CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht 
Nummer: 8 
Datum: 21 maart 2003 
Inlichtingen bij Wim Hulsman (tel: 070-3383309) of bij Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477)
 

Zelfstudie Centraal Planbureau ter voorbereiding op internationale visitatie

Op uitnodiging van het Centraal Planbureau (CPB) komt van 7 t/m 11 april a.s. een internationale visitatiecommissie naar Den Haag om het planbureau kritisch door te lichten. Als startpunt voor deze visitatie heeft het CPB een zelfstudie opgesteld. Dit rapport is vandaag gepubliceerd. 

De visitatie gebeurt op initiatief van het CPB zelf, dat hiermee aansluit op de universitaire wereld, waar faculteiten verplicht elke paar jaar worden gevisiteerd. Ook eerder, in 1997, heeft een internationale visitatiecommissie het CPB tegen het licht gehouden. De visitatiecommissie 2003 is samengesteld in overleg met de Centrale Plancommissie, het onafhankelijke adviesorgaan voor het CPB, bestaande uit deskundigen uit bedrijfsleven en wetenschap. 

Zes gerenommeerde onafhankelijke economen, vanuit verschillende disciplines, vormen de internationale visitatiecommissie: 

De Commissie wordt als secretaris bijgestaan door Dr. Bart van Riel (SER). 

De visitatiecommissie zal alle activiteiten van het CPB kritisch onder de loep nemen. Daarbij zal de commissie intensieve gesprekken voeren, zowel met leiding en medewerkers van het planbureau zelf, als met externe betrokkenen: wetenschappers, politici, vertegenwoordigers uit het sociaal-economisch overleg, topambtenaren, journalisten en vertegenwoordigers van andere instituten. Ofwel: klanten, collega-onderzoekers en onafhankelijke waarnemers. De commissie zal over enkele maanden verslag doen van haar bevindingen. Dit rapport, dat uitsluitend voor de verantwoordelijkheid is van de visitatiecommissie, zal door het Planbureau openbaar worden gemaakt, net als de vandaag verschenen zelfstudie. 

Hoe ziet het Centraal Planbureau de eigen sterke punten en waar ziet het ruimte voor verbetering? Op welke thema's concentreert het planbureau zich en wat zijn hierbij de ambities? Wat zijn de belangrijkste producten van het CPB van de afgelopen jaren? Voor welke (nieuwe) vragen ziet het CPB zich gesteld? Waaruit bestaat het huidige instrumentarium van het planbureau, en welke verbeteringen zijn hierbij gewenst? De vandaag gepubliceerde zelfstudie, getiteld: "Through the Looking Glass", geeft antwoord op deze en andere vragen. De zelfstudie dient als input voor de visitatiecommissie. 

Download de PDF-file (955 Kbyte).