De redactie van www.onafhankelijk.nl heeft deze brief integraal gepubliceerd (hun archief 20 januari 2005)
Zie ook de hieropvolgende brief aan de Raad voor de Journalistiek van 1 februari 2005
Aan de hoofdredacties
Folkert Jensma, NRC-Handelsblad, PB 8987, 3009 TH Rotterdam
Pieter Broertjes, de Volkskrant, PB 1002, 1000 BA Amsterdam
Hubert Smeets, De Groene Amsterdammer, PB 353, 1000 AJ Amsterdam
Het Parool, zie de enveloppe
 
 
 
 

17 Januari 2005
 
 
 

Geachte hoofdredacties,

U krijgt van mij nog de komende twee weken tot 1 februari 2005 de tijd om objectief verslag te doen van mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. Doet niemand van u daarvan verslag dan zal ik me genoodzaakt zien deze nalatigheid van ieder voor te leggen aan de Raad voor de Journalistiek en het tv-programma “De leugen regeert”. De klacht zal luiden dat u ‘onjuist, althans onvolledig’ verslag doet.

Voor de goede orde voeg ik een exemplaar toe van het boekje “De ontketende kiezer” (2003). Voorzover ik weet heeft geen van uw bladen er in de laatste twee jaar over gerapporteerd. Mocht ik dit mis hebben, dan verzoek ik u mij daarvan op de hoogte te stellen en dan kunt u deze brief van me, met dan excuses van me, als niet-geschreven beschouwen.

Overigens speelt de kwestie al 15 jaar, heeft u in die periode ook niet over de kwestie geschreven, en dient mijn verwijzing naar de laatste twee jaar alleen het gemak van een markeringspunt.

Mocht u in de komende tijd over de kwestie willen publiceren dan spreekt het vanzelf dat het verstandig is teksten in concept te laten lezen en vragen te stellen alvorens te oordelen.

Ter toelichting van deze ultimatieve benadering kan ik nog het volgende opmerken. De censuur staat in verband met een aantal maatschappelijke kwesties. Een verstandig persoon als Jan Tinbergen was niet voor niets voorstander van de vorming van een Centraal Planbureau. Het bestaan van het CPB wordt niet voor niets gedragen door de Nederlandse politiek. Het is zinvol om enkele onderlinge verbanden toe te lichten, en laat mij daartoe de kranten van het afgelopen weekend gebruiken. Veel uit die kranten zal ik hieronder negeren, maar enkele punten kunnen de problematiek voor u verhelderen.

(1) De NRC 15/1 laat Anatol Lieven vragen “Hoe overleeft een democratie als een volk lui en irrationeel is?” Ik verwijs naar mijn advies tot uitbreiding van de Trias Politica met een Economisch Hof, waarover u allen weigert te rapporteren.

(2) In de NRC 15/1 schrijft Ilja Pfeiffer “Denken is verdacht in hysterisch Nederland”. Hij zegt dat dit artikel in de verkeerde krant staat, maar dat heeft hij mis. Ook voor de NRC geldt dat men onvoldoende respect voor de wetenschap heeft. Een belangrijk mechanisme is smetvrees, de angst voor de querulant en de windmolenvechter. In mijn geval constateer ik bij uw redacties het onvermogen goed onderscheid te maken tussen mij als integere wetenschapper en anderen. 

(3) Frank Kalshoven is het schoolvoorbeeld van de economisch journalist die door zijn smetvrees voor querulanterie besluit om dan maar niet te rapporteren. (a) In “Het spel en de knikkers” 15/1 verhaalt hij hoe de politiek (deels het “luie en irrationele volk” van Lieven) de economie in de weg kan zitten. Waarom noemt Kalshoven mijn analyse niet ? (b) In “Belasting betalen? Graag!” 15/1 gaat hij voorbij aan de stelling van Milton Friedman, zie het interview met hem in hetzelfde nummer van de Volkskrant, die al sinds mensenheugenis adviseert om de belastingvrije voet op de hoogte van het bestaansminimum te leggen. Ik heb aan de analyse van Friedman onder andere het extra inzicht toegevoegd dat deze maatregel gratis kan. Leg dat ook nog eens naast het artikeltje van Gijs Hederscheê in dezelfde editie: “Kilte uitkering werd kilte van werk zonder perspectief”. (a & b) Frank Kalshoven meldt terecht dat de overheid er soms een rommeltje van maakt, maar vanuit zijn smetvrees - ik heb nog geen inhoudelijk argument van hem gehoord - onthoudt hij cruciale informatie van de CPB-censuur aan zijn lezerspubliek. Hij deed dat al toen hij nog bij Elsevier zat. 

(4) U bericht over het ESB-artikel van de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, J.W. Oosterwijk. Deze verwijst echter naar een CPB-studie, terwijl er fouten in de modellen zitten, en terwijl de SG niet heeft gereageerd op mijn brief aan hem t.a.v. de CPB-kwestie (zie http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/2004/12/AanJWOosterwijk.html). 

(5) Mocht u denken dat ik dan in ESB een weerwoord aan de SG zou kunnen schrijven, dan heeft u het mis. ESB, ook de huidige hoofdredacteur daarvan, staat niet toe dat ik adviseer tot een parlementaire enquete. Dezelfde Leo van der Geest die vanuit Nyfer het probleem van de werkende armen aan de orde stelde, waar Gijs Hederscheê over rapporteerde, heeft destijds als hoofdredacteur van ESB mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB tegengehouden (waarin ook het probleem van de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt een rol speelde). Sindsdien protesteer ik tegen deze censuur door ESB - en de kwestie is op te lossen. En de oplossing is niet dat ik ga zwijgen over censuur van wie dan ook.

(6) Sterker nog, de opvolger van Van der Geest bij ESB, Hugo Keuzenkamp, nu ook al weer weg, heeft in zijn hoofdredacteur-periode zelfs expliciteit inbreuk gepleegd op de integriteit van de wetenschap. Parool journalist Kees Tamboer heeft hier nog een klein rolletje gespeeld door mijn persoon te gaan belasteren en zijn lezers essentiële informatie te onthouden. Zie: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Taakverdeling/Taakverdeling.html
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Taakverdeling/Inbreuk.html

(7) U schrijft over de aftrek van de hypotheekrente. Maar u weet toch dat dit samenhangt met het belastingstelsel, en dat besluiten daarover afhangen van de kwaliteit der CPB-modellen ? Terwijl ik u als wetenschapper en (oud-) econometrist van het CPB meldt dat er fouten zijn ?

(8) De NRC 15/1 heeft ook een interview met CPB-directeur Henk Don die mijn ontslag in stand houdt (het is oorspronkelijk aangezegd door Gerrit Zalm). Jammer dat de journalist Roel Janssen niet doorvraagt naar de censuur over de fouten in de modellen. 

(9) Op de voorpagina van de NRC staat een rapport van de VN “armoede voor het eerst oplosbaar”. Hoe reageerden uw journalisten op de titel van het boekje van Hans en Auke Hulst m.m.v. ondergetekende “Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt” uit 1998 ? Ook de voorpagina, of de prullemand ? Natuurlijk, er is onderscheid tussen een beleidsdocument van een wereldorganisatie en een wetenschapsjournalistiek boekje, maar dat rechtvaardigt niet het doodzwijgen en het onjuist, althans onvolledig, rapporteren aan uw lezers. Dat werkloosheid en armoede oplosbaar zijn is echter al 15 jaar bekend, vide mijn analyse, terwijl de censuur dus groot menselijk lijden nodeloos heeft laten voortbestaan - om dus maar niet te spreken van veel verspilling bij Nederlandse ontwikkelingsgelden.

(10) Ook De Groene faalt. Dit blad publiceerde tevens, als zout in de wonde, van econometrist en historicus David Hollanders het verhaal “Politicide in Nederland institutenland”, De Groene Amsterdammer 7 februari 2004. Dit verhaal rammelt aan alle kanten. Zie mijn reactie “CPB: Hoe het echt zit”, 6 maart 2004 http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/CPB-HoeHetEchtZit.html Contact over al deze fouten met Hollanders en de redactie van De Groene heeft voorzover ik weet nog niet tot verbetering geleid.

