Anoniem gemaakt, geredigeerd, links toegevoegd                Naar index Aardige Getallen    Naar de brief aan de TK cie OCW

 

Date: Mon, 21 Sep 2015
To: [contactpersoon] AT noordhoff.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Inbreuk op integriteit van de wetenschap door Jan van de Craats, en uw reken-methoden
Cc: president AT knaw.nl, h.maassenvandenbrink AT maastrichtuniversity.nl, m.p.c.van.der.werf AT rug.nl, Henk Tijms SGR
Bcc: [vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit UvA]

Geachte [contactpersoon],

Kunt u dit bericht doorsturen aan de heer Arjen Holl, algemeen directeur ?

Alvast mijn dank,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen

===================================

Geachte heer Holl,

Ik wil u inlichten over mijn constatering dat prof. Jan van de Craats een inbreuk pleegt op de integriteit van wetenschap, en dat dit voor u relevant moet zijn t.a.v. de lesmethoden die u uitgeeft.

Van de Craats is mede-oprichter in 2008 en nu adviseur van de Stichting Goed Rekenonderwijs (SGR) die "Reken Zeker" aanbeveelt. Gezien de belangrijke plaats die Van de Craats inneemt in de discussie over onderwijs in wiskunde en rekenen is mijn constatering niet slechts relevant voor "Reken Zeker" maar ook voor andere uitgaven. In bijlage B is mijn email aan uitgevers uit 2011.

Ik doe kopie aan de president van de KNAW en twee leden van de Onderwijsraad die wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs doen. Ik kan dit email ook aan anderen tonen. Uit beleefdheid doe ik kopie aan professor Tijms van SGR, ook al is het voor hem een herhaling van zetten.

Laat ik eerst de melding doen en dan enkele vragen omtrent de doorwerking stellen.

(1) De melding is:

http://thomascool.eu/Papers/Math/2015-09-15-Breach-by-Jan-van-de-Craats-and-Ben-Wilbrink-wrt-scientific-integrity.html

en een voorbeeld van een gevolg is - zie ook mijn opmerkingen in bijlage A:

https://boycottholland.wordpress.com/2015/09/19/jan-van-de-craats-tortures-kids-with-fractions/

(2) Bij de methoden "Reken Zeker" en "Rekenrijk" ontbreekt een pagina t.a.v. de wetenschappelijke onderbouwing. Weliswaar kunnen scholen die de methode aanschaffen gebruik maken van diensten van partners-onderwijsadviesdiensten, maar dit kan dus slechts binnen het "portal", terwijl het vanuit het oogpunt van wetenschappelijke transparantie direct voor iedere bezoeker inzichtelijk dient te zijn:

(a) namen van de auteurs, raden van advies van gebruikers en externe deskundigen,

(b) de voornaamste wetenschappelijke publicaties,

(c) namen en contactgegevens van die onderwijsadviesdiensten, liefst met links naar informatiepagina's aldaar over de betreffende methode.

Wanneer u voor "Reken Zeker" zou verwijzen naar SGR, dan is er nu het probleem dat SGR advies krijgt van Van de Craats, en dat SGR daarvan geen afstand neemt. Hoe wetenschappelijk is dat dan nog ? Ik heb reeds een email geschreven aan de leden van het Comite van Aanbeveling, denkelijk uit die vroege periode, en u kunt hen niet beschouwen als een wetenschappelijke raad van advies. Wellicht is zoiets nog te vormen, maar dan is het probleem t.a.v. Van de Craats nog niet opgelost.

Enkele voorbeelden die ik kan geven, zoals 5/2 = 2 + 1/2 = ? = 2 * 1/2 = 1, zijn zodanig dat iedereen met een nette middelbare schoolopleiding kan zien dat hier toch een probleem bestaat. Welk probleem Van de Craats negeert en gewoon in "Reken Zeker" laat staan. Maar er zijn ook complexere issues voor de fijnproevers, ook in lesmethoden voor het voortgezet onderwijs.

In de brochure van "Reken Zeker" staat op pagina 3: "De methode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met rekenspecialisten en leerkrachten uit het basisonderwijs." Wanneer professor Van de Craats voor u een "rekenspecialist" was, dan zou dit een probleem kunnen vormen, wanneer althans ook duidelijk kan worden gemaakt wat diens bijdrage is geweest. Het is beter dit alles niet vaag te laten maar te speciferen.

Op pagina 43 van de brochure staat "(...) uitvoerig getest onder leerkrachten uit het primair onderwijs. De resultaten zijn leidend (...)". Niet wordt aangegeven waar nadere informatie hierover is te vinden.

Via google kan ik hier en daar instellingen of personen vinden die op wetenschappelijke grondslag naar de rekenmethoden kijken, maar, dit is weinig gestructureerd, en het zou juist op de pagina van de uitgever van de methode moeten worden verantwoord, en systematisch.

(Zie bijv. CITO: http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/deelname_nat_onderzoek/ppon
of panama http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/7347.pdf
of bij Ben Wilbrink, die echter ook inbreuk op de integriteit van wetenschap pleegt: http://benwilbrink.nl/projecten/reken_zeker.htm (Wilbrink meent dat leren van abstract naar concreet zou gaan, en noemt dit in kritiek op Van Hiele, maar die kritiek noemt hij niet t.a.v. "Reken Zeker". RZ neemt het leren van concreet naar abstract, en dat lijkt me met Van Hiele de juiste aanpak))

(3) In Nederland lijkt nu een soort "survival of the fittest" experiment gevoerd te worden, tussen enerzjids "Reken Zeker" (RZ) en "realistisch rekenen" (RR). Denkelijk valt uw andere methode "Rekenrijk" onder dat RR.

Een wetenschappelijk experiment is anders. Een wetenschappelijk experiment kan worden stopgezet zodra duidelijk is welke methode beter is, zodat alle kinderen recht hebben op de betere methode.

Wellicht vergt RR nu meer oefenen, ten koste van zingen of aardrijkskunde ? Men dient derhalve de condities ook goed vast te stellen en te monitoren.

Dat u die twee methoden verkoopt kan nog altijd betekenen dat u wel bij een wetenschappelijk experiment bent betrokken, en ik wil u graag vragen of dat zo is. Weet u wellicht van het bestaan van zulk wetenschappelijk onderzoek ? Wie zijn de contactpersonen ? Is Noordhoff daarbij betrokken, wellicht via partners, welke dan ? Of wanneer dit niet bestaat, zou u daar dan aan willen meewerken?

RZ is in 2010 ingevoerd en in 2016 zullen de eerste leerlingen uitstromen, met denkelijk discussie hierover. Wanneer dit het einde betekent van het "realistisch rekenen", zijn de onderwijsadviesdiensten voorbereid op het hertrainen van de onderwijzers ? Wat zijn daarover de gesprekken met uw partners ?

(4) Wie zijn de huidige auteurs van uw beide methoden RZ en RR ? Kunt u mij hun email adressen geven, of dit email doorsturen met mijn verzoek aan hen om mij te contacteren ? Ik heb van professor Tijms van de Stichting Goed Rekenonderwijs begrepen dat de oorspronkelijke auteurs Arjen de Vries en Piet Terpstra van RZ niets meer met het rekenen te maken willen hebben. Wie hebben het dan van hen overgenomen ?

(5) Hieronder twee bijlagen. (A) Enkele puntjes van zorg die ik in de brochure van "Reken Zeker" tegenkwam bij diagonaal lezen, (B) Mijn email uit 2011 aan uitgevers n.a.v. mijn boeken EWS en COTP. Er is nu een 2e uitgave van EWS, pdf weer online:

http://thomascool.eu/Papers/Math/Index.html

(6) Een aanrakend punt is dat ik zie dat Noordhoff deel uitmaakt van Infinitas Learning. Een voorstel is te komen tot een ISO standaard t.a.v. de wiskundige uitspraak van getallen. Zo'n standaard zou relevant zijn voor Infinitas Learning. Zou u dit voorstel tot zo'n standaard willen ondersteunen ? Hier is mijn beschrijving van het probleem en het voorstel tot zo'n standaard. E.e.a. is natuurlijk internationaal te bespreken. Ik heb van SGR teruggemeld gekregen dat men er niet aan mee wil doen, maar, het zou juist goed rekenonderwijs zijn om dat wel te doen. Ik kreeg een leuke spontane reactie van een blad voor ouders, maar die verwijzen weer naar de afstemming met de scholen.

http://thomascool.eu/Papers/NiceNumbers/2015-09-02-Numbers-Need-for-a-standard.pdf

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/

Bijlage A: Enkele problemen in de "Reken Zeker" brochure

In de brochure
https://view.publitas.com/noordhoff-basisonderwijs/ww_rz_2013/page/1
zien we op pagina 10 tientallen in plaats van tigtallen
http://thomascool.eu/Papers/AardigeGetallen/Voorbeeld.html
en "min" gebruikt voor "minus", terwijl je "min" nodig hebt voor de negatieve getallen;
zien we op pagina 11 krom aanpassen van aftel sommen:
https://boycottholland.wordpress.com/2014/08/30/taking-a-loss/
zien we op pagina 12 kindermishandeling met gemengde breuken
https://boycottholland.wordpress.com/2015/09/19/jan-van-de-craats-tortures-kids-with-fractions/


Bijlage B: Mjin email aan uitgevers uit 2011

NB. Mijn website is verplaatst van dataweb.nl naar thomascool.eu