Bezwaar ten aanzien van D

 
 
 

Het bezwaar is dat de huidige directie (D) arbeidsrechtelijke middelen misbruikt om de inhoud van de wetenschappelijke discussie te sturen. (204) (205)

De aanleiding om gebeurtenissen in die termen te gaan zien, ontstond in december 1989, toen een door de chef voorgestelde tweede periodiek werd ingehouden onder verwijzing naar de inhoud van een daarvoor verschenen notitie. Omdat deze aanleiding weinig bekendheid geniet, vraag ik daar met nadruk aandacht voor. Nadien ontstonden helaas nog meer voorbeelden, zoals het door de rechter geconstateerde machtsmisbruik ten aanzien van de verplaatsing uit de werkplek, het door de rechter vernietigde tegenhouden van de publicatiegang van een artikel, en het (vooralsnog aangehouden) ontslag. Deze punten zijn te onderkennen als de nasleep.

Hieronder wordt de aanleiding nader toegelicht en de nasleep meer puntsgewijs behandeld. Ter verduidelijking van het verloop worden de belangrijkste data grafisch weergegeven. NB. Wie in de eerste plaats de hoofdlijn wil zien kan er goed aan doen na "de aanleiding" hieronder door te gaan met "positie en scenario" en "besluit" achterin, alvorens de details van "het vervolg" te bekijken. Tevens geeft mijn brief aan de directeur van 1 februari 1994, die ook in het bezit van de DC is, een meer verhalend en samenvattend overzicht. Voor de goede orde: in navolgende citaten van de rechter heet ik - helaas - "klager" en de minister van EZ heet "verweerder".
 
 

 


204  Dit bezwaar is ingekaderd in een ruimer geheel (zie de sectie "Positie en scenario" hieronder).

205  Voorzover D het recht zou hebben ieder moment een arbeidsrechtelijk punt aan de orde te mogen stellen: gebruikt men aantoonbaar gezochte en ongegronde redenen. 


 Verder      Terug       Begin van de brief          Begin van het boek          Afkortingen