Vragen

M.b.t. Centraal Planbureau en parlementaire enquête

 Gaarne uw antwoord omcirkelen, danwel doorhalen wat niet verlangd wordt:

 

Nr Vraag Antwoord
1 Het is voorstelbaar dat het parlement na 20 jaar massale werkloosheid, incl. een verborgen deel in de WAO, een parlementaire enquête houdt naar (enkele) aspecten op sociaal-economisch terrein.  ja-nee-WN
2 Het is voorstelbaar dat een wetenschapper het parlement tot een (informatieve) parlementaire enquête adviseert.  ja-nee-WN
3 Bij de studie van het algemeen economisch proces is aandacht voor de beleidsvoorbereiding en daarin met name de rol van het CPB ter zake.  ja-nee-WN
4 Het CPB is naar de wet op het CEP van 1947 geen onafhankelijk wetenschappelijk bureau, en valt, zoals de minister van EZ verklaarde, ook onder diens verantwoordelijkheid (Handelingen TK 1965-1966, Bijlagen p.C.804). ja-nee-WN
5 Het CPB is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut.  ja-nee-WN
6 Dat "het CPB" zichzelf in 1989 onafhankelijk en wetenschappelijk verklaart: 
 1. is t.o.v. de wet een nieuw feit 
 2. is direct aan de Kamers gemeld 
 3. is binnen de Kamers besproken 
 4. valt onder de ministriële verantwoordelijkheid 
 5. kan zeer wel aandact van de Kamers verdienen
ja-nee-WN

ja-nee-WN
ja-nee-WN
ja-nee-WN
ja-nee-WN
ja-nee-WN

7 Een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut kan niet wegens de inhoud weigeren een artikel te publiceren dat ter zake is.  ja-nee-WN
8 De stelling 
"Indien het parlement logisch consistent wil blijven, moet het een (informatieve) enquête naar de voorbereiding van het economisch beleid houden; anders gezegd, voor het daadwerkelijk aanvaard krijgen van een alleszins aanvaardbare oplossing van de werkloosheid is het equivalent van een parlementaire enquête naar de voorbereiding van het economisch beleid noodzakelijk."
is voor regering en/of parlement ter zake (het eventuele bewijs daargelaten).
 ja-nee-WN
 

Datum:

Ingevuld door:

Handtekening:
 

  

Toelichting

  Opmerking per vraag:
 1. Dat heeft het parlement reeds gedaan bij de "enquête Buurmeijer" naar de uitvoering van de sociale zekerheid. Van belang is nu een onderzoek naar de voorbereiding van het beleid.
 2. Dit is zeer goed voorstelbaar. Zie G. Visscher, "Impasse in het parlementair enquêterecht", Staatkundig Jaarboek 1982-83. Het is in 1990 ook gedaan door een wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau.
 3. Het economisch proces wordt sterk beïnvloed door de overheidsbesluiten, deze laatste worden sterk beïnvloed door de vigerende economische theorieën en modellen, en het Centaal Planbureau heeft hier een belangrijke coördinerende taak. Onderzoek ook naar het CPB is dan ter zake.
 4. De wet op het CEP van 1947 meldt niet expliciet dat het CPB een wetenschappelijk bureau is, en de taakomschrijving omtrent het toepassen van statistieken en statistische technieken is zodanig, dat die taak ook door beleidsmedewerkers verricht kan worden. In de Memorie van Antwoord wordt wel gemeld dat de wetenschappelijke invulling de "grootste" plaats heeft, maar "groot" is niet "geheel". De minister van EZ heeft nog expliciet verklaard dat het CPB onder zijn verantwoordelijkheid valt. (Noot)
 5. Gezien 4 is het CPB geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Merk op dat wetenschappelijkheid reeds onafhankelijkheid impliceert.
 6. a/ja, b/nee, c/nee, d/ja, e/ja.

 7. De directie van het CPB verklaarde het CPB onafhankelijk wetenschappelijk in de publieksbrochure CPB, "Het Centraal Planbureau", 1989. Zie ook het intern gevoerde "Strategisch Beraad" in Kijkduin 1989 - gelukkig kan ik hier verwijzen naar Passenier, "Van planning naar scanning", Wolters-Noordhoff 1994
 8. Ja. Dat kan men inderdaad niet doen. Dat wil zeggen, wie zon publicatie weigert, verliest dan de wetenschappelijke status. Overigens kan de directie van het CPB publicatie niet correct weigeren, gezien de wetenschappelijke functie van de wetenschappelijke medewerkers.
 9. Gezien 1, 2 en 3 is de stelling ter zake. Gezien 4 t/m 7 lijkt een onderzoek specifiek naar het CPB verantwoord, ook al was het oorspronkelijk advies, waarvan publicatie tegengehouden is, ruimer gesteld in termen van de gehele beleidsvoorbereiding.

Noot

Een aardig overzicht van de wettelijke situatie geeft F. Schuurmans, Betuwelijn werd er doorgedrukt; Centraal Planbureau is minder onafhankelijk dan men denkt, Trouw 15 oktober 1994