Oorspronkelijke brief van 23 maart 2013


Date: Sun, 12 May 2013 
To: postbus@eerstekamer.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Aanvulling op: Economische crisis en censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, met verwijzing naar de bijeenkomst n.a.v. het overlijden van Jos de Beus, en de uitgesproken waardering voor het hebben van een open geest
Cc: Voorzitters van fracties van Eerste en Tweede Kamer, enkele wetenschappers, enkele media

Aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van de Staten Generaal
p/a Fred de Graaf, voorzitter EK
p/a Anouchka van Miltenburg, voorzitter TK

Geachte voorzitters, geachte kamerleden,

Ik zond u op 23 maart jl. een brief n.a.v. een indrukwekkende bijeenkomst ter nagedachtenis aan Jos de Beus. De brief staat in deze link: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-03-23-AanHetParlement.html

In een land waarin vooral langs elkaar heen wordt gepraat ben ik toch wel een beetje blij dat ik u die brief zond, want ik kreeg deze reactie van de plv. griffier van de Eerste Kamer d.d. 9 april 2013:    http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-04-09-AntwoordEersteKamer.pdf 

Ik kan zinvol op deze brief reageren en verzoek u mee te lezen.

Ten eerste is mijn brief ter attentie gebracht aan de commissie voor de financi-en, dat is winst. 

Ten tweede maakt de griffier deze opmerking over "individuele problemen": 

"Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden."
Het lijkt me nuttig dan op te merken dat ik u geen "individueel probleem" heb voorgelegd. Wanneer een wetenschapper door censuur wordt getroffen dan is dat geen "individueel probleem" maar heeft iedereen er last van. Wanneer de uitvinder van het wiel door censuur wordt getroffen dan kunnen mensen niet in karretjes rondrijden. Wanneer de uitvinder van het schrift door censuur wordt getroffen dan kunnen mensen elkaar geen brieven schrijven. Wanneer Copernicus en Galileo niet mogen zeggen dat de aarde om de zon draait dan is de meting van de tijd minder exact en raken schepen verdwaald op zee. Wanneer de ontdekker van penicilline door censuur wordt getroffen dan sterven mensen onnodig aan infecties. Waar ik als wetenschapper door censuur sinds 1990 ben getroffen zijn mensen nodeloos tot werkloosheid veroordeeld. Waar de directie van het CPB weigert te onderzoeken dat de economische crisis sinds 2007 mijn analyse bevestigd, lijdt ook de aanpak van de crisis onder die censuur. Het is m.a.w. een misvatting mijn brief te lezen alsof ik een "individueel probleem" aan de orde stel. Het gevaar dreigt ook dat u mijn analyse minder serieus neemt, wanneer u mij beschouwt als iemand die een "individueel probleem" sinds 1990 probeert op te lossen, zodat u daardoor voorbijgaat aan de censuur van de wetenschap wat toch echt het probleem is dat ik aan de orde stel.

Ik verzoek u derhalve op zijn minst om u door wetenschappers en geschiedkundigen van de wetenschap te laten voorlichten over de betekenis van "censuur van de wetenschap" en "individueel probleem".

Ten derde schrijft de griffier:

"Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen."
Ik kan u hieromtrent informeren dat ik een "vermoeden van een misstand" heb voorgelegd aan het "Adviespunt Klokkenluiders", dat dit vermoeden op onwettelijke wijze is afgewimpeld, dat de Ombudsman dit niet wilde onderzoeken, en dat ik daartoe beroep bij de Ombudsman zelf heb moeten instellen. Ik wacht af wat dit oplevert maar protesteer alvast in het publieke domein tegen de mishandeling. De briefwisseling staat hier en ik verzoek u ook hier mee te lezen: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/AK/Index.html

Ten vierde schreef ik in mijn brief van 23 maart 2013 over de benoeming destijds in 1988 van ambtenaar Gerrit Zalm tot onderdirecteur CPB en in 1989 tot directeur CPB, die met de censuur van de wetenschap in 1990 begon (en mogelijk al in 1989). Inmiddels blijkt andermaal een ambtenaar tot directeur CPB te zijn benoemd, namelijk Laura van Geest. Hier staat mijn brief aan haar, en ik verzoek u ook hier mee te lezen en aan haar een reactie te vragen:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-04-27-AanLauraVanGeest.html

Ten vijfde is zijn er de vragen in de Tweede Kamer omtrent de belastingtoeslagen en de behandeling van fraude door staatssecretaris Frans Weekers. Klaarblijkelijk heeft Weekers moeite om de waarheid op orde te krijgen, maar de problemen zijn natuurlijk begonnen met de leugen van Gerrit Zalm en Willem Vermeend, waarbij de belastingvrije voet werd vervangen door de heffingskorting (toeslag). Zie deze weblink: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/HK3paginas.html 

Ik acht dit het zoveelste voorbeeld waarin de Rijksbegroting onder leiding van Laura van Geest aantoonbaar niet deugt terwijl wel de correcte informatie beschikbaar is. Onder een Economisch Hof zou die begroting vernietigd zijn.

Ten zesde acht ik de brief van de Eerste Kamer weliswaar nuttig voor deze reactie maar toch fundamenteel inadequaat. Ik maak u attent op mijn column bij Joop.nl over de wilsonbekwaamheid van het parlement en de ondeugdelijkheid van het parlementair bestel van Montesquieu. De scheiding der machten is nog onvolkomen. Zie http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/20785_het_parlement_is_wilsonbekwaam
 

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (1982) en leraar wiskunde (2008)
Wetenschappelijk medewerker CPB 1982-1991
http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html