Lijst der stukkenT.b.v. Bezwarencommissie EZ 2004

Centrale Raad van Beroep (CRvB)
00 / 4386, 98 / 447, 00 / 4407 t/m 4410, 4412 en 4414 AW R006 92
 
 

Thomas Cool, 1 maart 2004
 
 
 
 

Overzicht codes *

 

Algemene regelgeving *

Stukken chronologisch geordend *

DH-notulen *

Interne Notities van C, 1989-1991 *

Memo’s van C, 1989-1991 *

Boeken van C, 1992-2004 *

Apart 1: Brief aan de collega’s (in "Trias Politica & Centraal Planbureau") *

Apart 2: Dienstcommissie CPB *

Typisch 1: Nederlandse Arbeidsmarkt-Dag 1995 *

Typisch 2: CPB doorrekening De Groenen n.a.v. analyse C, 1996 *

Typisch 3: Publicatie ESB 1996 *

Typisch 4: Contact TK 1990-heden *

Typisch 5: SG EZ wijst gesprek af, 1997 *

Typisch 6: De publieke media *

Typisch 7: Prof. dr. C.A. de Kam 1990 *

Typisch 8: NWO-Ecozoek 1991 *

Typisch 9: Visitatiecommissie 1997 *

Typisch 10: KNAW, WRR en Kon. Ver. voor de Staathuishoudkunde (KVS) *

Typisch 11: NVMC *

Typisch 12: WBS *

Typisch 13: Heeft de rechter alle relevante stukken gezien ? *


 
 
 
 

Overzicht codes
 
Datum CRvB Map U Rechtbank Onderwerp
1996-09-03 96 / 1591   94 / 2830 Publicatiegang
1996-09-03 96 / 1592   93 / 1351 Wachtgeld -ontslag door schuld
1998-01-26 98/447 V 97 / 2348 FPB
      98 / 2424 onderzoek instellen naar reden de facto verplaatsing
      00 / 6821 medewerking D t.a.v. in te stellen CIR
2000-08-31 00 / 4386 # 99 / 7723 Gevolgen van ‘geen nieuw besluit verplaatsing’
2000-08-31 00 / 4407 
t/m 4410
X   Betreft 1994 / 7-10: FPB 00 / 4407a, taakomschrijving 00 / 4407b, schaal 12 00 / 4407c functioneren 1990, periodiek danwel bevordering 00 / 4408, ontslag 00 / 4409
2000-08-31 00 / 4412 O 96 / 1591 Publicatiegang
2000-08-31 00 / 4414 ~ 96 / 1592 T.a.v. BZK: ontslag door schuld, wachtgeld
2000-08-29 00 / 4382 (?)   00 / 6821 Niet reageren op brief t.a.v. CIR
2003-07-22     02 / 2004 Niet reageren t.a.v. vier verzoeken 

 

A Adviescommissie Bezwaren EZ

APV Algemene Personeels Vergadering (DC met medewerkers)

B BZK

B# bijlagen bij de zitting van A, nummer # (Blauw boek)

BBV beschikking bij voorraad (ook: voorziening bij voorraad)

C Cool

CGD Commissie van Goede Diensten,
CIR Commissie Integriteit Rijksoverheid

D directie

DC dienstcommissie

DH D+HACs

E minister danwel Ministerie EZ

FIF functie informatie formulier

FPB formele personeels beoordeling

G# bijlage bij zitting BBV, nummer # (Grijs boek)

HAC hoofdafdelingschef

MSS afdeling

MUG maandblad uitkeringsgerechtigden

NVMC Ned. Ver. voor Maatschappij- en Cultuurwetenschappen (met blad Facta)
P pleitnota 2002-01-02 (of bijlage daarbij)

P1 concept-publicatie 1: ‘after 20 years of mass unemployment’

P2 concept-publicatie 2: ‘Arrow’

P3 concept-publicatie 3: ‘Van eclecticisme naar synthese’

PE mening t.a.v. noodzaak parlementaire enquete naar 20 jaar massale werkloosheid en rol van

de voorbereiding van het economisch beleid (met mening wat anders dan het advies)

R Rechter
T toegestuurd, voor alle zekerheid 2002-01-04

TK Tweede Kamer der Staten Generaal

U CRvB (Utrecht) (voor Map U zie ook handgeschreven codes bij de lijst van 4 januari 2002)
 
 
 
 

Algemene regelgeving
 
Datum R of U code map U map C betreft

 
 
 
 
1947-04-21   T S Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (No H127), houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan
1987-05     B FIF wetenschappelijk medewerker
1987     B D: rapportage over het functioneren van het CPB: creatie afd. MSS en benoeming van een personeelsfunctionaris
1987-11       Referentiepaden voor honorering. Met D-DC overleg van 1987-11-10 en DH 1989-09-18, en Beoordelingsvoorschrift EZ en Leidraad inzake Functioneringsgesprekken + bijlagen
1988-10       regels bij vervulling van vacatures
1988-12-05   P I DC aan alle medewerkers: Concept-profielschets van de nieuwe directeur t.b.v. APV. 
1989       strategisch beraad
1989-03-02   T 2B D-DC overleg: "Draaiboek Stil-consulting ten behoeve van management-opleidingen". 
1989   P   D-DC: personeelsonderzoek "Zitten chef en medewerker op één lijn ?" (doctoraalscriptie Cornelissen) (laatste pagina)
1989-07-10   T I D: verslag/besluitenlijst DH-vergadering. "EZ-nota over beloningsbeleid" (verkorte beoordelingen, FPB bij ontslag anders dan op eigen verzoek)
1989-08       gewijzigd beloningsbeleid en de toepassing bij het CPB
1990-05     2A jaarlijkse rapportage dienstcommissie
1991-03     2A jaarlijkse rapportage aan de dienstcommissie
1991       organisatiebeschrijving
1991-03       handboek CPB (DH 26 nov)
1991-03   T I handboek CPB - bijvoorbeeld ‘ontstaangeschiedenis & taak CPB’
1992     S Staatsalmanak, "XIII. Zelfstandige bestuursorganen" - "niet hiërarchisch aan de minister ondergeschikt" (en CPB wordt niet genoemd)

 
 
 

Stukken chronologisch geordend
 
Datum R of U code map U map betreft

 
 
 
 
1996   T   C: samenvatting argumentaties t.a.v. (a) het grote belang, (b) m.b.t. de rol van de inhoud (23 nov 1989), (c) periodieke okt 89 en maart 90 en bevordering (d) de kwaliteit v/d analyse
1987-07-03   T 2B E: ingangtreding BBRA 1984
1987-07-14   T 2B Medewerkers aan D: hoe zit het met die brief van 1987-07-03
1987-08-26   T DC DC aan D: functie-indelingen
1987-08-26   T DC DC aan D: waardering organieke functies
1988-01-11   P I D informatiebulletin: Zalm in dienst als onderdirecteur, vertrek onderdirecteur Frijns, en Bakhoven wordt plv HAC IV
1988-01-26   T 2B D aan C: Heroverweging functie-indeling, antwoord op 1987-07-14;
C volgt het referentiepad
1988-08-19   ~ M Chef aan C: "verkorte beoordeling sept 86 - aug 88"
1988-12-19   T I E (CPB 88/116): extra periodiek voor C: schaal 11.6 per 1988-10-01
1989-04-25   T I Chef: afronding Athena - ‘doel dit jaar Athena publicatie’
1989-07-10     I D: verslag / besluitenlijst DH-vergadering, punt 1: EZ-nota over beloningsbeleid
1989-09-14   ~ I Chef aan C: verkorte beoordeling sept 88 - sept 89 oude stijl
1989-09-21   T   CPB afd. Lange Termijn: tijdschema LT studie
1989-10-05   T I E (CPB 89/079): extra periodiek voor C: schaal 11.8 per 1989-10-01
1989-10-17 G1   B10 Chef aan C: "verkorte beoordeling" (besproken op 1989-10-24)
1989-10-19   T I GV: verslag van de MSS-vergadering
1989-10-26   T I GV: verslag van de MSS-vergadering
1989-11-09   T I GV: verslag van de MSS-vergadering
1989-12-13 G2     C aan Chef en HAC: afwijking referentiepad
1989-12-18   P J C aan D, door deze aan HAC ter inzage gegeven en vervolgens door D weer aan C teruggegeven
1990-01-00   P S CPB interne raming verwachting personen in WAO 1990-2000 (m & v)
1990-01-02   ~ I D: Concept taakomschrijving C 1990
1990-01-15   T Z C aan Henk Don - als collega - om commentaar op concept-artikel "Werkloosheid als inefficient zoeken"
1990-01-16 G5 ~   C aan D: FPB
1990-01-17 G6   B12 C aan D: alternatieve taakomschrijving
1990-01-18 G7   B13 C aan D
1990-01-19 G8   B14 D (De Wit) aan C: aankondiging FPB op 1990-01-31
1990-01-22 G4 ~   Taakomschrijving
1990-01-23   ~ I C aan Chef: zorgvuldigheid en taakomschrijving
1990-01-24   ~ I D 90 / 016: periodiek voor C: schaal 11.9 per 1990-03-01
1990-01-25   T I C aan HAC: concept-notities in de la
1990-01-25 G9   B15 C aan D: verzoek andere beoordelaar FPB
1990-01-26       Don aan C: commentaar ‘werkloosheid als inefficient zoeken’
1990-01-29 G10+G4 ~ B16 D aan C: dienstopdracht (taakomschrijving 1990-01-22)
1990-01-31   O B17 D aan C: vaststelling FPB
1990-02-20     B18 D aan C: reactie op 1990-01-25
1990-02-27 G11 ~ B7 C aan D: "intern bezwaarschrift" t.a.v. FPB, beheersbeslissing, dienstopdracht, inschaling
1990-03       D: CPB publicatie maart 1990: "Het Centraal Planbureau"
1990-03-08     B8 D8362 aan C: uitnodiging gesprek 1990-03-13
1990-03-13 G12 ~ B19 De Wit: gespreksnotitie toelichting bezwaren (pas in november naar C)
1990-03-14 G13   B20 C aan D: afronding bedenktijd toelichting bezwaren
1990-03-20   T I C aan D: beroepsprocedure: toelichting notities
1990-03-23 G15   B21 C aan HAC: verzoek functioneringsgesprek
1990-03-23   T I C aan HAC: tijd en typen
1990-04-06       HAC, Chef, C: functioneringsgesprek - zonder verslag
1990-04-10 G19   B25 C aan D: verslag gesprek met Chef, dreigend ontslag 
1990-04-10 G18 geen ‘concept’ ! T B22 Bijlage: concept brief C aan D (‘concept’ is later bij kopie verdwenen)
1990-04-10 G18 geen ‘concept’ ! T B23 C aan D: verzoek tot uitspraak over regeling tijdsbesteding (concept)
1990-04-10 G18   B24 C aan DC: regeling tijdsbesteding (concept) - in kopie aan D
1990-04-10 G14 ~ B3 D aan C: reactie beoordelingsautoriteit op bezwaren (D8038)
1990-04-25 G16   B36+ Ongedateerd: De Wit aan ‘Jan’: informerend naar ontslagmogelijkheden (in november naar C)
1990-04-25 G17   B36 Jan Sprenkeling (EZ) aan De Wit: bespreking ontslagmogelijkheden (in november naar C)
1990-05-01 G3   B4 Chef over functioneren C (in november naar C)
1990-05-06     B26 C aan DC
1990-05-07   ~ B27 C aan D: afronding 1990-04-10 & voorstel convenant
1990-05-08       C aan advocaat Sandberg: overzicht personen en stukken
1990-05-08     B28 C aan D: handhaving bezwaren
1990-05-09 G20 ~ B
B6
C (Sandberg) aan A: bezwaarschrift + drie bijlagen (intern bezwaarschrift 1990-02-27; kennisgeving; 1990-04-10 D8038)
1990-05-10 G20   B29 C (Sandberg) aan D: inlichten over bezwaar
1990-05-10       Herzien tijdschema Lange Termijn studie: 4 maanden opgeschoven
1990-05-10       C (Sandberg) aan D: kennisgeving voortzetting bezwaren
1990-05-14     B9
B30
B31
D8388 aan A: doorsturen bezwaar + lijst van stukken, organisatieschema CPB (B30), orgaanbeschrijving (B31), FIF (B32 - NB: bij de FIF is p2 d.w.z. paragraaf 3.2 abusivelijk genomen van de FIF stat. medewerker)
1990-05-15 G21 ~ B34 C (Sandberg) aan D: aangaande bespreking 1990-05-11 betreffende vrijwillig vertrek; bezwaar ‘kamer en andere werkzaamheden’
1990-05-18 G22 ~ B35 D272 aan C (Sandberg): antwoord op 1990-05-15
1990-05-18 G23   B33 D8390 aan A: doorsturen bezwaar
1990-05-23       C aan C (Sandberg): positiebepaling
1990-05-23 G24     C (Sandberg) aan D: in reactie op 1990-05-18, afwijzen aanbod tot ontslag, voorstel tot CGD
1990-05-23       DC nr.90/11 aan C
1990-05-28 G29 O   C & D: handgeschreven verzoek C & reactie D
1990-05-28 G31 O   D: memo over ‘N.a.v. 20 jaar massawerkloosheid’

(NB. Dit kwam pas boven water bij de BBV.)

1990-05-30 G30     D: memo Henk Don over geheel andere notitie (‘werkloosheid als inefficient zoeken, 1990-01-26’)
1990-06       CPB, "ATHENA. Een bedrijfstakkenmodel voor de Nederlandse Economie", Monografie 30, Den Haag ISBN 90 346 2286 X; Het voorwoord van D noemt ook C
1990-06-05   O B43 D aan C: afwijzende krabbel t.a.v. artikel
1990-06-08     2A D: Beknopt verslag van het D-DC overleg. "Rapportage aan Dienstcommissie over 1989": "Er is geen sprake geweest van het het vertraagd toekennen van een hogere schaal."
1990-06-09     K D: Volkskrant advertentie met vacatures
1990-06-11 G32 O   C aan D: verzoek tot publicatie (-gang) P1
1990-06-11       C aan Tweede Kamer: P1 ter kennisname (ontvangstbevestiging op 1990-07-05)
1990-06-13 G33 O B42 D8067 aan C: reactie op 1990-06-11
1990-06-13 G36 O B39 C aan D: intern bezwaar t.a.v. P1
1990-06-13     J C & D: handgeschreven tekst i.v.m. externe sollicitaties
1990-06-14 G35 O B41 D8068 aan C: ondersteuning Den Hartog 1990-06-13
1990-06-14 G25     C (Sandberg) aan D: reactie op 1990-05-18, voorstel CGD
1990-06-18 G26     D309 aan C (Sandberg): reactie op 1990-06-14, afwachten A, geen CGD
1990-06-20 G27     C (Sandberg) aan D: ‘opschorten’ wordt ‘intrekken’ ?!
1990-06-27 G28     D326 aan C (Sandberg): opschorten = intrekken
1990-07-02 G37 O B40 C aan D: aankondiging bezwaar bij A
1990-07-05 G39+G40     D aan C: betreffende memo 1990-06-28 (computer en modellen)
1990-07-05   T   C ea., verslag Netwerk Kwantitatieve Economie, 28 mei - 1 juni (C’s tekst na commentaar van anderen)
1990-07-07     Z C: versie P1 - presentatie Albeda Conferentie
1990-07-09 G38+G41     C aan D: betreffende memo 1990-06-28 (computer en modellen)
1990-07-10   O B38 C aan A: bezwaar t.a.v. P1
1990-07-10       C aan C (Sandberg): bezwaar t.a.v. P1
1990-07-11 G42 O   C aan D: sollicitatie bij VROM en situatie t.a.v. P1
1990-07-17       C aan DC: ‘bewust belonen’, CGD, publicatiebeleid
1990-07-26       DC nr. 90/17 aan C: geen info t.a.v. ‘bewust belonen’, geen CGD omdat D dit niet wil; publicatiebeleid is aan D
1990-07-26   T I D informatiebulletin: bevorderingen in 1990 tot dit moment
1990-07-30       C aan DC: antwoord op 1990-07-26
1990-07-30       C aan Tweede Kamer: P1-versie-29-juli (ontvangstbevestiging 1990-09-21)
1990-07-31 G43 O 43 C aan E (plv. SG EZ, dhr. Weck): overstijgend belang, rekenkamer, PE, houding t.a.v. openbaarheid PE
1990-08-30 G44 O B5,44 E (BSG 90085470 Weck) aan C: reactie op 1990-07-31
(Gaat er niet in, schuift alles onder bezwarenprocedure.)
1990-09-12   T   Cool aan E (Weck): reactie op 1990-08-30
1990-10-02       A (POI/90095635 Stokreef aan D): verzoek tot verweerschrift
1990-10-10   O B2 D8424 aan A: Verweerschrift + drie bijlagen (D8038; Chef 1990-05-01; BSG 90085470 1990-08-30)
1990-10-10 G45 ~   D8425 aan C: aanhouden beloningsvoorstel
1990-11-01       A (POI/90106281 Stokreef) aan C: uitnodiging voor 1990-11-19
1990-11-11   T M C: commentaar op gespreksnotitie De Wit 1990-03-19 (D’s bijlage 13)
1990-11-16     K D: NRC advertentie vacatures bij HAC
1990-11-18 G46 O M C aan A: addenda et corrigenda, n.a.v. archief A (met 13 bijlagen)
(bijlagen in archief verspreid over andere locaties, bijv. 1 FIF in ~ opgenomen als A10; 2 in ~, 3 alleen voorblad
1990-11-19   ~ Q C (Sandberg): pleitnotitie A
1990-11-19   O B A: verslag van de zitting
1990-11-21     Z C aan CPB-collega’s: enquête uitgave-criteria D
1990-12-02     Z C aan CPB-collega’s: uitslag enquête
1990-12-03   O Z C aan D: intern beroep t.a.v. publicatie P2; bijlagen: P2, en de enquête 1990-11-21 en 1990-12-02
1990-12-03   O Z D8443 aan C: kennisname bezwaar P2, eerst wachten op P1
1990-12-04       C aan DC: functioneren personeelsfunctionaris
1990-12-06 G49     D8443 aan C: reactie op 1990-12-03: afwachten lopende A
1990-12-21 G52 V   D aan C: "beoordeling 1990"
1990-12-23 G52 V   C aan D: reactie op 1990-12-21
1990-12-28 G50     A (POI/90125681 Stokreef) aan C: advies A
1991-01-02     2C D: verslag DH: tijdschema LT studie ernstig overschreden
1991-01-03   T K D informatie-bulletin 1991/01: vacaturemelding
1991-01-17   O C E (POI/90125105) aan C: besluit n.a.v. advies A
1991-01-18 G51   M C (Sandberg) aan D: bezwaar t.a.v. P2, "beoordeling 1990", bewaring van rechten t.a.v. schaal 12
1991-01-23 G53 ~ M D25 aan C (Sandberg): reactie op 1991-01-18: "beoordeling" is geen beoordeling volgens BBR 1985
1991-01-28     M E (POI/91009281) aan C (Sandberg): verzending van Besluit E
1991-01-28 G54     E aan D: besluit E en advies A
1991-02-00     I D informatie-bulletin: 5 vacatures voor wetenschappelijk medewerker
1991-02-07     C C aan C (Sandberg): reactie op Besluit E (A)
1991-02-08   T C C aan C (Sandberg): reactie op Besluit E (A)
1991-02-19   ~ Q C (Sandberg) aan R: voorlopig beroepschrift
1991-02-19 G57     C (Sandberg) aan R: voorlopig beroepschrift
1991-02-21   T I C aan Van Hamel, Don, Okker, Nieuwenhuis, Eijgenraam & Den Hartog: voorstel notitie CPB aan UN-ECE t.a.v. werkloosheid (met verwijzing naar 90/III/38)
1991-02-26   T I C aan Timmer: toezending notitie 90/III/38 i.v.m. Oost Europa
1991-03-08 G55     D: gespreksnotitie Zalm over gesprek met C op 1991-03-06
1991-03-10 G56 ~   C aan D: reactie op besluit E
1991-03-12       C.A. de Kam, "Sociaal-liberalisme ?", NRC
1991-03-14 G57 ~ M C (Sandberg) aan D: n.a.v. gesprek 1991-02-26; afwijzing beëindiging dienstverband; voorstel CGD door D afgewezen; vergezeld van brief C aan D
1991-03-21       NWO-Ecozoek aan C: afwijzing vermelding P1 & P2 in ESN omdat het geen officiële publicaties zijn
1991-03-24   T 2D C aan enkele collegae: brainstorm publicatiebeleid, bijlage C (1979)
1991-03-25       C: salarisafschrift (inclusief 1991-02-25)
1991-03-25 G58 T   C aan D: verzoek tot toestemming publicatie P3
1991-03-26   T I D informatie-bulletin: vacatures (Van Hamel en Hulsman)
1991-03-27   T 2B D (informatie bulletin 1991/13): lijst bevorderingen in 1e kwartaal 1991
1991-03-28 G59   G D1375 aan C: t.a.v. publicatie P3
1991-03-29 G60 T G C aan D: t.a.v. publicatie P3
1991-04-02   T CI GV: verklaring over samenwerking met Thomas Cool
1991-04-02 G61 T G D1376 aan C: t.a.v. P3
1991-04-04   T K D informatie-bulletin 1991/15: vacaturemelding
1991-04-08   T I C: commentaar t.a.v. verklaring GV
1991-04-16   T G C aan D: P3-tweede-versie, geen invloed op FPB
1991-04-20     N D: "Chronologie van de meningsverschillen tussen Cool en het CPB (oktober 1989 / maart 1991)" - zag C pas bij B 1992-03-11, dit zit niet bij de stukken voor de BBV
1991-04-22   T G D1378 aan C: t.a.v. P3
1991-04-24     M C (Lamme) aan R: instellen beroep t.a.v. kennelijke weigering periodiek
1991-05-03   O S C aan D: verzoek oefenen presentaties NWO Ecozoek lunchbijeenkomst 
1991-05-03   O S D1381 aan C: afwijzen verzoek
1991-06-10       C (Lamme) aan R: kennelijke weigering
1991-06-12   ~ S D1388 aan C: ontslag (cq. 1991-06-13 eervol ontslag; is het gewijzigd ?)
1991-06-21   ~ I C (Lamme) aan R: bezwaar tegen ontslag
1991-06-26     J Den Butter aan C: afschriften brieven aan D omtrent NWO Ecozoek
1991-07-05   T I D: informatiebulletin: C zal het Bureau verlaten, vacature
1991-07-11   O I C aan collega’s: mededeling i.v.m. ontslag
1991-07-11 91 / 139 O Q C (Lamme): aanvullend klaagschrift
1991-07-11   ~ K C aan D: brief Den Butter, vacature, publicatie 
1991-07-11   T K D1392 aan C: antwoord op 1991-07-11
1991-07-11   T K C aan CPB-collega’s: rondschrijven
1991-07-15     I HAC aan DH: Actualisering werkprogramma HA III: "Speciale aandacht verdient het feit dat de onderzoekcapaciteit t.b.v. Athena langzamerhand al jaren op een laag pitje staat." En "Zowel interne als externe werkzaamheden (bij MSS) hebben meer tijd gevergd dan gepland."
1991-07-22   ~   D1392 aan C: antwoord op vragen in 1991-07-11
1991-07-22   T   R. van de Krol, "Dutch welfare state disables the economy", Financial Times
1991-07-29 91 / 379
91 / 559
~ Q C (Lamme): aanvullend klaagschrift
1991-08-01   O S C aan E (minister) verzoek om onderhoud
1991-08   T R C: reactie op de contramemorie - vervolg
1991-08-08   O S E (SG Geelhoed) aan E: geen onderhoud
1991-08-11   T S C aan E (minister): u gaat niet in op argumenten, herhaald verzoek
1991-08-11     S C aan E: reactie op afwijzing gesprek 1991-08-08
1991-08-12 91 / 721   R C (Lamme) aan R: verzoek om beschikking bij voorraad
1991-08-13   T I C aan D: verzoek tot verspreiding proclamatie C en Jan Tinbergen
1991-08-14     I D (secr. Willemsen) aan C: geen verspreiding
1991-08-21       C (Sandberg) aan R: beroep op 1991-07-22 (vacature)
1991-08-22 91 / 721   R E (landsadvocaat) aan R: verweerschrift
1991-08-26 91 / 721   R C (Lamme): pleitnotitie
1991-08-26 91 / 721 ~ R E: pleitnotitie
1991-08-27   T R C (Lamme) aan C: concept-overeenkomst CPB-Cool
1991-08-28 91 / 721 T R C (Lamme) aan D: afzien comparitie, want CGD is niet mogelijk
1991-08-29   T R C (Lamme) aan C: comparitie & CGD
