Acties

 

 Kamerleden kunnen vragen stellen of een enquete opstarten.


Burgers kunnen schrijven naar de kamervoorzitters

Er is een initiatief van verschillende organisaties om te komen tot een "Derde Kamer", p/a Piet van der Lende, Werklozenbelangen Amsterdam, Da Costakade 148, 1053 XC Amsterdam. Persoonlijk zie ik niets in zo’n "Derde Kamer". Dat is parlementje spelen zonder daadkracht, en we hebben al een parlement dat wel degelijk enige macht heeft. Je kunt dan beter je energie in reguliere politiek steken.


Voor reguliere politiek kun je meestal het beste bij grote partijen terecht. Kun je het partijbestuur van PvdA, CDA, VVD of D66 overtuigen, dan kan dat invloed hebben op de kamerleden. Dan doen zij het werk voor jou. Kleine partijtjes zijn meestal óf niet te overtuigen óf juist weer te snel, en hebben gewoonlijk geen invloed (zie mijn partij).


Een mogelijke actie is het aanschrijven van de nationale ombudsman, mr. drs. M. Oosting, Postbus 29729, 2502 LS ‘s-Gravenhage. Marc Hertogh, aio aan de Rijksuniversiteit te Leiden, geeft aan dat dit in bepaalde gevallen een zeer effectief wapen van de burger kan zijn. Maar niet altijd.

Eric van Stappershoef heeft mr. Oosting op 17 april 1994 geschreven:

"Geachte ombudsman,
Een brochure van het CPB, "Het Centraal Planbureau", stelt dat het CPB een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut is. Ik acht dit incorrect en voor velen zelfs misleidend. Beter ware het, dat de brochure expliciet stelt dat dit niet het geval is, zodat de burger weet wat hij aan het CPB heeft."
De ombudsman schrijft op 20 mei 1994, kenmerk 94.01620 003:
"De vraag of het CPB een wetenschappelijk instituut is, valt slechts te beantwoorden door de beoordeling van werkwijze en producten van het CPB. Of het CPB, in dat perspectief bezien, in zijn taak tekort schiet is echter een vraag die valt buiten de taak van de Nationale Ombudsman."
De ombudsman begrijpt het bezwaar dus nog niet. Het gaat erom dat de wet niet zegt dat het CPB wetenschappelijk is, en dat de publieksvoorlichting dit dus ook niet kan zeggen. In strijd met de wettekst zegt die voorlichting dat het wel zo is. De ombudsman gaat ervanuit dat het CPB wetenschappelijk moet zijn (en dat het slechts schort aan de uitvoering): en daar kun je dus juist niet zomaar vanuit gaan.

Zelfs na nadere (ook telefonische) toelichting acht Mr. B. Rigutto van de Afdeling Ontvankelijkheid het bezwaar van verkeerde voorlichting evenwel niet ontvankelijk. Aan de telefoon deelde hij mee dat ‘juristen wat anders denken dan andere mensen’. Vooralsnog stopt het verhaal hier. Het kan zijn dat wanneer meer burgers bezwaar aantekenen, de ombudsman doorkrijgt dat burgers zich wel degelijk beschadigd voelen door verkeerde voorlichting (gezien immers het effect op het discussieveld).Er is het maatschappelijk middenveld. Vakbeweging, ondernemersorganisaties, de lokale winkeliersvereniging, ... Uw organisatie kan een brief schrijven en een informatieve bijeenkomst uitschrijven.


Er zijn kranten en radio en televisie. Misschien lukt het u om een journalist duidelijk te maken dat Einstein 1 wetenschapper was, en ook Galileï 1 wetenschapper, en Tinbergen 1 wetenschapper, etc. En wanneer die journalist accepteert dat 1 toch nieuwswaardig zou kunnen zijn, dan kunt u uitleggen dat Cool volgens de directie van het CPB een goed econometrist is en heel helder zegt (de uitleg zelfs daargelaten):
"dat de massale werkloosheid voortduurt door verstarring in de beleidsvoorbereiding, en niet door gebrek aan kennis van ter zake kundige econometristen".


De wetenschap is bereikbaar bij: Wetenschappers kan gevraagd worden of ze ermee accoord gaan dat de directie van het CPB claimt een wetenschappelijk instituut te zijn, terwijl daarvoor geen waarborgen in de wet zijn en terwijl die directie tegelijk de publicatiegang van een wetenschappelijk artikel over de werkloosheid frustreert met allerlei machtsmiddelen (waarvan sommige al door de rechter vernietigd zijn, maar nog niet het ontslaan van de auteur).


U kunt mijn collega’s op het CPB schrijven. Ik zou zeggen, p/a Dienstcommissie.


U kunt de auteur van dit boek op verschillende manieren ondersteunen. Omdat ik door het onheuse ontslag onverwachte en hoge kosten heb, geef ik mijn giro nr. 3736767, t.a.v. Cool, Scheveningen. Misschien geeft dat een betere investering dan alle brieven die u zou schrijven. Het zou in deze situatie mogelijk ook voor meer mensen prettig zijn dat ik mijn proefschrift over de werkloosheid in enige rust kan voltooien.

Noot

Marc Hertogh, “Zieke rechtsstaat zoekt toevlucht bij ombudsman”, de Volkskrant 29/11/93