Waarschuwing voor wiskundigen
 
 

Thomas Colignatus, 12 april 2007
http://thomascool.eu
 
 
 
 

Als u wiskundige bent dan moet u oppassen dat plots de aarde splijt en u verzwolgen wordt. Als u wiskundige bent dan moet u oppassen dat plots de lucht vacuüm trekt en uw longen leeggezogen worden. Als u wiskundige bent dan moet u oppassen dat plots uw hersenen geplet en uitgerekt worden en in zichzelf omgekeerd verknoopt worden. Als u wiskundige bent, en de aarde splijt, dan belandt u tussen wormen en ander ondergedierte en u wordt vermalen tussen gruis, grind en waanzin. Als de lucht wegtrekt dan klappen uw longen naar buiten en heeft u nog maar een kort nietszeggend bestaan. Wanneer u wiskundige bent en uw hersenen pletten dan rest u slechts gewauwel – en bewijs dan maar eens dat u ooit anders deed. Als u wiskundige bent dan is te hopen dat u waarmaakt dat u wiskundige bent want wellicht bent u in werkelijkheid slechts een waankunstemaker.

Wiskundigen zijn dus gewaarschuwd.

Het woord "wiskunde" verwijst naar zekerheid. Vergelijk de oud-Nederlandse uitdrukkingen "wis en waarachtig" en "iemand van een wisse dood redden". Het woord is geschapen door Simon Stevin die er een nobele taak in zag om allerlei Griekse en Latijnse termen naar gewoon Nederlands om te zetten. Wanneer het Nederlands er nog geen woord voor had, zoals "mathematica", dan verzon Simon er zelf wel een. Misschien is zijn keuze niet altijd zo gelukkig. Tegenwoordig zal men bij "wis" vooral denken aan de ruitenwisser of het schoonwissen van een schoolbord. Het is ook onhandig dat "wiskunde" over zekerheid zou moeten gaan want de enige zekerheid is dat alles zo onzeker is.

Een wiskundige zoekt zekerheid en vreest chaos. Hij of zij trilt en beeft bij de gedachte dat het aardoppervlak niet stabiel zou kunnen zijn en zou kunnen instorten. Hij of zij huivert bij de mogelijkheid dat de lucht zou kunnen verdwijnen. Hij of zij loopt leeg bij de gedachte dat er geen zekerheid zou zijn, dat alles onzeker is, dat ieder moment in de tijd een nieuw risico betekent, dat achter iedere boom een verscheurend dier en achter iedere lantaarnpaal een messetrekker kan schuilen. Wanneer er onzekerheid ontstaat is de wiskundige de waanzin nabij – als hij of zij al niet bij voorbaat waanzinnig was en dat slechts goed verborg door zich aan vermeende zekerheden vast te houden.

Kent u een wiskundige, bijvoorbeeld de leraar wiskunde van uw eigen school of van uw kinderen, maak dan onmiddellijk een afdruk van dit opstel of stuur het per email – want zijn of haar geestelijke en lichamelijke gezondheid lopen gevaar.

Er is nu het boek "A logic of exceptions" (ALOE) ("Een logica van uitzonderingen") verschenen. 

ALOE bewijst wiskundig dat er geen absolute zekerheid is en dat ook wiskundige definities aan uitzonderingen onderhevig kunnen zijn. Deze uitzonderingen kunnen in principe op de meest onverwachte momenten optreden. Zo is er de vraag of er geen uitzondering is op de regel dat er geen absolute zekerheid is. Of misschien de uitzondering op de uitzondering op de uitzondering van zo’n begrip van absolute zekerheid. Wanneer een wiskundige daarover gaat nadenken dan verlangt hij onmiddellijk naar die verscheurende wolf achter die boom en die messetrekker achter die lantaarnpaal en hoopt spoedig uit het lijden verlost te worden. 

Er is, met andere woorden, een levensgroot maatschappelijk probleem.

Aan de ene kant hebben we de waanzinnige wiskundigen die streven naar zekerheid terwijl dit wiskundig gezien onmogelijk is. Zij sluiten zich ofwel op in bunkers van vermeende zekerheid vanwaar zij slechts in geheimtaal en codes met de buitenwereld communiceren, ofwel zij lopen met bloeddoorlopen ogen over straat en lichten putdeksels en verdraaien straatnaamborden, op zoek naar een nieuwe zekerheid die zij ooit dachten te hebben maar nu beslist verloren hebben. Wanneer wiskundigen hun geliefde wiskunde zien ontmaskerd als een veredelde giskunde dan is onvoorspelbaar wat hun reactie zal zijn.

Aan de andere kant is er de rest van de samenleving die het allemaal een zorg zal wezen maar die wel wil dat Jantje of Janneke op school een hoog cijfer voor wiskunde haalt en die overheid en landsbestuur door wiskundigen laat adviseren.

Dat onderwijs en zulk advies kan echter gevaarlijk zijn.

Wist u dat een wiskundige ooit beweerde te hebben bewezen dat democratie onmogelijk is en dat alleen een dictatuur kan zorgen voor welgedefinieerd sociaal welzijn ? Die waanzinnige wiskundige heet Kenneth Arrow, hij stelde dit in een proefschrift uit 1951, geleidelijk aan hebben alle overheden en Centraal Planbureau’s in de hele wereld de theorie overgenomen, Arrow kreeg de Nobelprijs voor de economie in 1972 en de rest van de samenleving ondergaat ondertussen de negatieve gevolgen. Niet alleen hebben we chaotische taferelen bij de stembus zoals bij Balkenende, Bos en Rouvoet, of bij Bush, Gore en Nader, of nu in Frankrijk bij Sarkozy, Royal en Bayrou, maar ook komen uit zulke chaotische verkiezingen regeringsleiders naar voren die dictatoriaal gedrag niet bezwaarlijk achten, want hun wiskundige adviseurs kunnen uitleggen dat dit leidt tot een welgedefinieerd sociaal welzijn. En in alle lagen van het overheidsbestuur zijn er wiskundigen en economen aangesteld die Arrow napraten en die op hun eigen kleine manier ook dictator spelen en de burger bekoeieneren, met een wiskundige stelling als bewijs dat ze daarmee goed doen. 

In het Nobelprijs-persbericht uit 1972 vinden we inderdaad staan: "As perhaps the most important of Arrow’s many contributions to welfare theory appears his "possibility theorem", according to which it is impossible to construct a social welfare function out of individual preference functions." Dit laatste is grote onzin, zie mijn boek "Voting theory for democracy" (VTFD) en de Nederlandse samenvatting voor het grotere publiek "De ontketende kiezer" (DOK).

Het intens zieke aan wiskundigen is dat je ze wel kunt vertellen dat Arrow’s bewering niet correct is, en je kunt zelfs het wiskundig bewijs leveren dat Arrow’s verbale interpretatie van zijn stelling wiskundig onhoudbaar is, maar nee, het zieke is dat wanneer een bepaalde zekerheid zich in hun gedachten heeft genesteld, dat ze er niet mee kunnen omgaan wanneer die zekerheid plots wegvalt of dreigt weg te vallen. Dan worden ze onfatsoenlijk, gaan ze liegen en bedriegen, als een valse hond die zo aardig met je kind speelde en die je meende te kunnen vertrouwen maar die plotseling je kind pakt. 

Wanneer je een wetenschapper vertelt dat een bewering incorrect is dan is de norm dat die wetenschapper dan de analyse gaat lezen en bestuderen en vragen gaat stellen wanneer hij of zij daarin iets niet begrijpt. Niet echter voor de wiskundige. Deze zal je uitleggen dat jij het niet begrijpt. Vanaf de hoge heilige berg van de eigen vermeende zekerheid en met een arrogantie die misschien slechts verklaarbaar is door een rare mengeling van testosteron en autisme, zal de wiskundige je vermanend toespreken. En wanneer je dan aandringt en vraagt "lees het nu eerst eens" dan kun je een stortvloet van scheldwoorden verwachten, zodat de valse hond je liever is want daar kun je je nog een beetje tegen verdedigen en die mag je naar de dierenarts brengen om een spuitje te geven.

Tenminste, hier staat mijn verslag van mijn ervaring met de wiskundigen die in Nederland onderzoek aan de sociale keuze theorie doen, en ik kan geen andere samenvatting vinden dan dat hun gedrag wetenschappelijk incorrect is. En hier staat mijn verslag over mijn ervaring met twee wiskunde-studenten die op wikipedia aktief waren ten opzichte van de verkiezingstheorie. Het is allemaal trieste lectuur.

Op 12 en 13 april 2007 zijn de wiskundigen bijeen in het Nederlands Mathematisch Congres 2007. Toen ik van deze bijeenkomst hoorde leek me dat een mooie gelegenheid om ALOE en VTFD te presenteren en te bespreken, en op 12 februari zond ik de organisatoren het volgende bericht.

------------------------------------------------

Nederlands Mathematisch Congres 2007
p/a L.C.M. Kallenberg
http://www.math.leidenuniv.nl/~kallenberg/
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden
email: info@nmc2007.nl
website: www.nmc2007.nl/

(12 februari 2007)

Geachte professor Kallenberg,

Ik was afgelopen vrijdag op bezoek bij Richard Gill en zag de poster voor het NMC 2007. 

Gaarne verzoek ik u om de mogelijkheid om mijn twee boeken "A logic of exceptions" (ALOE) and "Voting theory for democracy" (VTFD) te presenteren, zie http://thomascool.eu/Papers/ALOE/Index.html en http://thomascool.eu/Papers/VTFD/Index.html. Omdat alles geprogrammeerd is in Mathematica zou het mooi zijn wanneer ik mijn laptop kon aansluiten op een beamer.

Ik doe kopie aan professor Duistermaat aan wie ik het onderstaand email zond met het verzoek om een recensie van ALOE voor Indagationes Mathematicae.

Ik moet u melden dat ALOE is mishandeld door mijn docenten toen ik 25 jaar geleden student econometrie was in Groningen. Vanzelfsprekend heb ik veel van mijn docenten geleerd en ben ik hen veel verschuldigd doch uiteindelijk moest ik constateren dat zij niet luisterden en ik heb onprettige herinneringen aan een behandeling die uiteindelijk alleen neerbuigend is te noemen. Zelfs 25 jaar na dato is de heer Visser niet bereid om de zaak nog eens te overwegen hoewel ik recentelijk als nieuw punt enige software in Mathematica heb toegevoegd waardoor de analyse wellicht didactisch toegankelijker is - en van professor Van Benthem heb ik nog niets gehoord.

Ik moet u melden dat VTFD is mishandeld door de directie van het Centraal Planbureau in 1990 toen ik daar al zo’n acht jaar werkte en toen ik ook de goede analyse omtrent de werkloosheid vond (dit heet DRGTPE, voor u niet relevant). Toen ik over VTFD contact zocht met wetenschappers buiten het CPB werd die analyse ook neerbuigend behandeld, zie eventueel http://thomascool.eu/Thomas/English/Science/Letters/SCT-working-group.html

Inmiddels adviseer ik tot een boycott van Nederland en het ontslag van alle hoogleraren economie, zie eventueel http://thomascool.eu/AdviceToBoycottHolland.html. Ik ben nog niet zover dat ik ook adviseer tot het ontslaan van alle hoogleraren wiskunde, maar misschien bent u bereid om mij ALOE en VTFD te laten presenteren, en wanneer de reacties dan wederom onzakelijk zijn dan kan ik daartoe overgaan.

