Aan de wetenschappelijke collega’s van het 
Centraal Planbureau

Van Stolkweg 14
2585 JR ‘s-Gravenhage
 
 

21 Augustus 1994  (193)
 
 
 

Beste collega’s,

De wereld van econometristen is niet zo groot, en ik hoor wel eens meningen, soms van jullie zelf, wat vaker van anderen, over wat er ‘rond mijn persoon’ op het CPB speelde. Een frequente impressie is die van ‘botsende persoonlijkheden’.

In mijn oordeel echter is een parlementaire enquête denkbaar. De kwestie raakt de beroepsethiek, de traditie van Tinbergen, en de bestaansgrond van het bureau.

Het is nu een goed moment voor een rondschrijven als dit. De rechter heeft op 15 december 1993 geoordeeld dat de directie machtsmisbruik pleegde toen deze mij in 1990 zonder correcte opgaaf van reden uit de afdeling en het project Nederland in drievoud plaatste. Per 16 juni 1994 is de termijn verstreken waarbinnen alsnog een reden gegeven kon worden en momenteel is er sprake van een kennelijke weigering van minister danwel directie om de regels van behoorlijk bestuur te volgen. Iets dergelijks geldt voor het tegenhouden van de publicatiegang van een artikel.

Het navolgende is een wetenschaps-ethische en geen juridische verhandeling. Voor mijn definitieve betoog voor de rechtbank en Centrale Raad van Beroep is mijn advocaat gemachtigd. Voor de goede orde houd ik mij het recht voor deze brief aan anderen ter inzage te geven en te publiceren.

Hieronder behandelde aspecten zijn:
 

  1. inleidend
  2. bezwaar t.a.v. D
  3. positie en scenario
Ik begin met de informatiestromen die bovenstaande verschillende percepties voeden.


193 Een concept van deze brief is in juni aan de directie ter beschikking gesteld en zeer tegen mijn bedoeling in door de directie reeds in de bibliotheek ter inzage gelegd.

 Lees verder of ga terug.    Afkortingen


 

OPMERKING T.A.V. DIT KOPIE IN HTML

Gezien de omvang van deze brief is dit kopie in HTML gesplitst in deeldocumenten. Deze hebben als naam de corresponderende paginanummers in 
"Trias Politica & Centraal Planbureau" 1994. 
Voor de voetnoten wordt ook dezelfde nummering aangehouden. De eerste voetnoot is derhalve 193.
Tevens zijn soms hypertext links toegevoegd,
waar dit heden in 1998 mogelijk blijkt.