Weergave drs. Cool van het gebeurde tijdens de vergadering van de werkgemeenschap op de ECOZOEK-dag.

Uit zijn brief aan het bestuur van ECOZOEK d.d. 17 juni 1991

 

 

ad 2. Vergadering werkgemeenschap op de ECOZOEK-dag

M.i. is op de vergadering van de werkgemeenschap Algemene Economie, op de ECOZOEK-dag 17 mei 1991, het volgende gebeurd.

Voor opvolging in het nieuwe bestuur werd onaangekondigd, mijn directeur Zalm kandidaat gesteld. Ik had een tekst voor het laatste agendapunt, 'wat verder ter tafel komt'. Omdat deze tekst kritisch was naar het CPB, moest ik, om consistent te blijven, wel bezwaar aantekenen tegen een mogelijke benoeming van Zalm. Het leek mij niet zinvol dat genoemd bestuur, waarbij ik verzoeken ad 1 en 3 uit deze brief zou richten, juist bemand werd ook door leden van de directie van het CPB. Ik heb mijn bezwaar dan ook verwoord. Mijn aangepaste tekst luidde, gecomprimeerd:

"Mijns inziens is er sprake van een 'Buck affaire', zij het niet in de zin dat er direct mensenlevens mee zijn gemoeid *) en niet in de zin van het geven van een bewust verkeerde voorstelling van zaken. We hebben een CPB dat zich presenteert als een 'onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut', maar dat zulks niet is. Ik stel dit aan de orde in een paper dat men niet wil doen publiceren. Er zijn ook andere papers die men niet wil publiceren. Directeur Zalm heeft tegenover mij beweerd dat het CPB een militaire organisatie is, en dat is, dunkt me, iets anders dan een wetenschappelijke organisatie. Ik heb de Minister van EZ gečnformeerd dat hij nu een ambtenaar heeft die een parlementaire enquete expliciet naar het CPB nodig acht. Ik had dit punt, alsmede het niet opnemen van vermeldingen van mijn papers in ESN, graag bij een ander agendapunt ter discussie gesteld. En ik stel dit juist bij ECOZOEK aan de orde, omdat mij als wetenschapper verbonden aan het CPB eigenlijk een ander formeel contact of forum in de meer academische wereld ontbreekt. Doch, nu de kandidatuur van Zalm aan de orde is, moet ik wel verklaren dat ik daar bezwaar tegen heb."

Hierna ontstond lichte onrust, er werd gestemd, etcetera. Vervolgens kwam wat ik bij het andere agendapunt eigenlijk had willen doen bespreken, niet meer goed ter sprake.

Tot hier mijn beschrijving der gebeurtenissen.