Zie het falen van de media t.a.v. deze benoeming


Aan drs drs Laura van Geest,
Directeur-generaal Rijksbegroting 
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
per email en 
via https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
 

27 april 2013 [kleine correcties en addendum 29 april 2013]
Betreft: Censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau
 

Geachte mevr. Van Geest,

Ik schrijf tot u als econometrist en wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau in 1982-1991. Ik ontwikkelde daar een analyse omtrent de werkloosheid. Die analyse werd van bespreking en publicatie tegengehouden, en ik werd met onwaarheden ontslagen. De huidige economische crisis bevestigt de juistheid van mijn analyse. De directie onderzoekt die bevestiging ook al weer niet, vermoedelijk teveel gefocussed op het vermeende oude gelijk en het juridisch machtsmisbruik van toen waarin mijn persoon is belasterd. Ik ben een vriendelijk en hulpvaardig persoon en het is verbijsterend waartoe een directie bereid is wanneer een analyse blijkbaar onwelgevallig is. Alhier staat mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau sinds 1990: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html.Sinds 2004 adviseer ik tot een boycot van Nederland tot de censuur is opgelost, zie hier: http://boycottholland.wordpress.com/about

Ik schrijf aan u in uw huidige dubbele hoedanigheid. (1) Enerzijds bent u momenteel Directeur-Generaal Rijksbegroting, (2) anderzijds bent u blijkbaar benoemd tot de nieuwe directeur van het CPB (zie dit bericht van de NOS). 

(ad 1) Ik hoop dat u als DG Rijksbegroting mijn melding van de censuur van de wetenschap serieus neemt. De Rijksbegroting is gebaseerd op economische ramingen en modellen waarin aantoonbaar fouten zitten, en welke met censuur en machtsmisbruik en laster onbesproken gehouden worden. Mijn advies is dat u dit op zijn minst meldt aan uw minister, met het advies dit aan de Tweede Kamer te melden met tevens het verzoek tot een parlementaire enquête. Zie overigens mijn weblog entry http://boycottholland.wordpress.com/2013/04/09/the-education-of-jeroen-dijsselbloem/

Op het Ministerie werken verschillende mensen met een achtergrond bij het CPB. Met name te noemen is drs. P.J.C.M. (Peter) van den Berg, volgens een pagina bij de Dreesstichting klaarblijkelijk directeur van de Directie Begrotingszaken bij het Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën, en in 1994 onderdirecteur bij het CPB terwijl de rechtszaak nog liep en door de CPB-directie met blindheid en steeds meer toenemende onwaarheden werd voortgezet. Onderdirecteur Van den Berg schrijft in 1994: 

"Overigens zie ik niet in hoe Cool’s pleidooi voor een parlementaire enquête kan gelden als conclusie van een (economisch-) wetenschappelijke analyse." 
(Zie De ontketende kiezer, PDF p 114. http://thomascool.eu/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html Overigens is dit boek niet meer zelfstandig in druk maar integraal opgenomen in de nieuwe bundel Democratie & Staathuishoudkunde 2012, zie http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html.) Van den Berg heeft mij deze vraag nooit gesteld, hij zet het alleen op papier in die brief aan de NVMC, zie http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/NVMC/Verslag.html Tegenover de NVMC-wetenschappers doet hij alsof hij er voldoende studie van heeft gemaakt. Dat klopt dus niet. Daarvoor moet je niet alleen de vraag ook aan mij stellen maar me ook de kans geven te antwoorden. Voor de goede orde: (1) het is geen "pleidooi" maar een advies, (2) Akerlof, Spence en Stiglitz kregen in 2001 een Nobelprijs economie voor de rol van informatie. Ook mij gaat het om de rol van informatie. De parlementaire enquête is een instrument voor de Kamer om informatie boven water te krijgen voor wetgeving, welke informatie anders niet met die kwaliteit en kwantiteit ter beschikking komt. Wanneer de economische analyse aangeeft dat de Kamer klaarblijkelijk niet de juiste informatie heeft, is het niet onlogisch de Kamer te adviseren dat manco ongedaan te maken. Zou de directie van het CPB het na deze korte uitleg hierboven nu wel begrijpen, en wil men de censuur ongedaan maken ? Of als de directie van het CPB deze uitleg niet snapt, begrijpt men dan dat je toch eerst nadere vragen moet stellen ?

Hier is mijn column op Joop.nl van dit weekend, over het falen van de Trias Politica en de wenselijkheid van een Tessera Politica met een Economisch Hof, zie http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/20785_het_parlement_is_wilsonbekwaam.

Tevens adviseer ik sinds 2005 tot ontslag der hoogleraren economie, wegens collectief falen in de wetenschappelijke integriteit omtrent het kritisch zijn t.a.v. de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB. De wereld zucht onder censuur van de economische wetenschap. Het is een illusie te denken dat de "wetenschappelijke tijdschriften" aandacht besteden aan censuur van de wetenschap op het CPB. Zie http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf. Mijn verzoek is dit advies tot collectief ontslag door te geven aan de minister van onderwijs.

Zie hier hoe de NRC erover schreef in 1998, en merk hoe het verder niemand iets kon schelen:
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/DeDraad3.html
 

(ad 1 en 2) In uw dubbele hoedanigheid heeft u als Directeur-Generaal Rijksbegroting nu het voordeel van een extra focus op de taak en plaats van het CPB. 

 • Hoogleraren economie (die zijn te ontslaan wegens gebrek aan wetenschappelijke integriteit) uiten kritiek t.a.v. uw gebrek aan wetenschappelijke achtergrond, zie http://nos.nl/artikel/499921-kritiek-op-cpbbenoeming.html en bijv. dit citaat van Eric Bartelsman (CPB 1996-1998): "De rol die het CPB heeft als onafhankelijk instituut, is weg met haar benoeming. Wat mij betreft kan het CPB dan afgeschaft worden", http://nos.nl/artikel/499921-kritiek-op-cpbbenoeming.html 
 • Dat zulke hoogleraren economie zichzelf nog serieus nemen blijft verbazen.
 • In zulke kritiek is vaak verwarring tussen wetenschap en onafhankelijkheid. In de kern gaat het om de wetenschappelijkheid. Vanuit die wetenschap volgt de onafhankelijkheid vanzelf. We hebben juist niets aan een CPB dat wel onafhankelijk zou zijn maar niet wetenschappelijk. 
 • U zou zelf inderdaad moeten besluiten dat uw wetenschappelijke achtergrond te gering is om deze functie van directeur CPB te willen vervullen. 
  • U heeft zich kennelijk onvoldoende verdiept in de taak en plaats van het CPB.
  • Uw enige verdediging is dat u verkeerd bent ingelicht door de directie van het CPB, gezien de opstelling in de periode sinds 1990, en wellicht ook door wat uw medewerker Peter van den Berg heeft doen blijken.
  • De taak van een Economisch Hof in een Tessera Politica zou zijn om de Rijksbegroting met een veto te treffen indien daarin wetenschappelijk gezien onjuiste informatie staat. Dat zou gebeurd zijn met de begrotingen die onder uw leiding tot stand zijn gekomen: want deze bevatten voor de Tweede Kamer en de burgers onjuiste en misleidende informatie. Dat er een wereldwijde crisis is komt juist doordat men wereldwijd zulke verkeerde informatie krijgt. Het gemeenschappelijke element in tijd en ruimte is het falen van de Trias Politica.
 • U krijgt wel steun van Gerrit Zalm, zie http://nos.nl/artikel/500199-zalm-lovend-over-van-geest.html "Oud-minister van Financiën Zalm is lovend over de benoeming van Laura van Geest tot nieuwe directeur van het CPB. Ze heeft economie en bestuurskunde gestudeerd en heeft veel nationale en internationale ervaring, zei hij in Nieuwsuur. (...) Zalm typeert haar als een goede econoom en iemand die hem tegen durfde te spreken. "Dat heb je ook nodig, dus het CPB is bij haar in goede handen", zei Zalm."
  • Nu geldt wel: Zalm was de CPB-directeur die de censuur op het CPB begon. 
  • Vergelijkbaar aan u: Zalm was geen wetenschapper maar werd toch benoemd op het CPB. Wellicht moge het lijken alsof ik inmiddels een persoonlijke antipathie tegenover Zalm zou hebben ontwikkeld, maar dit is niet het geval. Mij gaat het om de feiten. Zalm heeft een achtergrond van HBS-A en een loopbaan in de bureaucratie, onder EZ minister Rudolf de Korte, wanneer hij plots een jaar onderdirecteur bij het CPB wordt en daarna benoemd wordt als opvolger van CPB-directeur Peter de Ridder. Daarna ook minister van Financiën, die de euro invoerde, en directielid van de dubieuze DSB, met een curieus vrijgepleit worden van verantwoordelijkheid. Lodewijk Asscher beschrijft een vreemde casus met Zalm t.a.v. Schiphol. Gerrit Zalm komt mij niet over als wetenschapper. Hij heeft nota bene censuur van de wetenschap gepleegd en pleegde machtsmisbruik bij mijn onheus ontslag. Nederland toont een verbazingwekkende verliefdheid op Zalm met zijn wetenschappelijk onverantwoorde verhalen en een even verbazingwekkend gebrek aan respect voor de wetenschap. 
  • Zie mijn opmerkingen hierover in mijn bespreking van het rapport van Jean Frijns over het CPB 2013: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-12-Commissie-Frijns-besproken-door-Colignatus.pdf en deze kwalijke "geschiedschrijving" door Zalm's collega aan de VU, Frank den Butter: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-17-TPE-FAGdenButter.pdf
 • Mijn advies is ook dit met uw minister te bespreken. Dijsselbloem wordt geciteerd, die uw onafhankelijkheid prijst, maar die dus niet begrijpt dat het schort aan wetenschappelijke achtergrond: "(Novum) - Laura van Geest, de nieuwe directeur van het Centraal Planbureau, is 'buitengewoon onafhankelijk'. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vrijdag na de ministerraad waarin haar benoeming officieel werd. Van Geest is afkomstig van Dijsselbloems ministerie. Dijsselbloem noemt de 51-jarige Van Geest een 'topvrouw'. "Van Geest is een hele goede keuze, ze is een ontzettend scherpe en eigenzinnige econome." Hij noemde de overstap van Van Geest 'een groot verlies voor het ministerie'." Wanneer u door deze brief van me bent gaan twijfelen over uw geschiktheid voor het CPB, dan zal minister Dijsselbloem u klaarblijkelijk gaarne aldaar houden.
Mocht u ondanks de informatie in deze brief besluiten dat u toch op 1 augustus wilt aantreden als directeur van het Centraal Planbureau, dan verwacht ik van u dat u de censuur, het ontslag en de laster ongedaan maakt. Het kan geen kwaad wanneer u dit reeds onmiddellijk aankondigt. De drie maanden mei, juni en juli zijn denkelijk belangrijk voor velen in Europa die nodeloos lijden door de onwetenschappelijke opstelling door de directie van het CPB.

[Addendum 29 april: Wanneer ik weer op het CPB zou werken zou denkelijk wel weer een van mijn eerste notities zijn dat u beter kunt terugtreden. Want wat is de garantie dat u in staat bent mijn nieuwe bijdragen te begrijpen en aan het kabinet uit te leggen ? Klaarblijkelijk snapte Gerrit Zalm het ook al niet, en begon te censureren en lasteren. We kunnen beter geen herhaling van zetten hebben. Beter geformuleerd: we moeten het risico niet willen lopen. T.a.v. Peter van den Berg had ik in 1990 nog wel het idee van een level playing field, met diens achtergrond in econometrie, het is alleen wegens het wangedrag als onderdirecteur in 1994 dat ik hem vanaf dat moment reken tot de falende CPB-directie die niet te handhaven is. Me dunkt dat we moeten vasthouden aan de gedachte dat het mogelijk moet zijn een directie te vinden die zich fatsoenlijk opstelt in de wetenschappelijk discussie met de collegae over mijn analyse. Mocht in die discussie blijken dat ik e.e.a. verkeerd zie, dan ben ik de eerste om dat toe te geven. Maar het argument van censuur en laster kan ik niet accepteren. En het lijkt me verstandig om ook dat risico te vermijden, dat uw benoeming nu in dit geheel inbrengt, gezien uw beperkte achtergrond in econometrie en wetenschap, en uw grote achtergrond in bestuur en hiërarchie, alsmede het gegeven dat uw begroting zijn te vernietigen wegens hun onjuiste informatie. Overigens uit professor Sylvester Eijffinger twijfel over uw benoeming mede omdat u geen proefschrift zou hebben geschreven (zie Nieuwsuur): maar dat lijkt me onzin en een wonderlijk bureaucratisch criterium om een wetenschapper te onderscheiden (dat u als bureaucraat echter wel zou kunnen aanspreken). Ikzelf heb immers ook geen proefschrift geschreven, maar wel werken die veel beter zijn, zie bijv. ALOE, VTFD, COTP, DRGTPE, CSBH. Er is ook nog een reactie van Ewald Engelen, die me noopt tot deze waarschuwing: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/VC/E.html#Engelen.]

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (1982) en leraar wiskunde (2008)
Wetenschappelijk medewerker CPB 1982-1991
http://thomascool.eu/
http://boycottholland.wordpress.com/about
http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html
 

PS.  "Volgens Nieuwsuur zijn ook andere topeconomen benaderd, maar was geen van hen bereid CPB-directeur te worden." Dat is onjuist. Ik ben topeconoom en was bereid CPB-directeur te worden.

Van: BZK
Verzonden: maandag 4 maart 2013 
Onderwerp: Vacature directeur Centraal Planbureau

Geachte heer Cool,

Onlangs hebt u uw belangstelling laten blijken voor de functie directeur Centraal Planbureau bij het ministerie van Economische Zaken. Helaas moet ik u meedelen dat u niet wordt meegenomen in de volgende selectieronde.

De reden daarvoor is dat wij van oordeel zijn dat zich kandidaten hebben gemeld van wie het CV beter aansluit bij het profiel van deze functie.

Ik wil u, ook namens het ministerie van Economische Zaken, danken voor
uw belangstelling en wens u veel succes in uw verdere loopbaan.

Met vriendelijke groet,

(...)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdkantoor) verhuist in de maanden december 2012 tot februari 2013 naar de Nieuwbouw op de Turfmarkt 147. Let op bij afspraken in deze periode op welk bezoekadres u moet zijn. Het postadres verandert niet.