Aan de heer J.K. Hulsbosch
Ombudsman
De Volkskrant

 
 
21 maart 1998

 

 

Geachte heer Hulsbosch,

 

Ik protesteer tegen de breidel van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau en de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, en vraag ieder dringend om ondersteuning van mijn verzoek tot een onderzoek van de kwestie. T.a.v. de Volkskrant verwacht ik in deze kwestie zo objectief mogelijke journalistieke verslaggeving.

Tot op heden heeft de Volkskrant geen aandacht aan de kwestie besteed. Ik heb sterk de indruk dat dit gebrek aan aandacht vooral voortkomt uit het feit dat men mij niet serieus neemt. Tevens vermoed ik dat de oorzaak hiervoor weer gezocht kan worden in 'cognitieve dissonantie': wat ik te melden heb is zo schokkend dat het niet waar màg zijn.

Het gebrek aan aandacht door de Volkskrant is in ieder geval niet redelijk. Ik ben een kundig en integer econometrist, de rechter heeft vastgesteld dat mijn verplaatsing uit mijn afdeling en functie met machtsmisbruik heeft plaatsgevonden, een onafhankelijke wetenschappelijke commissie heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake lijkt te zijn van een gebrek aan discussieruimte, en ik ondervind ondersteuning bij collega-econometrist Guido den Broeder.

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het boekje "Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt" dat eind januari 1998 verschenen is. Gaarne maak ik u ook attent op: (1) "Banenplan moet vooral eenvoudig zijn", door Pieter Broertjes, de Volkskrant 13 oktober 1988 (interview met Anton Bakhoven, zie ook de referenties aan Bakhoven in het boekje), en (2) "Minimumloon kan met gemak een stuk omlaag", Thomas Cool en Hans Droppert, gepubliceerd in de Volkskrant 24 april 1992. Relevant voor u is denkelijk ook: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

De zo objectief mogelijke rapportage welke men van de journalistiek verwacht is heel wat anders is dan het huidige doodzwijgen bij de Volkskrant. Genoemd boekje is bijv. nog niet besproken, terwijl het al bijna twee maanden beschikbaar is. Wellicht dat u in staat bent de psychologische blokkade bij uw collega's t.a.v. deze kwestie weg te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Thomas Coolde Volkskrant
de Ombudsman

                                                                                De heer Th. Cool

Scheveningen

 

Amsterdam, 20 april 1998

Betreft: uw brief d.d. 21 maart 1998

 

 

 

Geachte heer Cool,

 

Hartelijk dank voor uw brief en het boek dat u zo graag gerecenseerd zag door de Volkskrant. U vermoedt een psychologische blokkade bij de redactie wegens uw conflict met het CPB, met als resultaat ‘een doodzwijgen’. Uw brief - die ik overigens heb opgenomen in mijn computerlogboek, waarmee ik de redactie wijs op nalatigheden of andere zaken die ik dringend onder de aandacht van de redactie wil brengen - was voor mij aanleiding onmiddellijk contact op te nemen met de chef Economie F. Kalshoven die, naar ik zag, ook in het boek wordt aangehaald. Het boek moest toen nog worden bekeken, zo bleek mij.

Inmiddels weet ik meer.
 
Ik ben van mening dat u twee dingen door elkaar haalt. Uw eigen geschiedenis en een eventuele recensie van het boek door de redactie. De redactie economie krijgt veel boeken toegestuurd, maar ze worden slechts bij hoge uitzondering onder de aandacht van de lezer gebracht. Er moet een directe actuele aanleiding voor zijn en de inhoud van het boek moet nieuwswaardig zijn.

Dat u de houding van ministeries en CPB nog altijd aanvecht, is uw goed recht, maar voor de redactie geen actuele aangelegenheid meer. Deze opvatting kan ik onderschrijven.

Of de kwaliteit van het boek zo bijzonder is dat daaraan speciale aandacht dient te worden gegeven door de Volkskarnt, is uitsluitend aan de redactie ter beoordeling.

Ik heb navraag gedaan bij de redactie Economie. Het boek is bekeken. De redacteur heeft erin geen elementen, en zeker geen nieuwe, kunnen ontdekken die een recensie of publicatie hierover rechtvaardigen, zo luidde het oordeel.

De uitgever is hiervan overigens niet in kennis gesteld, omdat dat niet gebruikelijk is voor boeken die de redactie ongevraagd zijn toegestuurd. Het exemplaar dat u mij toezond, stuur ik retour, met dank voor het lenen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

J.K. Hulsbosch

 

 

Bijlage: Werkloosheid en armoedeAan de heer J.K. Hulsbosch
De Volkskrant

 

23 april 1998

 

 

Geachte heer Hulsbosch,

 
Mijn hartelijke dank voor uw reactie van 20 april jl. Ik ben u erkentelijk voor (a) dat u met diverse personen over het onderwerp heeft gesproken, zodat uw reactie body heeft, en dat er nu een reactie van de Volkskrant met handen en voeten ligt, zodat ik niet langer in duisternis verkeer, (b) dat u e.e.a. heeft opgenomen in een electronisch bestand, (c) en dat u mij het boekje heeft teruggestuurd.

Ik ben niet voornemens u tot een debat te verleiden, weest daarover gerust. Wel zijn er enkele punten, zoals enkele feitelijke onjuistheden, die een korte reactie van mij denkelijk nog zinvol maken.

Ten eerste stuur ik u enkele korte recensies uit bladen van de JOVD, de Arme Kant van Nederland en DISK. In dit brede spectrum bestaat belangstelling voor de analyse. Ik ben ook voornemens een congres over het onderwerp te (doen) organiseren. Ik meld dit alles, opdat u weet dat het onderwerp in de aandacht zal blijven, en dat uw bemoeienis niet voor niets is.

Ten tweede constateer ik dat er wel degelijk, ondanks wat u schrijft, sprake is van een psychologische blokkade bij de Volkskrant. Hopelijk kan ik iemand als wellicht bisschop Muskens ooit bereid vinden om een open gesprek met uw hoofdredactie te organiseren, en wellicht dat de Volkskrant daaraan dan wil meewerken. Want het is te gek voor woorden dat een vernieuwende economische analyse die de werkloosheid en armoede kan verhelpen, geen serieuze aandacht krijgt.

T.a.v. de Volkskrant constateer ik:

  1. dat Frank Kalshoven een vooroordeel heeft t.a.v. de invloed van het minimumloon. Hij heeft geschreven dat dit niet van belang is voor de werkloosheid. Ook een links econoom als Coen Teulings vindt dat. Echter, een krant moet berichten over de discussie onder deskundigen, en niet een kant kiezen en de eigen mening pushen.
  2. dat de krant niet in staat is om de vernieuwende kanten in mijn analyse te zien (belastingvacuüm, divergente indexatie, multiplier van de belastingvrije voet op het bruto minimumloon, dynamische marginaal, crowding out op de arbeidsmarkt, falen van de Trias Politica e.d.). (U gaat te snel af op de mening van uw redacteur, u zou andere economen moet vragen of e.e.a. vernieuwend is.)
U schrijft dat ik twee zaken door elkaar haal, het boek en mijn ‘eigen geschiedenis’. Dat is onjuist. Mijn analyse ligt in het verlengde van die van CPB-ers Van Schaaijk en Bakhoven, en ‘mijn geschiedenis’ ligt in het verlengde van het falen van de Trias Politica. Iedere andere voorstelling van zaken doet afbreuk aan de integriteit van de wetenschap. Voor de goede orde: ik vind die vermenging t.a.v. mijn persoon heel vervelend. Ik had gaarne gezien dat de aandacht naar mijn analyse uitging, dat ik niet gebreideld werd.

U schrijft dat mijn kwestie niet meer actueel is. Nu, de Volkskrant heeft er NOOIT over geschreven. Dus het is NOOIT actueel geweest dat de directie van het CPB een medewerker met, door de rechter vastgesteld, machtsmisbruik heeft ontslagen.

Toch, zoals gezegd, ben ik u, ondanks deze inhoudelijke kritiek, dankbaar voor uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool