Tekst als PDF.

Aan het Adviespunt Klokkenluiders
Commissieleden Martin van Pernis, Edith Snoey en Onno van Veldhuizen
Postbus 90414, 2509 LK Den Haag
http://www.adviespuntklokkenluiders.nl

 

26 februari 2013
Betreft: Melding van een vermoeden van een misstand
Ter correctie en aanvulling t.a.v. mijn brief van 1 januari 2013
Mede in reactie op uw brief van 19 februari 2013

 

 

Geachte Commissie,

 

Deze brief is een correctie van en aanvulling op mijn eerdere melding aan u d.d. 1 januari 2013. Relevant is ook uw reactie d.d. 19 februari 2013, gezonden door uw medewerker, nader aan te duiden als XYZ. De informatie in mijn eerdere brief is integraal onderdeel van deze huidige brief en melding. Deze eerdere brief is ook te vinden op mijn website. [1]  De reactie van XYZ staat hieronder in de bijlage en mijn reactie daarop treft u hieronder in deze brief. Aldus:

Bij u meld ik een vermoeden van een misstand waarover ik enige kennis heb door mijn werk als onafhankelijke econometrist en wetenschapper. Deze misstand vindt plaats in het Centraal Planbureau (CPB) en er is een maatschappelijk belang in het geding. [2] Het gaat om een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten op het CPB, die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de openbare dienst.

Wanneer het alleen zou gaan om een kwestie van verschil in wetenschappelijk inzicht, dan kunnen wetenschappers bijvoorbeeld twee studies naast elkaar leggen, en de verschillen bespreken. Wetenschappers hebben een open geest en zien in wanneer hun misvatting wordt weerlegd. Daar gaat het dus niet om. Het gaat nu om een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten op het CPB waardoor dit wetenschappelijk proces gesaboteerd raakt. In een internet-petitie hebben reeds elf burgers hun bezorgdheid uitgesproken, doch zij verkeren mogelijk niet in dezelfde positie zoals ik om vanuit hun beroep en werk juist deze melding aan u te doen. [3]

Ik doe de melding als onafhankelijk wetenschapper en gebruiker / klant [4] van de website van het CPB en bijvoorbeeld ook als recensent van een CPB-boek. [5] Het is niet een zaak die in het wetenschappelijk debat kan worden opgelost omdat het gaat over een misstand binnen het CPB zelf. Het is ook geen klacht over individueel onrecht t.a.v. mijn persoon. Het gaat om een misstand waardoor verkeerde analyses, berekeningen en adviezen tot stand komen, waardoor beleidsmakers hun besluiten baseren op onjuiste informatie, en het gaat om de maatschappelijke gevolgen daarvan, massale werkloosheid en armoe, met weer verdere gevolgen voor bijvoorbeeld volksgezondheid, veiligheid of milieu. Hoogleraar Mackenbach wijst in de Volkskrant van 17 januari 2009 op verschillen in levensverwachting van zelfs 6 tot 7 jaar door invloeden van onderwijs, werk en inkomen. [6]

Onderscheid is te maken tussen enerzijds datgene wat voor u niet ontvankelijk is - namelijk de individuele kant: (a) ik was in 1982-1991 medewerker van het Centraal Planbureau, (b) er is daar censuur van de wetenschap sinds 1990 en er is het onheus ontslag in 1991 waarvoor de interne beroepsprocedure toegepast is en gefaald heeft, (c) ik heb in 1990 ook melding gemaakt van een gelijke misstand zoals nu, maar dit heeft het bevoegd gezag genegeerd, en volgens de nieuwe regelingen [7] geldt voor ex-werknemers een termijn van 2 jaar die natuurlijk allang is verstreken - en anderzijds datgene wat voor u ontvankelijk kan zijn, namelijk de (maatschappelijke) gevolgen nadien van die censuur en dit falen van de interne procedure, met ook een huidige misstand in 2012-2013. [8] Zie voor dit onderscheid ook mijn brief aan de plv. sg. mr. J.W. Weck uit 1990. [9]

Aldus meld ik u slechts wat u gemeld kan worden, ook al zal ik noodzakelijkerwijs volledigheid betrachten door geen informatie achter te houden waar verwarring t.a.v. het individuele te vermijden is.

