Boycot Nederland tot de censuur is opgelost !       Zie ook de relatie tot de economische crisisSinds oktober 2012 is er een Adviespunt Klokkenluiders.

Dit blijkt niet te functioneren.

 • Men gaat op de stoel van de deskundige zitten, en stelt: er is geen misstand. Men erkent niet dat iemand die een vermoeden van een misstand uit, een bepaalde deskundigheid bezit of kan bezitten.
 • Er is ook een logisch punt: zelfs als er geen misstand zou zijn, dan nog kun je advies geven hoe je de kwestie kan worden aangekaart, zodanig dat de bevoegde instanties tot het oordeel kunnen komen dat er inderdaad geen misstand zou zijn.
 • Bovendien blijkt men te denken dat een wetenschappelijke publicatie voldoende is om een misstand bij het CPB weg te nemen. Alsof een wetenschappelijke publicatie meteen de gewenste raderen in beweging zet.
Briefwisseling:
 1. Melding van een misstand 1 januari 2013 aan het nieuwe adviespunt (of als PDF)
 2. Correctie en aanvulling t.a.v. deze melding van een misstand 26 februari 2013 aan het nieuwe adviespunt (of als PDF)
 3. Het antwoord van dit adviespunt d.d. 14 maart 2013 plus mijn korte commentaar: men leest niet.
 4. PM. Het leek me nuttig om ter afronding nog deze vragen te stellen: (1) Heeft men informatie bij derden ingewonnen ? Antwoord: Nee. (2) Komen de melding en het antwoord op de website ? Antwoord: Nee. (Zie de brief met deze antwoorden.) 
==================================================

Ook de Ombudsman blijkt niet te functioneren:

Ik vind deze gang van zaken bij het Adviespunt ontluisterend. Een instelling die gedacht wordt mensen van advies te dienen, weigert die taak. De hele manier van behandeling deugt niet.

Het leek me nuttig de kwestie aan de Ombudsman voor te leggen. Die stelt immers: "De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over het beleid van de regering, of over de inhoud van wetten. Wel als het over gedragingen gaat; dus over de manier waarop instanties hun overheidstaken uitvoeren. Dan mag de Nationale ombudsman een onderzoek beginnen. Bijvoorbeeld als een brief of verzoek traag behandeld is of als er geen reactie komt op een vraag van een burger. Of als een wettelijk voorschrift onjuist wordt toegepast."

Klacht bij de Ombudsman:

Het dossier staat hier:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/AK/Index.html

De brief van het AK staat hier:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/AK/2013-03-14-AdviespuntKlokkenluiders-met-commentaar.jpg

Het Adviespunt Klokkenluiders heeft als taak om klokkenluiders van advies te dienen. Bij mijn melding van een vermoeden van een misstand krijg ik een hele rare reactie: men geeft als antwoord dat er geen misstand is.

Men erkent niet dat iemand die een vermoeden van een misstand uit, een bepaalde deskundigheid bezit. 
Men gaat op de stoel van de deskundige zitten.

Bovendien blijkt men te denken dat een wetenschappelijke publicatie voldoende is om een misstand bij het Centraal Planbureau weg te nemen, terwijl ik eerder denk dat een parlementaire enquete nodig kan zijn. 

PM. Het Adviespunt Klokkenluiders staat nog niet in uw lijst instanties.

In antwoord krijg ik deze brief pagina 1 en pagina 2. Op pagina 1 staat deze kernpassage:

In reactie (April 2013):

 1. Nee, Ombudsman, ik leg aan de Ombudsman alleen voor wat aan de Ombudsman is voor te leggen, zie boven: "dus over de manier waarop instanties hun overheidstaken uitvoeren". Dus de Ombudsman kan niet lezen en stelt mijn klacht verkeerd voor: "Uw klacht behelst vooral het feit dat het Adviespunt zich op het standpunt stelt dat in de door u voorgelegde situatie geen sprake is van een misstand." Of is het zo, dat burgers zich ook bij de Ombudsman moeten vervoegen in juridisch dichtgespijkerde teksten, zodat de Ombudsman pas dan kan begrijpen dat men aangesproken wordt op de eigen taak ?
 2. Er staat de onbegrijpelijke zin "De klachtprocedure van de Nationale ombudsman leent zich niet voor het verkrijgen van een inhoudelijk oordeel hierover.
  1. Bij bellen met de betrokken medewerker legt deze uit: 
   1. De zin betekent: "De Ombudsman gaat geen onderzoek instellen naar de vraag of er wel dan niet sprake is van een misstand."
   2. Wanneer ik de medewerker uitleg dat ik de Ombudsman aanspreek op waarop de overheidsinstantie met mij is omgegaan, dan is de reactie:
    1. De zin is vooral bedoeld om u in bescherming te nemen en u duidelijk te maken dat u geen overtrokken verwachtingen moet hebben van wat de Ombudsman kan doen.
    2. De medewerker maakt aantekeningen, dat het mij dus om de manier gaat, en zegt mij dat ik later door een andere medewerker zal worden teruggebeld.
  2. Ik word door een andere medewerker teruggebeld:
   1. De zin betekent: "De Ombudsman kan niet treden in de bevoegdheid van het Adviespunt om zo te handelen. Het is aan het Adviespunt om te besluiten wat men wel of niet als een "misstand" ziet. Iemand kan melden een "vermoeden van een misstand" te hebben, maar als het Adviespunt meent dat er geen misstand is, dan kan het Adviespunt de melding negeren. Er is niets onjuist aan deze manier van behandeling." Dit is echter mijn transscriptie van het telefoongesprek.
   2. De andere medewerker begrijpt niet waarom zij moet terugbellen en waarom de collega het niet meteen zo heeft uitgelegd.
   3. Ik leg uit dat de zin voor mij onbegrijpelijk is en nu na deze nieuwe uitleg in ieder geval voor meer interpretaties vatbaar. Ik verzoek om een nieuwe brief met wat dan wel de reactie van de Ombudsman is, met in ieder geval een begrijpelijk standpunt. Wanneer de Ombudsman meent dat de afwimpeling door het Adviespunt een deugdelijke manier is en passend bij de aangenomen wet met de taak voor het Adviespunt, dan ben ik het daar niet mee eens, maar het is in ieder geval een standpunt dat zich niet verbergt in een onduidelijke zin.
   4. De medewerker reageert: "Waarom zou u een nieuwe brief nodig hebben ? Ik heb het daarnet aan u uitgelegd." Mijn antwoord: "Ik documenteer de gang van zaken op internet zodat iedereen kan meelezen. De eerste brief klopt dus niet. Ik wil graag uw letterlijke tekst op papier, zodat mensen kunnen nagaan dat ik uw woorden niet verkeerd weergeef. Ik wil ook in beroep gaan bij de Ombudsman tegen uw nieuwe ondeugdelijke afwijzing." Reactie: "Daar zijn we niet voor. U krijgt geen nieuwe brief." [Mijn transcriptie.]
   5. In het gesprek heb ik ook helder uitgelegd: Ikzelf denk dat een parlementaire enquete nodig kan zijn voordat breed het inzicht doorbreekt dat er inderdaad die misstand is. Ik weet ook niet alle details die bij zo'n enquete naar boven zullen komen. Dus wellicht heeft het Adviespunt een redelijk klinkend standpunt dat men vermoedt dat er geen misstand is terwijl ikzelf wel het vermoeden van een misstand heb. Toch ontslaat zulk standpunt van het Adviespunt hen niet van de wettelijke taak om klokkeluiders van advies te dienen. Dus ik spreek de Ombudsman terecht aan op de taak van de Ombudsman, met gezag onderzoek te doen naar de manier waarop instanties hun overheidstaken uitvoeren. De andere medewerker heeft hier echter geen boodschap aan. 


==================================================

Beroep bij de Ombudsman
 

Date: Fri, 26 Apr 2013 
To: bureau at nationaleombudsman.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Klacht over de Ombudsman: dossier 2013....

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb u aangesproken op 25 maart, en vanzelfsprekend op uw taak "dus over de manier waarop instanties hun overheidstaken uitvoeren". Ik geef toe dat dit niet letterlijk zo in mijn tekst van 25 maart staat, maar ik ben econometrist en leraar wiskunde, dus ik hoop dat ik mag aannemen dat u kunt veronderstellen wat ik doe, wanneer ik een brief naar de Ombudsman stuur (zoals: eerst uw taak bekijken en u dan daarop aanspreken).

