Zie de vorige brief van 4 februari 2005
Date: Tue, 22 Mar 2005 14:03:42 +0100
To: K.dVries@tweedekamer.nl 
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: N.a.v. mijn voorstel tot gesprek
 
 

Geachte heer De Vries,

Ik sprak zojuist wederom uw medewerker mevrouw S. Haouli aan de telefoon.

Het blijkt dat Ferd Crone vertrouwen heeft in de visitatiecommissies van het CPB.

Ik heb mevrouw Haouli uitgelegd dat het vertrouwen van Ferd hier misplaatst is. Wellicht doen die commissies mooi werk t.a.v. 99% van wat hen onder ogen komt, doch t.a.v. het voorgelegde probleem van de censuur van de wetenschap falen zij.

Wellicht wilt u e.e.a. toetsen - en moogt dit email ook aan Ferd voorleggen:

(a) Zie pag 125 van "De ontketende kiezer" voor de eerste visitatiecommissie. 

(b) De tweede commissie reageerde niet eens op mijn brief: http://thomascool.eu/Thomas/English/TPnCPB/Audit2/Index.html.

Dit alles, terwijl de censuur gewoon nog voortduurt. De situatie is aldus zo, dat de directie van het CPB en de juristen van de minister van EZ het zwakke ambtenarenrecht misbruiken om censuur te plegen t.a.v. de wetenschap - terwijl genoemde visitatiecommissies daaraan voorbij gaan. 

Voor de goede orde merk ik dus op dat ik geen arbeidsconflict aan u voorleg, maar censuur van de wetenschap door de rijksoverheid.

Voor de goede orde merk ik op dat pas bekend kan worden wat ik naar voren wil brengen wanneer de censuur wordt opgeheven. Ik richt me derhalve voortdurend op de censuur zelve. Wellicht is het voor omstanders moeilijk om te begrijpen waarover de discussie dan gaat: maar m.i. is juist aan de orde dat die censuur van tafel moet.

In de tweede visitatiecommissie zat overigens Rick van der Ploeg. U was zelf ooit eens gast-voorzitter van een bijeenkomst van de Kon. Ver. voor de Staathuishoudkunde (KVS) over het 'belastingstelsel 21e eeuw' waarin ik protest aantekende tegen de verdraaiing van de feiten door de rijksoverheid. U was er zelf getuige van dat Van der Ploeg mijn protest afdeed met een drogreden. Destijds bleek u niet gevoelig voor de nuances in deze situatie, doch, wellicht begrijpt u inmiddels beter dat Van der Ploeg ook maar een feilbaar mens is met de nodige beperkingen.

Ik heb mevrouw Haouli voorgesteld dat het nuttig kan zijn om dan een gesprek te hebben met zowel u als Ferd, zodat in ieder geval kan worden vastgesteld wat de juiste informatie is, en dat er geen misverstand is over wie wat denkt. Overigens lijkt het me, bij nader inzien, ook verstandig u de gedachte voor te leggen dat de censuur van de wetenschap ook een kwestie voor uw fractievoorzitter kan zijn.

Terwijl ik Ferd ooit leerde kennen in kringen van de PvdA, kwam ik hem nadien een paar keer tegen op bijeenkomsten van economen, en op een zo'n gelegenheid vroeg ik nog of we niet een keer konden praten. "Praten kan altijd," was toen zijn reactie, "maar waarover?" Wellicht is het werkelijk waar dat Ferd nog nooit van de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB gehoord heeft ? In ieder geval zou ik daar dan over willen praten. 

Een belangrijke reden om aan deze suggestie vast te houden richting de fractie van de PvdA is dat op deze wijze ook iets gemakkelijker ruimte kan ontstaan voor de PvdA om toe te geven dat men mij destijds onder Kok, Sint en Melkert verkeerd heeft behandeld, zodat ik weer vrij ben om te overwegen eventueel lid te worden en binnen de PvdA weer aan gesprekken kan deelnemen zonder dat de leden van de PvdA last hebben van hun oude dwalingen.

Voor de goede merk ik op dat ik ook deze brief zal toevoegen aan mijn documentatie omtrent genoemde censuur. Om die reden zou ik het ook op prijs stellen indien u een schriftelijke reactie had (eventueel per email) zodat ik deze ook in die documentatie kan opnemen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu

Relevante links:

Mijn eerdere brief aan Klaas de Vries: 
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2005-02-04-KlaasDeVries.html

Mijn commentaar bij Frank Kalshoven's "De Kamer krijgt vanaf nu eindelijk objectief advies van economen":
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/2005-03-12-Kalshoven.html

Mijn bezoek aan de Raad voor de Journalistiek: 
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000066.html 
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/FalenVanDeMedia.html

Mijn advies tot ontslag van alle hoogleraren economie: 
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf