Brief aan wetenschappers.    Meer over Roodenburg.    Lees ook Het gif, mensen, het gif    Terug naar de crisis 2007+

 
PDF

 

"Het immigratietaboe" van Joost Niemöller is een xenofobe leugen

Thomas Colignatus
12 januari & 9 maart 2013

Inleiding

Ik heb al jaren een structureel probleem een goede duiding te vinden voor het blad Civis Mundi. Als econometrist en leraar wiskunde ben ik gewend aan helderheid maar wereldburgerschap is een vage vlag die onduidelijke ladingen kan dekken. Er is evenwel een steen des aanstoots waardoor er aanleiding is wat diepgaander naar het blad te kijken.

Een eerste doelstelling van het blad is: "Civis Mundi stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk-verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband." Ja, daarin kan ik me wel vinden. Ik verwijs dan naar mijn boeken Trias Politica & Centraal Planbureau (TP & CPB, 1994a), Definition & Reality in the General Theory of Political Economy (DRGTPE, eerste editie 2000), Voting Theory for Democracy (eerste editie 2001), De ontketende kiezer (2003) en Democratie & Staathuishoudkunde (D&S, 2012a). Wie de theorie in die boeken niet doorheeft loopt het risico niet-wetenschappelijk-verantwoord bezig te zijn met bovengenoemde grondproblemen.

Vervolgens stelt Civis Mundi: "Het stelt zich hierbij op de grondslag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de verdere juridische uitwerking hiervan."Ja, ook dit is mooi, en ik verwijs dan naar mijn recente melding (2013) aan het College voor de Rechten van de Mens.

Goed, laten we het proberen. Steen des aanstoots is de bijdrage van Joost Niemöller (2012b) in de Civis Mundi Special, nr 15, met de titel Over de immigratiediscussie. Ik ben niet geneigd deel te nemen aan die discussie want het is een non-issue maar kan wel iets zeggen over hoe er nu over die discussie wordt gesproken.

De tekst die u nu leest was aangeboden aan Civis Mundi in januari 2013. Redacteur Wim Couwenberg wees de tekst af, en kondigde aan dat er juist een lovende recensie van Niemöller’s boek zou verschijnen. Mijn verzoek aan Couwenberg was om die recensent dan in ieder geval op de hoogte te stellen van deze tekst, opdat deze zich kon beraden. Inmiddels is inderdaad zo’n lovende recensie verschenen, Baudet (2013). Ik bespreek dit in de bijlage.

Xenofobie

Momenten van vreemdelingenangst hebben we allemaal wel. Wanneer een klein kind door een ander dan de moeder wordt opgepakt kan het gaan huilen. Wanneer ikzelf bij wijze van spreken mijn auto zou parkeren in een lommerijke laan en er komt een haveloos gekleed figuur aanstrompelen, met mogelijk een mediterreaan uiterlijk (denk wellicht aan Beppe Grillo), dan ben ik geneigd te controleren of de auto inderdaad goed op slot zit. Ah, het blijkt een Spanjaard te zijn die door de banken te grazen is genomen. Nu controleer ik de auto nogmaals, want je weet nooit waartoe een uitgekleed volk in staat is. Vreemd genoeg doe je dat minder wanneer in die laan een fraai geklede bankier loopt die je eigenlijk meer zou moeten vrezen (denk wellicht aan Boele Staal). Over zulke zaken kun je ook het beste in alle openheid spreken. Het probleem met vreemdelingenangst is dat het kan ontaarden in pathologische vormen. In de titel van dit artikel kunnen we dus tolerant zijn voor niet-ontaarde vormen van xenofobie en het probleem zit in de leugen.

Wat Niemöller stelt

Alvorens tot de leugen door te dringen is het nuttig eerst na te gaan wat Joost Niemöller stelt. Lezers van Civis Mundi hebben wellicht alleen de beschikking over diens artikel (2012b) aldaar, maar ik heb ook diens boek Het immigratietaboe (2012a) gelezen en daar al commentaar (2012b) op gegeven. Dit huidige artikel van me beoogt een update en vormt een uitnodiging om verder te lezen en de leugen onschadelijk te maken door daar de waarheid tegenover te stellen.

In het artikel in Civis Mundi is punt 4 van Niemöller: "4. In de Verenigde Staten is het openbaar wat immigratie kost per belastingbetaler. In een jaar wordt er per persoon 1200 dollar meer belasting betaald in Californië. In Nederland zijn dat soort berekeningen nooit uitgevoerd. Zo’n naar de persoon terug gevoerd bedrag spreekt natuurlijk veel meer tot de verbeelding, dan algemene, macro economische bedragen. Te gevoelig. Het CPB bracht in 2003 naar buiten dat een niet-westers immigratiegezin de Nederlandse verzorgingstaat 230.000 euro kostte. Over het naar buiten brengen van dat cijfer was de nodige discussie geweest, vernam ik van de CPB econoom Hans Roodenburg. Maar dat cijfer ging, ook door een versluierend opgesteld persbericht, en door het feit dat het rapport in het Engels was, en vol stond met voor journalisten onaantrekkelijke formules, nauwelijks deel uitmaken van de maatschappelijke discussie."

Nu, denkt de kritische lezer, wat is nu het taboe: de formules of de immigratie ?

Hoezo, die stelling "In Nederland zijn dat soort berekeningen nooit uitgevoerd" ? Terwijl direct daarop wordt uitgelegd dat dit soort berekeningen wel zijn uitgevoerd ? Bedoelt Niemöller dat hij niet weet hoe groot een gemiddeld immigratiegezin is, zodat hij de deling niet kan maken ?

Een belangrijke bron voor Niemöller is het proefschrift van Jan van de Beek (2010), en in feite is Niemöller’s boek een soort journalistieke recycling van waar het bij Van de Beek al mis gaat. Van de Beek is wiskundige en antropoloog maar geen econoom, en wordt ook niet gecorrigeerd door de economen die hij interviewt. Zie ook mijn open brief aan Joop Hartog (2011c). Men kan aannemen dat gesprekken correct zijn vastgelegd maar door het gebrek aan kritische distantie is het een ondeugdelijk proefschrift. Een antropoloog kan vastleggen dat inlanders met kleine papieren vliegtuigjes proberen om de Boeings 747 weer terug te krijgen (de ‘cargo cult’) maar wanneer de antropoloog suggereert dat die inlanders gelijk hebben en dat het moet werken, dan zien we geen wetenschapper aan het woord maar zo’n inlander zelf die alleen maar rapporteert wat hij en zijn kornuiten aan het doen zijn. Op die manier kunnen banketbakkers die opschrijven hoe zij soesjes maken ook wel een proefschrift en titel in de sociale wetenschappen krijgen, want samen soesjes maken is toch een sociale gebeurtenis.

Dr. Jan van de Beek: "Met de crisis van de jaren zeventig en tachtig raakten heel veel laag geschoolden werkloos. En vooral ook erg veel gastarbeiders. Toen bleek: wat goed is voor de bazen, is niet per se goed voor Nederland. Want de kosten van de werkloze gastarbeiders werden op de sociale zekerheid afgewenteld. En dat zou uiteindelijk om veel meer geld gaan dan die paar miljard die de bazen hadden verdiend aan gastarbeid." (p52)

Ziet u de kronkel in de redenering ? Nederland zet een dom stelsel van sociale zekerheid op. Een stelsel dat uitgaat van werkloosheid. Die vreemde keuze wordt plotseling op het bordje van de immigratie gelegd. De kosten van immigratie worden opgeblazen tot immense proporties met een redenering die niet deugt. Want de juiste redenering is als volgt: Volledige werkgelegenheid en mensen aan het werk houden is altijd goedkoper dan werkloosheid. Zie mijn analyse hoe dat kan: D&S voor het algemene publiek, DRGTPE voor collega economen.

De leugen

‘Wetenschappers’ die al sinds 1990 of zelfs eerder falen vegen nu hun bordje schoon en werpen zichzelf op als slachtoffers van een maatschappelijk taboe, dat zij echter als koene ridders getrotseerd hebben, zodat zij eigenlijk helden zijn die onze bewondering en dank verdienen. Ondertussen wordt pathologisch xenofoob naar immigranten uitgehaald. De leugen van Niemöller is dat hij het allemaal kritiekloos opschrijft en uitvergroot en wellicht in sommige gevallen ook wat verdraait (maar er zijn nog geen ‘wetenschappers’ die een protest hebben laten horen).

Elders vergelijkt Niemöller vluchtelingen uit Lybië op Lampedusa met "sprinkhaanzwermen" (2011), en wanneer je mensen met insekten vergelijkt dan ga je een grens over. Zo bruin durft hij het in Civis Mundi niet te bakken, daar heerst een beschaafde toon, maar ondertussen wordt de zieke gedachtenkronkel en leugen wel salonfähig gemaakt.

Belangenverstrengeling

Ten aanzien van mezelf moet ik melding maken van een mogelijke belangenverstrengeling. Schrijf ik hier als neutraal wetenschapper of heb ik zelf een belang bij deze kwestie ? Mijn belang is de waarheid en niets dan de waarheid.

Niemöller steunt sterk op de inzichten van Hans Roodenburg, de aangehaalde CPB-er van de aangehaalde CPB-studie. Roodenburg was mijn afdelingshoofd op het CPB die in 1989-1991 onwaarheden over mijn functioneren is gaan vertellen. Op de afdeling waren er ook twee medewerkers van Surinaamse herkomst en in mijn ervaring ging Roodenburg als manager niet goed om met de culturele diversiteit op de afdeling. Zie TP & CPB (1994a) pag 201 punt 5c, zie eventueel ook direct in html de brief aan de collega’s (1994b). Om misverstanden te vermijden: mij is in die periode niets gebleken van xenofobie of zelfs racisme en het gaat mij hier puur om het managen van een kleine maar multiculturele afdeling. Mijn observatie t.a.v. de afdeling in de periode tot 1990 is er alleen een van een zekere mate van mismanagement, niet in alles (zijn voorstel om mij de normale extra periodiek te geven was bijvoorbeeld uitstekend) maar wel op enkele belangrijke punten cruciaal fout. De mismanagende afdelingschef legt mij bovendien zijn falen in de schoenen, fantastisch. Bij mijn ontslag is derhalve misbruik van omgevingsruis gemaakt. Het eigenlijke probleem ligt bij de censuur van mijn analyse over de werkloosheid, zie mijn brief (2013) aan het College voor de Rechten van de Mens.

Merk op dat alle landen zijn geholpen met een degelijke economische analyse die volledige werkgelegenheid mogelijk maakt. Niet alleen Europa maar, inderdaad, de Mundus. In landen met voldoende werk zal minder migratie ontstaan. Migratie ontstaat juist wanneer er problemen in landen zijn. De ironie is zo wel heel erg groot. Het is niet ondenkbaar dat Europa sinds 1990 last heeft van onevenwichtige migratiestromen omdat Roodenburg een multiculturele afdeling niet goed kon managen en onwaarheden is gaan vertellen, waarbij een evenzeer falende CPB-directie onder leiding van Gerrit Zalm eerder omgevingsruis misbruikte dan ruimte te geven voor mijn vernieuwende analyse van de werkloosheid. Het is een lange slepende kwestie, zie bijvoorbeeld mijn interview door Tom Rooduijn (1998) in de NRC-digitaal, maar een verder negeerd worden door de journalistiek. Als de kwestie niet wordt opgelost dan blijft de werkloosheid voortduren (en daarmee het migratieprobleem).

Hoe het voormalig afdelingshoofd anno 2011 denkt is niet relevant voor diens (dis-) functioneren in 1990. Roodenburg (2011) schrijft recentelijk, en dit acht ik wel zorgelijk voor de huidige discussie: "Wie niet gediend is van ongenode gasten kan een hond in huis nemen. Daar kan geen alarminstallatie tegen op, tenminste als het dier in kwestie uit het goede hout is gesneden." Het gaat hier om de Italiaanse grenswacht die Tunesische vluchtelingen in gammele bootjes eerder het leven redt op Lampedusa dan hen onder bedreiging van zinken of tot zinken brengen terugstuurt naar de burgeroorlog in Tunesië. Niet ondenkbaar is dat er ook avonturiers onder zitten, vooral jonge mannen (je ziet weinig families) die van de penibele situatie gebruik maken om de oversteek te wagen. De verhalen over waartoe migranten bereid zijn om de hel in eigen land te ontvluchten zijn schreinend. Wie dan spreekt over "ongenode gasten" ontkomt niet aan een indruk van xenofobie.

Conclusie

Het lijkt me vastgesteld dat de analyse van Joost Niemöller een xenofobe leugen is. Wetenschappers die daaraan hebben meegewerkt dienen zich daar tegen te verzetten, anders verworden zij tot ‘wetenschappers’. Belangrijk in de evaluatie van de ‘immigratiediscussie’ is wat er op het CPB heeft plaatsgevonden. De ‘immigratiediscussie’ is subsidiair aan de discussie over werkloosheid en armoede, en ook dan is cruciaal wat er op het CPB plaatsgevonden heeft en nog steeds plaatsvindt. De relevantie voor de huidige economische crisis lijkt me evident. Mijn wetenschappelijk verantwoord advies sinds 1990 is een parlementaire enquête naar de massale werkloosheid. Wie met rede en fatsoen in zijn donder kan daar nu nog tegen zijn ? Degenen met macht die wat te verbergen hebben, ja. De xenofobe geschiedvervalsers, ja. De falende wetenschappers en journalisten, ja. Bij de kerk en de pedofilie, bij Lance Armstrong en het fietsen, bij Jimmy Savile en de BBC, hebben we gezien hoe zaken langdurig kunnen worden ondergeschoffeld. Misschien moeten we wachten op tien Bijbelse rampen zoals een echte sprinkhanenplaag, alsof deze voorspelde economische crisis nog niet genoeg is, maar mijn advies is een boycot van Nederland.

Bijlage

Op 15 januari schreef professor Couwenberg me t.a.v. bovenstaande tekst (ietwat gewijzigd): "Ik had graag een discussie van u met Joost Niemöller over immigratie gepubliceerd. Maar uw aanzet daartoe is helaas onder de maat die ik moet aanhouden. Uw stuk mist voldoende intellectuele helderheid. Op blz. 3 maakt u melding van mogelijke belangenverstrengeling. Die ontkent u. Maar de achtergrond van uw stellingname lijkt toch onmiskenbaar te maken te hebben met uw geschil met uw voormalige afdelingshoofd H. Roodenburg. Voor een discussie met Joost Niemöller schiet uw stuk echt tekort, heel jammer." Na een hernieuwde poging (deze tekst), schreef hij op 24 januari: "Bedankt voor uw e-mail van 10 dezer. Ik kom niet meer terug op mijn besluit inzake uw mogelijke bijdrage. Ik heb inmiddels een heel positie [sic] recensie ontvangen van het boek van Niemöller."

We treffen die bespreking aan in Baudet (2013). Ik heb waardering voor Baudet & Visser (2010), een bundel omtrent ‘conservatieve’ auteurs. Mensen kunnen niet genoeg gewaarschuwd worden voor de rose bril van blauwdrukken voor de toekomst (om dat kleurschema even te gebruiken). Een wijs spreekwoord is ‘het leven is sterker dan de leer’, zodat je beter kunt voorkomen dat je later moet proberen af te vallen. Sommige ‘conservatieve’ auteurs zijn echter wellicht ook tegen de 8-urige werkdag en gratis onderwijs voor allen, dus je moet ook wel weer realistisch blijven. Wat ik ook waardeer is Baudet’s protest tegen de drieste Europese integratie. De euro werd ingevoerd onder de vlag van de vrede maar dreigt juist bij te dragen tot oorlog. Helemaal mee eens. Maar het antwoord is dan wel een economische analyse, en dan gaan onze wegen blijkbaar uiteen.

Zo ook bij Baudet (2013) over het boek van Niemöller. Baudet maakt geen bespreking maar het is bijna een hagiografie: "Niet om te oordelen, maar om het debat los te weken van de instinctieve afweerreacties die het dikwijls vertroebelen." – "Een indrukwekkende prestatie. Vooral omdat Niemöller harde conclusies trekt zonder de nuance te verliezen."

In het voetspoor van Niemöller ziet Baudet onze samenleving ontwrichten: "Maar deze kosten - en dat is de kern van het boek - zijn niet het hele verhaal. De prijs van immigratie gaat verder dan de portemonnee. Zij kan op termijn het hele bouwwerk van de samenleving ontwrichten." Vooral het liegen en bedriegen en elkaar een poot uitdraaien zal door de etnische verschillen toenemen, en Baudet citeert hier Robert Putnam: "Meer etnische diversiteit, dan ook minder vertrouwen. Hoe meer etnische verschillen, des te groter de neiging om elkaar te bedriegen."

Hoe conservatief is Baudet in dit geval ? Wat heeft hij onthouden van zijn eerdere boek ? De huidige economische crisis komt niet door de migratie maar door bankiers die zich verrijkten en die de lasten op de samenleving afwentelden. De problemen in het onderwijs komen vooral door het opgelegde management vanuit ‘neoliberale’ hoek. Het gedrag van Lance Armstrong cs. en het verzwijgen van de misstanden in de Katholieke Kerk hebben ook weer hun verklaringen. Me dunkt derhalve dat het liegen en bedriegen al ruimschoots plaatsvonden in de Westerse landen nog voordat de migratie daar zulke Putnamiaanse invloed op kon, of nog kan, gaan uitoefenen.

Het lijkt me dat Joost Niemöller (Duitser ?) dus ook zo’n lieger en bedrieger is, en klaarblijkelijk vervult Thierry Baudet (Fransman ?) gaarne de rol van lakei in plaats van kritisch wetenschapper.

 

Literatuur

PM. Thomas Cool is econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008) en hanteert sinds circa 2004 als wetenschapper de naam Colignatus voor een beter onderscheid t.a.v. zijn politieke positie. Zijn website is http://thomascool.eu en zijn weblog is http://boycottholland.wordpress.com.

 

Baudet, Th. en M. Visser (red) (2010), "Conservatieve vooruitgang", Bert Bakker

Baudet, Th. (2013), "Recensie van Joost Niemöller Het immigratietaboe. 10 wetenschappers over de feiten", http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2041

Beek, J. van de (2008), "Knowledge, Power and Morality. The Production of Scientific Knowledge regarding the Economic Effects of Migration to the Netherlands 1960-2005", dissertatie, PDF op http://dare.uva.nl

Cool, Th. (1994a), "Trias Politica & Centraal Planbureau", PDF op http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html

Cool, Th. (1994b), "Aan de wetenschappelijke collega’s van het Centraal Planbureau", p200, zie http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Collegas/200.html

Cool, Th. en Hans Hulst (2003), "De ontketende kiezer", PDF op http://thomascool.eu/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html

Colignatus, Th. (2011a), "Definition & Reality in the General Theory of Political Economy", PDF op http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html

Colignatus, Th. (2011b), "Voting Theory for Democracy", 3e editie, PDF op http://thomascool.eu/Papers/VTFD/Index.html

Colignatus, Th. (2011c), "Migratie en milieu", http://www.frontaalnaakt.nl/archives/milieu-en-migratie.html

Colignatus, Th. (2012a), "Democratie & Staathuishoudkunde", http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html

Colignatus, Th. (2012b), "Het gif, mensen, het gif", http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-06-23-HetGif.html

Colignatus, Th. (2013), "Brief aan het College voor de Rechten van de Mens", 6 januari, http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/RvdM/2013-01-06-AanHetCollegeRvdM.html

Niemöller, J. (2011), "Europa kleurt donker door Arabische migranten", http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/03/europa-kleurt-donker-door-arabische-migranten

Niemöller, J. (2012a), "Het Immigratietaboe. 10 wetenschappers over de feiten", http://www.uvp.be/index.php?page=22&TextID=501

Niemöller, J. (2012b), "Over de immigratiediscussie", http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1969

Roodenburg, H. (2011), "Illegale immigratie: de welzijnswerkers van Frontex", http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/03/illegale-immigratie-de-softe-aanpak-van-frontex

Rooduijn, R. (1998), "Koudwatervrees" en "Breidel", NRC digitaal, 4 & 5 maart, http://retro.nrc.nl/W2/Columns/Draad/980304.html en http://retro.nrc.nl/W2/Columns/Draad/980305.html