COMMENTAAR COLIGNATUS
4 december 2004.
Mijn commentaar dient vooral om de discussie te belichten vanuit mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB – een onderwerp dat niet ter discussie stond.
De afkorting "HOW" verwijst naar mijn bijdrage "Het ontstolen welzijn 1970-2005".
Voor het overzicht kan het handig zijn om eerst de onbecommentariëerde versie te lezen. //
NEDERLANDS SOCIAAL FORUM

Zaterdag 27 november 2004

Ronde Tafel: De economiebeoefening van het Centraal Plan Bureau.

Omstreeks 50 deelnemers in de zaal.

Panelleden onder gespreksleider Tuur Elzinga (XminY) in alfabetische volgorde: Thomas Cool (ex-medewerker CPB), Ewald Engelen (UvA/ gedetacheerd bij WRR), Willem Hoogendijk (Stichting Aarde), Lou Keune (UvT/ Vóór de Verandering), Tiny Kox (SP 1e kamerlid), Thera van Osch (Vrouwenalliantie), Mirjam de Rijk (Natuur en Milieu/Gr. Links).

COMMENTAAR COLIGNATUS
   1. Dus eigenlijk geen andere economen dan ik:
    1. Niet-economen moeten erg oppassen wanneer ze over economie spreken. Burgers gebruiken geld, maar de economische wetenschap is echt wat anders.
    2. Opvallende afwezige: iemand van het huidige CPB zelf. Ik weet niet of er een poging tot uitnodiging is gedaan, ik vermoed dat zo iemand best wel gekomen was.
    3. Jammer dat Van Schaik en Van de Klundert er niet waren. Ik had Van Schaik nog een exemplaar van "De ontketende kiezer" toegestuurd.
    4. Overigens heb ik ook veel ongemak van SP-econoom Ewout Irrgang en GroenLinks-economen Kees Vendrik en Coen Teulings. In mijn ervaring behandelt men mij nogal arrogant, leest men mijn werk niet, stelt geen vragen, en men doet niets t.a.v. de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB.
   2. Overigens protesteer ik al zo'n 15 jaar tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB - en senatoren Kox en De Rijk hebben m.i. hier als controleurs van de regering gefaald.
   3. Het werd mij op deze Ronde Tafel niet toegestaan om de naam Colignatus te hanteren. Met die naam benadruk ik de wetenschappelijke functie, ter onderscheiding van mijn politieke visies en commerciële activiteiten. Wanneer ik daar als Cool sta dan had ook het Sociaal Liberaal Forum genoemd mogen worden – een politieke partij zoals de SP en GroenLinks dat zijn (maar met minder leden).
   4. Ik heb destijds het boek "Economie ondersteboven" van Willem Hoogendijk gelezen om te zien wat hij dacht en moest concluderen dat het dwaalteksten zijn. Ik beschouw Willem Hoogendijk sindsdien als een soort rattenvanger die mensen met zijn stichting een rad voor de ogen draait. Mogelijk kan hij mooie doelen formuleren zoals politieke partijen dat kunnen doen maar inhoudelijk heeft hij niets te bieden. Helaas bestaat er voor de economische wetenschap niet zoiets als een Stichting Skepsis zoals er voor parapsychologie, astrologie en homeopathie bestaat. //
Verslaglegging Margies Kaag (Vóór de Verandering) COMMENTAAR COLIGNATUS
Over het algemeen een goed verslag. Mijn commentaar dient vooral om de discussie te belichten vanuit mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB – een onderwerp dat niet ter discussie stond. //
AGENDA:
 1. Toelichting en aanleiding.
 2. Ronde tafeldiscussie en aansluitend discussie met de zaal over:
 1. Conclusies
COMMENTAAR COLIGNATUS
"Economiebeoefening" is voor meerduidige uitleg vatbaar. Men kan het beperken tot alleen modellenwerk of het ook ruimer zien, met "economie van de informatie" en "institutionele economie". De organisatoren van de workshop kozen voor de engere interpretatie van het modellenwerk – zoals ook de directie van het CPB tendeerde te doen toen mijn paper van discussie werd tegengehouden. //
Toelichting en aanleiding. COMMENTAAR COLIGNATUS
(1) Mijn ‘vertrek’ was een ontslag met machtsmisbruik en laster, een grove inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.
(2) De discussie over waardevrijheid is te uitgebreid om dit zo te stellen.
(2a) Economen kunnen waardevrij zijn in de logica van "als A dan B".
(2b) Gedachten vinden plaats in een meerdimensionale ruimte met de puur logische inhoud als de ene dimensie en emoties als andere dimensies. Het ene sluit het andere niet uit.
(2c) Voor begripsontwikkeling in een sociale wetenschap zijn waarden van belang – zie bijv. het concept ‘verzorgingsstaat’. Maar, via de wetenschappelijke attitude zullen wetenschappelijke economen hun best doen om zulke waarden te expliciteren.
(3) Men ziet het belang van het CPB – waarom dan niet een grote zorg t.a.v. de censuur ?
//
 
 
Ronde tafeldiscussie en aansluitend discussie met de zaal

Ewald Engelen geeft de aftrap met een sterke relativering van het belang van het CPB. Er is allang geen sprake meer van Centraal en ook minder van Planning. Centraal: de staat verliest invloed aan NGO’s, het bedrijfsleven en internationale instellingen als WTO, Wereldbank, IMF. Planning: de ingenieursmentaliteit die je nog wel treft bij de ruimtelijke ordening is in de economische planning verdwenen. Een plan is nu zeer beperkt en vereenvoudigd; wel worden steeds meer variabelen ingevoerd. Van belang is de dataverzameling te politiseren en burgers te verplichten bepaalde gegevens te verstrekken.

COMMENTAAR COLIGNATUS
Het was beter geweest als de aftrap begonnen was met de constatering dat het CPB een natuurlijk monopolie is, dat onvoldoende gereguleerd is. Dat had de discussie hieronder veel geholpen.
Verder:

(1) Zie mijn uitspraak op de dag zelf:
(1a) De naam "Centraal Planbureau" komt uit het sociaal-democratische denken van minister Hein Vos bij de voorbereiding van de oprichting van het CPB, maar, dat kabinet viel, en de nieuwe minister Huysmans die het CPB feitelijk oprichtte gaf een andere inhoud aan de taak. Het CPB heeft altijd slechts een indicatieve planningstaak gehad. Het woord "plan" is ook flexibel, het betekent hier ‘indicatie’ en niet ‘bestek’.
(1b) Het CPB heeft al bijna bij de oprichting afscheid genomen van zo’n ‘ingenieursmentaliteit’. Economie is teveel een sociale wetenschap om je als ingenieur te gedragen.
(1c) Het CPB heeft altijd gefunctioneerd in een web van andere adviesorganen. Je ontkomt echter niet aan het natuurlijke monopolie dat ergens het macro-economisch beleid gecoördineerd moet worden.
(2) Het is jammer dat Ewald dit niet wist en daarmee een wat verkeerde aftrap gaf. Er ontstond zo het beeld dat CPB-ers vroeger geen mensen waren maar steeds menselijker zijn geworden: en dat beeld leidt af van het probleem van het natuurlijke monopolie.
(3) Je kunt alles wel ‘politiseren’. Bijv. ‘het persoonlijke is politiek’. Graag duidelijkheid t.a.v. de probleemstelling hier.
(4) Jammer dat Ewald niet meldde dat hij mijn stuk gelezen had en geschrokken was van de censuur.//

