Aan de hoofdredacteuren van
NRC, FD, Trouw, Het Parool, AD, De Telegraaf, de Volkskrant, ESB, Elsevier, Intermediair, VN, HP, Quote, MT

 

 

 

3 september 1997

Betreft: (a) kwaliteit van economische journalistiek, (b) cursusaanbod

 

 

 

 

 

 

Geachte hoofdredacteuren,

 

Ik ga ervanuit dat u kennis hebt genomen van nr. 4117 van Economisch Statistische Berichten (ESB) van 27 augustus jl. en de bespreking daarin van de kwaliteit van de economische berichtgeving in enkele kranten.

Uit zorg over de kwaliteit van uw berichtgeving heb ik u, althans een aantal van u, in juli 1993 het aanbod gedaan een cursus voor uw medewerkers te verzorgen. Helaas bent u toen niet op die uitnodiging ingegaan.

Het is denkelijk nuttig in herinnering te roepen dat ik in 1982-1991 als wetenschappelijk medewerker verbonden was aan het Centraal Planbureau, en dat ik in 1990-1991 publiekelijk heb geadviseerd tot een parlementaire enquête zowel naar de massale werkloosheid van de laatste 20, inmiddels eerder 25, jaar, als naar de daarmee verband houdende voorbereiding van het economisch beleid, en daarbij in het bijzonder de rol van het CPB. Er bestaat een gratis aanpak voor de werkloosheid die niemand zal hoeven schaden en waarbij velen voordeel zullen hebben. De directie van het CPB breidelt de wetenschappelijke discussie daarover. Een commissie van externe wetenschappers vond dat er te weinig ruimte voor discussie lijkt te hebben bestaan. Zorg t.a.v. uw journalistieke kwaliteit ontstaat mede omdat u nauwelijks aandacht aan deze zaken besteedt. Dit laatste geldt overigens ook ESB zelf.

Denkelijk is het in deze situatie nuttig u andermaal het aanbod van een cursus te doen. Bijgaand ontvangt u nader informatie over dit aanbod. Op mijn internet site staat overigens een samenvatting van mijn analyse van de werkloosheid.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Thomas Cool
 

(adres)Bijlage 
Aan: Redacties NRC, FD, Trouw, Het Parool, AD, De Telegraaf, de Volkskrant, ESB, Elsevier, Intermediair, VN, HP, Quote, MT

Van: Thomas Cool, Consultancy & Econometrics

Betreft: Programma bijscholingscursus staathuishoudkunde

Datum: 3 september 1997

________________________________________________________________________

 

 

 

Programma Bijscholingscursus Staathuishoudkunde

 

9:30 - 9:45 Overzicht: macro-economie, stagflatie, economisch beleid

9:45 - 10:30 De nieuwe analyse: arbeidsmarkt

10:45 - 11:30 De nieuwe analyse: de markt van de beleidsvoorbereiding

11:30 - 12:00 Discussie

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Breidel van de wetenschap op het CPB, wetenschappelijke en juridische aspecten

14:15 - 15:00 Betekenis van de nieuwe analyse voor de traditionele macro-economie en de belastingplannen van het kabinet

15:15 - 16:00 Discussie met een vooruitblik op de verkiezingen 1998

 

 

Enkele nadere bijzonderheden: Kosten: fl 500,- per deelnemer, met minimaal 2 deelnemers per redactie

Datum: dag nader te bepalen

Locatie: locatie nader te bepalen (mogelijk Nieuwspoort)

Materiaal: bij de cursus ontvangt men veel materiaal, waaronder de boeken:
Mankiw (1997), "Principles of economics", The Dryden Press ($59)
Cool (1992), "Definition and Reality in the general theory of political economy. Some background papers 1989-1991", Magnana Mu Publishing & Research (fl 70)
Cool (1994), "Trias Politica & Centraal Planbureau", Samuel van Houten Genootschap (fl 45,-)

 

Aanmelden vóór 1 oktober 1997