'Werken moet weer lonend worden'


Volkskrant verslaggever Toine Berbers interviewt
VVD-Kamerlid H. Kamp
de Volkskrant  van 4-2-2000

Politici moeten ophouden met dit demagogische en leugenachtige taalgebruik - of anders door de kiezers teruggefloten worden. Dit is een volwassen democratie, en dit wangedrag kan toch niet getolereerd worden ?!

Thomas Cool, 10 februari 2000
Winkeliers en uitzendbureaus schreeuwen om personeel, maar toch zitten honderdduizenden mensen nog steeds in de WW of bijstand. De VVD vermoedt dat het niet genoeg loont om aan het werk te gaan en opent de frontale aanval op subsidies voor uitkeringsgerechtigden.  Het is jammer dat de journalist niet helderder is: reageert de VVD slechts op een vermoeden, of heeft men onderzoek gedaan ? 
'De politiek moet iedereen die kan werken aan de slag krijgen', zegt Tweede-Kamerlid H. Kamp. Zijn partij wil per geval beoordelen of mensen terecht of niet terecht een uitkering hebben. 'We moeten dat strenger bekijken.' De nieuwe Centra voor Werk en Inkomen, de opvolger van de arbeidsbureaus, zullen met deze controle worden belast.  Dat kan geen verandering zijn: want instanties zijn nu ook al met die toetsing belast. Gaat Kamp degenen die nu blijkbaar falen ook aanpakken ?

Het echte probleem is dat er vooral erg weinig banen op het gewenste niveau: zijn, en wel door een verkeerd overheidsbeleid.

'Het is nu een geschikt moment, want we zijn bezig met de reorganisatie van de sociale zekerheid', zegt Kamp. 'Bovendien draait de economie als een lier. Dat biedt ideale kansen om de armoedeval aan te pakken, de wirwar van inkomensafhankelijke subsidies die WW'ers en bijstandgerechtigden ervan weerhoudt om een baan te zoeken'.  Het is al 3 decennia een geschikt moment !

Het is demagogisch en leugenachtig om te suggereren dat een beleidsverbetering niet eerder kon!

De liberalen rekenden uit dat een uikeringsgerechtigde er pas in inkomen op vooruit gaat als hij 130 tot 140 procent van het minimumloon gaat verdienen. Dat komt door de optelsom van regelingen: huursubsidie, kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, extra bijstand voor de aanschaf van apparaten, tegemoetkoming in studiekosten en vele per gemeente variërende cadeautjes.  Een demagogische rekensom. Indien er voldoende werk is, kan iemand die een baan krijgt gekort worden, of de uitkering ontzegd, en dan speelt dit punt niet.
'Er zijn bijna 300 duizend vacatures en ruim 650 duizend mensen in de WW en de bijstand', weet Kamp. Veel van deze mensen zitten vast in de armoedeval. 'De VVD vindt dat in het onderste gedeelte van de arbeidsmarkt werken weer lonend moet worden.' Als je bedoelt dat de uitkeringen omlaag moeten, zeg dat dan expliciet. "Lonend worden" betekent gangbaar toch dat het inkomen hoger wordt, maar dat wordt hier niet bedoeld. Bedoeld wordt dat het verschil tussen uitkering en loon groter moet worden - en denkelijk via een lagere uitkeringssituatie. Dit is manipulatief taalgebruik.
'Begrijp ons goed', zegt Kamp, 'het is niet de bedoeling dat we de mensen treffen die het echt nodig hebben'. Het mag van de VVD ook geen bezuiniging heten. Het geld dat wordt gespaard met een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden moet worden ingezet om nog meer van hen aan het werk te krijgen. 'We zijn ons ervan bewust dat dit nu eenmaal een taaie materie is', zegt Kamp. 'Niet iedereen die een uitkering heeft, kan meteen aan het werk'. De VVD is zelfs bereid belastingmeevallers hiervoor te gebruiken.  Het is niet de bedoeling mensen te treffen die het nodig hebben, maar het blijkt logisch onvermijdelijk (in de aanpak van Kamp). Dit is newspeak.
De liberalen vinden ook het aantal allochtonen onder de uitkeringsgerechtigden veel te hoog. Uit CBS-cijfers blijkt dat slechts 40 procent van de Marokkanen en Turken een baan van ten minste twaalf uur heeft. Allochtonen komen zeven tot acht keer vaker in de bijstand dan autochtonen. 'Hier moeten we echt op inhaken, want werk is een heel goede methode om integratie voor elkaar te krijgen', zegt Kamp. Het is inderdaad verbazingwekkend dat mensen die de integratie als doel hebben, niet massaal adviseren tot een parlementaire enquete naar de voorbereiding van het economisch beleid.
Hij ziet de aanval op de armoedeval als een logisch vervolg op het donderdag door de Tweede Kamer aangenomen nieuwe belastingplan. Hierin worden inkomensverschillen tussen werkenden in niet-werkenden vergroot door de invoering van een arbeidskorting voor iedereen die een baan heeft. 'Dit is het begin. De Pvda wilde er nooit aan, maar die heeft nu een omslag in het denken gemaakt'.  Het is alleen 'logisch' wanneer men perfide bedoelingen heeft.

Het belastingplan houdt de werkloosheid in stand, maakt het moeilijker om deze oorzaak te zien.

Wanneer Kamps werkelijk de werkgelegenheid had willen bevorderen, had hij tegen het belastingplan moeten stemmen.

Die arbeidskorting mag van de VVD niet verder omhoog, want dat zou een nivellerende werking hebben. Verhoging van het minimumloon is uit concurrentieoverwegingen geen goed idee. Daarom is de aanval op de armoedeval de volgende stap. 'Wij proberen al langer de geesten hiervoor rijp te maken'.  Het is de vraag of het nivellerend is.

Wat is het probleem van nivellering ?

Houdt men de werkloosheid in stand om een grotere denivellering te scheppen ?

Op verzoek van de VVD inventariseert Pvda-minister De Vries van Sociale Zaken het totale regelingenaanbod. Dan kan de discussie echt losbarsten. Kamp bespeurt ook een omslag in het denken op lokaal niveau. Leeuwarden en Rotterdam hebben gewezen op de armoedeval en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt in maart een studiedag. Ook de coalitiepartners onderkennen volgens de VVD nu het probleem. 'Over dit soort belangrijke zaken is Paars het altijd eens geworden', zegt Kamp.   Wil de VNG mij ook uitnodigen ?

Terug naar de index.