Brief aan Lex Borghans t.a.v. onderwijs en CPB-kwestie, rol van prof. Schnabel

Thomas Colignatus, 24 september 2015

Toelichting

In NRC-Handelsblad van 19 & 20 september 2015 is er aandacht voor Onderwijs2032 (kijkend naar wie nu in groep 1 begint, 17 jaar later) met voorzitter Paul Schnabel. Commentaar werd gevraagd aan Econometrist en filosoof Lex Borghans (column). [Geen lid van die Commissie.](Voor filosofie van economie is hij afgestudeerd bij Bert Hamminga, ik vind het bijzonder die weer te zien. Hopelijk wil Borghans ook kijken naar deze belangrijke kwestie van epistemologie.) Borghans deed onderzoek samen met het CPB naar taken in het werk.

Ikzelf kijk naar het onderwijs in wiskunde, op twee manieren: als docent en onderzoeker naar didactiek, en als econometrist naar de bedrijfstak (van het onderwijs in wiskunde en het onderzoek daarnaar). Er ligt t.a.v. Schnabel ook nog een vraag op het terrein van de wetenschappelijke integriteit. Reden om Borghans te vragen om Elegance with Substance te bespreken waarin didactiek en bedrijfstak beide aan de orde komen. Onderstaand email legt nog eens uit waarom ik dat verzoek doe.

Aardig is dit citaat van Borghans:

"Als mensen die goed zijn in wiskunde succesvol zijn, betekent dat nog niet dat ánderen even succesvol worden als je ze wiskunde leert."

Hieronder leg ik uit dat er verschil is tussen wiskunde en zgn. "wiskunde". Voor valide conclusies moet helder zijn waarover je praat.

Daaropvolgend noemt NRC wat mensen belangrijk noemden voor op het werk (vonden of noemden ?):

"In de topdrie stonden: 'omgaan met collega's', 'samenwerken in een team', 'goed luisteren naar collega's'. Helemaal onderaan: 'rekenen met wiskunde en statistiek'."

Dat "topdrie" zou ik schrijven als "top drie". En "rekenen met wiskunde en statistiek" is heel beperkt op alleen rekenen gericht. Zou misschien "Toepassen van wiskunde en statistiek, en berekeningen maken" bedoeld worden ? Een vraag is niet zozeer de plaats op het lijstje, maar wat boven of onder de streep komt. Dan kom je weer op de onderwijsfilosofieën, van Bildung tot technocratie. Maar, een gesprek daarover wordt zeer verstoord door verwarring van wiskunde met zgn. "wiskunde".

Kijk hier naar een voorbeeld van hoe de zgn. "Stichting Goed Rekenonderwijs" kinderen martelt met breuken.

Aldus hoop ik dat collega-econometrist Borghans heel goed luistert naar wat ik hieronder zeg.


Date: Thu, 24 Sep 2015
To: borghans  maastrichtuniversity

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Voor de goede orde: onderwijs en CPB-kwestie, rol van prof. Schnabel
Cc: president KNAW, Paul Schnabel, onderwijs2032.nl

Geachte prof. Borghans,

Ik heb u gevraagd of u bereid zou zijn een leesrapport te schrijven over "Elegance with Substance" (2009, 2015), pdf op de website.

Het lijkt me nuttig nog de volgende opmerkingen te maken, m.n. ook gezien het eerdere cc aan prof. Schnabel, die als directeur van het SCP geen positie innam tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990.

Cultuurverschillen economie en wiskunde


Toen ik als econometrist na les te hebben gegeven aan het HBO vervolgens in het VO actief werd, kende ik daar alleen prettige en capabele collega wiskunde-docenten. Mijn voorstellen t.a.v. didactiek staan apart, want in de onderwijspraktijk richt je je op de bestaande regelingen.

Toen ik over die verbeteringen aan didactiek begon te schrijven, verbaasde ik me over de bizarre reacties die ik kreeg van wiskundigen die ik helemaal niet kende. Onder economen is er gangbaar (niet altijd) de liberale houding dat men het oneens kan zijn maar wel helpend advies wil geven. Onder wiskundigen zou het omgekeerd kunnen liggen:

- Ger Limpens die in de bespreking van "Elegance with Substance" (2009) in Euclides (2010) het nodig acht om te gaan spreken over "Zonderling" en "Don Quichote"
http://thomascool.eu/Papers/Math/2010-12-Euclides-86-3-p130-131-a.jpg

- Gerard Verhoef die op de website van "Beter Onderwijs Nederland" uit de heup gaat schieten, alsook anderen, en dat mag blijkbaar van dat bestuur aldaar:
http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/4346

- Jeroen Spandaw die "Conquest of the Plane" gaat belasteren. Hij vertelt de lezers niet wat mijn nieuwe voorstel voor de algebraische aanpak van de afgeleide is, maar gaat uitleggen hoe het met Weierstrasz gedaan moet worden, alsof ik dat niet zou weten. Helaas begrijpen toezichthouders niet dat laster toch werkelijk een inbreuk is op de wetenschappelijke integriteit. Beter was het geweest wanneer een externe commissie de punten van laster was langsgelopen en had gecorrigeerd:
http://thomascool.eu/Papers/COTP/LOWI/Index.html

- Hier is een gepensioneerde wiskundige Jan van Rongen die helemaal losgaat om mij als "kwakwiskundige" neer te zetten, waarbij het hem niet uitmaakt welke drogreden hij gebruikt:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/13511_algemeen_beschaafd_rekenen/
Waar hij klaagt over Cantor kan ik verwijzen naar mijn recente boek met ook enkele nieuwe vondsten sindsdien. Hopelijk heeft u gezien dat ik Henk Barendregt (RU) heb gevraagd of hij het misschien met een bewijsprogramma wil controleren, niet omdat ik er onzeker over ben, maar voor mensen als Van Rongen:
http://thomascool.eu/Papers/FMNAI/Index.html

- In het proefschrift van Gerrit Roorda over de afgeleide in het onderwijs (2012) wordt mijn voorstel tot de algebraische aanpak niet genoemd, ook al staat die in ALOE (2007), EWS (2009) en COTP (2011), en heb ik hem er vroeg van verteld, alsook Joke Daemen van het "Freudenthal Instituut":
http://www.rug.nl/research/portal/publications/ontwikkeling-in-verandering%28d6ed2b33-fe97-44dd-acfd-9c6f9ff1a399%29.html

- Ook in het "Handboek Wiskundedidactiek" (2012) onder redactie van Paul Drijvers wordt dit niet genoemd: http://www.epsilon-uitgaven.nl/E72.php Het is doodzwijgen van onwelgevallige informatie en desinformeren van (toekomstige) leraren wiskunde.

- T.a.v. de redactie van Euclides en het bestuur van de Ned. Ver. voor Wiskundeleraren (NVVW)  geldt dat ik hen heb gevraagd om tegen zulke laster op te treden, en bijv. in het blad Euclides een weerwoord en een fatsoenlijke bespreking te laten verschijnen. Dit alles werd afgewezen. Ik beschouw NVVW als een ernstig zieke vereniging.

E.e.a. heeft natuurlijk gevolgen voor het gelezen worden, uitgenodigd worden, kansen op een baan als lerarenopleider, en het vinden van bijv. een promotor op het terrein van didactiek van wiskunde (hier was ook zo'n manipulatie).

Van mijn kant net gedrag en kijken naar feiten


Kortom: ik heb mensen altijd netjes behandeld en ben altijd terzake, maar zulke bizarre reacties brengen je in een positie dat je moet protesteren, en dan lijkt het alsof er ook iets met jou aan de hand is. Misschien is dat wel de bedoeling.

T.a.v. Hans Freudenthal valt feitelijk te constateren dat hij fraude heeft gepleegd t.a.v. het werk van Pierre van Hiele. Er bestaat blijkbaar bij velen de neiging om daar niet naar te willen kijken:
https://boycottholland.wordpress.com/2015/09/06/pierre-van-hiele-and-jan-van-de-craats/

T.a.v. Jan van de Craats en SGR heb ik mij  wederom positief afwachtend opgesteld, vroegtijdig gewaarschuwd voor wat er mis kon gaan, en deze maand brak de klomp en was de maat vol: want kun je constateren dat zij ook onwelgevallige informatie bewust negeren. Ik heb dat al toegelicht en herhaal het volledigheidshalve:
http://thomascool.eu/Papers/AardigeGetallen/2015-09-23-SGR-deugt-ook-al-niet.html

De lijst aan manipulaties is langer.

Economische advies: een parlementair onderzoek naar de bedrijfstak

Derhalve ben ik terug bij de constatering die je als econoom al in 2008 kon maken: verbetering van het onderwijs in wiskunde zit muurvast, en een onderzoek door het parlement is nodig om dit los te trekken. In termen van Wat en Hoe van Jeroen Dijsselbloem: het parlement vraagt wiskunde maar krijgt zgn. "wiskunde" geleverd.


Vertrouw niet op professor Schnabel - Een ezel stoot zich niet tweemaal

Aanleiding u nu te schrijven is het eerdere cc aan prof. Schnabel en diens commissie voor Onderwijs2032.


Ten eerste is prof. Schnabel in gebreke t.a.v. mijn eerdere melding aan hem jaren terug van de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990. Af te korten tot "CPB-kwestie".

Mogelijk gaat prof. Schnabel nu wel voortvarend te werk n.a.v. mijn huidige melding dat adviezen van wiskundigen stelselmatig onbetrouwbaar zijn, en dat een parlementair onderzoek, nu eigenlijk een enquete, nodig is, en als conclusie in diens rapport moet worden opgenomen. Wiskundigen kunnen kinderen van 4-18 liefde voor wiskunde bijbrengen, maar waar ze dit verknallen wil het Platform Wiskunde Nederland subsidie om reclame te gaan maken, en ze willen niet met mij in gesprek hoe ze e.e.a. zouden kunnen verbeteren, geven geen argumenten, en staan het lasteren gewoon toe.

Ik adviseer niet op prof. Schnabel te vertrouwen. Ik adviseer dat Onderwijs2032 een disclaimer opneemt, dat prof. Schnabel moeite heeft om te begrijpen wat censuur en laster zijn, en dat door mij geadviseerd wordt parlementaire enquetes te houden naar zowel de CPB-kwestie als het onderwijs in wiskunde en het onderzoek daarna.

Vermindering van risico van vermenging van onderwerpen


Ten tweede probeer ikzelf altijd scherp onderscheid te maken tussen mijn posities in beide kwesties. Het zou onjuist zijn wanneer vermenging optreedt. Zo waren er wiskundigen die vonden dat ik op economisch terrein gefaald had waarna ik het bij wiskunde nog eens probeerde, alsof die wiskundigen iets van economie begrepen. Ook kun je de laster verzinnen alsof ik het ene voor het andere misbruik.

Om die reden lijkt het me beter dat het parlement eerst die enquete over de CPB-kwestie houdt, dat ik teruggeplaatst wordt op het CPB, en mijn analyse kan doorrekenen en aldaar publiceren, zodat externe econometristen ernaar kunnen kijken, en anderen kunnen afwachten wat de reacties zijn. Ik neem aan dat ik een jaar nodig heb om met de nieuwe modellen te leren werken, met de CPB-collegae de argumenten en tegenargumenten door te spreken (hetgeen in 1990 geblokkeerd werd), en tot een update van de tekst te komen. Vervolgens hoop ik ook de andere publicaties te kunnen doen die de directie stelselmatig tegenhield (bijv. over het theorema van Arrow).

Mocht het parlement me willen spreken over het onderwijs in wiskunde, dan zal ik vragen of men mij serieus neemt, en als dat het geval is, dat er dan toch wel degelijk die melding ligt van die censuur door de directie van het CPB. [En het parlement kan natuurlijk beide zaken ook parallel onderzoeken.]

Waar ikzelf deze prioriteitsvolgorde kies, is dat geen reden voor prof. Schabel en Onderwijs2032 om dan te concluderen dat het onderwijs voor mij geen prioriteit zou hebben, zodat ze deze melding kunnen negeren. Die prioriteit die ik aangaf is die van de zuiverheid, en derhalve geen grond tot negeren. De commissie kan burgers attent maken op de twee petities op mijn website:

http://www.ipetitions.com/petition/PE_werk_CPB/

http://www.ipetitions.com/petition/tk-onderzoek-wiskundeonderwijs/

Ter afsluiting

Wie meent dat bijv. het vluchtelingenvraagstuk belangrijker is dan de door lasteraars verzonnen egotripperij van ondergetekende, wijs ik erop, dat mijn analyse gaat over het falen van de Trias Politica met als voorbeeld de rol van het CPB t.a.v. de werkloosheid, en dat bij nette behandeling van de kwestie in 1990 de parlementen van democratische landen zodanige maatregelen hadden kunnen nemen dat zulke andere vraagstukken ook heel anders aangepakt hadden kunnen worden. Of kunnen gaan worden. Wanneer men maar wetenschappelijk verantwoorde informatie krijgt.


Ik kan me voorstellen dat uw reactie zou kunnen zijn dat wel erg veel van u gevraagd wordt om een leesrapport over "Elegance with Substance" te schrijven. Het zou in ieder geval onjuist zijn wanneer u als arbiter gezien wordt of zo'n gevoel zou krijgen. Laat ik daarom mijn eerdere opmerking herhalen, dat mijn bedoeling is dat "Elegance with Substance" gelezen wordt door alle onderzoekers die wiskunde gebruiken, zoals economen, ingenieurs, natuurkundigen, biologen, psychologen ....  opdat in de wetenschappelijke wereld een beter zicht ontstaat op het verschil tussen wiskunde en "wiskunde". U zou zich ertoe kunnen beperken anderen hierop attent te maken, opdat eenieder zijn oordeel vormt, en ook die petitie bekijkt en eventueel een link legt naar zo'n eigen reactie.

Ik zal dit email bewerken tot een internet pagina en op mijn website opnemen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/