Aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
T.a.v. het bestuur
Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam

 

Scheveningen 22 juli 1992

 

Geacht bestuur,

 

Door omstandigheden zie ik me gedwongen om u om enige steun te verzoeken.

Deze steun zou meerledig zijn. Ten eerste het geven van een getuigenis van deskundigen in het kader van een zaak voor de Ambtenarenrechter. Ten tweede het entameren van een discussie voor het wetenschappelijk forum en het uitspreken van een oordeel, in wat ik beschrijf als 'een soort Buck affaire' in de economische wetenschap.

Het schrijven van deze brief kost mij overigens veel moeite.

Over deze kwestie heb ik reeds ECOZOEK resp. NWO benaderd, en in mijn mening hadden de collegas het van me over moeten nemen. Echter noch de leden noch de commissie van de werkgemeenschap 'algemene economie' noch het overkoepelend bestuur van ECOZOEK noch het bestuur van NWO vinden het op hun weg om iets te ondernemen. Het is niet zo dat men niet beseft dat ik een serieus probleem signaleer. Enkele leden van de werkgemeenschap geven individueel te kennen dat ik zeer wel gelijk kan hebben. En genoemde commissie en besturen hebben zich bewust onthouden van een inhoudelijk oordeel. Men stelt slechts dat men ECOZOEK resp. NWO niet het forum acht om deze kwestie te bespreken. Het is slechts dat deze weg afgesloten is, dat ik nu uw Academie benader.

Ik licht de kwestie in bijlagen nader toe. Het hoofdpunt is dat ik heb moeten constateren dat het Centraal Planbureau claimt een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut te zijn, maar dit aantoonbaar niet is. Een aspect is, maar ook op zich te beschouwen, dat het Centraal Planbureau naar mij persoonlijk toe de normen van het wetenschappelijk proces verkracht.

Bijgevoegde bijlagen plegen noodgedwongen een selectie uit een veel uitvoeriger documentatie. Gezien de complexe materie kan ik me voorstellen dat u mij toestaat om mijn verzoek nog mondeling toe te lichten, alvorens u over verdere behandeling beslist.

 

Hoogachtend,

 

Thomas Cool