Voor de goede orde: ook wiskundigen hebben de plicht te corrigeren wanneer zij een fout maken en daarop gewezen worden. Het onder de grond moffelen van onwelgevallige informatie is niet acceptabel.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu

(.. PS ... PPS ...)
 
 

Date: Fri, 09 Feb 2007 09:16:53 +0100

To: duis@math.uu.nl,henk@cs.kun.nl,mkeane@wesleyan.edu, korevaar@fwi.uva.nl, hwl@math.berkeley.edu,murre@math.leidenuniv.nl,peletier@math.leidenuniv.nl, poel@dutian.twi.tudelft.nl,lex.schrijver@cwi.nl,f.takens@math.rug.nl, tijdeman@math.leidenuinv.nl, anne@wins.uva.nl, ven@rulwinw.leidenuniv.nl, vorst@math.uu.nl, p.j.zandbergen@tim.utwente.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus <[ cool at dataweb.nl]>
Subject: My book "A logic of exceptions" (ALOE)
Cc: (...)

To the editors of Indagationes Mathematicae
http://www.knaw.nl/indagationes/index.html
 
 

Dear professor Duistermaat and the other members of the board of editors,

Last week I sent the email below to professor Johan van Benthem and dr. Albert Visser. I only received a reply of dr. Visser - below that.

My suggestion and polite request is that you appoint three persons to write a review of my book "A logic of exceptions". Of course I will give those persons a password for the software in Mathematica. See http://thomascool.eu/Papers/ALOE/Index.html The review should concentrate on the question whether the logic in the book is sound, so that it indeed provides a solution to the Liar Paradox, Russell’s paradox and a refutation of Goedel’s "theorems".

(...)

Sincerely yours,

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
http://thomascool.eu
 
 
 
 

Date: Sat, 03 Feb 2007 18:15:11 +0100

To: johan@science.uva.nl, johan@csli.stanford.edu, albert.visser@phil.uu.nl 
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus <[ cool at dataweb.nl]>
Subject: Boek 2007: "A logic of exceptions" (ALOE)
Cc: t.a.f.kuipers@rug.nl, H.C.M.deSwart@uvt.nl, t.storcken@ke.unimaas.nl, ruys@uvt.nl
(...)

Aan Johan van Benthem http://staff.science.uva.nl/~johan/
en Albert Visser http://www.ozsl.uu.nl/

cc. Theo Kuipers http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1236993/
Harrie de Swart http://www.uvt.nl/faculteiten/fww/medewerkers/swart/
Pieter Ruys http://www.ruysnet.nl/
Ton Storcken 

Beste Johan en Albert,

Misschien herinneren jullie me nog uit 1980-1981, toen ik als student econometrie een cursus logica deed bij Johan van Benthem, daarbij een leerboek over de elementaire logica en methodologie schreef, en daarna contact had met Albert Visser omdat Johan het niet meer zag zitten. Ik doe kopie aan Theo Kuipers bij wie ik tentamen wetenschapsfilosofie deed. Voor de volledigheid ook aan Harrie de Swart, Pieter Ruys en Ton Storcken.

Ik heb mij nadien geconcentreerd op de econometrie, met als hoofdwerk DRGTPE, zie eventueel 

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html en een recente toepassing op de Nederlandse Antillen, zie eventueel http://thomascool.eu/Papers/PENAFC/Index.html

Verband houdend met de theorie van het maatschappelijk welzijn is er ook mijn "Voting theory for democracy" (met de stemparadoxen), zie http://thomascool.eu/Papers/VTFD/Index.html (VTFD, 2e editie januari 2007).

Toen ik terugkwam van de Antillen kwamen niet alleen de dozen met de logica teksten weer tevoorschijn maar vond ik ook dat ik maar eens tijd moest maken om het werk af te maken. Dit heeft geleid tot "A logic of exceptions", zie (liefst niet eventueel) http://thomascool.eu/Papers/ALOE/Index.html (ALOE, 1e editie 2007).

Een mooi punt daaraan is dat ik nu ook diverse zaken in Mathematica heb geprogrammeerd. Ik heb namelijk ook een "Economics Pack, Applications of Mathematica", zie eventueel http://thomascool.eu/TheEconomicsPack/index.html Mathematica is een systeem om wiskunde op de computer te doen, van www.wolfram.com. Het mooie is nu dat de diverse logische betogen nu ge-illustreerd kunnen worden met computerwerk. Ook handig voor studenten, overigens.

Het allermooist is vervolgens dat herlezing mij brengt tot een volledige bevestiging van de teksten uit 1980-1981: oplossing van de leugenaars-paradox (met verwerping van Tarski), oplossing van de paradox van Russell (met verwerping van niveau’s), weerlegging van de bevindingen van Goedel (als varianten van de leugenaarsparadox). 

Gaarne nodig ik jullie uit om het nog maar eens te lezen. Wellicht helpt de afstand in tijd om de resultaten nu te laten bezinken. Ik vond de behandeling destijds onprettig omdat er niet geluisterd werd naar wat ik te vertellen had. Maar evident is dat jullie ook problemen om e.e.a. te begrijpen en wellicht moet de geschiedschrijving maar oordelen wat toendertijd beter had kunnen gebeuren. Als het al relevant is. 

Wat me op zich wel relevant is, is dat ik mijn resultaten al in 1980-1981 had, zodat niet het misverstand ontstaat dat dit in 2007 is. Ik heb grote delen gewoon kunnen overtypen of van het Nederlands naar het Engels kunnen samenvatten. Voorzover relevant mag een commissie van de KNAW dat komen nagaan. 

Ik heb Johan’s en Albert’s werk verder niet gevolgd maar zag, toen ALOE af was, dat hij onder meer een Spinoza beurs heeft gekregen voor dynamische logica. For the record lijkt het me wel relevant op te merken dat ik het onderscheid tussen statische en dynamische logica in 1980 heb ingevoerd (naar analogie met zulk onderscheid in de economie), en dat Johan dat toen een leuk idee vond. Ik weet niet of Johan al naar me verwezen heeft, of, dat hij deze hele episode slechts vergeten is, of wat dan ook. Ik zou het op prijs stellen als Johan daar een toelichting op geeft.

Ik beschouw ALOE als een belangrijk werk, cruciaal voor de ontwikkeling van het denken van jonge mensen, of iedereen die zich met logica of wetenschapsfilosofie bezig houdt, en adviseer om het zo spoedig mogelijk in de curricula op te nemen. Momenteel geef ik het zelf uit (printing on demand) maar wanneer jullie kunnen helpen om daar een grote uitgeverij voor te vinden die de logistieke problemen beter aankan dan zou ik dat toejuichen. (En overigens geldt hetzelfde voor VTFD.)

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
http://thomascool.eu
 
 
 
 
 
 
 
 

X-Sender: albert@mail.staff.phil.uu.nl
Date: Sun, 4 Feb 2007 16:26:16 +0100
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus <[ cool at dataweb.nl]>,
johan@science.uva.nl, johan@csli.stanford.edu, albert.visser@phil.uu.nl
From: Albert Visser <Albert.Visser@phil.uu.nl>
Subject: Re: Boek 2007: "A logic of exceptions" (ALOE)
Cc: t.a.f.kuipers@rug.nl, H.C.M.deSwart@uvt.nl, t.storcken@ke.unimaas.nl,
ruys@uvt.nl
 
 

Hallo Thomas,

>>>"Gaarne nodig ik jullie uit om het nog maar eens te lezen. Wellicht helpt de afstand in tijd om de resultaten nu te laten bezinken. Ik vond de behandeling destijds onprettig omdat er niet geluisterd werd naar wat ik te vertellen had. Maar evident is dat jullie ook problemen om e.e.a. te begrijpen en wellicht moet de geschiedschrijving maar oordelen wat toendertijd beter had kunnen gebeuren. Als het al relevant is."

Hoezo niet prettig? Ik heb erg veel tijd besteed om je uit te leggen dat je resultaat onjuist was.

Dat omdat ik het belangrijk vind dat mensen niet hun leven vergooien aan het `najagen van wind’.

Er zijn zaken in het leven die beter worden met de tijd, zoals bijvoorbeeld een
goede wijn. Maar, helaas, worden foute resultaten niet correct door ze een tijd te laten liggen.

Vrgr,

Albert

-- 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Albert Visser, Department of Philosophy 
Heidelberglaan 8, 3584CS Utrecht, The Netherlands 
Phone: +31-30-2532173, Fax: +31-30-2532816 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

------------------------------------------------
 
 

Mocht de onschuldige lezer denken dat ALOE en VTFD op onbevangen wijze door de gemeenschap van deskundigen beoordeeld worden, of dit reeds zijn, dan is deze lezer dus gewaarschuwd dat dit absoluut niet het geval is. Er zijn hobbels te nemen, van menselijk slijm, haat en achterdocht, nijd en zuur, roddel en achterklap, en wiskundigen met borden voor hun kop van hier tot Tokyo. De groep wiskundigen die over de logica in ALOE zou moeten oordelen is een van de wetenschap afgedwaalde groep die de kwestie al 25 jaar lang mishandelt. De groep wiskundigen die over de verkiezingstheorie in VTFD zou moeten oordelen is een van de wetenschap afgedwaalde groep die mij in 1990 niet hielp toen de directie van het Centraal Planbureau die analyse censureerde. Het zijn dus anderen die nu moeten ingrijpen. Die anderen zouden deze zogenaamde deskundigen bijvoorbeeld aan het jasje kunnen trekken en vragen of ze ook een argument hebben. 

Aldus, ik zond de organisatoren van het Nederlands Mathematisch Congres 2007 dit email met al deze informatie, en kreeg het volgende antwoord.
 
 

------------------------------------------------

Date: Thu, 22 Feb 2007 14:31:27 +0100
From: "L.C.M. Kallenberg" <kallenberg@math.leidenuniv.nl>
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus <[ cool at dataweb.nl]>
Cc: "H.W. Lenstra" <hwl@math.leidenuniv.nl>,
Frank den Hollander <denholla@math.leidenuniv.nl>,
vivi@math.leidenuniv.nl
Subject: Re: NMC 2007 and My books "A logic of exceptions" (ALOE) and "Voting
theory for democracy" (VTFD)
 
 

Geachte heer Thomas Cool,

Uw verzoek is door mij met de programmacommissie besproken. Helaas voor u is er tijdens dit congres geen mogelijkheid voor aangemelde voordrachten. Daarnaast zit het programma al helemaal vol. Wij kunnen derhalve niet positief reageren op uw verzoek om uw boeken tijdens dit congres te presenteren.
 
 

Met vriendelijke groeten,

Lodewijk Kallenberg

------------------------------------------------
 
 

Dit lijkt me een leugen. Op een congres is altijd wel een zaaltje en een moment te vinden, en belangstellenden kunnen dan zelf wel uitmaken of ze het onderwerp interessant vinden. Bovendien schrijven de organisatoren niet dat ze de PDFs van het internet hebben geplukt en hebben bekeken alvorens ze tot hun oordeel kwamen. In alle waarschijnlijkheid hebben ze dat niet gedaan. Want hadden ze het gedaan, dan hadden ze natuurlijk gezien dat het prachtige boeken zijn met mooie nieuwe resultaten die het alleszins waard zijn om te bespreken. Of ze hadden moeten schrijven dat ze de PDFs bekeken hebben en dan het argument geven wat er verkeerd zou zijn. Nee, dit email is gewoon "bullshit" (Harry Frankfurt) en de echte boodschap is "we nemen u niet serieus, terug uw hok in, val ons niet lastig". Je zou nog kunnen denken dat het in ieder geval beleefd is dat ze reageren en de schijn ophouden dat ze een argument hanteren, maar het lijkt me dat een organisator sowieso moet reageren en dat er geen enkele noodzaak is om te gaan liegen en bedriegen. Het lijkt me vooral dat de wiskundigen er de behoefte aan hebben om zichzelf voor de gek te houden, want met zo’n email kunnen ze doen alsof ze naar de zaak gekeken hebben, en "helaas" was "het programma al helemaal vol". De ene hersenhelft weet dan niet wat de andere doet en samen steken ze de kop in het zand. 

Voor de goede orde: "Liars at least acknowledge that it matters what is true. By virtue of this, Frankfurt writes, bullshit is a greater enemy of the truth than lies are."

Voor de goede orde: Johan van Benthem heeft nog niet gereageerd en ik weet dus nog steeds niet of hij adequaat naar mijn werk heeft verwezen. Ik zag ondertussen ook dat Albert Visser door twee mensen bedankt wordt voor de adviezen die hij heeft gegeven. Dankbaar is Dirk van Dalen in zijn boek over de logica en dankbaar is F.A. Muller in zijn boek over structuren. (Niet zijn voornaam, want F.A. Muller zweert bij het gebruik van slechts initialen.) Muller schreef bijvoorbeeld ook dit mooie artikel over W.F. Hermans en Wittgenstein. Het is de vraag hoe lang men Visser nog dankbaar blijft wanneer duidelijk wordt dat Visser al 25 jaar een bord voor de kop heeft en anderen desinformeert.

Voor de goede orde: econometrie is de combinatie van economie, wiskunde en statistiek. Econometrie is geen specialisatie maar een generalisatie, zodat een econometrist alle drie kan. De econometrist is daarmee ook het meest bescheiden van alle drie want weet dat hij of zij denkelijk niet alle hoogten van elke specialisatie kan bereiken. Maar de ware specialisatie zit in de aanpak van een specifiek probleem en dan gelden zulke grenzen echter niet meer zo. Dat ikzelf geen officieel papiertje van de Universiteit van Groningen heb dat ik tot wiskundige ben bestempelt omdat ik het verkoos om zo’n papiertje voor econometrie te krijgen, diskwalificeert mij op geen enkele wijze om de mooie boeken ALOE en VTFD op zo’n wiskundig congres te presenteren. 

Wiskundigen zijn dus ook de mensen die uw kinderen les in de wiskunde geven en die adviseren over goede lesmethoden. Sinds 1988 is er het programma Mathematica, het mooiste en prachtigste programma dat er ter wereld bestaat om wiskunde op de computer te doen. Aan de wieg stond het programma Schoonschip van de Utrechtse hoogleraar Martinus Veltman om problemen in de natuurkunde wiskundig hanteerbaar te maken. Stephen Wolfram, de maker van Mathematica, kwam eens bij Veltman op visite om dat programma te bekijken. Later hebben Veltman en Gerard ‘t Hooft de Nobelprijs voor de natuurkunde gekregen. Sinds 1988 zijn de Nederlandse wiskundigen er in al hun verdwazing nog niet in geslaagd om Mathematica voor alle schooljeugd beschikbaar te maken. Er wordt van alles aangerommeld en geknutseld met interactieve software, maar nee, Mathematica gebruiken we niet, voor wat voor een domme reden we ook maar kunnen verzinnen. Als het de kift niet is dan heeft de wiskundige wel weer een andere drogreden om de schooltijd van uw kind te verzieken. Wanneer de nieuwe minister van Onderwijs en Wetenschappen Ronald Plasterk één goed ding in zijn politiek leven wil doen dan geeft hij de Nederlandse jeugd gratis toegang tot Mathematica. En vakbonden en werkgevers zouden zich daar volmondig achter moeten scharen want een jeugd die goed wiskunde leert zal de economie goed doen. Zie verder ook deze bespreking

Stel dat uw kind in september 2007 wiskunde krijgt. Wilt u dan dat uw kind logica en waarheid krijgt onderwezen, of de waanzin die de wiskundigen nu verkondigen ? Maar in alle waarschijnlijkheid wilt u ook slechts dat uw kind het papiertje krijgt. Lezer, bent u wiskundige ? Lezer, moet ik ook u waarschuwen ? 

