PERSBERICHT
censuur van de wetenschap t.a.v. de
stelselherziening in de gezondheidszorg

2 en 4 november 2004
Thomas Colignatus

http://thomascool.eu
 

Op 8 november 2004 dient er een openbare zitting van de Bezwarenadviescommissie van het Erasmus MC om 9:30 uur in kamer V 104, centrumlocatie Erasmus MC, Dr. Molenwaterplein 40, Rotterdam.

In deze zaak is de integriteit van de wetenschap in het geding. Het bestuur van het Erasmus MC censureert een medewerker en heeft hem met machtsmisbruik ontslagen. Bij de interne behandeling van deze kwestie in het laatste half jaar schond het bestuur van het Erasmus MC het Reglement dat is vastgelegd voor het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het ontslag laat zich alleen beschrijven als een flagrante inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. Gezien deze schending laat deze kwestie zich denkelijk alleen nog oplossen via publieke aandacht die tot een protest in de wetenschappelijke gemeenschap leidt.

De censuur ontstond bij een seminar van prof. dr. Wynand van de Ven omtrent de stelselherziening in de gezondheidszorg op 26 april 2004. Prof. Van de Ven (Erasmus Universiteit Rotterdam) is terzake adviseur voor de Sociaal Economische Raad (SER). Als gevolg van deze censuur zijn de aanwezigen bij het seminar onjuist ingelicht. Mede door de verkeerde oplossing voor de censuur laat zich vervolgens ook een negatief effect op de stelselherziening verwachten met nadelen voor de volksgezondheid en de inkomens.

De stukken voor deze zaak zijn in principe beschikbaar op de website

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/MedischEthisch/index.html

Onder redelijke voorwaarden van het zorgvuldig omgaan met de wetenschappelijke integriteit kan het wachtwoord voor deze bestanden ter beschikking worden gesteld. 

(1) De tekst van de aankondiging voor het seminar in april 2004

On Monday April 26th, Wynand van de Ven, professor of Health Insurance at the institute of Health Policy and Management (iBMG), will give a seminar on "Health Care Reforms in the Netherlands". A summary of the seminar is given below.

Health Care Reforms in the Netherlands

In this Seminar major aspects of the Dutch health care reform will be discussed. The key
challenge of these reforms, initiated by the reform proposals of the Dekker-Committee in
1987, is to improve the incentives for efficiency while maintaining solidarity. The last 15
years good progress has been made with the reforms, in particular with respect to
outpatient care. The next 15 years the reform efforts will focus on inpatient care.
In this Seminar major reform issues will be discussed, such as the risk equalization
system for insurers, cost-based prices for hospitals/physicians, competition policy,
abolishing all differences between sickness fund and private health insurance, yes/no for-
profit hospitals and insurers, consumer information, and, last but not least, European
regulation.

According to the declaration of policy of the Dutch government that took office in May
2003, "The central planning by government has failed and will be replaced by regulated
competition as soon as justifiable". With these last 4 words, government on the one hand
stresses the urgent need for reform and on the other hand indicates that not all
preconditions for regulated competition are yet fulfilled. Only time will tell whether, after
15 years of health care reform toward regulated competition, the halfway point has
already been passed.
 
 

(2) Wie is er door censuur getroffen ?


De wetenschappelijk onderzoeker die door de censuur en het onheuse ontslag is getroffen is de econometrist Thomas Colignatus (wetenschappelijke naam van Thomas Cool).

Colignatus werkte van 1982-1991 bij het Centraal Planbureau (CPB). Zijn analyse omtrent de werkloosheid, belastingen en verzekeringspremies alsmede de structuur van de voorbereiding van het economisch beleid leidde tot censuur door de directie van het CPB en Colignatus zag zich daar met machtsmisbruik ontslagen. De kwestie is gedocumenteerd op zijn website http://thomascool.eu en aan te bevelen is het boek "De ontketende kiezer" (Rozenberg publishers, 2003).

Na verschillende andere banen kwam Colignatus in maart 2002 bij het Erasmus MC te werken aan een project omtrent de kosten-effectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Deelname aan seminars zoals het genoemde was gebruikelijk voor alle medewerkers van de afdeling waar Colignatus werkte. De kwestie die Colignatus op het seminar aanroerde betrof de vraag in welke mate de stelselherziening in de gezondheidszorg en de discussie daarover te lijden hadden van de censuur door de directie van het CPB. Kan het relatieve falen over de afgelopen 15 jaar wel losgezien worden van het feit dat door de censuur niet alle informatie beschikbaar is geweest ? Hoe moet het in de toekomst wanneer die informatie niet beschikbaar komt doordat de censuur nog steeds doorgaat ?

Een voorbeeld is dat het huidige premiestelsel voor de gezondheidszorg bij velen werkloosheid veroorzaakt en daardoor nadelig is voor hun gezondheid. Het stelsel voor de gezondheidszorg is dan slecht voor de gezondheid. Dit is paradoxaal, maar er is de parallel dat premies voor de verzekering tegen de werkloosheid er ook voor zorgen dat sommigen werkloos worden. Dit gegeven zou men toch ook in een herziening willen betrekken - wat tot op heden door de censuur door de directie van het CPB niet gebeurt. Dit is maar een voorbeeld, de problematiek van de censuur door de directie van het CPB heeft fundamentelere gevolgen.

Waar het bestuur van het Erasmus MC het wetenschappelijke gesprek over deze kwestie censureert is haar optreden vatbaar voor toetsing aan het Reglement van het LOWI, zie http://www.knaw.nl/cfdata/adviesraden/adviesraden_detail.cfm?orgid=690.
 

(3) Terughoudendheid ten aanzien van wat onder de rechter is


Wanneer iets onder de rechter is, is het een goed gebruik dat anderen zich terughoudend opstellen. Daarbij is goed onderscheid nodig tussen (1) de stoel van de rechter, (2) de inbreng door de partijen. Terughoudendheid geldt het eerste, niet het tweede. Terughoudendheid, indien verkeerd opgevat, kan voor de buitenwacht een valkuil zijn waardoor het recht juist verder dwaalt.

In het bestuursrecht is het niet zo dat interne commissies aan gedegen waarheidsvinding doen en dat men het bestuur van de eigen instelling diepgaand op onwaarheden aanspreekt. De organen van het bestuursrecht nemen gangbaar aan dat het bevoegde gezag de waarheid spreekt. Ook wanneer het bevoegde gezag dwaalt dan nog toetsen beroepsinstanties slechts marginaal. De toetsende instantie is vaak ook toegeeflijk wanneer het bevoegde gezag een "hogere noodzaak" ziet of stelt dat de "verhoudingen verstoord zijn". Wanneer een bestuur door zijn eigen opstelling ervoor kiest om de verhoudingen te verstoren dan zal een bestuursrechter dit niet snel corrigeren.

In dit geval geeft het bestuur van het Erasmus MC een verkeerde voorstelling van zaken, voortvloeiend uit het feit dat men zich niet heeft gehouden aan de regels van het LOWI. Men kan daarop worden aangesproken door anderen. Rechtspraak kan zo zijn voordeel doen met een kritische buitenwacht die meeleest en die vragen stelt, zolang deze buitenwacht maar niet op de stoel van de rechter gaat zitten. Voor de commissie (en eventueel de latere rechter, Centrale Raad van Beroep, LOWI en een mogelijke parlementaire enquete) zou Colignatus zich gaarne willen verdedigen tegen beweringen die zijn ontdaan van onwaarheden. Het bestuursrecht zorgt hier (nog) niet voor: alleen een kritische buitenwacht kan daar dan op aandringen.

Hier herhaalt zich het verschijnsel dat zich reeds voordeed bij de censuur door de directie van het Centraal Planbureau. Colignatus protesteert al 15 jaar tegen de censuur door de directie van het CPB terwijl niemand ingrijpt tegen een directie die het zwakke ambtenarenrecht misbruikt voor doelen waarvoor dit niet bedoeld is.

De enige verdediging van waarheid en oprechtheid schuilt in het vermogen van de buitenwacht om kritisch te zijn naar degenen die hier de verantwoordelijkheid dragen.
 
 

(4) Bescherm de wetenschap en de vrijheid van denken


Het bestuur van het Erasmus MC gebruikt nu financiën uit de algemene middelen om de wetenschap te censureren en een ontslag goed te praten. Tegen dit misbruik is onvoldoende bescherming. Wie zich aangesproken voelt door de gedachte dat zulke bescherming hard nodig is wordt opgeroepen om een bijdrage te storten op giro 3736767 t.n.v. Thomas Cool te Scheveningen o.v.v. "Erasmus". Wanneer 100 particulieren elk
€ 100 of 10 organisaties elk € 1000 storten dan ontstaat een begin van bescherming. Dergelijke stortingen zullen gebruikt worden voor publicaties en rechtszaken, eventueel tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens toe, totdat het onrecht ongedaan is gemaakt en de vrijheid hersteld.
 

(5) Een boycot van Nederland


Het bestuur van het Erasmus MC verdient geen uitzonderingspositie ten opzichte van de directie van het CPB. Ten behoeve van de consistentie kan het volgende genoemd worden.

De directie van het CPB gebruikt eveneens financiën uit de algemene middelen om de wetenschap te censureren en een ontslag goed te praten. Tegen dit misbruik is onvoldoende bescherming. Wie zich aangesproken voelt door de gedachte dat zulke bescherming hard nodig is wordt opgeroepen om een bijdrage te storten op giro 3736767 t.n.v. Thomas Cool te Scheveningen o.v.v. "CPB". Wanneer 100 particulieren elk € 100 of 10 organisaties elk € 1000 storten dan ontstaat een begin van bescherming. Dergelijke stortingen zullen gebruikt worden voor publicaties en rechtszaken, eventueel tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens toe, totdat het onrecht ongedaan is gemaakt en de vrijheid hersteld.

Op 8 december 2004, om 14:00 uur, te ‘s-Gravenhage, Prins Clauslaan 60, Paleis van Justitie dient weer een zaak in deze al 15 jaar lang lopende kwestie. Gezien de beperkt beschikbare middelen is nog weinig bereikt maar er zijn nog vele onbenutte mogelijkheden.

Voor de goede orde zij herinnerd aan het advies tot een boycot van Nederland totdat de kwestie van de censuur door de directie van het CPB is opgelost. Zie daarvoor de website http://thomascool.eu.