Aan de Arrondissementsrechtbank Den Haag
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

 

 

20 maart 1998

 

AANTEKENEN

 

 

Betreft: Instelling van bezwaar, en bezwaarschrift, t.a.v. de uitspraak van de minister van EZ, d.d. 18 februari 1998, kenmerk POI/98009045

 

 

Geachte voorzitter,

 

In bijlage A treft u bovengenoemd besluit van de minister aan. In bijlage B treft u de uitspraak van de bezwarencommissie alsmede het verslag van de zitting aan.

Zoals u wellicht bekend gaat het in deze kwestie om de breidel van de wetenschap door de minister. In bijlage C treft u een "Stand van Zaken" aan. Voor de goede orde en ten behoeve van het overzicht, omdat verplaatsing, FPB en verzoek tot herziening van de uitspraak over het ontslag momenteeel gescheiden behandeld worden, voeg ik in bijlage D mijn recente beroepschrift t.b.v. de Centrale Raad toe.

Mijn bezwaar t.a.v. het besluit van de minister is tweeledig:

  1. Ik accepteer dat de minister besluit dat ik teruggeplaatst ben in de afdeling. Doordat ik dit accepteer, staat dit besluit nu in rechte vast.
  2. De minister weigert echter een afdoende verklaring te geven hoe de détournement de pouvoir tot stand heeft kunnen komen. Ik verzoek u de minister hier op te dragen een onafhankelijk onderzoek in te stellen, en mijn verzoek is dat uzelf een bemiddelende rol speelt wanneer de minister en ik het niet eens kunnen worden over de adequate samenstelling en exacte taakomschrijving van die onderzoekscommissie.
De kwestie ligt juridisch complex. Ik verwijs daartoe naar bijlage C. Het eenvoudigst is, dat u ingaat op mijn verzoek onder punt 2.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Thomas Cool