Mijn korte leven als Expert t.b.v. de Nationale Veiligheid

Op 5 maart 2005 plaatste het Ministerie van BZK een advertentie met de tekst: 

"Nationale veiligheid. 
Is Nederland voorbereid om (nieuwe) dreigingen? En wilt u als wetenschapper een bijdrage leveren aan het debat over nationale veiligheid? Het ministerie (...) organiseert een besloten bijeenkomst voor wetenschappers over het thema nationale veiligheid. In deze expertmeeting staan de veranderende veiligheidsomgeving, bestaande en nieuwe dreigingen en hun relatie met maatschappelijke ontwrichting centraal. Doel is te komen tot scherpe inzichten over welke inhoudelijke dilemma's in een modern nationaal veiligheidsbeleid moeten worden opgelost. De expertmeeting vindt plaats op donderdag 17 maart (...) De bijeenkomst bestaat uit een plenair deel, waarna over vijf deelthema's wordt gediscussieerd. Die thema's zijn: - externe politiek als instrument voor interne veiligheid, - leefomgeving, - rechtssstaat en burgerschap, - ouderen, jeugd en arbeid, - natuurlijke dreiging. Voor deze bijeenkomst zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse voor deelname, dan kunt u zich tot en met 15 maart aanmelden op het emailadres: nationaleveiligheid@minbzk.nl, o.v.v. het door u verkozen deelthema en uw huidige (wetenschappelijke) functie. Na de bevestiging van uw deelname ontvangt u nadere achtergrondinformatie." 


Date: Sat, 12 Mar 2005 11:07:05 +0100
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Re: Officiële uitnodiging Expertmeeting Nationale Veiligheid, 17 maart 2005
Cc: "BZK"
 

Aan de deelnemers van het Nationale Veiligheidsberaad
Onderwerp "Ouderen, Jeugd en Arbeid"

L.s,

Aanvankelijk stond mijn naam op de lijst deelnemers, maar BZK informeert mij nu dat dit door een misverstand is gekomen. 

Hieronder: (a) mijn aanmelding, (b) de uitnodiging, (c) sorry, (d) de afwijzing.

Het lijkt mij gewenst dat u allen van deze gang van zaken weet, opdat niet een nieuw misverstand ontstaat: dat u mij verwacht, niet ziet, en dan denkt dat de nationale veiligheid mij niet langer interesseert.

Ik zag tot mijn genoegen dat professor XXXX deelneemt, die ik hoog acht, alsmede YYYY, die in 1992 samen met NRC Handelsblad een "Nationaal Economiedebat" organiseerde. In de NRC van 14 maart 1992 kwam mijn voorstel in de top tien: 

"Verlaag het bruto minimumloon onder gelijktijdige verhoging van de belastingvrije voet en/of lagere sociale lasten, zodat het netto minimuminkomen onaangetast blijft. Een en ander ten behoeve van de werkgelegenheid van lager opgeleiden." 
Dit voorstel werd op dat moment ook ondersteund door FNV en VNO. Ik heb altijd benadrukt dat dit voorstel ook volstrekt gratis is omdat mensen beneden het minimumloon per definitie werkloos zijn (voor voltijds werkers) en dus toch al geen lasten betalen. Deze problematiek speelt in heel Europa alsook de VS. Ook hoogleraren economie - zoals de door mij hooggeachte XXXX - hebben moeite e.e.a. te begrijpen. Het is ook een misverstand te denken dat deze analyse op wetenschappelijk adequate wijze op het Centraal Planbureau besproken is. Mijn advies tot een parlementaire enquete naar de voorbereiding van het economisch beleid blijft onverminderd van kracht, of heeft, met de toegenomen maatschappelijke spanningen omtrent werk en integratie, juist aan kracht gewonnen. Zoals de NRC ooit ook schreef: werk is de beste weg tot integratie.

Met hoogachting,

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
http://thomascool.eu
 

==============================
(a) 
==============================

Date: Fri, 11 Mar 2005 15:24:20 +0100
To: nationaleveiligheid@minbzk.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: De besloten bijeenkomst op 17 maart a.s.

Geachte heer, mevrouw,

Ik zag uw aankondigingstekst. Dit is een uitstekend initiatief.

Mijn expertise die voor u relevant is: economie en arbeidsmarkt.

Het relevante thema: ouderen, jeugd en arbeid.

Ik zou enkele suggesties willen doen die m.i. zeer het bespreken waard zijn. Het gaat dan met name om de bevordering van de werkgelegenheid op een neutrale wijze die de integratie zal bevorderen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu
 

==============================
(b)  PM. BZK stuurde dit email aan alle deelnemers in "To" i.p.v. "BCC".
==============================
 

At 16:40 2005-03-11 +0100, BZK

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de deelname aan de expertmeting Nationale Veiligheid voor het deelthema Ouderen, Jeugd en Arbeid, d.d. 17 maart 2005 in het ZZZZ te Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

UWVXYZ
Beleidsondersteunend medewerker Programmabureau Nationale Veiligheid (PNV)
Directoraat-Generaal Veiligheid
XXAABB

Attachment Converted: "ouderenjeugdarbeid.pdf"
Attachment Converted: "Routebeschrijving.doc"
Attachment Converted: "Bijlage II.doc"
Attachment Converted: "Bijlage I.doc"
 

==============================
(c) PM. BZK stuurde dit alleen aan mij
==============================
 

From: "BZK"
To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"
Subject: RE: Notification for "Officile uitnodiging Expertmeeting  Nationale Veilighe"
Date: Fri, 11 Mar 2005 17:02:16 +0100

Helaas moet ik u meedelen dat de uitnodiging abusievelijk bij u terecht is gekomen daar de secretaresse u in de haast in de verkeerde mailinglist heeft opgenomen. Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij u hartelijk dank zeggen voor de door u getoonde interesse om een bijdrage te leveren aan het thema Nationale Veiligheid. Vanwege de overweldigende belangstelling voor alle deelthema's van de expertmeeting en het beperkte aantal plaatsen hebben wij een keuze moeten maken uit het grote aanbod van belangstellenden.
Vanwege de evenwichtige samenstelling van het discussiepanel voor het door u verkozen deelthema moet ik u helaas meedelen dat het projectbureau nationale veiligheid geen gebruik zal maken van de door u aangeboden expertise.
 
 

==============================
(d)  PM. BZK stuurde dit email aan alle deelnemers in "To" i.p.v. "BCC".
==============================
 

From: "BZK"
At 17:34 2005-03-11 +0100, you wrote:

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor de door u getoonde interesse om een bijdrage te leveren aan het thema Nationale Veiligheid. Vanwege de overweldigende belangstelling voor alle deelthema's van de expertmeeting en het beperkte aantal plaatsen hebben wij een keuze moeten maken uit het grote aanbod van belangstellenden.

Vanwege de evenwichtige samenstelling van het discussiepanel voor het door u verkozen deelthema moet ik u helaas meedelen dat het projectbureau nationale veiligheid geen gebruik zal maken van de door u aangeboden expertise.

Met vriendelijke groet,

Programmabureau Nationale Veiligheid
nationaleveiligheid@minbzk.nl


PM. Zondag 13 maart 2005, na lezing van de mij abuis toegezonden bijlagen: Ter bescherming van de nationale veiligheid kan ik natuurlijk niets zeggen t.a.v. de betrokken personen en de mij per abuis toegezonden stukken. Wel kan ik zinvol citeren uit een van de opstellen:

"In een belangwekkend adviesrapport van eminente personen, getiteld Een veiliger wereld; een gedeelde verantwoordelijkheid en op 2 december 2004 uitgebracht aan Kofi Annan, wordt gesteld: ‘Terrorism flourishes in environments of despair, humilation, poverty, political oppression, extremism and human rights abuses; it also flourishes in contexts of regional conflict and foreign occupation; and it profits from weak State capacity to maintain law and order.’ Het is van groot belang dat een brede, coherente en multilaterale agenda wordt ontwikkeld en uitgevoerd ter beheersing en voorkoming van internationaal terrorisme. In feite zijn de contouren daarvan internationaal al duidelijk aanwezig, maar deze dringen in nationale samenlevingen (waaronder de Nederlandse) niet gemakkelijk binnen. " (ABCDX)
Volgens mij is hiervoor een beleid van volledige werkgelegenheid van belang - en een logische voorwaarde daarvoor is een grondwetherziening t.a.v. een Economisch Hof - zie mijn boek DRGTPE.


Aan degenen die niet zijn uitgenodigd
13 maart 2005
 

Geachte aanmelders voor de Expertmeeting Nationale Veiligheid,

Zo zagen wij dus elkanders email-adressen verschijnen t.a.v. een issue van nationale veiligheid, alsof een zekere mate van veiligheid niet van belang is en alsof BZK nog nooit van de mogelijkheid van BCC heeft gehoord ... (Dat ik nu geen BCC gebruik is heel bewust om dit te onderstrepen.)

Het toeval wilde ook dat ik eerst wel werd uitgenodigd en de stukken kreeg, en toen weer niet werd uitgenodigd ... Zie mijn website http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Brieven/NationaleVeiligheid.html (mocht de link door mijn email programma afgebroken zijn dan is die met knippen en plakken te herstellen).

Vanwege de nationale veiligheid kan ik dus niet zeggen wie wel zijn uitgenodigd en wat er in de stukken staat. Wel kan ik kritisch opmerken:

(a) De inleidingen komen van bekende personen die al langer dan 10 jaar op dit vlak actief zijn en die 9/11 en de moord op Theo van Gogh dus niet voorkomen hebben. Denkelijk mist BZK dus de nieuwe idee-en van de mensen die niet uitgenodigd zijn. Mensen die niet zijn uitgenodigd missen wellicht weinig aan die bijeenkomst, behalve natuurlijk de kans om niet-gehoorde gedachten nog eens onder de aandacht te brengen.

(b) Het lijkt me dat PNV op deze wijze toch wel een morele verplichting heeft gekregen ten aanzien van alle aanmelders. Laat men daar een creatieve invulling aan geven.

(c) Ik heb ooit opgemerkt dat een groot probleem voor BZK is dat het als ministerie een eigen planbureau mist, zoals andere ministeries wel hun planbureau's hebben. Ook het gedoe rondom het kiesstelsel en de gekozen burgemeester is daarop terug te leiden. Laat ik die opmerking weer maken: het is een groot probleem voor BZK dat het als ministerie een eigen planbureau mist, zoals andere ministeries wel hun planbureau's hebben.

(d) Het Programmabureau Nationale Veiligheid (PNV) van BZK onderschat hoe belangrijk het vak economie is voor de nationale veiligheid. Mochten er onder u economen zijn dan zou ik het waarderen indien u bilateraal contact opneemt.

(e) Een interessant nieuw technologisch middel om gezamenlijk aan gedeelde inzichten te werken is www.socialtext.com (besproken in The Economist 13 maart 2004). Hopelijk gaat men dit ook in kringen van de nationale veiligheid gebruiken. Mij ontbreken de resources daarvoor (inclusief screening van deelnemers) en de suggestie is dan: laat iemand met de resources daar eens mee beginnen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
http://thomascool.eu