Zie ook de vervolgbrief van 22 maart 2005
Date: Fri, 04 Feb 2005 12:10:36 +0100
To: K.dVries@tweedekamer.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Aanvulling op mijn brief aan u 

Aan de heer Klaas de Vries
Tweede Kamer
PB 20018 
2500 EA Den Haag
 

Geachte heer De Vries,

Gisteren sprak ik uw medewerker mevrouw S. Haouli aan de telefoon. Als gevolg van dat gesprek heb ik haar t.b.v. u een exemplaar van het boekje "De ontketende kiezer" (DOK) gezonden. 

De tekst van de begeleidende brief luidt:

"Mevrouw Haouli heeft verzocht dat ik in deze brief aangeef wat ik precies zou willen. Mijn verzoek in concreto is dat u zich gaat inspannen om de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB te beëindigen. Censuur van de wetenschap is niet acceptabel. Vooralsnog kan mijn rol zijn dat ik u toelicht hoe de situatie is en dat u vervolgens naar bevind van zaken handelt. Een belangrijke stap hiertoe zou kunnen zijn dat het dossier op digitale wijze beschikbaar komt zodat anderen alles kunnen controleren."

Aanvullend lijkt het me nuttig dat ik u per email nog op een paar aspecten attent maak. Via enkele links kan ik mijn website ook voor u toegankelijker maken. Wellicht dat u via 'surfen' wat meer grip op de zaak krijgt. Wanneer onderstaande links afgebroken zijn zijn ze via knippen en plakken te herstellen.

(1) Voor de goede orde meld ik dat e.e.a. weliswaar op mijn website gedocumenteerd is maar dat 90% nog niet digitaal toegankelijk is, zodat er voor onderzoekers nog veel werk te verzetten zou zijn, juist ook in het begripsmatig toegankelijk maken van de kwestie.

(2) Ik hanteer de naam "Colignatus" voor mijn positie als wetenschapper die tegen de censuur protesteert, ter onderscheiding van mijn andere activiteiten in commercie of politiek. Alles is wel verzameld op een enkele website.

(3) Een samenvatting van mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau is hier te vinden (twee pagina's PDF):
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/Colignatus-Protest-Tegen-Censuur.pdf

De pagina met het protest is:
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

(4) Het boekje "De ontketende kiezer" is gebaseerd op mijn analyse die door de directie van het CPB sinds december 1989 van discussie wordt tegengehouden. Aanvankelijk betrof de gecensureerde analyse een enkele interne notitie, later is deze gesplitst in een deel over de werkloosheid en een deel over de Stelling van Arrow omtrent stemprocedures, maar nu komen beide aspecten weer bijeen in dat boekje.

http://thomascool.eu/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html 
http://www.rozenbergps.com/files/CoolDEF1.pdf

(5) De censuur is in december 1989 begonnen door CPB-directeur Gerrit Zalm en wordt door de huidige directie voortgezet. Het kabinet en de kamer hebben m.i. sinds medio 1990 in hun controlerende taak gefaald. In 1991 brak de WAO-crisis uit en nadien is er een parlementaire enquete gehouden naar de uitvoering van het beleid, terwijl ik zou adviseren een enquete te houden naar de voorbereiding van het beleid (dat voorzienbaar zal falen).

(6) Ik heb over de kwestie contact gehad met de commissie voor de verzoekschriften van de kamer. Een gangbare reactie is dat de kamer niet kijkt naar zaken die onder de ambtenarenrechter zijn. Een punt is echter dat de directie van het CPB het ambtenarenrecht misbruikt. Klaarblijkelijk is de integriteit van de wetenschap onder de huidige wetgeving cq. handhaving onvoldoende gewaarborgd. Dat lijkt me een zelfstandig probleem, en het is ongeloofwaardig wanneer de kamer daaraan niets doet.

(7) Dat de kwestie reeds 15 jaar duurt en dat in Nederland zo de wetenschap gecensureerd wordt, de werkloosheid in stand blijft, ondersteunt mijn analyse dat er een probleem is bij de voorbereiding van het economisch beleid. Ook de beoogde wijzigingen van minister De Graaf t.a.v. de kieswet vinden plaats terwijl minister Brinkhorst de censuur door de directie van het CPB van mijn analyse omtrent de Stelling van Arrow t.a.v. stemprocedures laat voortduren. 