Zo, dat verheldert. Het wordt tijd om deze verhandeling over de wiskundigen af te ronden. Het is duidelijk: er is veel onguur volk dat zegt dat ze wiskundige zijn maar dat ondertussen maar een beetje aanrommelt en het volk belazert. Het is de hoer van Babylon die zich afgeeft met bedenkelijke praktijken. Wanneer u wiskundige bent dan bent u gewaarschuwd. Uw valsheid en truukjes zijn ontmaskerd en u bent niets anders dan een gewone homo sap met een papiertje en stempel dat "wiskunde" zegt. Al dat gescherm met ‘wiskunde dit’ en ‘wiskunde dat’ is hoogmoedig geklets. Al uw zekerheden zijn weggevallen en wat gaapt is de peilloze afgrond van de onzekerheid. Al dat telt is het inhoudelijk argument en de hele wereld controleert dat. En wanneer de burger zijn eigen exemplaar van Mathematica heeft dan bent u als de wandelaar tegen de auto, of de kalligrafeur tegenover de typist, of de krant tegen internet. 

Wiskundigen moeten niet denken dat zij de wiskunde in pacht hebben en dat zij het alleenrecht op de wiskunde hebben. Zij hebben slechts een papiertje en daarnaast zijn er miljarden andere wereldburgers die ook wiskunde gebruiken. En honderden soorten wetenschappers die wiskundig net zo goed zijn maar net even een andere interesse hebben. De kracht van het officiële wiskunde-circuit zit in de organisatie – zoals bij de overheid of de georganiseerde misdaad. Maar zo’n kracht is nooit in zichzelf overtuigend, het gaat in de wetenschap altijd om de argumenten en de kritische geest die deze weegt. Wiskundigen falen wanneer ze deze elementaire waarheid niet onderkennen.

De analyse in ALOE en VTFD en DRGTPE en DOK is niet tegen te houden. Wees verstandig, geachte wiskundige, ga deze boeken lezen, "if you can’t beat them, join them". Eerst lezen voordat je een oordeel hebt. Niet meteen oordelen maar eerst vragen stellen wanneer je iets niet begrijpt. Argumenten geven en geen bullshit. En wanneer je het eindelijk begrijpt dan kun je het geduldig aan andere mensen uitleggen zoals ik het al jaren geduldig aan iedereen uitleg. Gedraag je netjes want anders opent zich de afgrond en word je verzwolgen door chaos en waanzin. Ooit uitte volkswoede zich in een beeldenstorm. Wanneer mensen er achter komen hoe zij jarenlang door wiskundigen zijn belazerd dan kan de reactie navenant zijn. Een van mijn conclusies en adviezen luidt al dat de hoogleraren economie zijn te ontslaan wegens hun falen dat zij niet protesteren tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. Voor wiskundigen is de vervolgconclusie denkbaar dat zij niet zijn te handhaven omdat ze geen wiskunde blijken te kennen. Het zijn vervelende conclusies dus laten de wiskundigen het s.v.p. niet zover komen zoals reeds voor economen geldt.
 
 

PM. Zie eventueel ook op Wiskunde Pers Dienst deze berichten:

  1. ALOE: http://www.wiskundepersdienst.nl/readNB.php?NBid=338
  2. VTFD: http://www.wiskundepersdienst.nl/readNB.php?NBid=339
Zie ook het advies tot een boycott van Nederland