Terug naar "gedoe". Terug naar "crisis". Zie het falen van de media


Aan wetenschappers: Jan van de Beek, Tesseltje de Lange, Ruud Koopmans, Jaap Dronkers, Jan te Nijenhuis, Joop de Beer, Harry van Dalen, Joop Hartog, Hans Werdmo:lder
Aan uitgever Rene' van Praag
Aan auteur, journalist Joost Niemo:ller

CC. Hans Roodenburg, mijn oud-afdelingshoofd op het Centraal Planbureau 
CC. Peter Breedveld, redacties van VK, Trouw, NRC, e.d.
BCC. Enkele contacten

Geachte heren en mw De Lange,

Een aantal van u zal mij niet kennen, dus een introductie: Ik ben econometrist (Groningen 1982) en heb na mijn onheuse ontslag bij het Centraal Planbureau (1991) nog een eerste graad leraar wiskunde gehaald (Leiden 2008). Wiskunde is hopelijk een minder controversie:le referentie dan economie: Mijn twee boeken over de didactiek van wiskunde hebben een gunstige recensie ontvangen door Richard Gill (Leiden, KNAW) in het tijdschrift Nieuw Archief voor Wiskunde (maart 2012) van het Kon. Wisk. Genootschap. De tekst is daar nog niet in PDF beschikbaar maar staat wel hier: http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/reviewCOTP.html Zie ook de Eur. Math. Society: http://www.euro-math-soc.eu/node/2081 In 2008 gaf Gill een gunstige recensie van mijn boek over de logica, en deze tekst is al beschikbaar als PDF: http://www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2008-09-3-217.pdf

Centraal Planbureau en Hans Roodenburg spelen een belangrijke rol in het boek van Joost Niemo:ller waar u ook aan heeft meegewerkt, met de titel "Het Immigratietaboe". Mijn probleem is dan dat de directie van het CPB censuur van de wetenschap pleegt en mij met onwaarheden heeft ontslagen. In die tijd was Hans Roodenburg mijn afdelingshoofd en hij heeft daarbij een bedenkelijke rol gespeeld. Ik heb zijn taalgebruik ook ervaren als suggestief en niet recht-door-zee, en het lijkt erop dat Nederland hier nu kennis mee maakt.

Joost Niemo:ller gebruikt bij migratie de term "sprinkhaanzwermen". Hij verwijst naar Roodenburg die spreekt over het in huis nemen van een hond om huis en haard te beschermen. Voorzover ik weet heeft Roodenburg geen afstand genomen van Niemo:ller's gebruik van "sprinkhaanzwermen". Van u weet ik dat ook niet.

Mijn analyse ging in 1989/90 met name over massale werkloosheid en de beleidsverstarring die daarbij optrad. Migratie daarin maar een klein aspect. Maar het lijkt me logisch dat wanneer de werkloosheid over de hele wereld is opgelost dat er dan ook minder aanleiding tot migratie is.

De suggestie van Niemo:ller dat er voor migratie geen oplossing zou zijn is mijns inziens incorrect. Jan Tinbergen heeft die oplossing helder aangegeven. Mogelijk snapt Roodenburg het niet, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk, maar wat voor een adviseur is dat dan, die zaken niet snapt, suggestief weergeeft en censuur pleegt, en die als afdelingshoofd gaat draaien en een medewerker gaat helpen ontslaan in plaats van te zorgen dat de publicatie toch tot stand kan komen ?

Ik heb mijn observatie hier neergezet: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-05-26-Immigratie-taboe-gedoe.html

Ik adviseer u tot zorgvuldige bestudering van mijn nieuwe boek "Democratie & Staathuishoudkunde" (2012), geschreven voor het grotere publiek: http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html

Mijn adviezen: (a) Neem "Het Immigratietaboe" uit de handel, (b) Kies een wetenschappelijke redactie in plaats van u te lenen voor een project met een journalist met bedenkelijke bedoelingen, (c) Geef in zo'n verantwoord boek waarheid, de gehele waarheid en niets dan de waarheid, (d) Laat ook mijn adviezen gehoord worden tot een parlementaire enquete, ontslag hoogleraren economie, en boycot van Nederland tot de censuur van de wetenschap ongedaan is gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu/
http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm
http://www.beteronderwijsnederland.nl/blog/3085
http://boycottholland.wordpress.com/
 

PS. Ten behoeve van de rechter merk ik op dat mijn kritiek op directie en chef CPB niet hoeft te betekenen dat de verhoudingen verstoord waren. De rechter heeft nagelaten een team van rechercheurs op het CPB te zetten en gaat uit van de waarheidsgetrouwheid van het bevoegde gezag, waarbij de waarheidsgetrouwheid van mijn persoon als individuele wetenschapper klaarblijkelijk geen gewicht heeft. Mijn suggestie is een parlementaire enquete zodanig dat iedereen kan horen hoe een en ander zit.

PPS. Mijn oorspronkelijke analyse op het CPB is abstracter geformuleerd dan de latere toelichtingen die voor het grotere publiek zijn geschreven. Wanneer directie CPB en Hans Roodenburg deze latere toelichtingen zouden gaan lezen zouden zij nu kunnen gaan zeggen dat zij het altijd al begrepen hebben, en dat het helemaal niet nodig was in 1989/90 om e.e.a. te bespreken en vragen te stellen. Maar ja, als deze oplossingsaanpak dan gebruikt worden en blijkt te werken, waarom dan niet in 1989/90 gepubliceerd en geprobeerd ?

PPPS. Onderdirecteur Hans den Hartog is al overleden. CPB-auteur Anton Bakhoven is overleden. CPB-personeelschef De Wit is overleden. Oud-minister Rudolf de Korte is uit 1936 en binnenkort 76, Gerrit Zalm is uit 1952, dit jaar 60, Hans Roodenburg is uit 1943, volgend jaar 70. Laten we iedereen een goede gezondheid en een goed geheugen toewensen, maar liever toch zo spoedig mogelijk ook die parlementaire enquete.