Hierbij kan ik ook extra materiaal aandragen. (A) Destijds is de kwestie geheel als individuele zaak behandeld en zulk materiaal is buiten de orde gehouden. Men kan zich afvragen of het voor de regelingen destijds wel juist was dat de zaak als individueel werd afgedaan. Te adviseren is de interne beroepsprocedure over te doen. Maar, natuurlijk, daar gaat u niet over. Wel is dit materiaal anno 2013 nog steeds relevant. (B) De huidige economische crisis bevestigt mijn gelijk. Zou de censuur worden opgeheven dan zou dit een belangrijke bijdrage kunnen bieden voor de aanpak van de economische crisis. Ook daar gaat u niet over. Het is wel een nuttig perspectief. Wat wel relevant is of u wellicht adviezen heeft welke (toezichthoudende) instantie in Nederland voor deze gegevens A en B belangstelling zou kunnen hebben om de misstand aan te pakken.

De grootste misstand anno 2012 is: en het is vooral dit hetgeen ik u meld: dat de directie van het CPB negeert dat de crisis mijn analyse bevestigt, zodat men t.a.v. deze analyse blijkbaar alleen kijkt naar censuur sinds 1990 en het ontslag in 1991. Ook de Centrale Plan Commissie en externe visitatiecommissies, [10] die het werk van het CPB toetsen, negeren de nieuwe informatie. Er is hier een kokervisie en gebrek aan zelfreinigend vermogen om fouten toe te geven, ook van voorgaande directies.

Klaarblijkelijk kan het nuttig zijn om andermaal aan te geven dat dit geen persoonlijke klacht is. De zorg is voor de velen die het slachtoffer van de misstand zijn.

Het is ook niet zo dat alleen mijn eigen werk genegeerd wordt. Ook relevant werk van anderen vindt desastreus weinig weerslag in CPB berekeningen en adviezen, zoals van professor Alfred Kleinknecht (Delft) over loonmatiging, [11] professores Saskia Klosse en Joan Muysken (Maastricht) over volledige werkgelegenheid [12] en doctor Roefie Hueting (Den Haag) over het milieuduurzame nationaal inkomen. [13] Ik noem de vanaf 1990 gecensureerde analyse echter wel als de grootste misstand omdat dit voorzover ik kan beoordelen de grootste impact heeft. In de casus van deze grootste misstand is een kokervisie wellicht ook meteen te duiden gezien de last van censuur en machtsmisbruik in het eigen gebouw.

Ik noem de analyses van Kleinknecht, Klosse, Muysken en Hueting met name omdat ik daar ook zelf een reactie op heb geschreven. Zij zijn een voorbeeld, er kunnen ook anderen zijn. Hier wordt ook niet gesteld dat de directie van het CPB geheel voorbijgaat aan de analyses van deze genoemde auteurs. Er zijn teksten te vinden ofwel als een reactie ofwel die zo kunnen worden opgevat. Het gaat erom dat die huidige CPB-reactie desastreus nalatig is. Ik verwijs met name ook naar mijn eigen reacties op de analyses van juist deze auteurs. Zou de directie van het CPB onbevoordeeld naar hun analyse enerzijds en mijn analyse anderzijds kijken en erkennen dat de economische crisis mijn gelijk bevestigt, dan zou men ook met een open geest kijken naar mijn reactie op deze andere auteurs, en mijn reactie kunnen gaan wegen en meenemen in de CPB-reactie op deze auteurs. Zie hier hoe een kokervisie een giftig effect kan hebben, leidend tot toenemende blindheid. Een automonteur die een baco tang op een motorblok laat liggen, heeft aanvankelijk nog geen probleem, totdat de auto gaat rijden en de tang door de trillingen de hele motorbak doorschiet en een ravage aanricht. En jawel, als wetenschapper zal ik u wederom informeren dat mijn analyse relevant is, maar het zou onjuist zijn om hieruit te concluderen dat het dan maar een individuele kwestie is. Ik adviseer vervolgens ook de hoogleraren economie collectief te ontslaan, wegens hun getoonde gebrek t.a.v. de integriteit van de economische wetenschap, en dat geldt dus ook voor Kleinknecht, Klosse en Muysken. [14] Wie meent dat het goed gesteld is met de economische wetenschap heeft zich blijkbaar niet goed geöriënteerd.

Vervolgens moet ik de reactie verzorgd door uw medewerker XYZ, d.d. 19 februari 2013, bespreken, zie nogmaals de bijlage.

