omhoog
Bericht aan KNAW-LOWI d.d. 22 juli in aanvulling op het email van 8 en 11 juli 2014 (met kern-constatering nu rood gemaakt). Zie ook de reactie van het LOWI d.d. 22 juli 2014 (emails hebben elkaar gekruist).
Date: Tue, 22 Jul 2014
To: Secretaris KNAW-LOWI
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Verklaring specifiek t.a.v. prof. J.K. Lenstra. /  Fwd: Re: Volledigheidshalve
Cc 1: Andere LOWI medewerker, Arie Korbijn (medewerker KNAW t.a.v. KNAW rapport uit 2009 over rekenen en medewerker t.a.v. de Thema-bijeenkomst over rekenen 2014),
Cc 2: De sprekers van de KNAW Thema-bijeenkomst over het rekenen, en SGR:
hoogleraren Henk Broer en Jan Bergsta (KNAW sectie Wiskunde), Lenstra, Edixhoven, Van Oostrom, Van den Heuvel -  Panhuizen, Van der Maas, Bosker, Van der Craats, en niet-hoogleraar dr. Hickendorff,
Cc 3: Bestuur FI = FHWRWI: Pieters, Van Joolingen,
Cc 4: Bestuur Stichting Goed Rekenonderwijs: Tijms, Gerard Verhoef,
Cc 5: Prof. Joost Hulshof en Ben Wilbrink
Cc 6: Bestuur KNAW: President, J.W. Gunning, B.L. Feringa, en P.A. Dykstra


Aan het LOWI
p/a secretaris

Geachte dr. XXX,

Ik kreeg onderstaand verzoek van prof. J.K. Lenstra. Diens verzoek t.a.v. een emaillijst heeft in theorie alleen daarop betrekking doch gezien de context interpreteer ik dit, tot het tegendeel is bewezen, als het negeren van onwelgevallige informatie.

De juiste reactie was geweest te kijken naar de ervaring over de afgelopen vijf jaar en het onderliggende bewijsmateriaal over didactiek in mijn boeken "Elegance with Substance" (2009), "Conquest of the Plane" (2011) en "Een kind wil aardige en geen gemene getallen" (2012), alsook het opstel "Neoclassical mathematics for the schools" (2011). Lenstra geeft echter geen blijk van deze reactie.

Ik constateer derhalve dat uitspraken van prof. J.K. Lenstra over onderwijs in wiskunde en rekenen in PO en VO, en mogelijkerwijs ook HO, onbetrouwbaar zijn, en in sommige gevallen te vergelijken met homeopathie of astrologie.

Prof. Lenstra doet zijn email kopie aan Arie Korbijn, werkzaam bij de KNAW, voormalig secretaris van de KNAW-commissie uit 2009, en mede-organisator van de eenzijdige bijeenkomst van 30 juni 2014. Ik ken de heer Korbijn niet en heb voorzover ik me kan herinneren geen contact met hem gehad, alleen met voorzitter Lenstra.

Volledigheidshalve maak ik u attent op dit document van Korbijn over Lenstra:
http://oai.cwi.nl/oai/asset/19551/19551D.pdf "Zoals je altijd hebt volgehouden had je geen enkel verstand van rekenonderwijs, en dat gold voor mij zeker net zo sterk. Twee voetballers in een team die allebei niet weten wat buitenspel is, moest dat nou geen sterrenteam worden?" Me dunkt dat onderwijs wat anders is dan het kennen van regels voor het voetballen. Hierbij spreekt Korbijn over "voor- en tegenstanders van het 'realistische' rekenonderwijs" en "beide kampen", maar negeert dat mijn boek uit 2009 juist kritiek op beide visies geeft, dus een derde invalshoek geeft. Hij spreekt ook van "de strijd tussen de verschillende geloofsrichtingen": en dan zou je aan meer dan twee richtingen kunnen denken: maar in de alinea's hiervoor heeft hij er alleen twee genoemd, dus dat "verschillende" heeft die beperkte betekenis. Hij schrijft ook "door alle partijen geroemd" maar negeert dan mijn kritiek die ik reeds kon geven voordat het rapport klaar was: dat we hier wederom een abstract denkende wiskundige bezig zien die onvoldoende oog heeft voor de empirie. Korbijn maakt ook een claim "de hele commissie, waarin de aanhangers van de verschillende stromingen duidelijk waren vertegenwoordigd" die dubieus is, zie hier: http://www.beteronderwijsnederland.nl/content/knaw-commissie-rekenen

Mijn constatering over de onbetrouwbaarheid geldt met terugwerkende kracht t.a.v. het KNAW-rapport uit 2009 over het onderwijs in rekenen. Voordien beschouwde ik de bijdragen van prof. Lenstra hierover als die van een verdwaalde wiskundige die hopelijk met kritisch commentaar tot bezinning was te brengen. Ik constateer evenwel een stelselmatig negeren van dat kritisch commentaar, waardoor de eerdere uitspraken toch ook weer in een ander licht komen te staan. Ik verwijs m.n. naar mijn email-uitwisseling met Lenstra uit 2009 met mijn advies tot een parlementair onderzoek, reeds opgenomen in mijn eerdere brief aan u: de reactie van Lenstra toendertijd kan nu ook gezien worden als een bewust negeren van onwelgevallige informatie (of het indelen in een der slechts twee geziene "kampen").

Eventueel kan prof. Lenstra zich verdedigen met een stelling dat het anderen dan ik zouden moeten zijn, die hem op dat kritisch commentaar of het gewicht daarvan attent zouden moeten maken. Dat argument heeft de kracht van collectief falen.

Een mogelijkheid bestaat dat bij anderen zoals Korbijn een indruk ontstaat alsof prof. Lenstra misplaatst door mij gecontacteerd zou zijn. Laat ik toelichten dat zulks niet het geval is. Laat ik opmerken dat ik in het verleden spaarzaam contact heb gehad met professor Lenstra, en steeds in diens officiele posities:

(1) In 2009 was Lenstra voorzitter van het Koninklijk Wiskundig Genootschap: er was contact t.a.v. het 37e Ned. Math. Congres t.a.v. de misleidende presentatie van Donald Saari t.a.v. de wiskunde van verkiezingen.

(2) In 2009 was Lenstra voorzitter van de KNAW-commissie over Rekenen, was er mijn kennisgeving t.a.v. "Elegance with Substance" plus het advies tot een parlementair onderzoek; tevens een aanvulling t.a.v. een artikel van Hessel Pot over verhoudingen.

(3) In augustus 2009 was Lenstra directeur CWI en zou Vincent van der Noort daar op een CWI-vakantiecursus een misleidende presentatie geven over de wiskunde van verkiezingen.

(4) In augustus 2009 was Lenstra directeur CWI en maakte ik hem ook attent op het ontwerp van een computer operating systeem gebaseerd op computer-algebra, met grotere systeemveiligheid en direct gebruik van wiskunde op de computer. Lenstra zag hier geen taak voor CWI (wat tamelijk in strijd is met historie en naam van het CWI).

(5) In Juli 2011 een reprise t.a.v. (3), nu eenzelfde presentatie van Van der Noort nu bij de oprichting van Platform Wiskunde Nederland.

(6) In deze dagen n.a.v. de KNAW thema-bijeenkomst van 30 juni 2014 waar Lenstra sprak en terugkeek op de vijf jaar sinds 2009, en geen melding maakte van mijn kritiek sinds 2009.

Ik doe dit email kopie aan dezelfden van mijn email van 19 juli waarop prof. Lenstra reageert, met excuus: omdat ik meende dat ik zulk kopie niet meer zou hoeven doen. Evenwel zou men, in dit collectief falen, de neiging kunnen hebben om te denken dat het werk van prof. Lenstra wel degelijk betrouwbaar is, en met name dat wanneer hij mijn kritiek negeert dit voortkomt uit studie en wederzijds wegen van argumenten: dat is dus niet het geval, maar er is sprake van aantoonbaar, en nu dus meermaal negeren van onwelgevallige informatie. Het komt me voor dat het onjuist zou zijn wanneer hierover een misverstand bestaat. Ik adviseer anderen om hiervan afstand te nemen in plaats van te klagen dat het gedrag van professor Lenstra wederom zo'n email als dit noodzaakt. Inderdaad, ook anderen hebben zo'n verzoek gedaan t.a.v. verwijdering vanaf een niet-bestaande emaillijst, doch in dit geval maak ik er een punt van, gezien prof. Lenstra's officiele positie en de terugwerkende invloed naar 2009.

Ik zal dit email toevoegen aan mijn documentatie op het internet.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist en leraar wiskunde
Scheveningen


Date: Sat, 19 Jul 2014
From: "Jan Karel Lenstra"
To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"
Cc: "Jan Karel Lenstra"
        "Arie Korbijn" (KNAW)
Subject: Re: Volledigheidshalve: mijn brief aan KNAW-LOWI t.a.v. collectief  wangedrag t.a.v. wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs in wiskunde  en rekenen


Geachte heer Cool,
Ik verzoek u mijn adres uit uw emaillijst te verwijderen.
Met vriendelijke groet,
Jan Karel Lenstra

Jan Karel Lenstra
Centrum Wiskunde & Informatica
P.O. Box 94079, 1090 GB Amsterdam, The Netherlands
phone (...)

On Sat, 19 Jul 2014, Thomas Cool / Thomas Colignatus wrote:
Aan de sprekers van de KNAW Thema-bijeenkomst over het rekenen
Aan de besturen van FI = FHWRWI en SGR
Aan prof. Joost Hulshof en Ben Wilbrink

Geachte hoogleraren Lenstra, Bergstra, Broer, Edixhoven, Van Oostrom, Van den Heuvel -  Panhuizen, Van der Maas, Bosker, Pieters, Van Joolingen, Van der Craats, Tijms, Hulshof, en dr. Hickendorff, en drs. Wilbrink, alsook BCC Gerard Verhoef (secr. SGR) van wie ik niet weet of diens emailadres bekend mag zijn,

Enkelen van u hebben verzocht om van een emaillijst gehaald te worden: dat zal ik natuurlijk doen. Ik heb niet de indruk dat er snel een aanleiding zou zijn om u allen zo aan te schrijven.

Doch, volledigheidshalve wil ik u nog wel attent maken op mijn brief aan KNAW-LOWI, met de suggestie een onderzoek in te stellen naar collectief falen t.a.v. de integriteit van de wetenschap:

http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-08-Colignatus-aan-KNAW-LOWI.html

Met hier toelichtingen in het Engels:

http://boycottholland.wordpress.com/2014/07/16/integrity-of-science-in-dutch-research-in-didactics-of-mathematics/

en

http://boycottholland.wordpress.com/2014/07/06/hans-freudenthal-s-fraud/

Ik ben nu doende het boek van David Tall te lezen, "How humans learn to think mathematically", CUP 2013, met de bedoeling er een recensie over te schrijven. Het blijkt dat Tall de theorie van Pierre & Rian van Hiele als het ware heeft herontdekt, en aan zich zelf toeschrijft wat eigenlijk aan de Van Hieles toevalt: wat kan komen door slecht lezen of door invloed van Freudenthal die ook zoiets deed (maar veel krommer). Wanneer mijn bespreking hiervan rond is zal ik u dat *** niet *** laten weten: ik neem aan dat u mijn weblog en / of website zou kunnen volgen.

Ook merk ik op dat ik van Pieters en Van Joolingen nog geen response heb gehad op mijn protest tegen de benoeming van Paul Drijvers tot hoogleraar in de didactiek van wiskunde; een protest wegens diens wangedrag t.a.v. mijn analyse omtrent de afgeleide. Deze link verwijst naar Roorda, maar er is natuurlijk ook het "Handboek" dat door Drijvers werd geredigeerd:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Brieven/2012-06-09-AanPresidentKNAW.html

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/