1991-08-29 91 / 721   R C (Lamme) aan R: afzien comparitie, want CGD is niet mogelijk
1991-09-03     K D informatie-bulletin 1991/31: Regels bij vervulling van vacatures
1991-09-07       C: persbericht
1991-09-10     N E aan B: toelichting E op wachtgeldaanvraag (‘C heeft een puur persoonlijke en extreem eigenzinnige interpretatie’)
1991-09-12     S C aan E (plv. SG Weck): protest
1991-09-25     Z C: Memo n.a.v. D 1990-05-28, leesrapport over artikel P1
1991-09-25     Z C aan D: 12 verzoeken i.v.m. vertrek
1991-09-30     Z D1410 aan C: antwoord op 1991-09-25
1991-10-02     J Verklaring prof. Theeuwes omtrent beoogde promotie
1991-10-06   T S C aan E (minister): verzoek om onderhoud
1991-10-28 91 / 139   R R: besluit beschikking bij voorraad
1991-11-07   O S E (minister Andriessen) aan C: geen onderhoud
1991-11-12     JN E aan B: ontslagredenen C
1991-11-24   T S C aan E (minister): verkeerd voorgelicht door ambtenaren POI
1991-11-28     J B aan C: afwijzing wachtgeld
1991-12-04   T S E aan C: betreffende het minder zorgvuldig dan gewenst optreden van juristen EZ
1991-12-05   T I Sandberg aan C: twijfel of het verslag A p6 over ‘werkweigeren’ wel correct is
1991-12-20 91 / 139 O R E aan R: contra-memorie
1991-12-24     N C (Lamme) aan B: bezwaar t.a.v. wachtgeld, verzoek om stukken
1992-01-02   T S C aan E (minister): voorlichting ambtenaren POI
1992-03-11     N B aan C (Lamme): achterliggende stukken t.a.v. wachtgeld (E 1991-09-10, E 1991-11-12, en het heel curieuze D 1991-04-20)
1992-05-03   T C HAC aan C: brief omtrent teruggegeven brief 1989-12-18
1992-11-03     N C (Lamme) aan R: vraag om proces-verbaal BBV
1992-11-03     N C (Lamme) aan B: gronden voor het bezwaar
1992-11-23       G. den Broeder: persbericht ‘DRGTPE background papers’
1992-11-23   T   G. den Broeder (Magnana Mu): Persbericht DRGTPE, Some background papers 1989-1992
1993-01-03     N C (Lamme) aan R: toezending stukken, vraag om proces-verbaal BBV
1993-02-03     N C (Lamme) aan R: herhaald verzoek om proces-verbaal BBV
1993-04-05     N C (Lamme) aan B: ontvangst proces-verbaal BBV, mening D eerder artikel 99 i.p.v. ongeschiktheid
1993-10-18 91 / 139
91 / 379
91 / 559
91 / 761
O B C (Lamme): pleitnotitie voor zitting
(bevat ook print publicaties uit Handboek CPB)
1993-10-18   O B E: pleitnota
1993-12-07 93 / 1351   N B aan C (Lamme): Besluit t.a.v. wachtgeld
1993-12-14     N C (Lamme) aan R: beroep t.a.v. wachtgeld
1993-12-15 91 / 139 V E R: Besluiten over al het voorgaande
1994-01-02     CI C: Reactie Cool op verklaring GV (ook: TP&CPB 201-203)
1994-01-12     B C (Lamme) aan U: instelling hoger beroep
1994-01-27   T I C: reactie op de verklaring van GV (ook: TP&CPB 201-203)
1994-01-28   T I C aan HAC: verzoek tot beantwoorden vragen
1994-01-31   T I HAC aan C: "Ik voel er niets voor met jou privé te corresponderen over zaken die nog onder de rechter zijn. Als de rechter mij t.z.t. naar mijn mening zal vragen zal ik uiteraard naar beste weten zijn vragen beantwoorden. Ik wens je het allerbeste."
1994-02-01   # S G. den Broeder: verklaring omtrent kwaliteit P1 en P2
1994-02-01   O S C aan D: reactie op uitspraak R 1993-12-15 (opgenomen in het boek "Trias Politica & Centraal Planbureau" p34-41) + bijlagen
1994-02-02   O S C aan E (minister): uitspraak R 1993-12-15 - en verzoek om onderhoud
1994-02-28   O   D: "Aangezien tot de u opgedragen taken niet behoorde het ontwikkelen van oplossingen voor de werkgelegenheidsproblematiek, staan genoemde beslissingen los van het oordeel over uw concept-artikel."
Maar ik had de taak ‘lezen en schrijven’ !!
1994-02-28   # S C: bijlagen voor begrip van brief aan D 1994-02-28: (a) chronologie, (b) brieven, (c) Volkskrant artikel 1988 over ‘plan Bakhoven’, (d) t.a.v. ‘ter zake zijn’ van de analyse
1994-03-01   O B C: commentaar bij brief Zalm 1994-02-28 kenmerk 94/108
1994-03-14 93 / 1351   N C (Lamme) aan R: aanvullend klaagschrift wachtgeld
1994-03-23   O H E aan C: weigeren publicatie wegens inhoud
1994-04-12   O S C aan E (minister): voortgang (E besluit over wetenschap !)
1994-04-22   O D C (Lamme) aan E: verzoek tot nieuw besluit t.a.v. verplaatsing
1994-04-22     P C (Lamme) aan R: beroep t.a.v. besluit publicatie 1990-03-23
1994-04-29       Th. Cool, "Basisinkomen 7", brief Intermediair 30e jrg no 17 p5
1994-05-13 94 / 7-10 O B C (Lamme) aan U: aanvullend beroepschrift
1994-05-25     P C aan Lamme: besluit 1994-03-23 om opnieuw niet te publiceren 
1994-05-26   T DC C aan DC: verzoek tot meningspeiling publicatiebeleid
1994-05-31       Lamme aan R: beroep besluit 1994-04-23
1994-06-02   T I Timmer aan C: brief n.a.v. telefonisch verzoek
1994-06-05   T I C: reactie bij brief Timmer 1994-06-02
1994-06-28   T 2B C aan mede-ondertekenaars van 1987-07-14: confirmatie dat het normaal is om een referentiepad te accepteren. Ook uit de bevorderingen (D 1991-03-27 blijkt dat mensen dit gedaan hebben: bijv. E. Verkade en F. van Erp)
1994-06-29 93 / 1351   N B aan R: verweerschrift wachtgeld
1994-07-14 94 / 5370   D C (Lamme) aan R: beroep t.a.v. kennelijke weigering verplaatsing
1994-07-19 94 / 5370   D R aan E: doorzending van R aan A
1994-08-03     D E aan C (Lamme): er zal z.s.m. een besluit genomen worden
1994-08-11   T   C aan collega’s: "Aan de wetenschappelijke collega’s van het Centraal Planbureau", opgenomen in het boek "Trias Politica & Centraal Planbureau", p180-228; zie ook de toelichting "Een brief aan de collega’s" p42-43
1994-08-11     U C aan MSS: mogelijke reactie concept TP & CPB
1994-10-04 94 / 7-10   B E aan U: verweerschrift
1994-10-22   T   EZ-journaal, vacatures bij CPB (in teamverband verrichten van wetenschappelijk onderzoek)
1994-10-23   T I C aan D: felicitatie benoeming Henk Don als opvolger Gerrit Zalm, verzoek tot gesprek
1994-11-04   T I 94/D/86 aan C: Henk Don heeft geen behoefte aan gesprek
1994-11-10   T I D aan NVMC: beschuldiging van ‘geen sprake van wetenschappelijk verantwoorde en heuse kritiek’. Deze brief is ook bijlage van D 1995-07-03
1994-12-05 94 / 2830 O P C (Lamme): aanvullend beroepschrift 
1994-12-15       C aan minister Wijers: TP&CPB en eens praten
1994-12-23   T I C aan D: formulering in brief aan de NVMC
1995-01-18   T   ESB: kennisgeving publicatie "Trias Politica & Centraal Planbureau" 1994
1995-01-19   T I D28 aan C: "Naar aanleiding van je brief van 8 januari j.l. wil ik graag expliciteren dat je integriteit als zodanig voor mij niet ter discussie staat."
1995-01-23       Wijers aan C: afwachten, geen gesprek
1995-02-04   T   C: Vragen voor HAC
1995-03-15 94 / 2830 O P E: verweerschrift
1995-04-02   T I C: Vragen voor de HAC
1995-04-06 94 / 7-10   I C (Lamme) aan U: toezending verslag commissie NVMC van 1994-10-18, zoals bekend gemaakt in Facta
1995-04-20 94 / 7-10   B C (Lamme): pleitnotitie
1995-05-30 94 / 7-10 V B U: uitspraak 91 / 139, 91 / 379, 91 / 559, 91 / 761
1995-06-30   T I D aan MUG: beschuldiging van werkweigeren zonder enige nuance. Deze brief is ook bijlage van D 1995-07-03
1995-07-03   T I E (fax Vijlbrief) aan MUG + bijlagen D aan MUG 1995-06-30 en D aan NVMC 1994-11-10
1995-07-10   V D C (Lamme) aan E: verzoek tot besluit omtrent FPB
1995-07-16   V DL C aan E (minister Wijers): 
1995-07-24   T I D (95/OD/49) aan C: toezending kopie brief aan MUG 1995-07-24
1995-07-26   T I C aan D: verzoek tot correctie van ingezonden brief aan MUG
1995-07-28   V L E aan C: "geen enkele reden tot onderzoek afdeling en management"
1995-08   T I CPB jubileum cie (95/OD/44) aan C: uitnodiging CPB-jubileum
1995-11-02 93 / 1351
94 / 2830
O BN C (Lamme) aan R: pleitnotities
1995-11-02 94 / 2830 O N R: proces-verbaal van de zitting (Henk Don aanwezig)
1995-12-19 93 / 1351   N R: uitspraak t.a.v. wachtgeld
1995-12-19 94 / 2830 O P R: uitspraak t.a.v. publicatiegang
1996-01-25     I C (Lamme) aan U: hoger beroep t.a.v. 93 / 1351
1996-01-25     I C (Lamme) aan U: hoger beroep t.a.v. 93 / 94 / 2830
1996-02-10 96 / 1592   N B aan U: verweer 
1996-03-21   T N C: positie t.a.v. 96 / 1591, 96 / 1592
1996-03-28   V D C (Lamme) aan E: verzoek om besluiten t.a.v. verplaatsing en FPB
1996-08-12   T I C aan B. van Hamel: vraag omtrent interne sollicitatie
1996-08-20     I B. van Hamel aan C: bevestiging interne sollicitatie
1996-08-27 96 / 1591, 
96 / 1592
  B C aan U: hoger beroep t.a.v. 93 / 1351 en 94 / 2830;
TP&CPB toegevoegd als bijlage (m.n. brieven D en collega’s)
1996-08-30     C C: memo periodieken oktober 1989 en maart 1990, en de bevordering
1996-09-03 96 / 1591     U aan C: tav beroepschrift 94/2830 van 1995-12-13
1996-09-03 96 / 1592     U aan C: tav beroepschrift 94/2830 van 1995-12-13 (hetzelfde nummer!)
1996-09-24 96 / 1591   P E aan U: verweerschrift
1996-10-02 96 / 1592   J B aan C: verweerschrift
1996-10-30 96 / 1591
96 / 1592
  J C aan U: Repliek (met bijlagen omtrent ESB publicatie A.C. de Goederen)
1996-12-26   V D C aan R: Bezwaar kennelijke weigering t.a.v. FPB
1997-02-25 97 / 364
97 / 849 
97 / 1709
V D C aan R: misverstand t.a.v. voorlopige voorziening
1997-02-28     CD E (POI/97013250) aan C (Lamme): (1) geen besluit t.a..v. verplaatsing, (2) FPB vastgesteld conform A
1997-02-28   V DE E aan C: Besluit t.a.v. verplaatsing en FPB
1997-03   T I CPB reuniecie (97/D/54) aan C: uitnodiging reunie
1997-03-09   V DL C aan R: Bezwaarschrift t.a.v. 1997-02-28, kennisgeving t.a.v. 97 / 364
1997-03-09   V EL C aan E: Bezwaarschrift t.a.v. de FPB - 1997-02-28 (punt 2)
FPB negeert nieuwe informatie die ook nadien is vrijgekomen
1997-03-10 96 / 1591
96 / 1592
  B C aan U: verzoek tot uitstel, lijst van getuigen
1997-04-04   T I C aan GV: enkele nadere vragen
1997-04-09     I GV aan C: antwoord
1997-04-09 96 / 1591
96 / 1592
  I C aan U: lijst van getuigen
1997-04-17     I C: opmerkingen bij de brief van GV d.d. 1997-04-09
1997-04-17 96 / 1591
96 / 1592
  I C aan R: pleitnotitie
1997-04-27       D aan C, 97/334 Lans Bovenberg, nieuwe onderdirecteur wil zich afzijdig houden van de kwestie
1997-05-28   V L E aan C: besluit FPB (nieuwe scores) - refereert aan 1990-05-09,
en vervangt het besluit van 1991-01-17 t.a.v. FPB
1997-06-10 96 / 1591
96 / 1592
V B U: besluit (met bijlage: CPB publicatie maart 1990: "Het Centraal Planbureau")
1997-06-20 97 / 2347 V D E aan R: verweerschrift
1997-06-20 97 / 2348 V L E aan R: verweerschrift t.a.v. 1996-12-26 t.a.v. FPB 
1997-07-03 97 / 2348 V L C aan R: bezwaar tegen E 1997-05-28 t.a.v. FPB
1997-07-08   V L C aan R: administratieve correcties: intrekken beroep 1996-12-26 t.a.v kennelijke weigeringen t.a.v. FPB en besluit tot verplaatsing, en doorgeleiding 1997-03-09 naar A
1997-10-17 97 / 2347   D R aan A: doorzending bezwaar tegen 1997-02-28
1997-11-03   V D A aan C: bevesting ontvangst bezwaar (via R)
1997-11-05 97 / 2348 ~ L C aan R: aanvullend bezwaar tegen E 1997-05-28
(met notities E t.a.v. plan Bakhoven)
1997-11-14   V DL C aan A: Aanvulling bezwaarschrift (+ notities E plan Bakhoven)
1997-11-19 97 / 2348 V E R: proces-verbaal van de zitting (FPB niet op knelpuntennotitie?)
1997-11-21   V D E aan A: Verweerschrift (‘Er is geen verband tussen verplaatsing en ontslag.’)
1997-12-15     D A: verslag van de zitting
1997-12-22 97 / 2348 V E R: uitspraak omtrent opnieuw vaststellen FPB
1998-01-17 98/447 V E C aan U: hoger beroep t.a.v. 97 / 2348 (geen getuigen gehoord)
1998-01-18     B U aan C: weigering kopie processen-verbaal
1998-02-09   V D A aan E: Advies en verslag zitting
1998-02-09   V D A (CABEZ/090298) aan C: Advies
1998-02-18   V D E (POI/98009045) aan C: Besluit (tot het nemen van geen besluit)
1998-02-23   V I C aan D: boekje H & A Hulst, terugplaatsing
1998-02-23   T I C aan HAC: boekje H & A Hulst, bijlage artikel Nafziger, verzoek tot inkeer
1998-03-11     B U aan C: er is geen proces verbaal van de zittingen van 1995-04-20 en 1997-04-17 (getuigenissen Van Stappershoef, Den Broeder, Fetter, Van Maanen)
1998-03-20   V D C aan R: bezwaar besluit van 1998-02-28
1998-03-20   V D C: stand van zaken
1998-03-20 98 / 447 V E C aan U: beroepschrift 97 / 2348 1997-12-23
1998-04-20 98 / 447 V E E aan U: Verweerschrift t.a.v. FPB
1998-04-21 98 / 2424 V D E aan R: Verweerschrift (misverstand kamer, geen onderzoek)
1998-08-11 98 / 2424   D R aan C: uitspraak zitting - met mogelijkheid tot verzet
1998-09-16 98 / 2424   D C aan R: instelling verzet
1999-01-24 98 / 2424   D R aan C: uitnodiging zitting 1999-01-26
1999-01-25 98 / 2424  T D C aan R: verzet gebrek aan onderzoek verplaatsing
(Bijlage: Van Wijnbergen over werkloosheid)
1999-03-24 98 / 2424 V D R aan C: uitspraak (misverstand kamer, geen hoger beroep mogelijk)
1999-03-25 98 / 2424 V D C aan R: brief dat ik de uitspraak niet begrijp
1999-03-25   V F C aan E: Verzoek tot verschillende besluiten
1999-03-25 97 / 2348 V I C aan U: verder uitstel
1999-04-14   # F E aan C: Antwoord op verzoek tot verschillende besluiten
1999-05-15   # F C aan E: Instellen van bezwaar t.a.v. besluit t.a.v. versch. Besluiten
1999-07-29   # F E aan C: Besluit: Inzien FPB2, beoordeling december 1990
1999-08-25   # F C aan R: Bezwaar t.a.v. besluit E d.d. 1999-07-29
1999-10-12 99 / 7723 # F E aan R: Verweerschrift
1999-11-07     A R. Gill: advies dat CIR de kwestie onderzoekt
1999-11-12   # A C aan D: verzoek tot inschakeling CIR
2000-01-14 99 / 7723   F R aan C: zitting is te houden op 18 mei 2000
2000-01-20 99 / 7723 # F C aan R: Contramemorie (bijlagen "Ben ik een klokkeluider?", verklaring Richard Gill t.a.v. CIR, en boek Frank Sulloway, artikel EZ-journaal 1999-07-10)
2000-02-04   # A D aan C: brieven worden niet meer behandeld
2000-02-05   T   Don & De Reus, "In memoriam Frans de Wit", EZ-journaal p11
2000-02-14 99 / 7723 # F C aan R: Verzoek tot uitstel i.v.m. CIR
2000-02-14   # A C aan E, A: Besluit D om niet meer te reageren
2000-02-28   # A E aan C: Doorgeleiding bezwaar aan A
2000-04-03   # A A aan C: Advies (C is niet gehoord) (zitting was 2000-03-30)
2000-05-06       Nouwen aan C: geen succes tav CIR
2000-05-09 99 / 7723   F R aan C: zitting over verplaatsing 2000-06-15
2000-05-17 00 / 6821 # A E: bezwaar op niet reageren op brieven is onontvankelijk
2000-05-30       R. Gill: Verklaring omtrent de zaak Cool - EZ / CPB betreffende ‘de gevolgen van het besluit geen nieuw besluit te nemen na de vernietiging van het besluit tot verplaatsing’
2000-05-30 99 / 7723     C aan R: verzoek tot uitstel ivm CIR
2000-06-03   V   C aan R: verklaring Gill & pagina’s rapport FNV
2000-06-15 99 / 7723 # F R: proces-verbaal (getuigenis R. Gill)
2000-06-21 00 / 6821 T A C aan R: bezwaar t.a.v. dit besluit
2000-07-13 99 / 7723 # F R: besluit
2000-07-19 00 / 6821 T A E aan R: verweerschrift
2000-08-10 00 / 6821 T A R aan C: uitspraak over CIR
2000-08-23   V O C aan U: 98 / 447, AWB 8:88, 99 / 7723, en 00 / 6821 
2000-09-01   V E C aan HAC: vragenlijst
2000-09-15   V E HAC aan C: geen reactie op vragenlijst
2000-09-28 98 / 447 V E C aan U: HAC als getuige
2000-11-21 Alles V   U aan C: over procesgang
2001-01-07   V   C aan U: voorstel tot gesprekken n.a.v. benoeming Van Ewijk
2001-01-08   V   U aan C: mogelijkheid bestaat niet
2001-02-22   V   C aan U: 98 / 2424 is onderdeel dossier
2001-03-23 98 / 447 V D U aan C: onbekend met 98 / 2424
2001-04-00 98 / 447 V D C aan U: omtrent 98 / 2424 - toezending mij bekende stukken
2001-07-07       C aan U: voorstel om serie gesprekken te houden (C. van Ewijk nieuwe onderdirecteur)
2001-07-18 00 / 6821 T A R aan C: uitspraak op verzet: C is geen ambtenaar
2001-08-02       U aan C: voorstel afgewezen
2001-08-09 00 / 4386
etcetera
# O E aan U: verweerschrift op diversen
2001-08-13 00 / 4414 ~ N B aan U: verweer tegen verzoek tot herziening wachtgeld: 
er is geen nieuw feit, besluit van EZ van 1998 komt na 1991
2001-12-08   V V C aan CIR: aanmelden vermoeden van een misstand, verzoek tot behandeling: Met verwijzing naar mijn brief aan Weck 1990-07-31
2001-12-11   V V C aan U: verzoek tot uitstel i.v.m. CIR
2001-12-12   V V CIR aan C: geen ambtenaar, niet ontvankelijk
2001-12-13   V V C aan U: bestaan CIR is nieuw feit (E & B spreken met twee tongen), en gaarne verzoek om CIR op te dragen de kwestie in behandeling te nemen
2001-12-13   V V U aan C: zitting gaat door
2001-12-18   V V U aan C: zitting gaat door
2001-12-19   V V C aan CIR: wel gewezen ambtenaar, en in lopende procedure
2001-12-24   V V2 C aan U: getuigen + "Omzien in verwondering, en ook angst"
2002-01-02   V V2 C aan U: pleitnota voor zitting 17 januari
2002-01-04   V V2 C aan U: aanvulling Lijst der Stukken, bijlage "Tropenjaren"
2002-01-14   V? V2 C aan U: tbv zitting 17 januari: (a) vrees dat niet alle stukken aanwezig zijn, (b) wat te doen met niet komende getuigen?
Bijlagen: 2002-01-07: HAC aan C, 2002-01-08 GV aan C, 2002-01-10 Van H. aan C, 2002-01-09 Ruys aan C, 2002-01-12 C aan Ruys
2002-03-13 02 / 474   AB R uitspraak: besluit CIR is niet op rechtsgevolg gericht
2002-03-18     AA CPB aan C: uitnodiging reunie (kenmerk D20020169)
2002-03-29     AA C aan E: verzoeken n.a.v. uitspraak U
2002-04-04     AA C aan E: aanvulling op 2002-03-29
2002-05-25     AA C aan R: kennelijke weigering
2002-07-16 02 / 474   AB R uitspraak: besluit CIR is niet op rechtsgevolg gericht (verzet)
2002-10-18 02 / 2004    AA E aan R: brieven niet als bezwaarschrift in behandeling genomen
2002-11-15 02 / 2004   AA C aan R: voorleggen van de weigering van 2002-10-18
2002-12-12 02 / 2004   AA C aan R: aanvulling op 2002-11-15
2003-07-22 02 / 2004   AA R: uitspraak 
2003-09-05     AA C aan E: n.a.v. uitspraak, aanvulling op 2002-03-29
2004-01-07     AA D aan C: besluiten t.a.v. eerdere brieven
2004-01-08     AA E aan C: heeft D verzocht om te besluiten t.a.v. eerdere brieven
2004-02-12     AA E aan C: stukken indienen binnen drie weken (4 maart)
2004-09-25     AA E aan C: brief van 5 september doorgestuurd aan A

 

NB. Curriculum vitae, C (april 1999, mei 2001)
 
 

DH-notulen

1989-09-04 LT publicatie gepland eind 1990 / begin 1991 (dit wordt medio 1992)

1990-05-04 jaarlijkse Conference on Medium Term Assessment, in de wandeling vaak aangeduid als de conferentie van de Europese Planbureaus, gaat ook over effecten Duitse eenwording en Oost-Europa

1991-01-02 LT vertraagd
 
 

Interne Notities van C, 1989-1991

1989-11-23 Cool: Interne Notitie 89/III/20, knelpunten

1990-03-23 Cool: Interne Notitie 90/III/5, loonvergelijking in lange termijn perspectief

1990-03-28 Cool: Interne Notitie 90/III/6, kapitaalkosten in de prijsvergelijkingen van Athena

1990-05-14 Cool: Interne Notitie 90/III/11, multisectoranalyse

1990-06-25 Cool: Interne Notitie 90/III/15, input-output matrices

1990-07-12 Cool: Interne Notitie 90/III/18, "Axioms for competitive equilibrium, with a perspective on increasing returns to scale"

1990-12-18 Cool: Interne Notitie 90/III/37, "Why a social welfare (meta-) function does exist: The Arrow Impossibility Theorem for Social Choice resolved, A better analysis suggested", CPB III/90/26 herschreven

1990-12-18 Cool: Interne Notitie 90/III/38, "After 20 years of mass unemployment: Why we might wish for a parliamentary inquiry"

1991-02-27 Cool: Interne Notitie III/91/4: matrices en jaargangen

1991-03-27 Cool: Interne Notitie III/91/6 Van eclecticisme naar synthese

1991-08-06 Cool: Interne Notitie III/91/19: Macro-economische synthese en gevolgen

1991-06-28 Cool: Interne Notitie III/91/15: Eenvoud niet alleen via prioriteitsstelling

1991-06-28 Cool: Interne Notitie III/91/16: The CPB seen as a Computer Programming Bureau

1991-09-18 Cool: Interne Notitie 91/III/21: A critical rejection of my colleagues’ so-called ‘prosperity circle’
 
 

Memo’s van C, 1989-1991

(Overigens denkelijk niet compleet, zie nog de notitie voor D, maart 1990)

1989-03-08 Cool: ‘tentatief commentaar op lange termijn studie’

1989-04-10 Cool aan A. de Jong: ‘tentatief commentaar op lange termijn studie - vervolg’

1989-04-25 Cool aan MSS BC Burk: ‘projectversie lange termijn studie’ ("Opvallend is wel dat het nog 30 jaar blijft duren tot de werkloosheid tot 100 dzd gereduceerd is.")

1989-09-19 Cool aan chef: ‘lange termijn studie, commentaar t.b.v. a.s. vrijdag’

1989-09-21 A. de Jong: ‘Agenda bijeenkomst opzet LT-studie 22 september + tijdschema’

1989-12-11 Cool: memo: technisch pad Nederland 1990-2020

1990-04-09 Cool aan Stuurgroep Athena: opmerkingen concept Athena Monografie, en m.n. t.a.v. kapitaalkosten-notitie

1990-06-28 Cool: memo: computer en modellenbeleid

1990-11-07 Cool: verzoek aan D tot een notitie ‘A comment on Van den Berg & Don (1990) on the Central Planning Bureau’ (2D)
 
 

Boeken van C, 1992-2004

Th. Cool, "DRGTPE, Background papers 1989-1992", Magnana Mu Publ. & Research 1992

Th. Cool, "Trias Politica & Centraal Planbureau", Samuel van Houten Genootschap 1994 (zie ESB 1995-18-01 p72)

Th. Cool, "The Economics Pack. Applications of Mathematica", 2000, zie www.dataweb.nl/~cool en www.gopher.nl.

Th. Cool, "Definition & Reality in the General Theory of Political Economy" (DRGTPE), Samuel van Houten Genootschap 2000, zie www.dataweb.nl/~cool en www.gopher.nl.

Th. Cool, "Voting theory for democracy" (VTFD), 2001, zie www.dataweb.nl/~cool en www.gopher.nl.

Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool, "Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt", Thesis publishers 1998

Thomas Cool en Hans Hulst, "De ontketende kiezer", Rozenberg publishers 2003
 
 
 
 

Apart 1: Brief aan de collega’s (in "Trias Politica & Centraal Planbureau")

Cool (1994), "Trias Politica & Centraal Planbureau" bevat een brief aan de collega’s. Om de collega’s in staat te stellen tot commentaar, heb ik de directie verzocht om de tekst in concept aan hen ter beschikking te stellen. Dat leidde tot de volgende briefwisseling.

Eveneens verbood de directie citaten uit het interne overleg - welk intern overleg echter relevant is voor de rechtszaak.
 
1994-06-23   U C aan D: concept brief aan collega’s, aankondiging bundel, mogelijkheid verspreiding van deze bundel
1994-07-04   U C aan D: herziene concept brief aan collega’s
1994-08-05   U D aan C: passages over medewerkers en vertrouwelijke informatie
1994-08-06   U C: pagina met de door D onder embargo getroffen passages: (1) ‘plaats en taak’ discussie, (2) loonkostensubsidies
1994-08-11   U C aan collega’s afdeling MSS: concept, misverstand bij D
1994-08-18   U D aan C: geen verspreiding bundel
1994-08-25   U C aan D: brief is geen bundel
1994-09-08   U D (94/OD/119) aan C: antwoord op 1994-08-25

 

Apart 2: Dienstcommissie CPB

C heeft vanaf het begin bij de DC beargumenteerd dat de kwestie van algemeen (dienst-) belang was, en dat er alleen individuele kanten aan kwamen doordat D op de persoon speelde.

De briefwisseling is tamelijk uitvoerig, maar de DC is nog niet overtuigd geraakt.
 
1990-05-06   2A C aan DC: brief t.a.v. kwesties van algemene aard
1990-05-23   2A DC aan C: antwoord t.a.v. 1990-05-06: ondersteunt de vraag: ‘wat is goed functioneren ?’
1991-06-15   2A C aan DC: brief n.a.v. ontslag en verschil Chef en collega GV
1994-05-26   2A C aan DC: verzoek tot meningspeiling onder collega’s omtrent publicatiebeleid, bijlagen (A) doel en betekenis van wetenschappelijk publiceren, (B) geschiedenis van weigering tot publicatiegang, (C) concept-beroep t.a.v. nieuwe weigering tot publicatiegang 1994-03-23

 

Typisch 1: Nederlandse Arbeidsmarkt-Dag 1995

Th. Cool, verslag discussie Nederlandse Arbeidsmarkt-Dag 1995 (bijl. I bij Repliek 1996-10-30, map J)

Typisch 2: CPB doorrekening De Groenen n.a.v. analyse C, 1996

R. Okker (CPB) aan P. Fetter (De Groenen), brief d.d. 1996-09-26 (kenmerk 96/I/49), over voorstudie verkiezingsprogramma

CPB, "Voorstudie verkiezingsprogramma", brief aan De Groenen, 6 december 1996, (kenmerk 96/I/60), o.g.v. onder meer Th. Cool, "Belastingstructuur, inflatie en werkloosheid", CBS, Congresbundel Nederlandse Arbeidsdag 1995, p173-188

Th. Cool, "Een eerste reactie op de CPB voorstudie", memo 12 december 1996

Annemarie ter Veer, "Bijeenkomst in het kader van de door Thomas Cool voorgestelde belastingheffingssystematiek", 6 maart
 
 

Typisch 3: Publicatie ESB 1996

A.C. de Goederen, "Arbeidssubsidie en de schatkist", ESB 1996-09-25 p795-798 (bijlage G bij Repliek 1996-10-30)

Th. Cool, "Een inbreuk op de integriteit van de wetenschap", reactie op artikel van De Goederen (bijlage H bij Repliek 1996-10-30)
 
 

Typisch 4: Contact TK 1990-heden

Th. Cool, "over werkloosheid", TK, Ingekomen stukken, 1990-06-19, TK 79-4453 (S)

J. Harm, rapporteur Commissie voor de verzoekschriften, brief aan Th. Cool, 1991-08-15 (S)

G. Visscher (RUG), brief aan Th. Cool 1992-06-12

F.M.H van Dijk (Griffier TK Commisie voor de verzoekschriften), aan Th. Cool, brief 1995-07-21, kenmerk CV 111.491/LK

Th. Cool, "Dwaling van het recht", Tweede Kamer, Ingekomen stukken, 1996-11-06, TK 22-1730

Th. Cool, "Werkloosheid en armoede, en machtsmisbruik door de directie van het CPB", Tweede Kamer, Ingekomen stukken, 1998-06-04, TK 83-5824
 
 

Typisch 5: SG EZ wijst gesprek af, 1997
 
1997-09-11   T5 C aan E (secr. gen. prof. dr. S. van Wijnbergen, in persoon): verzoek tot gesprek
1997-10-16   T5 E (dir POI) aan C: afwijzen verzoek
1998-01-17   T5 C aan E (secr. gen. prof. dr. S. van Wijnbergen, in persoon): herhaald verzoek tot gesprek
1998-03-05   T5 E (secr. gen. prof. dr. S. van Wijnbergen, in persoon) aan C: conformeert aan 1997-10-16

 

Typisch 6: De publieke media

Dit is een verhaal apart. (Zie website voor persberichten.)
 
1991-08-10   Y C, "Goed WAO-beleid vergt tijd", Trouw
1992-07-03   Y C & H. Droppert, "Blinde vlek", Intermediair jrg 28, no 27
1993-01-07   Y K. Caljé, "Allerlei toeters en bellen verdwijnen. CPB-directeur prof. G. Zalm verwacht veel van het geleidelijk invoeren van het basisinkomen", NRC interview p10
1993-06-05   Y C, Van Stappershoef & Kromhout, "Werkloosheid, een sociaal liberale aanpak", Trouw
1994-04-29   Y C, "Basisinkomen 7", ingezonden brief Intermediair 10e jrg no 17 p5
1994-09-30   Y E. Lof, "Zo komen we er niet", Intermediar, jrg 30 no 39 p19
1994-12-23   L E. Lof, "Roepende in de woestijn. Hoe het CPB een mogelijke oplossing van het werkloosheidsprobleem negeert", Intermediair 30e jrg no 51 p27
1995-06-30   Y C, "De korte 20e eeuw", ingezonden brief, Intermediair jrg 31 no 26, p5
1995-07   L

Y

B. van Maanen, "Onwelgevallige conclusies. Economisch Plan komt het CPB ongelegen", Maandblad Uitkeringsgerechtigden p22 - zie ook de brieven van D 1995-07-03, en brief C aan E (minister) 1995-07-16 
1996-04-10   Y C & A. de Goederen, "We maken de armoede zelf", Parool
1996-05-03   Y C & A. de Goederen, "We maken de armoede zelf", Trouw
1996-05-15   Y W. Breedveld, "Een duivels dilemma", Trouw

 
 
 

Typisch 7: Prof. dr. C.A. de Kam 1990
 
1990-06-20   T7 Prof. dr. C.A. de Kam aan C: "Uw analyse is interessant, maar de probleemstelling leent zich m.i. minder goed voor een parlementaire enquête. "Iedereen" heeft het grootste deel van de tijd ongeveer "alles" wel geweten, maar andere dan economische desiderata hebben vaak de doorslag gegeven. Aan economische publicisten de taak op dit aambeeld te blijven hameren!" Antw van C: ‘minder goed’ is eigenlijk ‘goed’. 

 

Typisch 8: NWO-Ecozoek 1991

C stelde de kwestie van de breidel aan de orde op de jaarvergadering van de werkgemeenschap Algemene Economie. Onverwacht werd daar ook het voorstel gedaan om Zalm te benoemen in het bestuur (commissie) van de werkgemeenschap. Voorzitter van de vergadering, prof. dr. F.A.G. den Butter, heeft verkeerd over het besprokene bericht, en daarmee bijgedragen tot het ontslag, in plaats van de kwestie te onderzoeken.
 
1991-03-21   T8 Ecozoek (Wolters) aan C: Interne notities CPB kunnen niet als publicaties worden opgenomen in "Economic Sciences in the Netherlands (ESN)"
1991-05-17   T8 Jaarvergadering werkgemeenschap Algemene Economie
1991-06-17   T8 C aan Ecozoek
1991-06-21   T8 Theeuwes aan Den Butter: herinnering t.a.v. het besprokene
1991-06-21   T8 Van de Stadt aan Den Butter: herinnering t.a.v. het besprokene
1991-06-26   T8 Den Butter aan C: kopieën van brieven omtrent jaarvergadering 
1991-06-26   T8 Den Butter aan D (Zalm): omtrent jaarvergadering 
1991-08-16   T8 C aan Ecozoek
1991-10-03   T8 Ecozoek aan C: ‘Ecozoek is niet toegerust om iets te doen’
1991-10-22   T8 C aan NWO: werkgemeenschap reageert niet
1991-10-31   T8 NWO aan C: ‘kwestie hoort bij Ecozoek thuis’ (en afhouden)
1992-01-02   T8 C aan Ecozoek
1992-01-28   T8 Ecozoek aan C: ‘u heeft slechts persoonlijke arbeidsrechtelijke problemen’
1992-06-03   T8 Jaarvergadering bevestigt uitspraak van het bestuur, met: ‘Ecozoek bestaat ter bevordering van de Economische Wetenschap, en het is dus statutair onmogelijk om iets te doen’ (??)

 
 
 
 
 

Typisch 9: Visitatiecommissie 1997

1997-04-16 Briefwisseling met de "Visitatiecommissie t.b.v. het Centraal Planbureau" 1997.

De commissie meent dat de zaak ‘oud’ is, terwijl de rechtszaak nog loopt.

Lid van de commissie is prof. dr. F.A.G. den Butter, die destijds verkeerd reageerde bij NWO-Ecozoek
 
 

Typisch 10: KNAW, WRR en Kon. Ver. voor de Staathuishoudkunde (KVS)

Men zou denken dat de KNAW, WRR en KVS net als de NVMC een onderzoek zouden kunnen instellen.

Dat doen zij echter niet. Prof. dr. F.A.G. den Butter is overigens voorzitter van de KVS, en lid WRR, terwijl onlangs C. van Ewijk (onderdirecteur CPB) ook tot het bestuur van de KVS is benoemd.

Overigens heeft de WRR de wettelijke taak tot coördinatie van de planbureau’s.
 
1992-11-21   T10 C aan KNAW: D CPB zegt wet. te zijn maar is dit niet
1995-08-25   T10 KNAW aan C: geen inmenging in arbeidsrechtelijke zaak
1996-09-23   T10 KNAW aan C: toezending ‘notitie inzake wetenschappelijk wangedrag’
2000-06-21   T10 C aan KNAW (president Reneman): verzoek tot onderzoek van casus (i.v.m. activiteiten KNAW omtrent de wetenschappelijke integriteit)
2000-12-11   T10 C aan KVS (Den Butter): benoeming C. van Ewijk

 
 
 

Typisch 11: NVMC

De NVMC heeft zich alleen tot de publicatiegang beperkt.

Er is hier nog een briefwisseling.

1995-04-06 Verslag onderzoekscommissie, publicatie in Facta Feb 1995, 3e jaargang no 1, pag 12
 
 
 
 

Typisch 12: WBS

1992-06-03 Paul de Beer van de WBS, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, schrijft C dat bespreking van zijn analyse aldaar niet mogelijk is.
 
 

Typisch 13: Heeft de rechter alle relevante stukken gezien ?

Het is onduidelijk of de rechter in alle stadia alle relevante stukken heeft gezien.

En controle van de stukken in Utrecht heeft dit maar voor een deel van de stukken kunnen vaststellen (gebrek aan tijd, niet alle mappen waren er op dat moment). Onduidelijk is of een rechtszaak met het ene label ook de stukken heeft van de rechtszaak met het andere label.

Bijv. is de rechter toegezonden het boek "Trias Politica & Centraal Planbureau" en dit is daar nog niet gezien. Toegezonden is F. Sulloway, "De rebel van de familie", Prometheus 1998, daar ook niet gezien.

Zie de brief 2002-01-14 C aan U.
 
 

Relevante publicaties van anderen
 
Ongedateerd     C.A. van den Beld, "Het Centraal Planbureau", CPB, Den Haag
1975   Y R. Skidelsky, "The reception of the Keynesian revolution", in M. Keynes (ed), "Essays on John Maynard Keynes", CUP
1987   Z Comment by Jacques Drèze cs., in Lawrence & Schultze (eds), "Barriers to European growth", Brookings, (CPB bibl. 1681), p79-102
Drèze: ""Donkeys do not stumble twice on the same stone", says French popular wisdom. (…) It is appropriate for Europeans at this time to look at the past twenty-five years (…)"
1991   Y EZ-BEB, "Meer zicht op Oost-Europa"
1993   I D. Pinto, "Onderwijs over cultuurverschillen", proefschrift RUG, Bohn, Stafleu, Van Loghem
1996   S Krajewski & Ritzman, "Operations Management", 4th edition, p146-147 over ‘teamwork’
1997   I K. Tamboer en J. Tromp, "H. van den Doel, politicus, econoom, schilder", Van Gennep Amsterdam, p15 (‘aanklacht tegen Planbureau’)
1979-11-23   2D Th. Cool, "De valkuil van de waardevrijheid", Intermediair, 15e jrg no 47. NB. Kastelein cs. "Een eigenzinnige koers. 40 jaar FEW in Groningen 1948-1988". RUG 1988/89 noem dit artikel ‘uitvoerig en gedegen’.
1987-12-23   BL E (1132/’87 EP): Nota voor de minister - Notitie Bakhoven over werkloosheid (bijlage 1997-11-14 en 2002-01-01)
1988-01-12   BL E (30/’88 EP): Antwoord aan Bakhoven (bijl. 1997-11-14 en 2002-1-1)
1988-01-12   BL E (AEP 988/7): aan Bakhoven (bijlage1997-11-14 en 2002-01-01)
1988-10-13   S De Volkskrant, Bakhoven: "Banenplan moet vooral eenvoudig zijn"
1989-01-27     Drs. Th. Ijzermans, "De prijs van een zuiver geweten", Intermediair 25e jaargang 4, pp 19-23
1990-11     Don & Van den Berg, "The Central Planning Bureau of the Netherlands. Its role in the preparation of economic policy", CPB
1991-02-09     The Economist, "Schools Brief; Dear landlord" pp 81-82
1991-04-10   I EZ-journaal: J.W. Weck wordt DG RLD. "Vervolgens is Weck altijd erg betrokken geweest bij het personeel. De minister: ‘Zo goed zelfs, dat ik er weinig over hoor.’" 
1991-04-23   I H.D. Tjeenk Willink, "Openbare behandeling hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken), Eerste Kamer der Staten Generaal
1992-10-16   I J. Collignon, "Algemene financiële beschouwingen", cartoon in de Volkskrant
1993-01-16   I C. van der Heijden, "Hoe Nederland verzonk in de modderpoel van decadentie", NRC, bespreking van dissertatie van C. Koopmans 1992
1993-06-16   I Erasmus Forum & ESB: "Metamorfose van de verzorgingsstaat", congres Beurs WTC Rotterdam
1994-02-01   CS G. den Broeder, ‘Verklaring inzake kwaliteit van analyses Thomas Cool’
1994-04-01   S W. Tinnemans, "Lessen in begrip", Intermediair 30e jaargang, nummer 13, p47
1994-06-07   I NRC, "OESO: werkloosheid in rijke landen is vooral eigen schuld"
1994-10-08   I H. Don, "Management-training", EZ-journaal, nr 33 p2 ("Wanneer hebt u voor het laatst een medewerker gecomplimenteerd met zijn werk?")
1994-10-29   I H. Don, "Kwaliteit bewaken en vergroten", EZ-journaal nr 36 p8
1995-03-25   I "CPB moet zich meer in de wetenschap mengen", EZ-journaal nr 12, P8
1995-05-27   I Don: "Concurrentie is welkom", EZ-journaal 20, p3. Don: "Er is geen sprake van een monopolie." C: "Er is een natuurlijk monopolie."
1995-10-14   I "Geen privatisering CPB", EZ-journaal nr 33, p1
(C. van Ewijk (UvA): "CPB voor 50% privatiseren".)
1995-10-14   I "Onafhankelijkheid CPB ‘uniek in de wereld’", EZ-journaal nr 33, p5 
(Maar ja, de zorg is t.a.v. de wetenschappelijkheid.).
Don: "Weigeren zou, gezien onze monopolie-positie, machtsmisbruik zijn." Contradictie met 1995-05-27 
1995-10-28   L H. Don, "Jubileum", EZ-journaal no 35, p2
1996-08-10   Y D. Goldhagen, "Goldhagen antwoord zijn critici", de Volkskrant: "Als Hitler niet aan de macht was gekomen, had de holocaust nooit plaatsgevonden. En was er in Duitsland geen economische crisis geweest, dan zouden naar alle waarschijnlijkheid de nazi’s nooit de macht hebben kunnen grijpen."
1996-09-23   J KNAW aan C: brief + Notitie inzake Wetenschappelijk Wangedrag
1997-03-22   I "CPB houdt zichzelf tegen het licht", EZ-journaal nr 11, p3
1997-11-18   S NRC, "Scenario’s voorzien voortgezette groei economie" - met de tekst "De nieuwe economische scenario’s van het Centraal Planbureau vormen belangrijke bouwstenen voor het volgende regeerakkoord. (…) De laaggeschoolde werklozen blijven hoe dan ook Nederlands grootste probleem. (…) Maar er moet meer gebeuren, door het verschil tussen netto-loon en netto-uitkering te vergroten. Hoe, daar is het CPB nog niet uit."
1997-11-29     S. van Wijnbergen (SG van EZ): "Er is iets heel erg fout in onze economische structuur. Grootste probleem is werkloosheid", EZ-journaal nr 39, p4-5
1998-01-01     F. Sulloway, "De rebel van de familie", Prometeus 1998
1998-01-21   I E.W. Nafziger, "Root of human suffering", Fin. Times (UN univ.)
1999-07-10   AF "’Klokkenluider’ heeft imago van verklikker’, EZ-journaal nr 23, p2
1999-11-07   C R. Gill, ‘Verklaring dat de kwestie onderzocht wordt door de CIR’
2000-01-29   L P. van der Linde, "Klokkenluiders", EZ-journaal nr 4, p2
2000-01-29   L "CBS registreert aanwezigheid en werkzaamheden personeel", EZ-journaal nr 4, p1-2
2000-05-25   T11 FNV, "Eindrapportage Meldlijn Klokkenluiders (11, 12 en 13 april 2000)
2000-05-30   F R. Gill, ‘Verklaring omtrent gevolgen besluit geen besluit te nemen’
2000-09-23   L "Tijdschrijvers boeken tot vijftig procent aan ‘grijze uren’", EZ-journaal, nr 28 p 4-5 
1996     C: samenvatting argumentaties t.a.v. (a) het grote belang, (b) m.b.t. de rol van de inhoud (23 nov 1989), (c) periodieke okt 89 en maart 90 en bevordering (d) de kwaliteit v/d analyse
1987-08-26   DC DC aan D: functie-indelingen
1987-08-26   DC DC aan D: waardering organieke functies
1990-07-05     C ea., verslag Netwerk Kwantitatieve Economie, 28 mei - 1 juni (C’s tekst na commentaar van anderen)
1991-03-12     C.A. de Kam, "Sociaal-liberalisme ?", NRC
1991-07-22     D1392 aan C: antwoord op vragen in 1991-07-11
1991-07-22     R. van de Krol, "Dutch welfare state disables the economy", Financial Times
1991-08   R C: reactie op de contramemorie - vervolg
1991-08-11   S C aan E: reactie op afwijzing gesprek 1991-08-08
1991-08-27   R C (Lamme) aan C: concept-overeenkomst CPB-Cool
1992-11-23     G. den Broeder (Magnana Mu): Persbericht DRGTPE, Some background papers 1989-1992
1994-02-28 00/4386 S C: bijlagen voor begrip van brief aan D 1994-02-28: (a) chronologie, (b) brieven, (c) Volkskrant artikel 1988 over ‘plan Bakhoven’, (d) t.a.v. ‘ter zake zijn’ van de analyse
1994-04-29     Th. Cool, "Basisinkomen 7", brief Intermediair 30e jrg no 17 p5
1994-05-26   DC C aan DC: verzoek tot meningspeiling publicatiebeleid
1994-08-11   U C aan MSS: mogelijke reactie concept TP & CPB
1994-10-22     EZ-journaal, vacatures bij CPB (in teamverband verrichten van wetenschappelijk onderzoek)
1995-01-18     ESB: kennisgeving publicatie "Trias Politica & Centraal Planbureau" 1994
1995-02-04     C: Vragen voor HAC
1999-11-07   A R. Gill: advies dat CIR de kwestie onderzoekt
2000-02-05     Don & De Reus, "In memoriam Frans de Wit", EZ-journaal p11
2000-05-30     R. Gill: Verklaring omtrent de zaak Cool - EZ / CPB betreffende ‘de gevolgen van het besluit geen nieuw besluit te nemen na de vernietiging van het besluit tot verplaatsing’
2000-05-30 99 / 7723   C aan R: verzoek tot uitstel ivm CIR