Aan de KNAW
Amsterdam

 

24 augustus 1995

Betreft: verzoek om ondersteuning t.a.v. mijn verzoek aan de minister van EZ om een nader onderzoek van management en afdeling op het Centraal Planbureau

 

Geachte Academie,

Als wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau werd ik eind 1989 geconfronteerd met iets wat m.i. wetenschappelijk-ethisch incorrect was.

Ik heb mij zeer bereidwillig getoond om deze kwestie in goede banen te leiden. Tot mijn verdriet heeft de CPB-directie de kwestie niet goed opgepakt, en zie ik mij inmiddels - en m.i. incorrect - ontslagen. Terwijl ik een mooie bijdrage aan de wetenschap lever, zie ik me aan de kant gezet en gedwongen tot een verblijf in de weinig aangename juridische wachtkamer.

Dezer dagen heb ik de minister van Economische Zaken bij herhaling verzocht om een onderzoek van management en afdeling van het CPB. (Bijlage.) De aanleiding om dit verzoek momenteel te herhalen is dat de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan heeft. (Bijlage.) Ik heb begin 1990 een ‘Formele Personeels Beoordeling’ aangevraagd, en toen die incorrect en gekleurd was heb ik die door de rechtbank laten toetsen. De CRvB vernietigt deze FPB nu inderdaad, en vraagt de minister om een nieuw besluit terzake te nemen. Mijns inziens kan een nieuwe beoordeling alleen correct tot stand komen na het door mij gevraagde onderzoek, en wel omdat de dienstleiding dan pas over de relevante informatie beschikt. Het lijkt me onvermijdelijk dat zo’n onderzoek ook door externen wordt verricht.

Omdat de minister niet snel tot zo’n onderzoek zal besluiten, zou ik gaarne zien dat mijn verzoek daartoe ondersteuning krijgt van de wetenschappelijke collega’s.

Gaarne leg ik dan ook uw Academie de vraag voor of u bereid bent mijn verzoek aan de minister moreel te ondersteunen.

Ik houd mij beschikbaar voor nadere vragen uwerzijds.

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool