Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage
Sectie Bestuursrecht
Tweede kamer, enkelvoudig

 

UITSPRAAK
ingevolge artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Reg.nr. AWB 98 / 2424 AW
Inzake drs T.H. Cool, wonende te 's-Gravenhage, opposant

 

1. Overwegingen

()

De rechtbank heeft overwogen dat, nu opposant niet meer werkzaam is in dienst van het Centraal Planbureau (CPB), niet valt in te zien welk belang hij nog heeft bij een besluit ter zake van plaatsing in een kamer bij dat orgaan.

()

Opposant heeft in feite niet bestreden dat een plaatsing op een kamer binnen het gebouw van het CPB niet meer aan de orde is.

()

Opposant heeft weliswaar in het kader van zijn bezwaar verzocht om alsnog een onderzoek naar de gang van zijn (sic) rond zijn verplaatsing in te stellen, maar de Commissie advisering bezwaarschriften EZ heeft zich daartoe niet bevoegd geacht.

2. Beslissing

De Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, RECHTDOENDE, Verklaart het verzet ongegrond.

()

 

PM: Aanvullend commentaar van Thomas Cool:

Mijn advocaat verzocht de directie van het CPB op 15 mei 1990: "In uw brief aan mij verneem ik ook gaarne op basis van welke wettelijke grondslag U cliënt sedert 18 april 1990 hebt geplaatst op een andere kamer en hebt verzocht andere werkzaamheden te verrichten ()"

De directie schrijft in antwoord op 18 mei 1990: "Uw cliënt is sedert 18 april j.l. op een andere kamer geplaatst en verzocht ander werk te verrichten. Dit is gebeurd op grond van artikel 58, 1e lid van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement."

Deze verplaatsing is vernietigd door de rechter in 1993, op grond van détournement de pouvoir (machtsmisbruik). De rechter verwijst naar het punt dat er sprake was van meer dan alleen een kamer.

Er is dus niet alleen sprake van een kamer, maar ook het algemene functioneren. De betekenis is veel groter dan de rechtbank in 1999 voorstelt. Vervolgens geeft bovenstaande zin van mijn advocaat aan dat om een verklaring wordt gevraagd. Deze verklaring wordt gevraagd aan de minister en niet aan de Bezwarencommissie. De Bezwarencommissie is alleen gevraagd om het besluit van de minister om geen besluit te nemen te vernietigen (en de minister zo op te dragen een nieuw besluit te nemen). En ik ben geneigd ieder besluit te wraken dat niet aanstuurt op een onderzoek.

(Men concludeert ook: bezwarencommissies en rechters zijn autistisch.)