Flip de Kam en Jan Donders, in hun hoedanigheid van eindredactie van het Tijdschrift voor Openbare Financiën, wijzen referee-ing van een artikel af met het argument "bevat het artikel weinig nieuws ten opzichte van eerdere uitingen van uw hand" zonder daarbij het onderscheid te maken tussen "working papers" en "peer review":

 

Wie kan me uitleggen dat dit deugt ?

 

Thomas Colignatus

8 november 2014

http://thomascool.eu

 

PDF van deze tekst

 

Bespreking

 

Op de Economendag 2014 op 31 oktober 2014 ontmoette ik Flip de Kam, die in één van de sessies over het belastingbeleid optrad.

 

Na de sessie kon ik hem melden dat er nog een artikel van me lag dat ik ooit aan Openbare Uitgaven (OU) had aangeboden, en dat Jan Pen wel wilde plaatsen, maar dat de redactie had afgewezen omdat het artikel vooral de belastingen behandelde (en slechts indirect de uitkeringen die door werkloosheid ontstaan). Op mijn vraag aan De Kam of ik het artikel met enige actualisatie mocht aanbieden aan de opvolger van OU, het Tijdschrift voor Openbare Financiën (TvOF), antwoordde hij bevestigend, als ik maar geen melding maakte van de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990, en mij hield aan de auteursinstructies.

 

De economische situatie in Europa is tamelijk desastreus, wat later op die dag nog eens werd bevestigd door de Tinbergen-lezing door Larry Summers.

 

Het leek me dat ik in deze situatie zou kunnen proberen om te volstaan met het advies tot een parlementaire enquête en verwijzing naar mijn website.

 

Hier is aldus het ingediende artikel: De noodzaak van een Economisch Hof. Balansverkorting in beeld, 5 februari en 5 juni 1995, 5 november 2014

 

Na indienen bleek De Kam twee problemen te hebben:

 

(1) Ik adviseerde t.a.v. keuze van de referee zorgvuldig te werk te gaan. Er zijn veel economen in Nederland die wel een beetje over mij of mjin werk gehoord hebben, maar er niet serieus naar gekeken hebben, en die toch wonderlijke standpunten innemen. De Kam overdrijft mijn standpunt: "Naar mij bij lezing duidelijk is geworden, doet u - met een enkele uitzondering - ongeveer elke gerespecteerde Nederlandse econoom in de ban als recensent. Dat gaat niet zo." Hiervoor geldt: (a) Ik adviseer de redactie slechts, (b) klaarblijkelijk is er naast die "ongeveer" nog keuze over.

 

(2) Tevens: "Bovendien bevat het artikel weinig nieuws ten opzichte van eerdere uitingen van uw hand." Hiermee werd het artikel dan afgewezen. Op mijn antwoord dat er verschil is tussen "working papers" en "peer review" bleef het artikel afgewezen.

 

Wie kan mij uitleggen dat dit deugt ?

 

Ik zou graag zien:
(a) Een bespreking door FdK en JD van mijn artikel (en eerdere werk waarna ik verwijs)
(b) Een toelichting door FdK en JD waarom de analyse niet eerder door de wetenschappelijke economen is opgepakt (en wie van mijn advieslijst geen waarschuwing verdient)

(c) Dat FdK en JD dit bij een parlementaire enquête ook nog eens aan de volksvertegenwoordiging uitleggen.

 

Overigens meen ik dat de hoogleraren economie collectief zijn te ontslaan (zie hieronder) dus "peer review" moet men met een korreltje zout nemen. Maar het argument van "peer review" wordt in deze kring misbruikt dus een publicatie in TvOF blijft een issue en aanpassing van de tekst t.b.v. TvOF was een serieuze zaak.

 

Bijlage

 

Het ingezonden artikel: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2014-11-05-Ec-Hof-Balansverkorting-1995-2014-TvOF-01.pdf

TvOF: http://wimdreesstichting.nl/tijdschrift_openbare_financien

Flip de Kam: http://nl.wikipedia.org/wiki/Flip_de_Kam

Jan Donders: http://nl.linkedin.com/pub/jan-donders/1a/403/615

Economendag 31 oktober 2014: http://www.cpb.nl/agenda/nederlandse-economendag-2014

Het artikel dat voor presentatie op de Economendag is afgewezen:
http://www.paecon.net/PAEReview/issue64/Colignatus64.pdf

Mijn bespreking van de Tinbergen-Lezing door Larry Summers: http://boycottholland.wordpress.com/2014/11/07/larry-summers-gives-the-tinbergen-lecture

Protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

 

Volgorde: van laatst naar eerst

Date: Thu, 06 Nov 2014 15:48:49 +0100 TvOF to TC *

Date: Thu, 06 Nov 2014 14:06:52 +0100 TC to TvOF *

Date: Thu, 06 Nov 2014 12:37:12 +0100 TvOF to TC *

Date: Thu, 06 Nov 2014 10:59:29 +0100 TC to TvOF *

Date: Thu, 06 Nov 2014 07:15:00 +0100 TvOF to TC *

Date: Wed, 05 Nov 2014 22:47:04 +0100 TC to TvOF *

 

 

Date: Thu, 06 Nov 2014 15:48:49 +0100 TvOF to TC

From: "de Kam" at C.A. de Kam at Rijksuniversiteit te Groningen

To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"

Cc: "Donders, JHM \(Jan\) \(BZ/RIJKSACADEMIE\)" at Ministerie van Financien

Subject: Re: Aanbieding artikel 1995 / 2014

 

 

Geachte heer Cool,

 

Kennelijk was mijn vorige bericht onvoldoende duidelijk. Wij accepteren de aangeboden bijdrage niet voor 'review' en publicatie. Met vriendelijke groet,

 

Flip de Kam

 

 

Date: Thu, 06 Nov 2014 14:06:52 +0100 TC to TvOF

To: "de Kam" at C.A. de Kam at Rijksuniversiteit te Groningen

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus

Subject: Re: Aanbieding artikel 1995 / 2014

Cc: "Donders, JHM \(Jan\) \(BZ/RIJKSACADEMIE\)" at Ministerie van Financien

 

Geachte professor De Kam,

 

Het artikel bevat geen enkel nieuw punt t.a.v. mijn eerdere publicaties, behalve het punt dat ik een Economisch Hof nu practisch noodzakelijk acht. Wel zijn mijn publicaties zelden "peer reviewed", vooral "working papers", en publicatie door TvOF zou door velen beschouwd worden als een belangrijke stap. Denkelijk ook door u, tenzij u wilt aangeven dat u die eerdere publicaties als van eenzelfde niveau vindt, dan hoor ik dit graag.

 

Ja, het vinden van iemand die er onbevooroordeeld naar wil kijken kan lastig zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Scheveningen

 

 

Date: Thu, 06 Nov 2014 12:37:12 +0100 TvOF to TC

From: "de Kam" at C.A. de Kam at Rijksuniversiteit te Groningen

To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"

Cc: "Donders, JHM \(Jan\) \(BZ/RIJKSACADEMIE\)" at Ministerie van Financien

Subject: Re: Aanbieding artikel 1995 / 2014

 

 

Geachte heer Cool,

 

Mijn reactie van eerder deze ochtend was in die zin overhaast/prematuur, dat ik slechts de eerste drie alinea's van uw begeleidende e-mail had gelezen, alvorens u te antwoorden. Inmiddels heb ik uw gehele e-mail gelezen en verteerd, inclusief enkele doorverwijzingen. Naar mij bij lezing duidelijk is geworden, doet u - met een enkele uitzondering - ongeveer elke gerespecteerde Nederlandse econoom in de ban als recensent. Dat gaat niet zo. Bovendien bevat het artikel weinig nieuws ten opzichte van eerdere uitingen van uw hand. Daarom heb ik - na overleg met mijn mede-eindredacteur Dr. Jan Donders - besloten het artikel niet op te nemen in de procedure die kan uitmonden in een gepubliceerd artikel.

Rekend op uw begrip, met vriendelijke groet,

 

Flip de Kam

 

Date: Thu, 06 Nov 2014 10:59:29 +0100 TC to TvOF

To: "de Kam" at C.A. de Kam at Rijksuniversiteit te Groningen

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus

Subject: Re: Aanbieding artikel 1995 / 2014

Cc: "Donders, JHM \(Jan\) \(BZ/RIJKSACADEMIE\)" at Ministerie van Financien

 

Geachte professor De Kam,

 

Jazeker, deze procedure is door u genoemd en staat op de website, en ik heb reeds aangegeven daarmee in te stemmen: "kan het nuttig zijn" is hier eenduidig. Mijn opmerkingen dienen uw eindredactie, opdat u bij het bewaren van de onafhankelijkheid niet plotseling stappen in een moeras van afhankelijkheden zet.

 

Als u wilt vasthouden aan "Th. Cool" dan moet dit maar, maar dan zou ik bij de (*) auteursinformatie willen vermelden dat dit de keuze van uw redactie is, en dat ikzelf liever onder de naam "Colignatus" zou publiceren, zoals men bijv. in het buitenland (Royal Economic Society) wel accepteert.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Date: Thu, 06 Nov 2014 07:15:00 +0100 TvOF to TC

From: "de Kam" at C.A. de Kam at Rijksuniversiteit te Groningen

To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"

Cc: "Donders, JHM \(Jan\) \(BZ/RIJKSACADEMIE\)" at Ministerie van Financien

Subject: Re: Aanbieding artikel 1995 / 2014

 

 

Geachte heer Cool,

 

Dank voor de toegezonden kopij. Zoals ik tijdens de Nederlandse Economendag 2014 al vertelde, gaan bijdragen standaard naar een referent (ook bijdragen van de eindredacteuren). De auteur weet nooit wie de referent is (behalve wanneer de eindredacteur in voorkomende gevallen ook auteur is). Laat u mij nog even weten of u met deze procedure instemt?

Met vriendelijke groet,

 

Flip de Kam

 

PS In elk geval zou bij eventuele publicatie als auteursnaam Th. Cool worden vermeld.

 

Thomas Cool / Thomas Colignatus schreef op 5-11-2014 22:47:

Geachte professor Flip de Kam,

 

We kwamen elkaar tegen bij de Economendag, en het lijkt me nuttig dat ik bijgaand artikel aan TvOF aanbied. Ik stuur het zowel in DOC als PDF.

 

(....)

 

 

Date: Wed, 05 Nov 2014 22:47:04 +0100 TC to TvOF

To: redactieTvOF /at/ wimdreesstichting.nl

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus

Subject: Aanbieding artikel 1995 / 2014

Cc: "de Kam" at C.A. de Kam at Rijksuniversiteit te Groningen

 

Geachte professor Flip de Kam,

 

We kwamen elkaar tegen bij de Economendag, en het lijkt me nuttig dat ik bijgaand artikel aan TvOF aanbied. Ik stuur het zowel in DOC als PDF.

 

Een aanbod destijds aan Openbare Uitgaven alleen over de balansverkorting leidde tot ondersteuning door Jan Pen, maar werd door de redactie afgewezen met het argument dat belastingen buiten de uitgaven vielen.

 

Een eerdere versie is door ESB afgewezen in 1995 omdat ik daarin adviseerde tot een parlementaire enquete. Het is wonderlijk dat mensen daar steeds van schrikken. De parlementaire enquete is een instrument van het parlement voor het verzamelen van informatie voor wetgeving. Rechtswetenschappers schrijven met gemak over parlementaire enquetes, en mijn suggestie is dat economen dat ook doen. In gevoelige materies kan die informatie soms het beste verzameld worden wanneer iedereen onder ede staat. Het is onjuist om getuigen in een positie te plaatsen waarin zij naast de waarheid ook nog in de verleiding staan naar andere belangen te kijken. Mijn advies aan het parlement is deze waarborg ook in dit onderwerp te verlangen.

 

Een versie is wel in 1995 geaccepteerd voor het congres "De Nederlandse Arbeidsmarktdag" (NAD) en in de CBS-bundel daarvan gepubliceerd:

 

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/NAD1995.html

 

De huidige versie geeft wat nieuwe data voor 2009/2010 en ook USA en UK, en relateert aan de economische crisis. Gezien het belang voor de economische crisis heb ik het punt van het Economisch Hof meer aandacht gegeven, conform mijn memo voor de Royal Economic Society van vorige maand:

 

http://www.res.org.uk/view/art7Oct14Features.html

 

In ons contact op de Economendag wees u af dat ik in het artikel melding zou maken van mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990. Het zou prettig zijn wanneer de redactie mij alsnog die vrijheid toestond, want als auteur wil ik mijn lezers volledig informeren. Wat mij betreft zou dit kunnen onder (*) auteursinformatie. Het protest staat hier:

 

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

 

Aanleveren van grafieken in Excel zal moeilijk gaan want zij zijn niet daarin opgemaakt. Ik kan nog kijken of afzonderlijke JPG mogelijk is. Een suggestie aan u is in TvOF ook gebruik te gaan maken van het Arial lettertype. Dit blijkt digitaal veel beter te lezen, en dit soort lettertype wordt op het internet dan ook veel gebruikt.

 

De procedure is dat uw eindredactie eerst kijkt of het artikel ueberhaupt kan worden geplaatst. Wanneer u daartoe besluit kan het nuttig zijn om nog even contact te hebben over de toezending aan een referent. In de bijlage hieronder geef ik alvast enkele overwegingen.

 

Mijn dank overigens voor het vormgeven van de Wim Drees Stichting. Hij verdient die eer beslist.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)

Scheveningen

http://thomascool.eu

http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm

http://boycottholland.wordpress.com/about

 

Bijlage: T.a.v. referenten

 

Kijkend naar de samenstelling van de redactie van TvOF en andere betrokkenen zou ik ter bewaring van de wetenschappelijke zuiverheid willen opmerken:

 

(1) Het artikel kan niet beoordeeld worden door (oud-) medewerkers van het CPB. Peter van den Berg was eerst niet bij censuur en onheus ontslag betrokken maar heeft dit later als onderdirecteur"loyaal" ondersteund zodat je een rare situatie krijgt dat iemand als gesprekspartner wordt aangewezen die niet in gesprek kan of wil gaan. Mijn protest geldt de directie en niet de collegae. (Oud-) collegae zoals Kees van Paridon zijn getuigen. Ook iemand als Sybren Cnossen die nu als adviseur aan het CPB is verbonden kan niet gevraagd worden om e.e.a. te beoordelen. Hij zou voor het parlement getuige zijn dat hij vanuit de directie van het CPB blijkbaar onjuiste informatie aangeleverd krijgt. Een deel van mijn analyse heb ik kunnen publiceren, een deel valt nog steeds onder die censuur (bijv. een doorrekening met Athena, waarvoor ik geen toestemming kreeg).

 

(2) Het artikel kan niet beoordeeld worden door Frank den Butter die een wetenschappelijk verkeerde rol heeft gespeeld bij het onheuse ontslag:

 

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/DenButter/HeelErgEng.html

 

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-17-TPE-FAGdenButter.pdf

 

(3) Het lijkt me ook onjuist dat Kees Goudswaard, Koen Caminada, Bas Jacobs en diens promovendi Gerritsen en Zoutman ernaar kijken. In het verleden heb ik tegen hen ooit opmerkingen gemaakt en niet de juiste reactie gehad. Het zou onjuist zijn wanneer zij in een positie worden geplaatst een wetenschappelijke analyse tegen te kunnen houden die ze genegeerd hebben en waarvan zij de auteur niet serieus hebben genomen. Mutatis mutandis (oud-) redacteuren van ESB, TPE en MeJudice zoals Leen Hoffman, Leo van der Geest e.d. Zie mijn ontslag tot hoogleraren economie, gepubliceerd in het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs:

 

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf

 

(4) Hofkes en Verbruggen vallen af wegens hun mishandeling van de analyse van Roefie Hueting. Hueting verdient m.i. de Nobelprijs voor de economie en het is vreselijk jammer dat ik via censuur en ontslag in zo'n positie ben geplaatst dat men geen waarde acht aan mijn ondersteuning voor Hueting. Zie:

 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13899

 

(5) David Hollanders valt af wegens zijn bizarre analyse in De Groene en weigering daar verder over te praten:

 

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/CPB-HoeHetEchtZit.html

 

(6) Men moet niet lachen, maar de lijst contacten is inmiddels vrij lang, en ik heb geprobeerd hier af en toe wat bij te houden om te laten zien hoe de maatschappelijke vertrouwenscrisis groter en groter wordt wanneer het respect voor de wetenschap ontbreekt. Daar staat ook Flip de Kam zelf bij:

 

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/VC/VertrouwensCrisis.html

 

Een pragmatische aanpak is te vragen of men eerder contact met de auteur of diens werk heeft gehad, en zo nodig te vragen of men het werk wel bekeken heeft en wat de reden is dat men e.e.a. afwijst of zo.

 

(7) Het is niet mijn bedoeling voorgaande auteurs van commentaar uit te sluiten. Mij gaat het slechts om een level playing field, waarin het toch niet zo kan zijn dat censuur en ontslag door de directie van het CPB als uitgangspunt worden genomen, en waarin geen vragen worden gesteld voordat een analyse wordt beoordeeld. Publicatie van het artikel dient juist de mogelijkheid voor de wetenschappelijke gemeenschap om vragen te stellen. Wanneer het vragen oproept voor een referent, dan is dat geen grond voor afwijzing. Een discussie moet niet in het geheim gevoerd worden. Onduidelijkheden zijn wel te vermijden, natuurlijk.

 

(8) Waar menig auteur de vrijheid van specialisatie heeft, heeft het CPB die luxe niet. Mocht iets aan het artikel onduidelijk zijn, dan kan een referent ook besluiten dat hij of zij kennis ontbeert. Eerst vragen stellen is dan belangrijker dan meteen afwijzen. Een artikel is dan een "portal" voor de achterliggende kennis, en kan niet beoordeeld worden als "op zich zelf staand". Een van de redenen voor het advies tot die parlementaire enquete is dat veel kennis versnipperd is. In beleidskringen bestaat te weinig respect voor de integratie en coordinatie van kennis. Overigens ben ik mij zeer bewust van mijn eigen beperkingen maar het artikel beschouw ik wel als een zinvolle bijdrage.