider_vangt_104_miljoen_dollar__.html Het zou Nederland economisch voordeel kunnen opleveren ook klokkeluiders uit andere landen te gaan steunen.)
    2. Het is belachelijk dat wordt gedaan alsof dit een individuele zaak is waarvoor ik maar zelf juridische kosten moet maken. Een overheid die mij als wetenschappelijk medewerker heeft aangesteld moet mij ook in staat stellen die positie te verdedigen wanneer daar inbreuk op wordt gemaakt. Gaarne ontving ik de door mij gemaakte kosten terug.
    3. Voor de interne procedure is het onvoldoende om ervan uit te gaan dat het bevoegde gezag (de directie) de waarheid spreekt. Zet de recherche erop, achterhaal documenten, en mijdt het kruisverhoor niet wanneer dit nodig blijkt om de waarheid te achterhalen.
    4. Het lijkt aan te bevelen dat de stukken uit deze interne procedure toch maar op internet komen zodat ook externen kunnen meekijken. Dit is geen eenvoudige kwestie omdat bijvoorbeeld namen van betrokkenen wellicht anoniem moeten worden gemaakt.
   5. Na mijn vertrek van het CPB in 1991 is de directie overgegaan op ander personeelsbeleid, zie "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994) p9 voetnoot 1
    http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html
    Nadien heb ik ooit weer eens bij het CPB gesolliciteerd met verwijzing naar deze nieuwe omstandigheden, en de hoop uitgesproken dat er nu wellicht wel ruimte voor wetenschapsbeoefening bestond. Deze sollicitatie werd afgewezen met verwijzing naar het eerdere ontslag. Dat lijkt me niet juist.
 27. In aanvulling op het voorgaande maar hier apart voor de helderheid: De Commissie zou een telegram naar Herman van Rompuy van de EU kunnen sturen dat mijn analyse over de werkloosheid door censuur op het CPB is getroffen, met het verzoek dat de EU alles uit de kast trekt om dit ongedaan te maken. Naast "Griekse statistiek" is er ook "Nederlandse wetenschap". De landen van de EU wordt geadviseerd Nederland te boycotten totdat de kwestie is opgelost. http://boycottholland.wordpress.com/about