B

 
 


P.T. de Beer, F.A.G. den Butter, (Terug naar de Vertrouwenscrisis)

P.T. de Beer


Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam
Kenmerk seb-163, 3 juni 1992

Beste Thomas,
Naar aanleiding van je brief d.d. 26 april 1992 aan het curatorium van de WBS voldoe ik aan je verzoek om schriftelijk mee te delen, dat de WBS geen prijs stelt op je deelname aan de gesprekskring Sociaal-economisch beleid. Ik heb je dit besluit mondeling reeds toegelicht en volsta hier met de opmerking, dat we, gezien eerdere ervaringen, onvoldoende vertrouwen erin hebben dat je een vruchtbare bijdrage aan de discussie in deze gesprekskring zult leveren.
Overigens wijs ik je erop, dat WBS-gesprekskringen en -werkgroepen niet voor iedereen open staan, maar dat de gebruikelijke gang van zaken is, dat deskundigen hiervoor door de WBS worden aangezocht.
Met vriendelijke groet,
Paul de Beer

Commentaar: Een werkgroep onder leiding van Margreeth de Boer schreef na de verkiezingen van 15 mei 2002 een rapport met kritiek op de arrogantie van de PvdA. Bovenstaande brief past in dat beeld. Er worden geen inhoudelijke argumenten gegeven die het besluit kunnen onderbouwen om een partijlid met een econometrisch-wetenschappelijke achtergrond van deelname aan de WBS-gesprekskring Sociaal-economisch beleid uit te sluiten. Het "argument" dat geen constructieve bijdrage wordt verwacht, wordt niet toegelicht. Is het gebaseerd op persoonlijke ervaring? De Beer en Cool hebben elkaar echter niet eerder ontmoet, ook niet op een wetenschappelijk forum. Onbekend is wie er verder aan de gesprekskring deelnam en of De Beer alleen als boodschapper optrad. Het "argument" hangt zo in de lucht. Dat het gebruikelijk is dat deskundigen doorgaans worden aangezocht lijkt op het eerste gezicht redelijk, maar is strijdig met het karakter van de wetenschappelijke gedachtenwisseling waarin iedere wetenschapper de vrijheid moet hebben zijn bijdrage te leveren, terwijl niet vergeten moet worden dat aanmelding van nieuwe inzichten ook alleszins redelijk is. Kortom, de indruk van arrogantie is onontkoombaar. Later is De Beer (overigens net als Zalm) een voorstander van het basisinkomen gebleken. Zijn proefschrift laat de relevante kritiek weg.

Werkgroep Politiek Inhoudelijke Koers, De kaasstolp aan diggelen. De PvdA na de dreun van 15 mei, PvdA, Amsterdam, september 2002
P.T. de Beer, Werken in de postindustriële samenleving, SCP 2001


F.A.G. den Butter


 This is a Net Conscience Page, version 1998-02-10, by Thomas Cool.