Verklaring

 

Hierbij verklaart ondergetekende, 
 

Drs. G. den Broeder
(... Rotterdam ...
 
Econometrist Cum Laude
Eigenaar en Wetenschappelijk directeur van 
Magnana Mu Publishing & Research te Rotterdam
Uitgever van de bundel (ISBN 90-5518-207-9, november 1992)
 
Thomas Cool: "Definition & Reality in the general theory of political economy. Some background papers 1989-1992"

Dat geschriften en inzichten van genoemde Thomas Cool, ex-medewerker van het Centraal Planbureau, in wetenschappelijk opzicht getuigen van een meer dan gemiddelde kwaliteit. 

In het bijzonder kunnen er naar het oordeel van ondergetekende dan ook geen redenen van in verhouding tot andere CPB-publicaties tekortschietende wetenschappelijke kwaliteit, of gebrek aan waarde van de naar voren gebrachte ideeën, ten grondslag hebben gelegen aan de weigering destijds van het Centraal Planbureau, tot publicatie over te gaan van de door Thomas Cool voor dat doel voorgelegde teksten. 
 

Datum:     Rotterdam, 1 februari 1994 
 

Handtekening        (Drs. G. den Broeder)