Mirjam de Rijk vertelt dat het CPB in toenemende mate milieuwaarden serieus neemt; tot voor kort waren het pm-posten. Helaas heeft dat niet veel invloed op het kabinetsbeleid. Binnen Universiteiten zou onderzoekscapaciteit gebundeld moeten worden om alternatieven voor het CPB tot onze beschikking te hebben. Levensstijlonderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau kunnen aan de basis van alternatieve plannen gelegd worden. Het CPB heeft overigens zelf vier scenario’s ontworpen voor Nederland gebaseerd op een eerder CPB-ontwerp van scenario’s voor Europa. COMMENTAAR COLIGNATUS
(1) Zie mijn uitspraak op de dag zelf:
(1a) Het CPB had ooit een afdeling milieu maar die is wegbezuinigd.
(1b) Het is eigenlijk een schandaal zoals het CPB omgaat met het Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI) volgens Hueting.
(2) Waarom zou het kabinet moeten doen wat het CPB zegt ?
(3) Het is de universiteiten nog nooit gelukt hun capaciteiten hier te bundelen. Initiatieven als Nyfer lopen dood. Het punt is namelijk dat er een natuurlijk monopolie is.
(4) Jammer dat Mirjam niet meldde dat zij mijn stuk gelezen had en geschrokken was van de censuur. //
Tiny Kox meldt dat het CPB het verkiezingsprogramma van SP heeft doorgerekend; dat is nieuw voor de SP. Het CPB kwam tot positieve uitspraken, die door het kabinet genegeerd werden. Evenals Engelen laat Kox zien dat het CPB minder invloed heeft omdat er meer overgelaten wordt aan de vrije krachten van de markt. De vier scenario’s van het CPB gaan overigens alle uit van het Bruto Binnenlands Product. Kox zou graag een andere basis hebben: het Netto Mondiaal Geluk. COMMENTAAR COLIGNATUS
(1) Waarom zou het kabinet positieve uitspraken van het CPB moeten overnemen ?
(2) Dat het kabinet het CPB niet volgt betekent nog niet dat het aan de markt wordt overlaten.
(3) Zie mijn bijdrage HOW voor die alternatieve indicatoren.
(4) Jammer dat Tiny niet meldde dat hij mijn stuk gelezen had en geschrokken was van de censuur.//
Op dit punt in de discussie laat Tuur Elzinga een plaatje zien via de projector van principiële kritiek:

. Bruto Binnenlands Product is de maatstaf in iedere berekening,

. Groeidenken/groeidwang,

. Mondiale context.

De eerste twee punten komen hierna in de discussie voor.

Lou Keune meent dat het beleid van de regering ondanks alle relativeringen wel gebaseerd is op berekeningen van het CPB. Het economisch denken –dus niet alleen het CPB- stoelt op dezelfde uitgangspunten van BBP en groeidwang. Het niet betaalde werk komt niet in de berekeningen voor en ook de milieuschade blijft achterwege. Zou je dit wel meerekenen dan is er niet langer sprake van groei, maar van economische achteruitgang. Ons economisch denken gaat bovendien uit van het principe (van Ricardo) dat bij een vrije markt tenslotte alle producten daar geproduceerd zullen worden waar men er het beste in is. Op die manier zijn de Derde Wereldlanden het beste in weinig betaald krijgen en wij in goed verdienen.
 
 

COMMENTAAR COLIGNATUS
(1) Je zou het probleem van "het belang van het CPB" zo kunnen oplossen: (a) bepaal de besluiten waar het kabinet zich baseert op het CPB, (b) bepaal de besluiten waar het kabinet anders besluit, (c) geef gewichten (bijv. het geld dat ermee gemoeid is), (d) bepaal zo het relatieve belang. Maar wat voor een soort probleem heb je dan in vredesnaam opgelost ? Zouden we die discussie over "het belang van het CPB" niet kunnen kortsluiten door vast te stellen dat we hier een natuurlijk monopolie hebben dat slecht gereguleerd is ?
(2) Ja, het CPB is ingebed in de economenwereld, waarin BBP en groei belangrijk geacht worden.
(3) Volgens het DNI van Hueting is er achteruitgang.
(4) Denkelijk weten ex-collega’s op het CPB beter dan velen wat de beperkingen aan de analyse van Ricardo zijn. Men moet de propaganda van mensen zoals George Bush niet geloven. Die propaganda krijgt wel teveel kans, doordat er geen grondwettelijk Economisch Hof is.
(5) Lou had al eerder gemeld de indruk te hebben dat de directie van het CPB mijn analyse verkeerd had behandeld. .//
Thera van Osch sluit hierbij aan door te stellen dat het economisch model waar wij impliciet vanuit gaan al lang uit de tijd is. Het suggereert een evenwicht van vraag en aanbod, maar dat evenwicht is fundamenteel verstoord. De onbetaalde zorg wordt niet meegerekend en de ecologische waarden blijven buiten spel. Zou je die wel meerekenen, dan is er sprake van teruggang in groei. Het economisch theoretisch mensbeeld is die van de homo economicus, de calculerende mens. In werkelijkheid is de mens een sociaal wezen dat vooral gemotiveerd is door solidariteit in gezin en kleine kring. Echte motieven van mensen vallen buiten de economische berekeningen. COMMENTAAR COLIGNATUS
 1. Dit is een oud verhaal. Bijvoorbeeld werd vroeger het thuis-zelf-maken van kleren niet meegerekend in het nationale inkomen, maar toen dit in fabrieken tegen loon werd gedaan wel, waardoor een kunstmatige toename van het inkomen ontstond. Goede economen kennen de beperkingen van statistieken (a) sommigen proberen de statistieken te verbeteren, er is veel onderzoek daarnaar, (b) anderen richten zich op het beleid met gebruik van de kennis omtrent de beperkingen.
 2. Het model van de homo economicus is maar een model. Het brengt ons tot inzichten. Vervolgens kunnen we er allerlei andere inzichten tegenover plaatsen, en zo een beter besluit nemen.
 3. Een belangrijker probleem lijken me de rechten en pensioenen voor zorgwerkers. Maar om dat te reguleren zou het misschien betaald moeten gaan worden ...
 4. Jammer dat Thera niet meldde dat zij mijn stuk gelezen had en geschrokken was van de censuur. //
Ewald Engelen meent dat motieven van mensen wel voorkomen in micro-economische analyses, maar de data die je nodig hebt zijn te gedetailleerd om ze op grote schaal te verzamelen.