(8) Mijn analyse over de werkloosheid staat direct in verband met belangrijke spanningen in de Nederlandse samenleving. Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. Sinds 1 mei 2004 adviseer ik tot een boycot van Nederland totdat de censuur is opgelost. Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Sinds 1 januari 2005 adviseer ik tot ontslag van alle hoogleraren economie. 

http://thomascool.eu/AdviceToBoycottHolland.html

(9) Een aspect aan deze discussie is dat ik in 1974-1991 lid was van de Partij van de Arbeid. Dit speelt geen rol bij mijn protest als wetenschapper tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, maar speelt wel een rol t.a.v. de reactie van de omgeving op dit protest. Wanneer men lid is van een politieke partij, dan is zo'n partij wat dichter bij huis wanneer men een probleem ontmoet.

Mijn analyse en protest tegen de censuur mochten niet besproken worden bij de Wiardi Beckman Stichting, zie DOK p 128. Ad Melkert kende ik als collega-bestuurslid van de PvdA afdeling Scheveningen. Melkert als kamerlid deed niets met de kwestie, zie DOK p 136. De kwestie bleek ook niet bespreekbaar in het Haagse gewest van de PvdA waar Adri Duivesteijn bezig was tweespalt te stichten en het volk te misleiden t.a.v. het nieuwe stadhuis.

Als een laatste gebaar heb ik mij in 1991 kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de PvdA - maar toen ik van het partijbestuur niet de adressen kreeg van de secretarissen van de afdelingen, heb ik de partij met pijn in het hart verlaten.

Mijn positie sindsdien is dat de PvdA een onbetrouwbare partij is die zijn beginselen verraadt en onfatsoenlijk omgaat met zijn mensen.

Zie "Soms loopt het zo", het hoofdstuk uit "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994):

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Politiek/Artikelen/Somsloop.html
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Publiek/Vervoer/Index.html

(10) Na mijn vertrek uit de PvdA heb ik met vrienden het Sociaal Liberaal Forum gevormd, met als wetenschappelijk bureau het Samuel van Houten Genootschap. Sinds 2003 ben ik voor het SLF kandaat voor president van de EU.

http://thomascool.eu/SLF/SLF.html
http://thomascool.eu/SvHG/SvHG.html
http://thomascool.eu/CandidatePresidentEU/index.html

Ik ben natuurlijk tegen een "Europese Grondwet" die tot stand is gekomen met censuur van de wetenschap. Ik hoop dat de burgers in Europa inzien dat politici en bureaucraten hier hun ellebogen hebben gebruikt waardoor wetenschappelijke inzichten in het gedrang zijn geraakt.

(11) De Nederlandse pers faalt ten aanzien van deze kwestie.

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/2005-01-17-hoofdredacties.html
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/2005-02-01-RvdJ.html

(12) Waarom belde ik mevrouw Haouli en waarom neem ik de moeite u nu te schrijven ? Bellen en schrijven is 15 jaar zinloos geweest, veel hoop kan ik niet hebben. Nou ja, de aanleiding is een beetje flauw, maar er zit ook wel een ratio achter. De ratio is dat Ad Melkert nu van het toneel is verdwenen, hoewel misschien nog niet uit de coulissen, dat de PvdA door een dal is gegaan, en dat wellicht nu de oren zijn schoongespoeld zodat men weer in staat is te luisteren. De flauwe aanleiding is dat er nu blijkbaar een beginselprogramma is waarin 'fatsoen' benadrukt wordt, dat Wouter Bos heeft gesteld dat de PvdA het 'trauma' voorbij is, en dat u gemeld heeft vrijwel steeds in het kamergebouw aanwezig te zijn. Mijn hoop is dan dat u uw tijd in de kamer zou willen gebruiken om het fatsoen te herstellen: dat de rijksoverheid en zeker de directie van het CPB geen censuur t.a.v. de wetenschap moeten plegen. Mijn 'trauma' t.a.v. de PvdA heb ik destijds in 1991 reeds opgelost door de partij te verlaten. Maar ik zou het fatsoenlijk vinden dat de PvdA nog eens bij zichzelf nagaat hoe men het zover heeft laten komen dat iemand de partij heeft moeten verlaten die juist door-en-door fatsoenlijk is. 

(13) Vooralsnog kan ik niet aan terugkeer naar de PvdA denken. Kernpunt is natuurlijk het fatsoen dat ik nog bij de PvdA zie ontbreken. Laat ik volledigheidshalve enkele politieke punten noemen:

(a) Wouter Bos heeft als staatssecretaris financien de kamer misleidt, zie DOK p 32.
(b) Wouter Bos heeft Pim Fortuyn niet in bescherming genomen toen deze door Wim Kok en Ad Melkert gedemoniseerd werd.
(c) Uzelf had beter kunnen terugtreden toen u als minister van BZK de beveiliging van Fortuyn onvoldoende  geregeld bleek te hebben. Overigens meen ik dat de kiezers van Fortuyn ook zichzelf kunnen verwijten dat ze wel op hem stemden maar geen lid van zijn partij werden: want met voldoende inkomsten had hij voor zijn beveiliging kunnen zorgen.
(d) De voorkeur van Wouter Bos voor de gekozen burger miskent het wetenschappelijke advies, DOK p 78.
(e) Het was dom van Wouter Bos om D66 te negeren bij de kabinetsonderhandelingen 2003: hij had op zijn minst met D66 een 'samen uit samen thuis' afspraak moeten maken en zo moeten aansturen op PvdA-CDA-D66, maar nog beter ware een afspiegelingskabinet geweest, zie DOK p 76.
(f) Wouter Bos heeft kritiek op kabinet en andere oppositiepartijen: maar jaagt mensen dan weg. Beter ware het geweest dat de leden van de PvdA een stevige studie maakten van de theorie van de democratie, en dan met D66-ers op individuele basis de voorstellen doornamen. Op deze wijze kan men bewerkstelligen dat ook bij de D66-fractie in de kamer steun wegvalt voor de met censuur tot stand gekomen plannen van minister De Graaf. (Overigens hoop ik dat mensen weten dat kamerlid Bert Bakker onbetrouwbaar is.)
(g) Het is raar om het ontwerp voor de "Europese Grondwet" aan zo'n indicatief referendum voor te leggen. 
(h) T.a.v. de oorlog in Irak hebben de sociaal-democraten in Europa zich onverantwoordelijk opgesteld. Mag ik s.v.p. van Wouter Bos horen of hij ook niet vindt dat Tony Blair ongeloofwaardig is geworden (cq. dat hij en Kok Blair van dat pad hadden moeten afhouden) ?

Enfin, u kunt vaststellen dat hier een duidelijke politieke discussie ligt, belangrijk genoeg om in het debat de degens met Wouter Bos te kruisen, maar niets van dit alles hoeft tot een vertrek uit een partij te leiden wanneer deze partij fatsoenlijk is en de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap hoog houdt. Dat ik niet opnieuw lid van de PvdA kan worden komt in de kern dus door de vaststelling dat de PvdA nog lang geen fatsoenlijke partij is. Wanneer u nog zoekende bent om dat fatsoen te herstellen dan wil ik u wel helpen, maar vooralsnog heb ik liever dat mensen op mij en het SLF stemmen dan op u en deze PvdA.

(14) Wat u, om te beginnen, zou kunnen doen is minister Brinkhorst vragen waarom zijn secretaris-generaal J.W. Ooisterwijk nog niet op mijn brief van 16 december 2004 heeft gereageerd. U zou ook kunnen vragen wat de antwoorden zijn en wat de minister gaat doen aan de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB ?

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/2004/12/AanJWOosterwijk.html

Ik ben gaarne bereid over deze punten met u van gedachten te wisselen. Dat geldt ook voor andere leden van de PvdA. Overigens zal ik deze brief ook door anderen laten lezen en opnemen op mijn website bij de documentatie van de censuurkwestie.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu