Anoniem gemaakt, geredigeerd, links toegevoegd                Naar index Aardige Getallen

Date:     Fri, 16 Oct 2015
To:         cie ocw tweedekamer.nl
From:    Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Ter bespreking voor de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: "Het verschil tussen wiskunde en "wiskunde" verklaard. Wat parlement en commissie Onderwijs2032 nog niet inzien"
Cc:        P. van Meenen Tweedekamer.nl,  griffie eerstekamer.nl, president knaw, Marc Chavannes nrc.nl, klantenservice cito.nl,  Alexander Rinnooy Kan, en anderen onder PM 1
Bcc:     Gerard Verhoef

Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap der Tweede Kamer

Geachte commissie,

Ik ga uit van het onderscheid van de Commissie Dijsselbloem (2007-2008) t.a.v. het Wat en Hoe in het onderwijs.

Tevens volg ik de ethiek van Jan Tinbergen [1903-1994], zoals bekend een bescheiden natuurkundige / econometrist, die wetenschappelijk onderbouwd advies beschouwde als de fatsoenlijke en verantwoorde manier om problemen aan te pakken. Er bestaan veel misverstanden over Tinbergen en ook de rol van het Centraal Planbureau dat op diens advies tot stand kwam, zie mijn advies tot uitbreiding van de Trias Politica met een grondwettelijk Economisch Hof, maar, dat zijn andere zaken, en het gaat om de wetenschappelijke houding ten dienste van beleid. Ten overvloede [, toch]: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html. Zie ook Adriaan de Groot (1914-2006), grondlegger van CITO, geciteerd in mijn "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994). Voor u neem ik dit citaat helemaal hieronder op onder PM 2, waarbij ik dan ook een link leg naar het onderwijs in wiskunde.

Bijgaande PDF geeft mijn verslag omtrent het verschil tussen wiskunde en "wiskunde". Het is me gebleken dat het parlement dit verschil nog niet begrijpt. Dit rapport is opgesteld na consultatie van het veld van onderwijs in wiskunde en rekenen alsmede het onderzoek daarnaar.

De titel van het verslag luidt: "Het verschil tussen wiskunde en "wiskunde" verklaard. Wat parlement en commissie Onderwijs2032 nog niet inzien".

Het document is ook beschikbaar op de hiernavolgende link. Deze heeft in de naam 14 oktober, maar in het document zelf is er een redactie van 16 oktober:

http://thomascool.eu/Papers/AardigeGetallen/2015-10-14-Rekenen-Fraude-Freudenthal-Parlement.pdf

De hoofdconclusies zijn:

(1) dat er een parlementair onderzoek zou moeten komen, eigenlijk een enquete, [petitie]
(2) dat er een "Simon Stevin Instituut" zou moeten komen om dit veld voortaan te beheren. Voor definities en onderbouwing verwijs ik naar de PDF.

Dit verslag geeft de problematiek op geserreerde wijze weer. U zult rustig willen lezen zonder allerlei visies van de geconsulteerden te horen.

Deze aanbiedingsbrief biedt de gelegenheid om accenten te zetten.

Laat mij u informeren dat er, buiten klas en schoolgebouw en in het beheersveld van onderwijs in wiskunde en het wetenschappeljik onderzoek over dat onderwijs, sprake is van fraude, inbreuk tegen de integriteit van wetenschap, doodzwijgen, censuur, roddel, achterklap, liegen, bedriegen, lasteren, incompetentie, machtsmisbruik, en ook nog verrassend kinderlijk pesten.

In Utrecht is er het Freudenthal Instituut dat beter Freudenthal Hoofd in de Wolken Realistische Wiskunde Instituut (FHWRWI) genoemd kan worden. Het is een soort Diederik Stapel instituut waarin men danwel geen data verzint maar wel een hele realiteit uit de duim zuigt, en meningen als uitkomsten presenteert. Jan Karel Lenstra met het de KNAW-rapport van 2009 constateerde dat er geen empirische onderbouwing voor de "realistische wiskunde" bestond (Akademie Nieuws juli 2011 p5, zie mijn nota). Maar Lenstra is wiskundige en geen empirisch wetenschapper, en snapt niet wat deze waarneming betekent. Voor hem is een axioma weerlegd, en verzint hij een nieuw axioma.

Inmiddels doet dat FHWRWI een poging om aan te sluiten bij de moderne wereld van Lesson Study en psychometrisch onderzoek, maar dan zijn er toch weer psychologen die te weinig van didactiek van wiskunde weten, waar FHWRWI vanouds al mank gaat. Dus dat zijn lammen en blinden en dat is tot daar aan toe, maar wetenschappers horen op kritiek te reageren en dat doen ze dus ook niet. De cultuur van doodzwijgen of lasteren bij FHWRWI is nog onveranderd.

https://boycottholland.wordpress.com/2015/08/29/research-on-number-sense-tends-to-be-invalid/

In 2014 ontdekte ik dat Hans Freudenthal (1905-1990) wetenschappelijk fraude heeft gepleegd.

Zie hier hoe deze kwestie nu de USA heeft bereikt. Elders in de wereld dacht men dat Freudenthal en Pierre van Hiele (1909-2010) goede vrienden waren, en men is geschokt eindelijk de Nederlandse vertaling uit het interview uit 2005 te lezen waarin Van Hiele aangeeft dat Freudental steeds iets van hem probeerde "af te snoepen". Was het alleen maar proberen, of was dit een understatement, en deed Freudenthal het ook daadwerkelijk ? Wonderlijk genoeg vragen de interviewers niet door. Maar we kunnen reconstrueren dat Van Hiele alleen maar beleefd was en dat Freudenthal ook echt stal.

https://boycottholland.wordpress.com/2015/10/15/pierre-van-hiele-and-annie-selden/

De Stichting Goed Rekenonderwijs (SGR) van Jan van de Craats blijkt ook al niet te deugen. Afgelopen september pleegde Van de Craats inbreuk op de integriteit van wetenschap, wat nieuw licht werpt op wat hij heeft gedaan sinds 2007.

Van de Craats wist in 2008 dat ik adviseerde tot een parlementair onderzoek. Hij zag er niets in. Maar, bij de hoorzittingen die u met hem had, heeft hij gemeld dat er een analyse bestaat met zo'n advies ? Of, maakt dat niet uit, omdat u er toch al van wist via mijn email aan u, en u er ook niets mee deed (voorzover ik weet) ? Of, had het toch verschil uitgemaakt, wanneer Van de Craats langer met u had besproken waarom hij er niets in zag, zodat ook ik [uitgenodigd] had kunnen worden om hem van repliek te dienen ?

In feite zijn er twee secten, FHWRWI en SGR. Wetenschappers aan andere instituten kunnen hun wortels in deze secten hebben. Bij hoorzittingen de afgelopen jaren heeft u dus gesproken met secten, en niet met mij, want mijn bevindingen werden door beide doodgezwegen of belasterd, met manipulatie van de wetenschap.

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVVW) is een ernstig zieke vereniging. In het blad Euclides plaatst men lasterlijke stukken, en wanneer je daartegen protesteert besluit men geen boeken van je meer te bespreken. Dus, wanneer het meisje verkracht is, dan heeft de slet het aan haarzelf te wijten, en wanneer ze er iets van zegt dan is het een tierend vijswjif dat gemeden moet worden als de pest, of zoiets.

De hoofrol is voor de wiskundigen. Daarnaast zijn er psychologen. Het blijkt dat cruciaal psychologisch onderzoek invalide is. CITO toetst hopelijk dat een som het goede antwoord krijgt, vaak met een rekenmachine, maar toetst onvoldoende op inzicht en ontwikkelend algebraisch vermogen, waar het wiskundig om gaat. Het blijkt dat psychologen zich onvoldoende verdiepen in didactiek van wiskunde, of, dat zij steunen op de twee secten en te weinig op zoek zijn naar wat wordt doodgezwegen of belasterd, om vervolgens in te grijpen waar de wiskundigen zich misdragen. Maar ik heb nauwelijks tijd gehad mij hierin te verdiepen, en ik heb natuurlijk ook geen opleiding psychologie (maar kan als econometrist wel toetsen).

In 2014 constateerde ik een collectief falen [t.a.v. de integriteit van wetenschap], maar melding daarvan was onvoldoende om betrokkenen tot gepast gedrag te krijgen.Het voor mij corvee om de verschillende individuele gevallen van inbreuk op integriteit van de wetenschap aan de verschillende universitaire commissies te melden. Deze Commissies Wetenschappelijke Integriteit (CWIs) hebben een parasitair bestaan op de rest van de samenleving, waarin anderen enorm hun best moeten doen om duidelijk te maken dat er een probleem zou kunnen zijn. Er is geen wetenschappelijke politie of openbaar ministerie waar je wetenschappelijk wangedrag kunt aangeven, waarna de rechercheur aan kruisverhoor kan beginnen. Wanneer ik de CWIs aanschrijf, dan zouden zij kunnen weigeren om individuele gevallen aan te pakken, maar dan is empirisch aangetoond dat de huidige controle op de integriteit een illusie is, en dat wangedragers kunnen doorgaan om de zaak de verzieken en leerlingen slecht onderwijs te bezorgen.

Of, heeft het parlement een betere verklaring hoe de verloedering in het onderwijs in wiskunde en rekenen is kunnen ontstaan en blijft voortwoekeren ?

Voor de goede orde: ik schrijf dus niet alleen als leraar wiskunde en onderzoeker van didactiek van wiskunde, met een goed onderscheid tussen Wat en Hoe, maar ook als econometrist met een analyse omtrent handel en wandel van de bedrijfstak.

Ik doe kopie aan [...] Plv. Griffier van de Eerste Kamer, en griffier van de EK Commissie voor OCW, om de PDF en dit email op de lijst der ingekomen stukken op te nemen, en dit onder aandacht van die Commissie te brengen, met de aantekening dat ook de Eerste Kamer de bevoegdheid heeft om een parlementaire enquete te houden.

Ik doe kopie aan enkele mensen en instanties die ik geconsulteerd heb. Eventueel hebben zij geweigerd om op mijn eerdere analyse uit 2008 en vervolg te reageren, maar door hen te noemen kan ik op zijn minst aangeven dat ik aan hun bijdrage en positie gedacht heb. De email adressen staan hierboven. Hieronder kan ik globaal de posities aanduiden.

Ik doe in het bijzonder kopie aan kamerlid Paul van Meenen, collega-wiskundeleraar, die het parlement het verschil tussen "realistische wiskunde", traditionele "wiskunde", klassieke en neoklassieke wiskunde kan uitleggen, zie de tabel op pagina 5.

Er dient eerst een "Simon Stevin Instituut" te zijn, alvorens het onderwijsveld op nette manier aan bevolking en parlement kan adviseren welke wiskunde voor het onderwijs wenselijk is (het Wat waar u over gaat). In dit verziekte klimaat kun je daar eigenlijk geen goede afweging over maken, en dat willen die verziekers misschien ook, want zo houden ze vrij spel.

Ik zal deze aanbiedingsbrief op mijn website plaatsen, vanzelfsprekend anoniem waar relevant, op de pagina van het boek "Een kind wil aardige en geen gemene getallen" (2012), welk boek dus door de redactie van het blad Euclides van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren (NVVW) van kennisgeving aan collega-wiskundeleraren en bespreking is tegengehouden.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/

PM 1. Verklaring van enkele email adressen:

Paul van Meenen, leraar wiskunde, schoolbestuurder, kamerlid D66

Redacties van Joop.nl [column] en Frontaalnaakt.nl [column], met verwijzing naar verschillende columns daar

WiskundEbrief, met het verzoek om dit email door te sturen aan Jan Jimkes, en eventueel de link naar de PDF in de brief te zetten met vermelding van de samenvatting

Marc Chavannes, commentator, hoogleraar journalistiek

Redactie Didactiefonline, die mag publiceren onder eerder vermelde condities

Redactie [Volgens] Bartjens, mutatis mutandis

Antoon de Baets, Gerard Alberts, Danny Beckers en Ida Stamhuis, historici, wegens mijn verzoek aan hen om naar de fraude door Freudenthal te kijken (met Becker's bespreking van het problematische proefschrift van La Bastide)

Ineke Strijp, a.i. CITO, ook wegens lasterende medewerker Ger Limpens.
http://thomascool.eu/Papers/Math/2010-12-Euclides-86-3-p130-131-a.jpg

[INGEVOEGD 2015-10-18:
Ik heb dit genoemd in mijn email van 9 oktober 2015 aan CITO. Mij heeft geen bericht van Limpens bereikt. In mijn email van 14 oktober aan CITO noemde ik een herkansing voor Limpens met een bespreking van de 2e editie van "Elegance with Substance" (2009, 2015). In het antwoord van 15 oktober gaat dr. Strijp hier niet op in. Mijn brief aan de cie. OCW van 16 oktober 2015 gaat er dan vanuit dat CITO Limpens deze herkansing niet gunt.
EINDE INVOEGING]

Helaas heeft CITO geen persbericht uitgebracht noch in 2010 noch in 2015 met bijvoorbeeld een tekst:

"Ten aanzien van het boek "Elegance with Substance" (2009) door Thomas Colignatus heeft de raad van bestuur van CITO geschokt kennis genomen van de badinerende en lasterlijke tekst door CITO-medewerker en toetsdeskundige wiskunde Ger Limpens in het blad Euclides, waarbij naast diens naam ook de naam van CITO staat vermeld. Ons is nog niet gebleken dat Limpens op de werkplek bij CITO ook zulke badinerende en lasterende teksten heeft gebruikt. Om die reden hebben wij besloten de externe vrijheid van meningsuiting van Limpens te respecteren. Wij hebben hem verzocht voortaan die vermelding van CITO achterwege te laten behalve wanneer hij voor zijn werk schrijft vanuit CITO. Wij zijn het volstrekt eens met Thomas Colignatus dat de redactie van Euclides deze badinerende en lasterlijke tekst niet had moeten plaatsen. Tevens verbazen wij er ons over dat bij de Ned. Ver. van Wiskundeleraren geen protesten tegen deze tekst zijn geuit. Wij zulllen derhalve een advertentie in Euclides plaatsen waarin wij dit standpunt zullen weergeven. Wij gaan ervan uit dat de redactie van Euclides ons hiervoor geen rekening zal sturen. Vervolgens is ons gebleken dat het door Limpens belasterde boek belangrijke inzichten bevat t.a.v. het onderwijs in wiskunde en het toetsen van kennis van wiskunde. Ook is ons gebleken dat Limpens deze kennis verder niet heeft gebruikt voor het werk binnen CITO. Ook is ons gebleken dat later Jeroen Spandaw een ander boek van Colignatus belasterde, namelijk "Conquest of the Plane" (2011). Met zijn beroepsmatige kennis had Limpens kunnen zien dat die tekst van Spandaw lasterlijk was, en hij had dit aan ons moeten melden, omdat CITO voorstander is van een fatsoenlijke discussie, en omdat CITO alleen op die wijze aan correcte informatie kan komen ten behoeve van het werk van CITO. De raad van bestuur van CITO stelt vast dat CITO schade heeft ondervonden door deze twee daden van Limpens: het achterhouden van kennis en het niet aan ons melden van beschadiging van kennis. Derhalve heeft CITO besloten om de heer Limpens per direct te ontslaan, en een belangrijk deel van het salaris sinds 2009 terug te vorderen. Gekeken wordt of er compensatie mogelijk is voor auteur Colignatus."

Marian Hickendorff, en andere psychologen betrokken bij haar proefschrift

Van SGR: Henk Tijms (vz), Gerard Verhoef (lasterende wiskundige), psychologen Tom Braams en Rob Milikowski.

Henk Tijms (1944) (emeritus) is niet bevoegd voor primair en secundair onderwijs. Wat hij bij SGR doet is eigenlijk een raadsel. Uit zijn reactie naar mij toe blijkt hij ook weinig van dat betreffend onderwijs te snappen. Ik kreeg geen bericht dat hij mijn boek "Elegance with Substance" (2009) had gelezen en dat hij er eens over wilde praten. Tijms werkte bij een faculteit Econometrie en heeft daar nog kantoor. Econometristen kijken gangbaar naar mensen want het gaat dan om economie. Maar pas op: Alexander Rinnooy Kan, Jan Karel Lenstra en Henk Tijms zijn wiskundigen met specialisatie operations research, vooral gericht op dingen en niet op mensen. Rinnooy Kan vroeg Lenstra om dat KNAW-rapport uit 2009 te maken. Maar dit zijn dus allemaal wiskundigen, abstract denkenden, die geen zicht hebben op empirie van onderwijs. Statistische significantie is daartoe ook ontoereikend.

Professor Tijms zond me op 14 oktober, toen ik de link van dit verslag stuurde [in de eerste redactie], een lasterlijk email, dat ik hieronder zal bespreken.

In feite steunt SGR op psychologen Braams en Milikowski, als enigen bevoegden om iets over onderwijs te zeggen. Mogelijk zijn zij op het verkeerde been gezet door de wiskundigen die een deels redelijk klinkend verhaal hebben gehad, dat aansluit bij de psychologie (http://www.cogtech.usc.edu/publications/kirschner_Sweller_Clark.pdf).

Braams en Milikowski hebben zich echter niet expliciet uitgesproken voor onderzoek naar een overgang van Nederland naar het tellen en rekenen met tig. In 1950 is Noorwegen wel overgegaan tot een betere uitspraak van getallen. Zoiets is heel belangrijk voor goed rekenonderwijs, de doelstelling van SGR, en voor het voorkomen van leerstoornissen. Ik heb hier allerlei voorbehouden t.a.v. mijn eigen bevoegdheid, maar ik beschouw de opstelling van Braams en Milikowski als obstructie van een belangrijk wetenschappelijk voorstel. Het gaat mij er niet om dat Nederland tien gebruikt en zij in hun praktijk tig. Zoiets denken zou bizar zijn. Het gaat om onderzoek naar een algemene verandering. Mijn advies aan hen is per direct SGR te verlaten, zolang zij nog geloofwaardig kunnen claimen ernstig door Van de Craats, Tijms en Verhoef misleid te zijn, want iemand met een adviespraktijk is kwetsbaarder dan een emeritus hoogleraar.

Gerard Verhoef is leraar wiskunde, en het email aan hem is bcc. [mogelijk eigen email adres]

Verhoef schiet uit de slof bij het voorstel tot verbetering middels Xur en Yur:
http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/4346
Hij kan kijken naar p64-65 van "Elegance with Substance" (2015) en bijbehorende pagina's goniometrie in COTP.
Dit is wel degelijk een heel net voorstel tot didactische verbetering. Dit wordt niet zo "verkocht".
Of het in de praktijk voor leerlingen echt een verbetering is, kan ik niet bewijzen, want het is slechts een uitgewerkt voorstel. In de klas gebruik ik de eindexamenstof en het is niet aan mij om hier te experimenteren. En het zal ook niet getest kunnen worden wanneer de middelen daarvoor niet vrijkomen door misrepresentatie en laster.

Zie ook mijn brief aan regering en parlement omtrent cTWO 2013, waarin wiskundigen cos[x] schrijven, terwijl gangbaar toch de bedoeling is dat x = cos[alpha]. Wanneer wiskundigen didactisch slordig zijn dan noemen ze het goed maar het is "wiskunde".
http://thomascool.eu/Papers/Math/2013-02-06-Colignatus-nav-cTWO-Eindrapport.html

De schande is natuurlijk dat Jan van de Craats en Henk Tijms zien dat Verhoef lastert en dat ze daar niets tegen doen.

Joost Hulshof was het met me eens dat je het plakke vlak zelf als eenheid voor de maat van hoeken kunt nemen, in plaats van 360 graden of 2 pi radialen, zo moeilijk is dat niet, maar hij zweeg t.a.v. de laster door Verhoef.

Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland (BON), laat Verhoef op die website lasteren zonder in te grijpen.

[INGEVOEGD 2015-10-17: SCREENDUMP BETER ONDERWIJS NEDERLAND
Website verplaatst van dataweb.nl/~cool naar thomascool.eu. Zie "Elegance with Substance".

Hier staat mijn protest.

Screendump Verhoef

EINDE INVOEGING]

Hanneke de Haes, vertrouwenspersoon UvA t.a.v. de kwestie Van de Craats.

Ik kan citeren uit een deel van een email aan haar: "Ten tweede stel ik vast dat ik u toch een rode kaart moet geven. Mijn verzoek is aan uw opdrachtgever door te geven dat u in deze kwestie hebt gefaald met de volgende redenen: (1) Ik leg een kwestie voor vanuit de waarden-ethiek van doeleinden, methoden en toepassingen, en u wijst af op grond van een instrumentele-ethiek. Dat is een te enge opvatting. Instrumenteel heeft Van de Craats ook gefaald t.a.v. zijn behandeling van de breuken, maar ik beschouw dat als een voorbeeld van het grotere probleem en ik zal mij niet laten dwingen tot het nauwe denkraam waarin u wetenschappelijke ethiek wilt zien. (2) (...)"

Lex Borghans, econometrist die kijkt naar onderwijs

Eric van Damme, wiskundig econoom die kijkt naar marktorde en instituties: kijk naar de huidige chaos, en naar de zinvolheid van een Simon Stevin Instituut

Leden van het Comite van Aanbeveling van SGR, aangeworven in de beginperiode in 2008, maar blijkbaar misleid tot diep in september 2015, of willens en wetens behorend tot de secte. Een email uitwisseling met een enkeling leidt tot de conclusie van "een wespenest", maar daar schieten de leerlingen niet veel mee op.

http://www.goedrekenonderwijs.nl/comite-van-aanbeveling/

Wetenschapsfilosoof Theo Kuipers uit Groningen, t.a.v. de epistemologische status van de Van Hiele theorie van niveaus van inzicht, en t.a.v. het eerherstel voor Bert Hamminga, wetenschapsfilosoof, die in Tilburg is weggepest. (Instructief is http://asb4.com/ en Hamminga heeft het gevoel voor humor niet verloren.)

Nora van der Wenden, MinOCW, ontmoet bij NWO Bessensap, met het verzoek dit bericht door te geven aan de SG en staatssecretaris

Frits Beukers, cs, van de onderwijscommissie van Platform Wiskunde Nederland (PWN), die allen minstens sinds 3 oktober 2015 in gebreke zijn gebleken, m.u.v. Wim Caspers (TU Delft) die vrijgesteld is wegens het risico van intimidatie op de TU Delft wegens de lasterlijke "boekbespreking" door diens college Jeroen Spandaw in dezelfde vakgroep (met een incompetent afdelingshoofd).

Frits Beukers weet wellicht van onderwijs voor studenten wiskunde aan de universiteit, maar voor de rest niet. De epsilonboekjes of luister-cd voor alfas overtuigen niet. Deze PWN-commissie probeert het hele veld te bestrijken door verschillende vertegenwoordigers op te nemen, maar je moet mensen opnemen die allemaal het overzicht hebben. Lid Kees Hoogland heeft een achtergrond t.a.v. "realistische wiskunde" en heeft een website met teksten die sinds 2009 toch ontmaskerd hadden moeten zijn. Heeft men sinds 3 oktober 2015 echt te weinig tijd gehad om adequaat op mijn recente verzoek tot gesprek en presentatie van mijn boeken te reageren ? Er was geen email dat wanneer het op de agenda zou komen. Ik kan niet anders dan uitgaan van de botte onwil zoals bij wiskundigen gebruikelijk.

Betrokkenen van SLO en Univ. Twente, t.a.v. de vorige PWN-commissie met Gerard Jeurnink en Nelleke den Braber, alsmede wegens het wangedrag door Nellie Verhoef omtrent David Tall.

[INGEVOEGD 2015-10-17: SCREENDUMP GECIJFERDHEID

Toelichting op de misleiding en geschiedvervalsing door Kees Hoogland (APS, overgegaan naar SLO):

Gecijferdheid

EINDE INVOEGING]

Betrokkenen bij het Resonans rapport o.l.v. Van de Craats

President KNAW [José van Dijck], die niet gereageerd heeft, en derhalve inbreuk pleegt op de integriteit van de wetenschap, wegens het negeren van onwelgevallige informatie.

Er is een sectie wiskunde bij de KNAW, dat het ook allemaal maar laat gebeuren. Voorzitter Henk Broer en secretaris Jan Bergstra. Ze organiseren een conferentie over het onderwijs in rekenen in 2014, dus het lijkt alsof ze wat doen. Ze nodigen dan als sprekers geen leraren en onderwijzers uit, maar: wiskundigen die niets van de empirie van het onderwijs weten (en die alleen vertellen wat eerstegraads leraren wiskunde ook wel weten), de secten van Van de Craats en FHWRWI, Hickendorff voor data & analyse zonder wiskundig-didactische kennis en duiding (zij schrijft immers zich daarover op afstand te houden, bijv. de Deense uitspraak van getallen negerend), en psycholoog Bosker die voor de overheid een dwalend rapport heeft geschreven.

Hierbij heeft Jan Bergstra de Engelse vertaling van Van Hiele en heruitgave van de bestaande Engelse vertaling reeds afgewezen, en hij heeft van mij al de rode kaart gekregen om een andere kwestie, maar dat is voor hem geen belemmering of aanleiding om tot de bodem uit te zoeken waarom ik heb toch een rode kaart geef. Ik heb op de studiedag van de Ned. Ver. v. Wiskundeleraren in  2013 een presentatie gehouden over mijn analyse over een algebraische aanpak van de differentiaalrekening. Na afloop klapten de aanwezigen, en niet alleen uit beleefdheid. Mijn suggestie aan Bergstra was deze presentatie voor de sectie Wiskunde van de KNAW te herhalen, met aanwezigheid van natuurkundigen, biologen, economen etc. die tenslotte in het onderwijs van differentiaalrekening gebruik zouden willen maken. In discussie mogen de wiskundigen aangeven wat dan het bezwaar van mijn aanpak zou zijn. Nee, Bergstra wil het niet. Waarom ? Laat hij dat maar uitleggen, bijv. aan het parlement.

Tot slot dan de lasterlijke email van de altijd zo beleefde Henk Tijms. Het kan echter lasterlijk zijn om iemand te betuttelen en behandelen als een zeurpiet waardoor de omgeving alleen maar het signaal hoort dat het werk van betreffende persoon kan worden doodgezwegen.

Dan heb ik het niet alleen over de didactiek van wiskunde, maar ook de analyse die leidt tot het advies tot een parlementair onderzoek, met herziening van de instituties. In beide gevallen dienen die analyses het algemeen belang.

De fout van Tijms is dat hij niet ingaat op wat ik zeg, en niet "Elegance with Substance" erbij pakt om de analyse en de formules door te nemen. Maar ja, hij weet niets van primair of secundair onderwijs behalve als consument, dus hoe zou hij nou ooit op die gedachte kunnen komen ?

Laat ik eerst Tijms citeren, en dan tonen hoe lasterlijk het is.

Subject: Re: (...) 11 november: Verzoek aan Ger Limpens (CITO) en Gerard Verhoef (SGR) en hun omgeving
To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"
From: "Henk Tijms"
Date: Wed, 14 Oct 2015 22:54:44 +0200


Geachte heer Cool,

U dendert maar door  mij te confronteren met uw problemen.  Ik heb wel andere problemen aan mijn hoofd dan problemen die in mijn ogen in de categorie "herenleed" vallen.

Ik wens dan ook  GEEN verdere emails van u te ontvangen

Hoogachtend prof. dr.H.C. Tijms

(1) Het is een verkeerde voorstelling van zaken en laster van Tijms dat ik me alleen met "mijn" problemen bezighoud. Ieder kan nagaan dat dit niet zo is. Mijn presentatie van de betere didactiek van sinus en cosinus middels betere begrippen Yur en Xur heeft niets te maken met "mijn" persoon. Is Yur mijn fiets ? Is Xur mijn postzegelverzameling ? Het heeft absoluut niets met "mij" te maken. Voor mijn analyse kijk ik wel degelijk naar het werk van anderen. Het is Gerard Verhoef die mijn persoon belachelijk gaat maken met verwijzing naar het voorstel omtrent Yur en Xur.

http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/4346

(2) Het is een verkeerde voorstelling van zaken door Tijms dat ik een probleem zou aandragen. Het is Gerard Verhoef die lastert. Het is Tijms die hem in het bestuur van SGR opneemt. Het is Tijms, die geen bericht aan Verhoef, cc mij en Ad Verbrugge, stuurt dat hij moet corrigeren, en zo nodig protest tegen Verhoef op de website van SGR opneemt. Het is Tijms, die voorzitter is van SGR die het parlement verkeerde informatie geeft.

Laat Tijms aan gz-psycholoog Tom Braams bij SGR vragen wat cognitieve dissonantie is, en wat het ook al weer betekent, om de boodschapper van het slechte nieuws daarvoor verantwoordelijk te houden. En Braams: wilt u verder gaan met zo'n stichting en zo'n voorzitter ?

Laat Tijms boos naar Van de Craats kijken, die mijn analyse negeert. Laat hij boos naar Braams en Milikowksi kijken, die het voorstel tot tellen en rekenen met tig verkeerd behandelen. Laat hij boos kijken naar Alexander Rinnooy Kan en Jan Karel Lenstra, zijn makkers in de operations research, die zich als joyrijders op het onderwijs in rekenen hebben gestort.

(3) Tijms heeft mij nimmer eerder verteld dat hij de zaak zag in termen van "herenleed". Wanneer hij had gecommuniceerd dan waren we iets verder geweest. Communicatie begint met vragen stellen. Hij had kunnen vragen: waarmee kan ik u van dienst zijn: met A of B of C ? Hij had kunnen vragen: gaat het om uzelf ? Dan had ik het voorgaande kunnen uitleggen, mij verwonderend dat dit niet duidelijk was. Denkt Tijms werkelijk dat Yur mijn fiets is ? Nu springt Tijms naar een conclusie. Dit is op zijn minst onhandig, en eigenlijk ook onbehoorlijk om iemand meteen zo in een hoek te plaatsen. Inderdaad, ik stel vast dat Tijms als wiskundige in de operations research weinig weet van didactiek van wiskunde voor primair en secundair onderwijs. Maar dat is niet gebaseerd op zijn persoon maar op zijn "human resources".

(4) Het is verkeerd voorstellen en laster om te stellen dat ik "doordender". Kan ik het helpen dat ABC besluit dat er op 11 november een gebeurtenis XYZ is ? Kan ik het helpen, dat ik in september merk dat Ben Wilbrink de analyse van Pierre van Hiele mishandelt ? Ik heb het in september netjes uitgelegd, en het is weigering van Van de Craats en SGR om ernaar te kijken. Wanneer je een probleem niet aanpakt wordt het groter en groter. Nu al in de USA.

(5) En wat is er nu weer "mijn" probleem aan, aan het feit dat Pierre van Hiele waard is om tegen zulke mishandeling te verdedigen ? Hij is voor Goed Rekenonderwijs belangrijk ! Elders in de wereld reageert men geschrokken op dat interview uit 2005, waarvan ik in arremoede een deel in het Engels heb vertaald, omdat interviewers Gerard Alberts en Rainer Kaenders dat niet gedaan hebben, en omdat ook Jan Bergstra van de KNAW sectie wiskunde weigerde om zich ervoor in te zetten. Als je als voorzitter van SGR niet weet wie Pierre van Hiele is, dan toont dat de ongeschiktheid, en op zijn minst ga je erop studeren. Zie:

https://boycottholland.wordpress.com/2015/10/15/pierre-van-hiele-and-annie-selden/

(6) Voorzover er een persoonlijke dimensie aan dit geheel zit, dan is mijn positie niet oneigenlijk. Voor een wetenschapper tellen publicaties en citaten. Wanneer de laster door Limpens, Verhoef en Spandaw ertoe leidt dat anderen mijn boeken niet gaan lezen en niet gaan verwijzen, dan is dat schadelijk. Limpens, Verhoef en Spandaw mogen kritiek hebben, maar laster kan niet. Het is laster van Tijms om te suggereren dat mijn positie in deze oneigenlijk zou zijn. "Herenleed": zoals ook het meisje de verkrachting maar als "Damesleed" moet beschouwen. Iedere wetenschapper heeft recht op een nette behandeling. Wanneer een promovendus door anderen afgezeken wordt, dan zal een promotor toch enige bescherming bieden. Ik heb geen promotor. Alleen mijn werk, dat puik is. Nogmaals: mijn protest hierover is niet het hoofdpunt. Voor mij staat het algemeen belang voorop. Maar het zou raar zijn om niet te wijzen op mijn eigen belang waar dit algemeen geaccepteerd is.

Per saldo: professor Tijms is wiskundige, lastert, miscommuniceert, misrepresenteert, denkt niet na, misleidt de kamer, en weet ook niet wat goed rekenonderwijs is want hij heeft daar geen opleiding voor. Helaas dan vermoedelijk niet slechts in dit email van 14 oktober 2015 maar vermoedelijk dan al enige jaren, want het is al langer zo dat hij afhoudend reageert.

PM 2. [citaat A.D. de Groot]

Zie ook het volgende citaat uit "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994) p81
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html

A.D. de Groot, "Academie en Forum", Boom, 1982, p9: "(...) is een democratisch staatsbestel nodig, maar niet voldoende. Voor een vruchtbare ontwikkeling van de politiek zo gevoelige gamma-wetenschappen in het bijzonder is tevens nodig: een overheid die haar voornaamste taak van wetenschapsbeleid goed verstaat; namelijk de taak om, ook op die wetenschapsgebieden, de traditie van kritisch onderzoek, rationele discussie en streven naar objectieve oordeelsvorming - kortom: de Forum-cultuur - te steunen, te bevorderen, te beschermen. Misschien zou een moderne democratie niet met een trias maar met een tetras [tessera / TC] politica toegerust moeten worden, met als vierde onafhankelijke macht die van de wetenschap. Men zou kunnen denken aan een bijbehorende Hoge Raad, die in voorkomende ernstige gevallen de overheid kan veroordelen voor politieke prostitutie van onderzoek, voor misbruik van uitdrukkingen als wetenschappelijk is aangetoond dat ... en voor wetenschappelijk onverantwoorde toepassingen. Het lijkt in principe een goed idee, althans - in de huidige situatie - een mooi luchtkasteel. Realiseerbaar of niet, de gedachte wordt ingegeven door een wel degelijk gegronde bezorgdheid over het sociaal-politieke klimaat zoals zich dat de laatste decaden in Nederland heeft ontwikkeld. Het ziet ernaar uit dat het publieke respect voor rationaliteit en integriteit, voor (beter) inzicht, en voor (betere) intellectuele prestaties in het algemeen, er niet groter op is geworden. Het gangbare nivelleringsstreven werkt een kortzichtig anti-intellectualisme in de hand; de voortdurende politisering ook van wetenschappelijk onderzoekbare en rationeel beslisbare problemen, ondermijnt niet alleen de (gamma-) wetenschap maar schaadt ook de kwaliteit van onze hele cultuur."

https://nl.wikibooks.org/wiki/Nieuwgrieks/Telwoorden

En zie dan de verstoring door wiskundigen van die gamma-wetenschappen:
https://boycottholland.wordpress.com/2015/10/02/pierre-van-hiele-and-gerald-goldin-2/