Thera van Osch voegt nog aan haar betoog toe dat de meeste beslissingen gender-blind zijn, geen rekening houden met de effecten voor vrouwen.

Thomas Cool vertelt dat het CPB slechts aan indicatieve planning doet, beleidsondersteunend. De politiek bepaalt het beleidskader. Hij pleit voor een vierde macht in de scheiding van machten; deze vierde macht zou moeten toezien op het gebruik van informatie. Het CPB zou die rol moeten krijgen. Hij krijgt de panelleden daarin niet mee; men hecht erg aan pluriformiteit, naast het CPB nog andere advies- en planbureaus, al dan niet in universiteiten.

COMMENTAAR COLIGNATUS
 1. Ik zeg altijd dat het CPB opgewaardeerd moet worden tot een grondwettelijk Economisch Hof. Dat is wat anders dan het huidige CPB die rol geven: want de functie wordt geherdefinieerd.
 2. Er was een rare discussie over dat ik het CPB ‘meer macht’ zou geven: maar Tiny Kox leek te begrijpen dat ik slechts een andere functie voorstelde.
 3. Vanzelfsprekend blijven er andere instituten bestaan.
 4. Het is vreemd dat de andere leden van de Ronde Tafel geen oog hadden voor het natuurlijke monopolie.
 5. Men zou kunnen denken dat mijn betoog buiten de orde was omdat de herziening van de Trias Politica ver lijkt te staan van bespreking van de economiebeoefening van het CPB. Echter, het beheer van informatie is bij uitstek een onderwerp van de economische wetenschap. Jammer echter dat de organisatoren dat niet denken.//
De zaal gaat verder op de mogelijkheid geluk te meten naar aanleiding van Kox’s alternatief voor het BBP.

Sommigen menen dat ‘meten is weten’ voorbij gaat aan het culturele element in de mens en dus niet echt mogelijk is.

Anderen zeggen dat steeds meer indicatoren voor ‘geluk’ gevonden worden en meting dus wel degelijk en zelfs in toenemende mate mogelijk is.

COMMENTAAR COLIGNATUS
 1. Hierover is veel discussie onder economen, zie bijv. Bernard van Praag en Ruut Veenhoven. Zowiezo valt al steeds meer onder het gewone Nationaal Inkomen omdat steeds meer activiteiten geprofessionaliseerd worden. In het algemeen is het van belang eerst vast te stellen wat je wilt, voordat je gaat meten. Welk beleid ga je ermee voeren ? Zijn de voorstanders van het basisinkomen bereid om ervan af te zien wanneer blijkt dat het velen ongelukkig maakt – of nemen ze dat maar op de koop toe ?
 2. Een belangrijk element in het geluk is het hebben van een baan. Ik heb een analyse hoe de werkloosheid kan verdwijnen. Ik vind het tamelijk cru dat deze Ronde Tafel over het werk van Van Praag en Veenhoven spreekt, zonder het blijkbaar te kennen, en dat men voorbijgaat aan het daadwerkelijk verhogen van het geluk van velen. //
Willem Hoogendijk houdt een betoog over onze mogelijkheid deze economie de rug toe te keren. We moeten met zijn allen uittreden en ons niet langer laten opjagen door het denkbeeld dat groei moet. Hij wijst op de overheersende rol van het geld. Dat is niet slechts een facilitair mechanisme, maar een allesbepalend instrument. Onze economie lijkt op een vliegtuig dat we proberen te sturen alleen met behulp van een oliemeter. COMMENTAAR COLIGNATUS
(1) Altijd een goed onderscheid aanbrengen tussen doel en uitvoering.
(2) Jammer dat Willem niet meldde dat hij mijn stuk gelezen had en geschrokken was van de censuur.//
Na dit betoog, waar de panelleden niet op ingaan, gaan ze verder met onderdelen die door het CPB doorgerekend zijn.

Mirjam de Rijk vertelt dat het CPB heeft uitgerekend dat het afschaffen van prepensioen mensen niet langer aan het werk zou houden, wat de bedoeling van deze maatregel is. Het kabinet legde deze uitslag naast zich neer.

COMMENTAAR COLIGNATUS
 1. Ja, dat heeft iedereen in de krant kunnen lezen.
 2. Ueberhaupt was het prepensioen al vijftien jaar geleden een probleem. De vakbonden hebben hier een dubieuze rol met voordelen voor enkele leden en het afschuiven van de lasten op anderen. In mijn notitie van november 1989 noemde ik al de mogelijkheid de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar op te trekken, geleidelijk, met een maand per jaar. Zie

 3. http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1989/11/23/index.html
 1. Maar ik noemde het als een klein probleem, terwijl de serieuze problemen bestaan uit massale werkloosheid en immense milieuschade en andere wereldproblemen. //
De zaal vult aan dat de vakbeweging daarentegen de uitslag wel kan gebruiken. COMMENTAAR COLIGNATUS
De vakbeweging is een groot probleem. Men protesteert niet tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB. Zie "De ontketende kiezer", p127. //
Men is het met elkaar eens dat in ieder geval partijen dezelfde meetlat gebruiken, nl. de berekening van het CPB. COMMENTAAR COLIGNATUS
Ja, maar waar er een fout in de modellen zit, heeft de ene partij daar misschien meer last van dan de andere ... //
Tuur Elzinga stelt de meetlat ter discussie en toont een projectorplaatje met de melding:

. kritiek binnen kaders van het CPB-model

(loonpolitiek, handelspolitiek)

Lou Keune vindt: Het BBP en het groeidenken zitten ook in onszelf, in ons eigen denken. Zelfs bij linkse partijen. We zouden principiëler moeten kijken naar onze maatstaven. Lou Keune meent dat we eigenlijk een schaduw Macro-Economische Verkenningen moeten maken.

COMMENTAAR COLIGNATUS
Het kost heel erg veel om iets degelijks te maken, en überhaupt is het de vraag of de politiek en de media het serieus nemen. Zie de lijdensweg van het DNI. Economen aan de universiteiten zijn vooral gericht op de internationale tijdschriften en veel minder dan het verleden op het Nederlandse beleid.
Beter is het, het natuurlijk monopolie te onderkennen, dan op grond van bestaande misstanden zoals de massale werkloosheid een parlementaire enquete te houden, en dan de grondwet te wijzigen. //
Ook na deze opmerkingen gaan de panelleden verder met onderdelen van CPB berekeningen.

Thomas Cool laat zien hoe je werkloosheid aan de onderzijde van de loonpiramide kunt vermijden door het verschil (de zogeheten ‘wig’) tussen bruto- en nettoloon te verkleinen door minder belasting en sociale premies te laten betalen. Het CPB paste censuur toe, zodat hij zijn standpunt niet kon overbrengen.
 
 

COMMENTAAR COLIGNATUS
Wanneer men mij dwingt om binnen het kader van het modellenwerk te blijven dan moet ik mij daartoe beperken. Overigens noemde Mirjam de Rijk nog de Speciale AfdrachtKorting (SPAK), ik hoop dat zij hier op doorgaat en laat zien welke cijfers volgens haar beter zijn.
Het kernpunt van het gecensureerde paper is echter het advies tot een parlementaire enquete – en dat is economie in ruimere zin.
Zie het tegengehouden paper:
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1990/12/18/index.html
//
 
Lou Keune haalt Ton van Schaik aan die voorrekende dat loonmatiging geen positieve invloed heeft op economische groei. COMMENTAAR COLIGNATUS
Nee, Van Schaik zegt dat het CPB geen goede verklaring voor de gesignaleerde feiten van loonmatiging en weinig groei geeft: "Noch het CPB noch DNB komen tot een analyse die een verklaring geeft voor de vertraging van de groei die eveneens ruim een kwart eeuw geleden is ingezet."
Deze ontwikkeling der feiten kunnen wel door mijn theorie verklaard worden. //
De zaal gaat verder op het onderwerp ‘meten is weten’.

Milieueffecten kun je wel degelijk meten.

Interessant zou ook zijn de metingen terug te halen die gebruikt werden bij de staatseconomie in de tijd van het communisme.

Lou Keune valt hen daarin bij: het zou interessant zijn die staateconomische berekeningen opnieuw te bekijken.

Het CPB maakt gebruik van de data van het CBS en het SCP. Alle onderdanen (personen, bedrijven, organisaties) maken aan het eind van het jaar een verslag van hun activiteiten en je kunt dus als staat dwingend opleggen andere gegevens te verzamelen. Indicatoren voor milieueffecten en zorg.

Langzamerhand ontstaat er overeenstemming over nodige indicatoren.

COMMENTAAR COLIGNATUS
(1) Sorry, dat ik zwijg betekent nog geen instemming.
(2) Een ander punt is dat Ewald Engelen suggereerde dat het erg kostbaar zou zijn om andere milieu-indicatoren te krijgen. Echter, het CBS verzamelt al veel grondmateriaal ten behoeve van het bestaande beleid, en de berekening van het DNI volgens Hueting, het bewerken van beschikbare data, zou dan nog maar slechts een kwart procent van de gehele begroting van het CBS vergen. Het probleem is gewoon dat CBS het niet wil (omdat het een model vereist) en dat het CPB het ook niet wil (omdat het statistiek is en geen planning). Zie de bijlage van:
http://thomascool.eu/Papers/Environment/HuetingsContribution.html //
Thera van Osch stelt dat je in plaats van het bestedingspatroon per gezin beter zou kunnen laten uitrekenen wat de ecologische voetafdruk is per persoon. En dat is eveneens op een belastingaangifte in te vullen. COMMENTAAR COLIGNATUS
Is dat een politieke doelstelling of een voorstel tot praktische uitvoering ?
Zo’n voetafdruk kan worden geschat voor het land in het geheel, en via prijzen en regels kunnen individuen gestimuleerd worden tot milieubewust gedrag. Mogelijk kan zo’n voetafdruk extra informatie verschaffen maar wanneer je het afdwingt krijg je ook mensen die eraan vasthouden dat zij zelf wel bepalen hoe zij hun geld uitgeven. //
Willem Hoogendijk nodigt nogmaals uit in te grijpen in de economische werkelijkheid. Sinds de andersglobalisten opstand in ‘Seattle’ is er gerommel in de wereld. Experimenten van ander economisch handelen zijn er.

Hij krijgt bijval van Tiny Kox die meent dat we inderdaad een andere kant op aan het gaan zijn, zoals je kunt merken in dit Sociaal Forum.
 
 

Conclusie

Vanuit de zaal komt de vraag hoe andere berekenaars te vinden zijn.

Ewald Engelen zegt dat alle bureaus gebruik maken van dezelfde gegevens.

Dan gaat het dus om het vinden van andere gegevens. Lou Keune roept op een clubje te vormen om uit te zoeken welk soort gegevens nodig zijn. Daaraan zouden ook onderzoekers van het CPB, het RIVM en het SCP kunnen deelnemen. Het daadwerkelijk samenstellen van zo’n clubje wordt uitgesteld tot de wandelgangen tijdens het NSF of mogelijk erna.
 
 

COMMENTAAR COLIGNATUS
Dit gaat voorbij aan het natuurlijk monopolie en de reeds genoemde beperkingen om alternatieven te scheppen.
Het is van belang om die economen bij elkaar te krijgen om te protesteren tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB.
Al het andere is verspilde moeite.
Wanneer de Trias Politica is hervormd, kunnen de economen die we aan de universiteiten opleiden goed werk gaan doen, in plaats van functioneren in de huidige situatie waarin zowel de structuur als de theorie verkeerd is. //