(11) U schrijft terecht dat werkgelegenheid van groot belang is voor de integratie van minderheden. Hallo, hallo, redacties ... ? Inmiddels heb ik geadviseerd, in 1990 tot een parlementaire enquete en tot schorsing van de directie CPB, in 2004 tot boycot van Nederland, en per 1 januari 2005 tot ontslag van de hoogleraren economie. Gaarne zou ik van u horen hoe hoog de lat moet liggen wilt u rapporteren over de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB. Uw eigen ontslag, hoon en pek en veren ?

(12) René Moerland recenseert op 14/1 een viertal boekjes “Steeds meer deuken in de dijk”. Maar, het feit dat “De ontketende kiezer” in 2003 is verschenen en nog niet gerecenseerd, betekent niet dat het nooit meer gerecenseerd hoeft te worden !

(13) René Moerland interviewt Frans Weisglas over de politieke vernieuwingen, NRC 15/1. Maar, u weet toch dat mijn analyse op het CPB, welke door de directie CPB van discussie wordt tegengehouden, óók een analyse bevat omtrent de Stelling van Arrow t.a.v. verkiezingsresultaten en de mogelijkheid van een maatschappelijke keuzefunctie ? De voorstellen van minister De Graaf zijn gebaseerd op censuur. Wanneer Moerland “De ontketende kiezer” had gerecenseerd, dan had hij Weisglas enkele scherpere vragen kunnen stellen.

(14) De Volkskrant rapporteert over “Moord op de Groningen express” 15/1. Hierin komt het CPB goed naar voren zoals ook destijds bij de Betuwelijn. Ik heb altijd gesteld erop trots te zijn op het CPB te hebben mogen werken - en het is ook een compliment voor het CPB wanneer het parlement zou besluiten tot uitbreiding van de Trias Politica met een Economisch Hof. Toch waag ik deze kritische opmerkingen te maken: (a) Censuur op het CPB mag niet, hoe goed het CPB verder ook is, (b) Het gedoe rondom Betuwelijn en Zuiderzee lijn bevestigt vooral mijn advies tot grondwetsherziening: ook het rapport Duivesteijn rammelt. Een directeur van het CPB is gehoord, maar die had geschorst moeten zijn, en hij heeft in zijn getuigenis niet verteld dat het CPB een kritische medewerker met censuur en laster heeft ontslagen. (c) De rapportage in de Volkskrant heeft nu de toon dat de bestuurders in het Noorden hun best hebben gedaan en nu pech hebben, terwijl het eigenlijke verhaal is dat men verzuimd heeft goede voorstellen te ontwikkelen, zodat deze bestuurders geld van de burger hebben verspild door te gaan lobbyen voor een hobbypaard. Hier zijn weer politici bezig die hun eigen dunk hoger stellen dan verantwoorde wetenschappelijke onderbouwing. Althans, als we het rapport van dit CPB nog kunnen vertrouwen. Misschien dat via mijn economische analyse de economische groei zo kan toenemen dat zo’n project weer rendabel wordt. 

(15) SG Oosterwijk meldt dat het ontslagrecht ter discussie staat. Gezien mijn advies tot ontslag van de hoogleraren economie kan men denken dat ik er ook voorstander van ben om dit recht te versoepelen. Dit is niet onmiddellijk juist. Wie denkt dat het recht reeds goed functioneert, heeft het mis. De directie van het CPB misbruikt het ontslagrecht om de censuur te effectueren. Mijn advies is derhalve de toepassing van het recht eerst een kwaliteitsslag te laten maken. U zou prachtige artikelen kunnen schrijven hoe de rechter keer op keer faalt, en dat niemand iets doet. Het is een misverstand te denken dat het arbeidsrecht nu een bescherming biedt aan integere wetenschappers.

(16) Er is een artikel “Rode familie, herleef!” van Jaap Dronkers 15/1 dat “links” strategische fouten heeft gemaakt. M.i. hebben zowel links als midden als rechts fouten gemaakt. Het is bovendien onjuist dat dit artikel veralgemeniseert en geen namen noemt. Wie heeft waar welke fout gemaakt ? Mijn antwoord op het artikel van Dronkers is dat ikzelf, voorzover men mij althans van linkse denkbeelden wil verdenken, wel verstandig ben geweest maar dat anderen niet ingrijpen wanneer er censuur is. De grote fout in de beleidsvoorbereiding is dat de wetenschap in de knel kan raken zodanig dat bestuurders niet meer de juiste informatie hebben. Hoe politieke partijen vervolgens kiezen, is aan de democratie. Waarom plaatst u wel zo’n verwarrend artikel van Dronkers en genereert u de duidelijkheid van een aanpak à la Tinbergen ?

(17) De Volkskrant 15/1 noemt Agnes Jongerius de logische opvolger van Lodewijk de Waal. Maar, heeft zij respect getoond voor de wetenschap en zich verzet tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB ? Op welke wijze willen uw kranten een vakbondscultuur stimuleren waarin “Denken is verdacht in hysterisch Nederland” ? U weet toch ook dat die demonstraties in het najaar 2004 een grote volksmisleiding waren ? Waar is uw vraag aan Jongerius, of zij op het Malieveld zal staan totdat de censuur van de wetenschap is aangepakt zodat er weer ruimte ontstaat voor volledige werkgelegenheid ?

(18) De Volkskrant bericht in het wetenschapskatern dat prof. dr. Jaap van Dieën meewarig glimlachend zegt: “Ik ben ermee gestopt voortdurend in het geweer te komen als ik de bewering lees.” Dat interview gaat over de beste houding die bij het tillen aan te nemen is. Maar het verschijnsel dat mensen niet luisteren is vergelijkbaar aan mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB. Het verschil t.a.v. mij is het onderwerp, waar er bij mij veel meer mee gemoeid is. Waarom luisteren mensen zo slecht ? Niet omdat ik een integere wetenschapper ben. Het is helemaal niet logisch om geen aandacht aan integere wetenschappers te besteden. Ja, wellicht lijk ik een querulant, maar lijken is geen zijn !

(19) Ik zie zo snel geen artikel over de ziektekostenpremies en de stelselwijziging in de gezondheidszorg. Daar valt ook een verhaal over te vertellen.

Enfin. Misschien dat de volgende analogie helpt. Een tijdje geleden was er een rapport over een voetballer die bij een wedstrijd, ik meen met Sparta, helemaal onderuitgeschopt werd, zodat hij langdurig moet revalideren en niet meer kan voetballen. Voor mij geldt dat de directie van het CPB ook zoiets doet: dus censuur pleegt en het zwakke ambtenarenrecht gebruikt om de wetenschap te breidelen. Voor mij geldt gelukkig dat ik nog mijn vak kan doen - zie mijn cv en publicaties - maar, wel blijft gelden dat de censuur ongedaan gemaakt moet worden wil mijn analyse omtrent de aanpak van de werkloosheid tot rijping komen. Mijn verzoek aan u is dat u niet gaat meespelen en ook niet gaat mee-scheidsrechteren (zoals u niet doet), maar dat u gewoon uw werk doet: dat u rapporteert aan uw lezers wat er op het speelveld is gebeurd en nog steeds gebeurt (want de censuur is nog niet opgeheven).

Ik zal deze brief ook aan anderen laten lezen en opnemen bij de documentatie op mijn website van deze kwestie.

Met vriendelijke groet,
 

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
http://thomascool.euNaschrift 18 en 21 januari 2005

De brief op het web zettende kan ik nog deze kanttekeningen plaatsen:

(a) Ik zocht naar een goede omschrijving en daar kwam de term "ultimatieve benadering" uit voort. Misschien klinkt dit toch weer iets teveel als een ultimatum. Zo is het niet bedoeld. Bedoeld is een markering in de tijd, zodat controleerbaar is dat er 'onjuist, althans onvolledig' is gerapporteerd en zodat zo'n toetsing door de RvdJ denkbaar wordt. Gangbaar toetst de RvdJ op hetgeen gepubliceerd is, en de RvdJ staat dan machteloos wanneer de krant niet publiceert. Wil zo'n toets enige kans van slagen hebben, dan moet e.e.a. wel helder toetsbaar zijn. De vrijheid van meningsuiting is niet aangetast in de zin dat ik nog altijd iets op internet kan zetten en zelfs mee kan werken aan andere publicaties zoals artikelen en zelfs boeken, maar, net zoals wetenschappers niet zomaar bronnen kunnen negeren, kunnen ook journalisten dat ook niet zomaar doen. 

(b) Het woord "rijping" in de voorlaatste alinea kan de indruk geven dat mijn analyse nog onrijp is. Dat is niet zo. De betere term is "oogsten". Mijn analyse kan nog nuttig aangevuld worden met een model-exercitie. Dat is zoiets als een kers op de taart of een dessert-wijn bij een anders toereikende maaltijd - maar voor sommigen kan dit psychologisch heel belangrijk zijn.

(c) Het stuk van Anatole Lieven en zijn beschrijving "lui en irrationeel volk" zou er niet toe moeten leiden dat men denkt dat ik ook zo over kiezers denk. Ik beschouw diens titel slechts als iets dat tot lezen prikkelt. Mijn eigen benadering is het economische inzicht dat mensen zich specialiseren zodat er een taakverdeling ontstaat tussen politici, adviseurs, en kiezers met hun eigen werkzaamheden. Bij zo'n taakverdeling is een Economisch Hof te adviseren.

(d) De NRC heeft eerder wel op internet aandacht aan de kwestie besteed - zie 'de draad' en 'de draad 2'. Overigens is de site  http://www.can.nl/~cool al sinds 1999 van het web af en staat alles nu op dataweb. Een eerder beroep bij de ombudsman van de Volkskrant hielp niet.

(e) De website van het UN Millennium project is overigens www.unmillenniumproject.org

(f) Zie overigens "Banenplan moet vooral eenvoudig zijn", door Pieter Broertjes, de Volkskrant 13 oktober 1988 

(g) Voor De Groene kan nog relevant zijn dat columnist Menno Hurenkamp meedoet aan het inittiatief van de stichting waterland.

(h) Zie ook mijn stukje "Snapt de pers het eigenlijk wel ?" van 11 februari 1998 

(i) Die voetballer is Niels Kokmeijer - zie "Doodschop maakt einde aan carrière Kokmeijer", de Volkskrant 12 januari 2005, met ook op pag 19 "Zaak kan zich jaren voortslepen"

(j) Ik heb t.a.v. de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB altijd 99% nadruk gelegd op de positieve aspecten van de oplossing van werkloosheid en armoede, en de verbetering van de democratie via een Economisch Hof. Daarnaast heb ik niet kunnen ontkomen aan het advies tot een parlementaire enquete, het verzoek de directie van het CPB te schorsen, het advies Nederland te boycotten totdat de censuur is opgelost, en recentelijk het advies tot ontslag van de hoogleraren economie. Zulke verzoeken en adviezen kan men zien als 1% zuur en klagen, maar ja, tegelijk zijn het allemaal wegen tot verbetering, en wat mij betreft is het ook positief bedoeld. Wanneer iemand je fiets in de prak rijdt dan spreek je toch ook de verzekering van de ander aan tot herstel van de oorspronkelijke situatie. Ik geef onmiddellijk toe dat een brief als deze aan deze vier hoofdredacteuren wonderlijk kan overkomen - maar ik houd me aanbevolen voor wie een beter idee heeft.

(k) Bij het bericht dat Beatrix haar 25-jarige regering gaat vieren is het wonderlijk om te beseffen dat 15 jaar daarvan getekend zijn door censuur door de directie van het Centraal Planbureau. Zij gaat het feest ook vieren in Scheveningen, en zij mag dan bij mij langskomen en constateren dat er wat censuur betreft weinig te vieren valt.