Index
 
Het kabinet liegt en bedriegt over belastingen en werkgelegenheid
 
 
Het kabinetsplan voor de ‘belastingen voor de 21e eeuw’ geeft een verkeerde voorstelling van zaken ten aanzien van de heffingskorting en de rol van de belastingvrije voet voor de werkgelegenheid. Wetenschappelijk onderzoek van een econometrist van het CPB wordt gebreideld en deze medewerker is met machtsmisbruik ontslagen. Er is alles te zeggen voor een parlementaire enquête naar de massale werkloosheid van de laastste decennia en de rol daarbij van de voorbereiding van het economisch beleid.

 
 

Het kabinet beweert: 
 
"Aan een keuze voor het invoeren van een heffingskorting ligt de gedachte ten grondslag dat de belastingvrije som voor belastingplichtigen in dezelfde omstandigheden – behalve dus de hoogte van het belastbaar inkomen – eenzelfde (netto) waarde dient te vertegenwoordigen, ongeacht de hoogte van het inkomen." (paragraaf 8.2.3.3 uit de kabinetsnota)

Ook: "(...) voor (alleenstaande) belastingplichtigen in de eerste schijf betekent f 100 verhoging van de belastingvrije som in het algemeen een belastingvoordeel (1998) van circa f 36 (...), voor de tweede schijf een voordeel van f 50 en voor de derde schijf een voordeel van f 60." (paragraaf 8.2.2)

Hoe zit het werkelijk ? 

Wiskundig is er geen verschil tussen een systeem met een voet en een systeem met een heffingskorting. 

Het kabinet liegt dus. In het huidige stelsel met een voet ligt reeds een voor ieder gelijke korting op de belastingafdracht besloten. De operatie, zoals door het kabinet voorgesteld, is een andere dan wat beweerd wordt. Mocht er inderdaad iets veranderen aan de tarieven, dan moet de financiering daarvan uit een andere bron komen dan uit de invoering van een heffingskorting.

Figuur 1 geeft de huidige situatie, Figuur 2 laat zien hoe de heffingskorting ontstaat bij een verticale translatie, en Figuur 3 geeft de voorstelling van zaken van het kabinet, namelijk de horizontale translatie. Niet getoond zijn de aanvullende kabinetsmaat-regelen t.b.v. 'tariefsverlaging'. Maar: feitelijk verlaagt het kabinet de belastingvrije voet. Deze voet is echter al decennia te laag. Het belastingbeleid is gedurig in strijd met het draagkrachtbeginsel en met de voorwaarden voor volledige werkgelegenheid. 

Thomas Cool, Scheveningen 24-4-98

Figuur 1: Huidige situatie
 
 Figuur 2: Definitie heffingskorting
  
Figuur 3: Voorstellingswijze kabinet

 

Een selectie uit de relevante literatuur

 
Bakhoven, A. (1988), "Een marktgerichte oplossing voor het werkloosheidsprobleem", ESB 13/1/88

Schaaijk, M. van (1983), "Loondifferentiatie en werkloosheid", ESB 21/9/83

Cool, Th. (1990h) "After 20 years of mass unemployment; Why we might wish for a parliamentary inquiry", CPB III/90/38, Ecozoek’91 (opgenomen in (1992n)

- (1992n) "Definition and Reality in the general theory of political economy; Some background papers 1989-1992", Magnana Mu Publishing & Research, Rotterdam.

- (1994a) "Tax structure, inflation and unemployment", Magana Mu Publishing & Research, Rotterdam

- (1994f), "Trias Politica & Centraal Planbureau", Samuel van Houten Genootschap

- (1996c), "Belastingstructuur, inflatie en werkloosheid" opgenomen in "De Nederlandse ArbeidsmarktDag 1995", CBS/NAD 1996 p173-188

H. Hulst en A. Hulst m.m.v. Th. Cool (1998), "Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt", Thesis Publishers (De Arme Krant van Nederland schrijft hierover: "Het plan verdient serieuze bestudering".)

Zie internet: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html