­Punt 1. Op uw website staat dat meldingen ook gedaan kunnen worden door ex-werknemers. Het leek me ook juist om u erover in te lichten dat ik een ex-werknemer ben. Deze twee zaken samenvoegend leek het me nuttig dat ik mijn brief van 1 januari 2013 formuleerde als ex-werknemer. Uw medewerker XYZ informeerde me echter tot mijn verbazing dat voor ex-rijksambtenaren sinds 2009 een termijn van twee jaar geldt.

(i)                   Laat ik aldus opmerken dat ik uw website verwarrend acht. Beter is het om bij de FAQ “Wie kan klokkeluiden” ook op te nemen dat er per categorie verschillende termijnen zijn, en vervolgens ook een ander FAQ op te nemen “Moet ik binnen een termijn reageren ?” waarin u voorbeelden per categorie kunt noemen. Dit is beter dan de indruk te wekken alsof er helemaal geen termijnen gelden.

(ii)                 Ik heb uw medewerker XYZ geïnformeerd dat ik ook uit andere bron dan het ex-werknemerschap weet dat de misstand bestaat. Zie namelijk boven: als onafhankelijk wetenschapper en gebruiker / klant van de website van het CPB, en bijvoorbeeld ook als recensent van een CPB-boek. Medewerker XYZ had de brief aldus kunnen terugtrekken en een nieuwe brief kunnen sturen met de regel, bijvoorbeeld: “Ook al is voor u als ex-werknemer de termijn verstreken, toch is uw melding formeel ontvankelijk omdat blijkt dat u ook uit andere bron van het vermoeden van een mistand heeft kennis genomen.” Helaas was deze suggestie voor uw medewerker XYZ geen aanleiding om een herziene brief te sturen, en bleef zij vasthouden aan de huidige brief in bijlage A, die de indruk wekt alsof mijn melding van 1 januari 2013 niet ontvankelijk zou zijn wegens een verstreken termijn. Middels deze huidige brief van vandaag is hopelijk duidelijk dat deze formele grond niet aan de orde is.

(iii)                Het is te betreuren dat een klokkeluider hier zo formeel wordt behandeld terwijl daar geen reden voor is en terwijl de misstand zo groot is. Zie ook het verlies aan tijd en de verspilling aan het schrijven van brieven met bijlagen, met ook weer suggesties voor verbetering van uw voorlichting, wat nieuwe mensen allemaal weer moeten gaan lezen.

 

Punt 2. De medewerker geeft mijn melding verkeerd weer.

 

(1)    Zij stelt: “De misstand anno 2012 betreft volgens u het feit dat de directie van het CPB negeert dat de economische crisis uw wetenschappelijke analyse van destijds bevestigt. De huidige economische crisis zou met andere woorden uw gelijk bevestigen, maar het CPB wil dat niet onderkennen.”

(a)    Ik schreef “grootste misstand”. (Hierboven toegevoegd: “vooral”.)

(2)    Zij stelt: “Uw melding draagt als titel: "Melding aan de Commissie Advies- en Verwijspunt Klokkenluiden omtrent de (maatschappelijke) gevolgen van de (voortdurende) censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau sinds 1990.””

(a)    Deze titel impliceert niet dat het hier alleen om mijn werk gaat. Het gaat om aangeduide gevolgen.

(b)    In de eerdere brief verwees ik ook naar de desastreuze behandeling van het werk van andere wetenschappers. Mogelijk is er sprake van basis-mentaliteit met meer effecten. Onbekend is wat er allemaal op het CPB door censuur is getroffen. Mogelijk is een gevolg van de censuur sinds 1990 dat die basis-mentaliteit vanaf toen niet is doorbroken.

 

Punt 3. In de brief is medewerker XYZ klaarblijkelijk wel zo aardig om de termijn verder te negeren en stelt, klaarblijkelijk beoogd in reactie op de melding wanneer zij die formeel ontvankelijk zou achten:

 

(1)    “Het Centraal Planbureau heeft als onafhankelijk onderzoeksinstituut een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de economische beleidsanalyses die CPB oplevert. Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.”

(a)    Hier omschrijft medewerker XYZ de taak van het CPB.

(b)    Mijn melding is dat de directie van het CPB die taak niet vervult.

(c)    De medewerker toont niet aan dat het CPB die taak ook daadwerkelijk vervult.

(d)    Door deze taakomschrijving als antwoord op mijn melding te beschouwen, wordt de melding genegeerd in plaats van in behandeling genomen.

(2)    “U kunt zelfstandig deelnemen aan het wetenschappelijke debat over oorzaken/gevolgen van de economische crisis en het vraagstuk van de werkloosheid. U kunt op die manier een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingsrichtingen.”

(a)    Ik doe dat, maar een deel van mijn werk wordt gecensureerd dus wat wil men nu beweren ? Doe het, ook al kun je het niet doen ?

(b)    Waar ik inderdaad zelfstandig deelneem aan het wetenschappelijk debat, heb ik daarin een positie om deze melding te doen omtrent een vermoeden van een misstand.

(c)    Ik kan deelnemen, maar dat hoef ik niet te doen. Het is een verkeerde voorstelling van zaken dat de melding wordt voorgesteld alsof ik een individueel punt aankaart.

(d)    Is het de bedoeling dat de maatschappelijke gevolgen omtrent werkloosheid en armoe, en de gevolgen daarvan weer, afhankelijk worden van mijn deelname aan de wetenschap ?

(e)    De wetgever heeft juist het CPB ingesteld om dat onderzoek te doen. De directie doet het op onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

(f)      Zulk wetenschappelijk werk zoals ik kan doen bestaat uit het doen van observaties en het schrijven van artikelen. Zulk wetenschappelijk werk bestaat niet uit het ongedaan maken van sabotage van de wetenschap door directies van het CPB die censuur plegen en nieuwe informatie omtrent een economische crisis niet toetsen aan alternatieve inzichten. Het is een non-sequitur en aldus ernstige denkfout te menen dat een wetenschapper die een artikel schrijft daarmee een misstand op het CPB heeft opgelost.

(3)    “Het Adviespunt Klokkenluiders kan u hiervoor geen podium verschaffen. Ook kunnen wij u hier niet verder in adviseren.”

(a)    Mijn melding vraagt u niet mij zo’n podium te verschaffen. Het is een verkeerde voorstelling van zaken te doen alsof mijn melding dit zou hebben verzocht.

(b)    Mijn melding vraagt u niet mij te adviseren hoe ik kan deelnemen aan het wetenschappelijk debat. Het is een verkeerde voorstelling van zaken te doen alsof mijn melding dit zou hebben verzocht.

 

Punt 4: Medewerker XYZ omschrijft de taak van het Adviespunt Klokkenluiders, en voert die taak vervolgens niet uit.

 

(1)    Medewerker XYZ stelt: “De taak van het Adviespunt Klokkenluiders is om op verzoek informatie en advies te geven over en ondersteuning te bieden bij mogelijke vervolgstappen aan degene die een vermoeden heeft van een mogelijke misstand, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.”

(a)    Dat is inderdaad ook hetgeen ik in mijn brief heb verzocht: met mij te gaan spreken en informatie en advies en ondersteuning te bieden bij mogelijke vervolgstappen.

(2)    Medewerker XYZ stelt: “Ik beklemtoon nogmaals dat het feitencomplex dat u ons hebt aangeleverd niet een dergelijk vermoeden van een misstand oplevert. Het Adviespunt Klokkenluiders heeft dan ook geen mogelijkheden om u verder van dienst te kunnen zijn.”

(a)    Een medewerker van het Adviespunt beschikt over net zoveel kennis en ervaring als ik, of wellicht zelfs meer, zodat zij kan oordelen dat er geen vermoeden van een misstand bestaat !

(b)    Ook kiest de medewerker een wijze van voorstellen alsof het aan kennis en inzicht bij de aanmelder ontbreekt.

(c)    Degene die de melding doet wordt minder deskundig geacht, en de melding kan ex cathedra genegeerd worden.

 

Punt 5: Medewerker XYZ schrijft over “telefoongesprekken”: dat zijn er inderdaad 2 geweest. Het eerste was op haar initiatief. Een van haar punten was dat er “vele meningen over werkloosheid zijn” waardoor ik genoodzaakt was uit te leggen dat het CPB zich baseert op econometrie, met economische theorieën die wiskundig worden uitgewerkt en aan statistieken getoetst. Het tweede telefoongesprek was op mijn initiatief omdat medewerker XYZ mijn melding toch als een individuele kwestie aanduidde terwijl mijn eerste brief toch duidelijk stelde dat dit niet aan de orde is. De medewerker schrijft over “correspondentie”: inderdaad zijn er enkele emails uitgewisseld maar het gaat dan vooral om verkeerde interpretaties van de kant van de medewerker en de noodzaak aan mijn kant om die recht te zetten. Zoals deze brief. De enige correctie die ik heb hoeven plegen heeft betrekking op de positie van aanmelden, ofwel als ex-werknemer ofwel als wetenschapper en gebruiker / klant, maar ja, daarvoor verwijs ik naar de onduidelijkheid op uw website, terwijl iemand die zich oriënteert toch ook kan zien dat het tweede sowieso geldt, zeker wanneer het tegen je gezegd wordt. Kortom, het moet niet mooier worden voorgesteld dan het is, alsof hier nu zoveel getoetst en overwogen is.

 

Ik verzoek u uw staf integraal te vervangen. Het is niet slechts zo dat XYZ niet alleen grote denkfouten maakt en zaken verkeerd voorstelt maar ook dat zij mogelijk niet meer zonder vooroordelen naar deze kwestie kan kijken en daarom met fouten doorgaat, maar het is ook zo dat wanneer de zaak aan medewerker PQR wordt toegewezen, deze deze brief moet lezen, maar ook XYZ kent, zodat er risico van besmetting bestaat. Zulk risico moet niet op klokkeluiders worden afgewenteld die al genoeg aan het hoofd hebben. Het lijkt me beter dan er een frisse ploeg van capabele personen bij het Adviespunt Klokkenluiders aan de slag gaat, die in staat zijn een melding te behandelen conform de taak van het Adviespunt.

 

Vervolgens zou het in de lijn der verwachtingen liggen dat medewerker XYZ de brief in de bijlage heeft geschreven in overleg met uw Commissie, aangezien hier immers het standpunt van de Commissie is vastgelegd.

 

(1)    Mogelijk komt u nu tot de ontdekking dat medewerker XYZ u verkeerd heeft ingelicht, zodat inderdaad integrale vervanging van de staf noodzakelijk wordt.

(2)    U zou ook kunnen concluderen dat de gemaakte fouten ook voor uw verantwoordelijkheid komen. Het lijkt me niet dat medewerker XYZ kan stellen dat alle fouten geheel uw verantwoordelijkheid zijn. Ik heb toch een individuele bijdrage daaraan kunnen waarnemen, en, als u me dit lichtpuntje van humor vergeeft, anders had zij moeten klokkeluiden t.a.v. de verkeerde behandeling door uw Commissie. Derhalve zou het in dit geval juist zijn niet alleen de staf integraal te vervangen, maar ook zelf terug te treden zodat de minister een een frisse ploeg van capabele personen kan aanwijzen die in staat zijn een melding te behandelen conform de taak van het Adviespunt.

Ik zou het waarderen wanneer een gesprek met u mogelijk is.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Econometrist en leraar wiskunde

Kandidaat van het Sociaal Liberaal Forum voor President van de EU

Scheveningen
http://thomascool.eu


Bijlage: Brief van het Adviespunt Klokkenluiders d.d. 19 feb 2013

 

From: XYZ@apkl.nl

To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"

Subject: Uw brief van 1 januari 2013

Date: Tue, 19 Feb 2013

 

 

Geachte heer Cool,

 

In aansluiting op eerdere telefoongesprekken en correspondentie reageer ik op uw verzoek nogmaals op uw brief van 1 januari 2013.

 

U maakt in uw brief melding van een vermoeden van een misstand waarover u enige kennis heeft als econometrist en wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau (CPB) in de periode 1982-1991 (meer dan 20 jaar geleden). De misstand anno 2012 betreft volgens u het feit dat de directie van het CPB negeert dat de economische crisis uw wetenschappelijke analyse van destijds bevestigt. De huidige economische crisis zou met andere woorden uw gelijk bevestigen, maar het CPB wil dat niet onderkennen.

Uw melding draagt als titel: "Melding aan de Commissie Advies- en Verwijspunt Klokkenluiden omtrent de (maatschappelijke) gevolgen van de (voortdurende) censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau sinds 1990.

 

Het feit dat de door u meer dan 20 jaar geleden ontwikkelde economische analyse ter zijde is geschoven door uw voormalige werkgever het Centraal Planbureau, terwijl de huidige economische crisis uw analyse zou bevestigen, kwalificeert niet als een vermoeden van een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het Centraal Planbureau heeft als onafhankelijk onderzoeksinstituut een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de economische beleidsanalyses die CPB oplevert. Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.

U kunt zelfstandig deelnemen aan het wetenschappelijke debat over oorzaken/gevolgen van de economische crisis en het vraagstuk van de werkloosheid. U kunt op die manier een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingsrichtingen.

Het Adviespunt Klokkenluiders kan u hiervoor geen podium verschaffen. Ook kunnen wij u hier niet verder in adviseren.

