Zie het falen van de media in het algemeen    Zie het protest tegen de censuur 

Hoe in de media is gerapporteerd over de benoeming van Laura van Geest tot directeur van het Centraal Planbureau per augustus 2013

 • Mijn eigen brief aan Laura van Geest, 27 april 2013

Economen

 • Redacteur Gelijn Werner stelt dat de economische wetenschap sowieso weinig weet, maar gaat eraan voorbij dat ESB sinds 1990 weigert over de CPB-censuur te rapporteren, zie deze brief van 19 mei 2013
 • Eric Bartelsman, Bas Jacobs, Sylvester Eijffinger leveren kritiek op deskundigheid. Eijffinger verwijst naar de noodzaak van een proefschrift, maar dat is abuis. Wanneer deze economen ook Gerrit Zalm hebben geaccepteerd dan toch ook Van Geest. De juiste kritiek ligt elders, zie mijn brief aan Van Geest. De hoogleraren economie zijn te ontslaan wegens gebrek aan integriteit t.a.v. de censuur sinds 1990, zie mijn advies hier.
 • Marcel Canoy vindt de benoeming prima, zie daar ook voor verwijzingen naar Bartelsman, Jacobs en Eijffinger. "Dan topeconoom, een van de onderdelen van kritiek. Van Geest is niet gepromoveerd en heeft geen publicaties in internationale tijdschriften. Gezien haar staat van dienst, brede kennis van de economie en scherpe analytische geest til ik daar minder zwaar aan dan mijn collega’s. Dat ze - anders dan veel hoogleraren economie - ook nog iets van beleid snapt, lijkt me geen straf. Daarnaast heeft ze met Casper van Ewijk en George Gelauff twee onderdirecteuren die juist op het wetenschappelijke terrein van de hoed en de rand weten." Ook hier wordt het criterium van wetenschappelijkheid verkeerd getoetst. Een wetenschappelijke staat van dienst is op zichzelf te toetsen, en niet alleen via die criteria. Vervolgens hebben Casper van Ewijk en George Gelauff natuurlijk ook gefaald, zoals Coen Teulings, door de censuur in stand te houden en bijvoorbeeld niet te controleren dat de crisis mijn analyse bevestigt.
 • Marike Stellinga meent: "Als ambtenaar moet je nou eenmaal doen wat je politieke baas zegt. Maar daarnaast kunnen ambtenaren ook heel goed zelf nadenken, is mijn ervaring. Sterker nog, er zijn in Nederland weinig mensen die zo veel en zo scherp nadenken over het overheidsbeleid als ambtenaren. Deze dame afserveren omdat ze van Financien komt, is hetzelfde als de gewezen CPB-directeur Coen Teulings afserveren omdat hij van de PvdA is." NRC 27 april 2013. Inderdaad, puur en alleen afwijzen wegens de herkomst vanuit Financien is onjuist. Maar Stellinga geeft de kritiek dan wel verkeerd weer. Het is de kritiek op gebrek aan wetenschappelijke achtergrond.
 • Er is Ewald Engelen die geen econoom is en die meent dat dit juist een voordeel is. Zie mijn tekst over zijn positie in het debat in de maatschappelijke vertrouwenscrisis.

Een beetje seksisme ?

Ik zou het onjuist vinden wanneer mijn kritiek op de benoeming van Laura van Geest zou worden geplaatst in de context van "uitsluitend mannen" (Zij Spreekt) of "een beetje sexistisch" (Martin Sommer, Volkskrant). Het zou mogelijk moeten zijn om te protesteren tegen censuur van de wetenschap zonder zulke dwalingen. Van Geest heeft m.i. onvoldoende achtergrond in de wetenschap om mijn protest te begrijpen, en het moge logisch zijn dan ik tegen die benoeming protesteer, zoals ik ook protesteerde tegen de benoeming van Coen Teulings, die als hoogleraar ook al faalde.

De wereld der econometristen bestaat vooralsnog vooral uit mannen blijkbaar doordat studentes minder snel voor econometrie kiezen. Men zou bijvoorbeeld ook Laura van Geest kunnen vragen waarom zij geen econometrie is gaan studeren. Sommer, FD en Zij Spreekt trekken de kritiek op de benoeming in een man-vrouw context maar dit is weinig emancipatoir want de kritiek op de benoeming staat daar los van.

 • Martin Sommer: "Het voortpruttelende ongenoegen over de benoeming van Laura van Geest als CPB-directeur lijkt me een beetje seksistisch en vooral de plank misslaan." 11 mei 2013, Volkskrant Opinie & Debat pagina 13
 • Leon Willems: ""Die gesel van de heren economen - vrouwelijke economen uitten zich louter positief - valt wel te verklaren. De criticasters zijn fulltime wetenschappers. Ze hebben dus nooit zogezegd met hun poten in het bluswater gestaan. Van Geest wel. In Nederland en in Washington bij het Internationaal Monetair Fonds." Financieel Dagblad 4 mei 2013 pagina 9
 • Marga Miltenburg: "Voor het eerst in de geschiedenis van het CPB is een vrouw benoemd tot directeur. Directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën, Laura van Geest omschreven als een krachtig figuur, volgt Coen Teulings op. Op haar benoeming kwam direct kritiek van economen (uitsluitend mannen), die hun afkeuring uitspraken over het gegeven dat deze econome en - ook nog! -  ambtenaar, géén wetenschapper is, want: niet gepromoveerd. Maar er was ook bijval. Marike Stellinga in NRC: ‘Ook Laura van Geest kan zelf nadenken’ en Leon Willems in FB-analyse [moet FD zijn]: ‘Laura van Geest kan groei beter ongeveer goed ramen dan precies verkeerd’." Zij Spreekt, Nieuwsbrief 45 mei 2013
Bij navraag deelt Marga Miltenburg mee dat haar tekst is gebaseerd op het FD: "Ik signaleer en citeer wat er over bepaalde onderwerpen wordt geschreven. In de FB-analyse werd de kritiek van ‘uitsluitend mannen’ genoemd." Leon Willems was zo aardig het artikel toe te sturen zodat haar verwijzing was te controleren. Kritische vragen blijven:

(1) Het is onduidelijk waarom Leon Willems in het FD het onderscheid man-vrouw aanstipt. Het artikel gaat er verder niet op in. 

(2) Hij stelt ook ten onrechte dat de critici alleen college geven. Eric Bartelsman en ik hebben toch wel degelijk "met de poten in het bluswater gestaan" (bijv. op het CPB). Hij analyseert ook niet of de positieve geluiden onjuist zouden kunnen zijn. Marike Stellinga heeft niet "met de benen (toch eleganter) in het bluswater" gestaan, dus waarop is haar positieve oordeel dan gebaseerd ?

(3) Het lijkt me dat Marga Miltenburg toch kritischer had mogen zijn bij het zomaar overnemen van de kwalificatie van het FD. Zij had punten (1) en (2) mogen zien. Wellicht wil Zij Spreekt "slechts registreren" maar registreren zou toch iets anders mogen zijn dan napraten.

Resteert mij verzoek te doen aan FD, Zij Spreekt en Sommer (VK) te corrigeren t.a.v. zowel de man-vrouw qualificatie alsmede de argumentatie ueberhaupt. Ik verwijs naar mijn brief aan Van Geest voor de goede argumentatie, zie boven. Bij de benoeming van Gerrit Zalm ging het al gigantisch mis, laten we daarvan leren.

Ter nadere aanvulling op mijn brief aan Van Geest

Hier is een voorbeeld t.a.v. waarom de Rijksbegrotingen van Laura van Geest vernietigd moeten worden wegens ondeugdelijke onderbouwing in de wetenschap:

In 1998 protesteerde ik tegen de kabinetsleugen in, wat later het Belastingplan voor de 21e Eeuw werd:
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/HKSamenvatting.html

Inmiddels heeft de kwestie met de heffingskorting en toeslagen zich ontwikkeld tot onder meer de Bulgaarse fraude (onschuldig tot bewezen schuldig). Hier is mijn email aan Paul Krugman en Rick van der Ploeg:

http://boycottholland.wordpress.com/2013/05/19/email-to-krugman-and-van-der-ploeg/

hier het onderliggende paper "Economics as victim between lawyers and mathematics: An explanation for the tax credit, Bulgarian potential fraud, European unemployment and the economic crisis"

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47071

en hier een tekst voor het grotere publiek
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/weekers-probleem-begon-al-met-zalm-en-vermeend.html

Seksisme in de media, ueberhaupt

Het is overigens alsof de duivel ermee speelt, of, wellicht dat het onderwerp van emancipatie nog steeds leeft, maar ik zag, ten overvloede, dat de NRC-Academie een collegereeks "De seksen in de 21e eeuw" heeft. In het tweede college treedt prof. Mirjam van Praag op, lid van de Centrale Plancommissie (CPC) van het CPB, die hiervoor reeds faalde t.a.v. de wetenschappelijke controle op het CPB, en van wie de reactie op de benoeming van Van Geest mij nog niet bekend is. Ik schreef het volgende email aan de deelnemers van deze NRC-Academie, inderdaad ten overvloede, en zie ook het vierde college: "4. Stereotypering en seksisme in de media, 1 oktober 3 oktober", waar ik nu bovenstaande correctie op kan plegen:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-05-20-NRC-Wetenschap-2.html#4

In dit kader kan ook nog verwezen worden naar het NRC interview met Christine Lagarde, door Caroline de Gruyter, 11 mei, NRC Weekend p16-17. De titel luidt "Vrouwen hadden deze crisis anders aangepakt". Waarbij er dus aan voorbij wordt gegaan dat Angela Merkel een vrouw is, en dat Lagarde in 2007-2011 minister van Economische Zaken in Frankrijk was en een sleutelrol in de crisis speelde, en vervolgens alweer sinds 2011 als directeur van het IMF, waarbij ze Nederland en Duitsland zou moeten kapittelen over hun aggressieve export maar dat niet doet. De letterlijke tekst trekt het algemener: 

"Was de crisis anders gelopen als er meer vrouwen op topfuncties gezeten hadden ?" Antw. "Ja, dan was de crisis anders verlopen. Vrouwen gaan anders met risico's om. (...) Bij de banken, in de politiek of bij internationale instellingen zie je vaak een te homogeen gezelschap. Je hebt mensen nodig die anders denken, verschillende disciplines inbrengen. Daarom doe ik altijd mijn best, waar ik ook zit, om vrouwen bij de besluitvorming te betrekken. Ook outsiders, die fris tegen dingen aankijken, zijn nuttig om erbij te hebben. Ik heb bijna altijd zo iemand in mijn omgeving." 
Mijn reactie: 
 1. Dat iemand een vrouw is, is onvoldoende criterium voor verfrissende ideeen, dus Lagarde slaat hier de plank mis. 
 2. Wanneer je andere mensen op topfuncties had gehad, dan was het anders gelopen, dus dat is een dooddoener. De kernvraag is hoe je de crisis oplost !
 3. Econometrie is op zichzelf al een combinatie van de disciplines van economie, wiskunde en statistiek. Een praktiserend econometrist krijgt vanzelf te maken met nog meer disciplines waarmee gecommuniceerd moet worden. Dus ja, benoem als directeur CPB toch een econometrist.
 4. Dat Lagarde input van outsiders wil is onjuist want ik heb geen reactie gekregen op mijn email aan IEO van de IMF.
 5. Een kritisch econometrist die nu bij het IMF werkt is Ruud de Mooij. Ik heb veel respect voor hem en zijn werk, en wellicht beschouwt Lagarde hem als een van de verfrissende geesten. Wel geldt dat Ruud nog niet is ingegaan op mijn kritiek op zijn proefschrift en algemene analyses omtrent belastingen. Hopelijk komt het er spoedig van, en kan hij Lagarde uitleggen wat er allemaal mis is met het IMF beleid. Zie mijn boek DRGTPE.