Een kind wil aardige en geen gemene getallen

Mei 2012, ISBN 9789461932525 
Bestellen bij MijnBestseller.nl
Persbericht

€ 17.95 (epub 11.95)
 

Achterflap

Er is een groot probleem in het onderwijs in wiskunde en rekenen. Wiskundigen hebben niet de empirische instelling die voor onderwijs nodig is. Zij klampen zich vast aan traditie. Wanneer de leerling het niet snapt is het de eigen schuld. De oplossing: (1) herontwerp van de leerstof op grond van empirisch onderbouwde didactiek, (2) een opleiding tot leraar wiskunde met nadruk op de empirische instelling, (3) hogere eisen van kwaliteit aan leraren en onderwijzers zonder wiskundige basis. 

Het parlementair onderzoek door Dijsselbloem (2008) maakt een onderscheid tussen "wat en hoe". De overheid gaat over het wat, en het onderwijs over het hoe. De wiskundigen falen echter, en zij tonen ook ernstig wangedrag wanneer hen daarop wordt gewezen. Een nieuw parlementair onderzoek is  wenselijk. De Tweede Kamer kan empirische wetenschappers horen in gebieden die veel wiskunde gebruiken zoals natuurkunde, biologie en economie. 

Herstructurering van de bedrijfskolom van het onderwijs in wiskunde en rekenen kan leiden tot een Simon Stevin Instituut, op empirische grondslag en open naar de samenleving.

Thomas Colignatus is econometrist en leraar wiskunde. 

Bekijk pagina 1 t/m 9

Petitie voor het parlementaire onderzoek

Leermiddelenplein.nl

 Nieuw 2015: Tellen en rekenen met tig

Nieuw 2015: A child wants nice and no mean numbers

Enkele artikelen die zijn opgenomen

  1. De wenselijkheid van een parlementair onderzoek naar het onderwijs in “wiskunde” en naar wat “wiskunde” heet te zijn, 17 april 2008. Dit is de basis voor het boek: het herschrijft dit en voegt er andere artikelen aan toe.
  2. Het Simon Stevin Instituut, 11 november 2008
  3. Reacties van Nederlandse wiskundigen op "Elegance with Substance" (in Dutch)
  4. CPB x wiskunde = belachelijk + gevaarlijk, opstel 12 juli 2011
  5. Fatsoen moet je doen. Ook in wiskunde, opstel 11 januari 2012
  6. Met dank aan Simon Stevin, 29 januari 2012
  7. Complimenten, maar een schijnoplossing: Reactie op Windels (2011), opstel 2 februari 2012
  8. Enzovoorts Marcus, 29 maart 2012, - zie nu Tellen en rekenen met tig, 8 september 2015 - met samenvatting Nederlands als een dialect van wiskunde, 31 maart 2012
  9. Een zestallig stelsel t/m Groep 3 ?, 11 april 2012
Besprekingen op het internet

Stand van zaken

 1. De minister van OCW krijgt een misleidend Deltaplan Wiskunde aangeboden, 22 maart 2016
 2. Kern-misstanden in het onderwijs wiskunde en rekenen, 10 & 12 april 2016

Nieuwe theorie

 1. Een wereldontdekking over de afgeleide, juli 2012
 2. Een wereldontdekking ook voor de didactiek der β-wetenschappen, 14 juni 2012 met appendix 3 juli 2014
 3. Het verschil tussen wiskunde en "wiskunde" verklaard. Wat parlement en commissie Onderwijs2032 nog niet inzien, 14 & 16 oktober 2015
 4. Meta-opmerkingen over psychologie, wiskunde en onderwijs in wiskunde, opstel 17 & 31 januari 2016
 5. Psychometristen studeren onvoldoende op didactiek van wiskunde en maken rekentoetsen die ze niet begrijpen, 31 januari 2016
 6. Het basisprobleem in pedagogie, onderwijs en didactiek van wis- en rekenkunde: het onderscheid tussen de traditionele, "realistische" en (neo-) klassieke benaderingen, 10 februari 2016
 7. Een nette oplossing voor het machtsvacuüm in het onderwijs in wiskunde, 3 & 5 maart 2016
 8. Negatieve getallen, breuken en Simon Stevin Instituut, 10 januari 2016, en emails hierover 9 maart 2016

Andere boeken

 1. Review van Elegance with Substance: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Jaargang 2009, Nummer 4, p34 (though not listed on this website)
 2. Review van Elegance with Substance: Euclides, blad van de Ned. Ver. voor Wiskundeleraren, december 2010, 86-3, p130-131 (tamelijk lasterlijk)
 3. "Review" van Conquest of the Plane, Euclides, februari 2012, 87-4, p168-170 (flink lasterlijk), Reactie op deze laatste "review", 9 februari 2012, deze teksten verzameld in deze link: Detailkritiek op deze laatste "review", 13 februari 2012
 4. In mijn essay De eenvoudige wiskunde van Jezus wijzig ik mijn advies van slechts een parlementair onderzoek naar een parlementaire enquete. Het blijkt dat het Joodse en Christelijke geloof hun wortels hebben in een astro-theologische basis met aldus invloed van wiskundigen die de sterren bestuderen. Wiskundige onverdraagzaamheid heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de neiging tot onverdraagzaamheid in deze religies. Aanpak van de misstanden in de bedrijfskolom der wiskunde vergt bij nader inzien derhalve de grootst mogelijke zorgvuldigheid opdat de goede elementen in wiskunde behouden blijven.

NVvW

 1. NVvW: een ernstig zieke vereniging - tekst 2012 n.a.v. weigering door de redactie van Euclides dit boek te bespreken
 2. Het verschil tussen "negatieve kritiek" en "op de man spelen, 14 december 2015
 3. Kort overzicht: De visie van het NVVW-bestuur van 2016-02-15 op de rekentoets klopt niet, 9 maart 2016
 4. Een nog niet beantwoord email van 2016-01-20 aan de redactie van Euclides t.a.v. misrepresentatie en laster sinds 2010 en de censuur sinds 2012, 10 maart 2016
 5. De NVvW is een ernstig zieke vereniging, 11 maart 2016
 6. Men moet een stalker-kat niet op het webmaster-spek binden, 12 april 2016

Onderwijs in rekenen

 1. De KNAW thema-bijeenkomst "Rekenen" deugt niet (30 juni 2014 over het onderwijs, het vak en de toets), 2 juli 2014
 2. Email aan uitgever Noordhoff t.a.v. "Reken Zeker" en "Rekenrijk", 21 september 2015
 3. De Stichting Goed Rekenonderwijs (SGR) deugt ook al niet, 23 september 2015
 4. Brief aan de Raad van Bestuur van CITO, voorzitter ad interim dr. Ineke Strijp, 18 oktober 2015
 5. Tweede brief aan de Raad van Bestuur van CITO, voorzitter ad interim dr. Ineke Strijp, 18 oktober 2015
 6. Het reken-experiment op kinderen moet en kan stoppen, 23 november 2015
 7. Het NVvW-bestuur desinformeert het parlement over het onderwijs in rekenen en de rekentoets, 6 maart 2016
 8. Problematisch in het primair onderwijs: een artikel van Compagnie & Keijzer 2015 – over de opleiding tot rekencoördinator – roept ook twijfel over die opleiding op, 8 maart 2016

Integriteit van wetenschap

 1. Wiskunde of waarheid, opstel 24 december 2011
 2. Verzoek aan wiskundigen en leraren wiskunde om goed te lezen en zich betamelijk te gedragen, 11 juli 2014
 3. Brief aan KNAW-LOWI: N.a.v. de "KNAW Thema-bijeenkomst Rekenen: het onderwijs, het vak en de toets" d.d. 30 juni 2014 (zie mijn verslag): een verzoek tot entameren van onderzoek naar collectief falen tegen de integriteit van wetenschap, zoals nog niet opgenomen in LOWI notitie en reglement. Melding van een vermoeden van een inbreuk tegen de integriteit van de wetenschap wanneer dit opgenomen ware. 8 & 11 juli 2014. Aanvulling t.a.v. J.K. Lenstra 22 juli 2014. Antwoord van KNAW-LOWI d.d. 22 juli 2014.
 4. Gaat leren van concreet naar abstract, of andersom ? 22 september 2015. Toelichting op de inbreuk van de integriteit van de wetenschap door Jan van de Craats en Ben Wilbrink. (Zie deze Engelse pagina.)
 5. Brief aan Lex Borghans t.a.v. onderwijs en CPB-kwestie, rol van prof. Schnabel, 24 september 2015

Berichten aan de Tweede Kamer

 1. Brief aan Regering en Parlement over het Eindrapport van de cTWO, 6 februari 2013 (PDF)
 2. Brief aan de Tweede Kamer Vaste Commissie voor OCW, 16 oktober 2015, met enige redactie en toevoeging van links 17 oktober 2015
 3. Brief aan de Tweede Kamer, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 12 maart 2016

Fraude door Freudenthal

 1. Mediabericht over de wetenschappelijke fraude door Freudenthal (1905-1990) t.a.v. Pierre van Hiele (1909-2010), 6 november 2015
 2. Emails Henk van der Kooij t.a.v. berichtgeving over de fraude van Freudenthal (1905-1990) t.a.v. Van Hiele (1909-2010), 11 maart 2016

Varia

 1. Email aan uitgevers, 11 juli 2011
 2. Science Palooza en Tim van Opijnen zijn onfatsoenlijk en niet te vertrouwen, opstel 14 juli 2011
 3. Per 5 november 2012 is Jeroen Dijsselbloem minister van Financiën. Als landbouweconoom en "rode ingenieur" is dat wellicht een geschikte positie. Echter, sinds 1991 negeert de PvdA de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau, en Dijsselbloem dus ook, en zijn opleiding kent alleen de bekende economie en niet mijn nieuwe economische analyse. Zie mijn publieksboek Democratie & Staathuishoudkunde en zie mijn advies tot een boycot van Nederland tot de censuur is opgelost. Het is wel frappant dat waar ikzelf dus nieuwe analyses inbreng op de terrein van zowel economie als onderwijs in wiskunde, dat we bij Dijsselbloem nu ook die terreinen zien. Geeft dit hoop voor de toekomst ? Nou ja, we hadden eerder al de situatie met Ronald Plasterk, die de mist inging als woordvoerder financiën. Een zorgvuldige aanpak ligt in parlementair onderzoek.
 4. Na de UK verdienen wiskundigen een commissie over een tuchtraad, 11 mei 2015. Zie overzicht t.a.v. democratie en verkiezingen.

Petitie voor het parlementaire onderzoek

Engels
  1. A child wants nice and no mean numbers, August 20 2015
  2. Elegance with Substance (2009, 2015) en Conquest of the Plane (2011)
  3. Review van EwS en COTP door Richard Gill, Januari 2012, gepubliceerd in Nieuw Archief voor Wiskunde, NAW 2012/1
  4. Boycott Holland: Role of Mathematics and Mathematics Education Research (BHRM), draft October 27 2015

See some other discussions - not on this book !

  1. Wall St. Journal on pronunciation of numbers
  2. The Atlantic on more sense and variety in math ed

Terug naar de home page.  PM. Mijn dilemma's bij Printing on Demand.   Donaties