Ik kreeg van u een brief d.d. 12 april 2013 waarin mijn bedoeling verkeerd wordt voorgesteld, en waarin ook een onbegrijpelijke zin staat. Bij bellen met de behandelend medewerker 1 (mr ...), kreeg ik uitleg 1. Toen ik aangaf dat het mij toch wel degelijk ging over uw taak t.a.v. de manier, zou ik teruggebeld worden. De medewerker die mij terugbelde, mr ..., gaf mij uitleg 2. De onbegrijpelijke zin heeft nu in ieder geval twee interpretaties. Medewerker 2 was niet bereid om mij een nieuwe brief te sturen, welke voor het begrip van de situatie toch wel degelijk gewenst is, ook voor anderen die meelezen, en ik zou ook niet in de positie willen komen dat gezegd kan gaan worden dat ik een telefoongesprek verkeerd zou weergeven.

De informatie met mijn eerste brief aan u en beschrijving van dit telefoongesprek en de huidige situatie staat hier, en de informatie op deze link maakt integraal onderdeel uit van dit email:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/AK/Index.html#Ombudsman

Mijn verzoek aan u is:

(1) Te overwegen dat uw brief aan mij van 12 april en de twee telefoongesprekken allemaal op misverstanden bij u zijn gebaseerd, zodat u de zaak wel in behandeling en nader onderzoek gaat nemen.

(2) Indien het voorgaande niet leidt tot zulk nader onderzoek, mij toe te sturen:

(2a) Een herziene brief met goede weergave van mijn doel met mijn brief aan u, en zonder onbegrijpelijke zin.
(2b) Scans van aantekeningen van medewerker ..1..en ...2... , met name over wat aan de telefoon is gezegd, zonodig anoniem gemaakt zoals ikzelf ook doe.

(3) De kwestie te behandelen in zorgvuldige hoor en wederhoor, en de kwestie niet te laten verwateren in juristerij. Eventueel kan een gesprek helpen. Ik ben minder ge-interesseerd in de specifieke gedragingen en bovengenoemde specifieke medewerkers, maar wil vooral dat u onderzoek doet naar de manier waarop het Adviespunt Klokkenluiders een verzoek tot advies omtrent een melding van een vermoeden van een misstand afwimpelt, en aldus de eigen wettelijke voorschriften niet toepast.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
(...)  Scheveningen

==================================================

"Antwoord" van de Ombudsman

Op 29 mei kreeg ik "antwoord" van de (substituut-) Ombudsman, zie de brief, deel 1 en deel 2.

 • Te waarderen is dat mijn oorspronkelijk klacht t.a.v. het Adviespunt correct wordt weergegeven: men gaat op de stoel van de deskundige zitten.
 • Curieus blijft dat mijn oorspronkelijk verzoek aan de Ombudsman wederom verkeerd wordt weergegeven. Aan de Ombudsman vroeg ik zijn taak te doen, en te onderzoeken dat het Adviespunt niet functioneert zoals het zou moeten functioneren. De substituut-ombudsman maakt ervan dat ik aan de Ombudsman zou hebben verzocht "een inhoudelijk oordeel over het standpunt van het Adviespunt" te geven, quod non.
 • Nadat mijn verzoek verkeerd is voorgesteld, wordt het natuurlijk afgewezen.
 • De substituut-ombudsman stelt dat het allereerste antwoord van de Ombudsman helemaal helder was en dat de medewerkers er geen andere draai aan hebben gegeven. Ik krijg geen inzage in de interne notities om e.e.a. te verifieren. Als ik dit dan fout heb gezien krijg ik niet de kans om dit te corrigeren. Het argument dat dit alleen "intern" is bedoeld is flauw: waar gaat het nu om ? Dit is een belangrijke zaak maar je kunt toch toegeven wanneer er een fout is gemaakt ?
 • De substituut-ombudsman stelt dat mijn "doel" zou zijn alleen maar stukken op het internet te plaatsen, en gaat dus voorbij aan het werkelijke doel gebruik te kunnen maken van een functionerend Adviespunt dat mij advies zou moeten geven hoe om te gaan met het vermoeden van een misstand bij het CPB. Ja, natuurlijk documenteer ik zaken ook op internet, het is een belangrijke kwestie. Het is bizar dat gedaan wordt alsof dat het "doel" zou zijn !
Juristen als beroepsleugenaars, het is een oude klacht.
Wie bewaakt de wachters ?

Het is natuurlijk verleidelijk om nu weer bij het Adviespunt een vermoeden van een misstand voor te leggen, dat de Ombudsman niet functioneert zoals die zou moeten functioneren. Maar er ontstaat een moment dat je beroepsleugenaars niet meer serieus neemt.