 

Over het begrip 'vermoeden van een misstand' mag het volgende nog ter illustratie dienen. Het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie geldt ook voor het CPB, dat organisatorisch een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken (EZ).  Artikel 1, eerste lid onder e van het Besluit definieert een vermoeden van een misstand als volgt:

"een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van:

1. een schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels;

2. een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;

3. een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de openbare dienst;

bij de organisatie waarin de melder werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij uit hoofde van zijn ambtenaarschap met die organisatie in aanraking is gekomen en kennis heeft gekregen van de misstand.

Meldingsgerechtigd is de ambtenaar die een vermoeden van een misstand heeft. Artikel 10 van het Besluit vult dat als volgt aan: "Indien een melder niet meer werkzaam is bij de organisatie waarop de melding betrekking heeft, doet hij de melding binnen twee jaar na zijn vertrek bij die organisatie".

 

De taak van het Adviespunt Klokkenluiders is om op verzoek informatie en advies te geven over en ondersteuning te bieden bij mogelijke vervolgstappen aan degene die een vermoeden heeft van een mogelijke misstand, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Ik beklemtoon nogmaals dat het feitencomplex dat u ons hebt aangeleverd niet een dergelijk vermoeden van een misstand oplevert. Het Adviespunt Klokkenluiders heeft dan ook geen mogelijkheden om u verder van dienst te kunnen zijn.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u alle goeds.

 

Met vriendelijke groet,

 

XYZ

Senior adviseur

 

Adviespunt Klokkenluiders

T  070 - 722 24 00

E  XYZ@apkl.nl

I   www.adviespuntklokkenluiders.nl

 

Ik ben werkzaam van maandag tot en met donderdag

 

 

 


[1] http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/AK/2013-01-01-AanHetAdviespuntKlokkenluiders.html

[2] http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/klokkenluider/vragen  FAQ nummer 1 “Klokkenluiden gaat over vermoedens van misstanden in organisaties, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Iemand luidt de klok als hij iemand anders vertelt over een misstand waarvan hij door zijn werk kennis heeft.”

[3] http://www.ipetitions.com/petition/pe_werk_cpb

[4] Uw website stelt: “3.Wie kan klokkenluiden? Dat kan iedereen zijn die door zijn werk vermoedens heeft van een misstand. Dat kan dus een werknemer zijn, maar ook een ex-werknemer, een zzp’er, een uitzendkracht, een leverancier, een klant, et cetera. ”

[5] http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-11-21-RecensieEuropaInCrisis.html

[6] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/archief/article/detail/309360/2009/01/17/Gezond-Dan-ben-je-vast-niet-arm.dhtml

[7] Besluit Staatsblad 2009, 572 http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Wet%20en%20Regelgeving/02._Besluit_melden_vermoeden_misstand_Rijk_en_politie__Stb_2009__572.pdf

[8] http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/klokkenluider/vragen  FAQ nummer 4 “Wanneer iemand de klok luidt, spreekt hij zijn bezorgdheid uit over een ongeoorloofde activiteit die invloed heeft op anderen. Deze anderen kunnen bijvoorbeeld de werkgever zijn, klanten, of de samenleving als geheel. De klokkenluider ondervindt over het algemeen niet direct persoonlijk de negatieve gevolgen. De klokkenluider heeft dus in het algemeen geen primair persoonlijk belang bij de praktijk die hij aan de kaak stelt; hij probeert anderen te waarschuwen. Daarom kan niet van de klokkenluider verwacht worden dat hij de misstand bewijst. Hij is een boodschapper van een misstand die anderen moeten onderzoeken of oplossen. Hij moet wel aannemelijk maken dat zijn vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden.

Dit verschilt geheel van een klacht. Wanneer iemand klaagt, geeft hij aan dat hij persoonlijk slecht behandeld is. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat hij gepest of dwarsgezeten wordt, of dat er inbreuk is gemaakt op zijn rechten als werknemer. De klager zoekt dus een oplossing voor zichzelf, en heeft daarom groot belang bij de uitkomst van het onderzoek naar de klacht die hij heeft ingediend.”

[9] http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1990/07/31/index.html

[10] http://boycottholland.wordpress.com/2013/02/21/contamination

[11] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3376562/2013/01/14/Je-lost-de-crisis-niet-op-met-loonsverlaging.dhtml

[12] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/een-volwaardige-arbeidsplaats-voor-iedere-nederlander

[13] http://www.sni-hueting.info

[14] http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf