Zie het email aan de Gemeente Hilversum over SP-wethouder Arjo Klamer

 

Enkele vragen voor Sjaak van der Velden

Thomas Cool / Thomas Colignatus
25 november 2014

Inleiding

De context voor het navolgende is mijn artikel Boeien, binden, benutten (2013) over de strategie van de Socialistische Partij (SP): aanhang werven en deze aanhang weer inzetten om nieuwe aanhang te werven. Men kan zich hier een exponentieel proces voorstellen (2, 4, 8, 16, ..) tot het land rood kleurt van alle geworpen tomaten. Gaat het inhoudelijk nog wel ergens over, of gaat het alleen nog om het vasthouden aan en uitbreiden van verworven posities ?

Sjaak van der Velden werkte voor deze SP in 2007-1012, ook voor het wetenschappelijk bureau. Dit roept de vraag op: hoe gaat de SP om met wetenschap ? En ook: hoe gaat Van der Velden om met de wetenschap ?

Van der Velden vertrok met een brochure: Ontwaakt…! Hoe de SP zijn idealen overboord zet om in de regering te komen (2012). Korte reacties staan op Elsevier en Krapuul, en een langere bij Anja Meulenbelt, maar geen daarvan gaan in op de langere brochure. Eerder had Doorbraak.eu al een opinie van Van der Velden geplaatst dat de SP te nationalistisch was, welke opinie door het SP-blad Spanning geweigerd was.

Een algemene website met kritiek op de SP is SP Transparant, dat ook bovenstaand Boeien, binden, benutten van me herplaatste. Volledigheidshalve: ik heb altijd een gezonde weerzin tegen de SP gehad, ook al zijn er momenten geweest dat ik me afvroeg of het niet wat kon worden wanneer men afscheid van het verleden nam en de zaken eens goed op een rij zette - wat ook mijn standpunt is t.a.v. D66, zie hier.

Laat ik Meulenbelt citeren:

"Hoewel het zonder meer aantoonbaar is dat de SP een buitengewoon democratische opbouw heeft, waarbij het laatste woord altijd is aan de door de afdelingen gekozen vertegenwoordigers op de partijraden en de congressen, blijft de mythe in stand dat er binnen de partij geen ruimte is voor discussie of een andere mening. (..) Dit is wel het grote verschil met onze linkse broeder- en zusterpartijen, waardoor de SP nog steeds kennelijk graag wordt weggezet als een maoïstische club waarin iedereen hetzelfde moet vinden: er heerst een cultuur dat je niet dwars moet blijven liggen als je op democratische wijze je zin niet hebt gekregen, en je houdt je aan de besluiten. (...) Ik vind de politiek te serieus om er een arena van te maken voor egotrippers en carrièremakers, als dat de bedoeling is doe mij dan maar Mao."

Het verschil met mijn positie: (1) Krijgen die leden dan wel de juiste informatie - en hiervoor is ook de rol van het wetenschappelijk bureau van belang, (2) Is het niet belangrijk om een cultuur van kritisch denken te stimuleren ? Dat een standpunt is ingenomen kun je respecteren maar je kunt toch altijd blijven nadenken over de argumenten waarom ?

Dat laatste is dezelfde kritiek als op D66 waar de kroonjuwelen niet meer ter discussie staan en waar ueberhaupt nauwelijks over democratie is nagedacht, en het is dezelfde kritiek als waarom ik de PvdA heb verlaten - zie Soms loopt het zo (1992, 1994)

Ten aanzien van Sjaak van der Velden ontstaat bij me wel enige verwondering: hij is sociaal-economisch historicus, en zou in principe belangstelling mogen hebben over mijn analyse over de werkloosheid en de ontsporing van de voorbereiding van het economisch beleid. Maar het zou kunnen dat hij van een tak van de geschiedschrijving komt die alleen oog heeft voor vakbeweging en stakingen, en die geen oog heeft voor de rol van het Centraal Planbureau en wat vervolgens op Ministeries en in de Tweede Kamer gebeurt. De volgende vragen komen op.

Erasmus - Gerrit Gerritsz

Van der Velden heeft nu een adviesbureau Gerrit Gerritsz genoemd naar Erasmus (1466/9-1536) zijn oorspronkelijke naam.

Fred Neerhoff schreef echter een artikel met goede argumenten dat Erasmus door historici te rooskleurig wordt voorgesteld: (1) Diens "humanisme" is niet wat wij eronder verstaan, maar verwijst alleen naar het gebruik van Griekse bronnen voor de Bijbel, die beschikbaar kwamen door de Renaissance, die ontstond door de kruistochten en toen studenten bij de val van Byzantium in 1453 naar het Westen vluchtten. (2) Erasmus zorgde altijd voor steun bij de machthebbers, het was Luther (1483-1546) die de strijd aandurfde. (3) Erasmus en Luther deden niet voor elkaar onder in antisemitisme.

 Mogelijk was Van der Velden zich niet bewust van dit artikel van Neerhoff, maar, het zou goed zijn wanneer hij dan zijn historische kennis helpt inzetten om Nederland te verlossen van de historisch verkeerde voorstellingen omtrent Erasmus.

Pensioenen - Leeftijd en OPTAS

Van der Velden deed onderzoek naar pensioen, waarbij zowel de pensioenleeftijd als de OPTAS-affaire voor het pensioenfonds van de havenarbeiders aan de orde komt.

PM. Overigens was een van de redenen voor Van der Velden om afscheid van de SP te nemen dat deze partij zou draaien, door eerst vast te houden aan een pensioenleeftijd van 65 jaar en vervolgens t.b.v. regeringsdeelname toch ruimte te scheppen voor een hogere leeftijd.

  1. De "houdbaarheid" zoals Van der Velden die definieert leidt vanzelfsprekend tot een conclusie dat het kan vriezen of dooien.

  2. In mijn Knelpuntennotitie op het CPB van november 1989 noem ik al de mogelijkheid van geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd van een maand per jaar. De politieke pijn zit nu in de abrupte verhoging. Waarom formuleert hij het probleem verkeerd ?

  3. De werkelijke pijn zit erin dat degenen die overlijden voor het bereiken van het pensioen meebetalen aan het pensioen van de overlevers, met een overrepresentatie van blue collar werknemers bij de vroege overlijders en een overrepresentatie van white collar werknemers bij de overlevers. Waarom schrijft Van der Velden hier niet over ? Hier is een voorstel van aanpak uit 2005.

  4. Het verbaast dat Van der Velden de witteboordencriminaliteit rond OPTAS niet heeft uitgezocht. Maar wellicht staat er meer in het boek dan op de website ?

Terugkeer van de 19e eeuw - Van dagloner tot dagloner

Bij een bespreking over de terugkeer naar de 19e eeuw "van dagloner tot dagloner" (15 september 2013) redeneert hij als een babyboomer voor wie alles goed is geregeld en negeert hij de omstandigheden van de generaties daarna die met slechtere condities hebben te maken. En negeert hij de massale werkloosheid in Zuid Europa - zie mijn weblog. Heeft hij werkelijk niet van alternatieve inzichten gehoord ? Heeft hij dan mijn email aan hem van 26 april 2013 genegeerd ? Zie de Appendix, en ik kreeg althans geen antwoord. Ook kreeg ik van Van der Velden geen vraag hoe de anderen hebben gereageerd die ik CC deed (overigens ook geen reactie).

Neoliberaal economisch denken

De sociaal-economische geschiedschrijving door Sjaak van der Velden blijkt ingebed in het neoliberale "There Is No Alternative" (TINA) van Ronald Reagan en Margaret Thatcher (zie ook Mark Rutte), met als enige alternatief het tomaten-gooien door de SP. De juiste geschiedschrijving vermeldt echter de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB en het gebrek aan respect in Nederland voor de wetenschap. Natuurlijk is er een serieus alternatief !

Een relevante bundel voor niet-economen is Democratie & Staathuishoudkunde (2012). Het is mooi dat Van der Velden Marcel van Dam bespreekt, maar laat hij toch eens dat publieksboek van een econometrist van het CPB lezen, zou ik zeggen. Waarom niet ?

Basisinkomen

In een weblog van 2 juni 2014 spreekt Van der Velden zich uit voor een basisinkomen. Een vraag is hoe lang hij die voorkeur al heeft. In ieder geval negeren voorstanders van het basisinkomen al jaren standaard mijn uitleg dat ze voordelen aan het basisinkomen toerekenen die daar niet thuis horen, zie mijn artikel Wat stampen we lekker, zegt muis (1994) en probeer eens een reactie te vinden bij de Vereniging Basisinkomen, Paul de Beer of sinds kort internationaal Guy Standing - zie hier. Zou Van der Velden bereid zijn om voor de collegae historici te dit negeren en desinformeren te beschrijven ?

Het congres van Wenen 2014

Het IISG organiseert eens in de twee jaar een congres, het ESSHC. Van der Velden doet verslag van de bijeenkomst in Wenen 2014. Hij maakt melding van grote wetenschappers uit de Weense geschiedenis en neemt daarin een foto op van de buste van Erwin Schroedinger. Waar ik mij bij dit alles het meest aan erger is dat Van der Velden op dat Congres in Wenen blijkbaar tegenover de buitenlanders heeft gedaan alsof er geen censuur van de wetenschap in Nederland is. Maar misschien heb ik het verkeerd begrepen. Volledigheidshalve verwijs ik naar mijn memo over het falen van de Trias Politica in de RES Newsletter najaar 2014. Deze analyse bestaat al jaren, zie mijn boek Trias Politica & Centraal Planbureau (1994). Zou dit werkelijk niet relevant zijn voor deze sessie bij de ESSHC 2014, of deze sessie, of deze sessie ?

Conclusie

Het email in de Appendix lijkt me relevant voor de social-economische geschiedschrijving, zowel voor het IISG als voor Van der Velden in de hoedanigheid van onderzoeker en ook oud-medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP.

Het lijkt me niet terecht dat het is genegeerd (niet alleen door hem maar ook de cc-personen).

Ik zou het waarderen wanneer Sjaak van der Velden een poging deed het email en bovenstaande vragen te beantwoorden.

Appendix: Email van Thomas Cool / Thomas Colignatus aan Sjaak van der Velden at IISG
Date: Fri, 26 Apr 2013
To: Sjaak van der Velden at IISG
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: N.a.v. censuur van de wetenschap door de directie van het CPB
Cc: A. Vliegenthart at SP, Arjo Klamer at ESHCC (Erasmus universiteit)

Geachte heer Van der Velden,

Ik ben econometrist en leraar wiskunde. Klaarblijkelijk net als u in 1954 geboren.

Ik heb al een deel van mijn archief naar IISG overgebracht:

http://www.iisg.nl/archives/en/files/c/ARCH02758.php

Ik kom op uw naam omdat ik iets over de SP schreef en bij een google uw brochure zag:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-19-BoeienBindenBenutten.html

Mogelijk kan de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau uw interesse wekken. Ik was lid van de PvdA in 1974-1991 maar toen mijn analyse ook niet op de WBS besproken mocht worden en Ad Melkert geen kamervragen stelde over de censuur, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd.

Hier is een ingang tot mijn huidige protest:

http://boycottholland.wordpress.com/2013/04/16/the-end-of-laissez-parler/

Het lijkt me nuttig kopie te doen aan dr Vliegenthart van het wetenschappelijk bureau van de SP. Aan diens CV te zien zou hij toch begrip kunnen hebben voor het belang van de wetenschap. Zorgelijk acht ik wel dat hij klaarblijkelijk uw brochure lijkt te negeren, zo doet zijn voortdurend lidmaatschap althans wel vermoeden.

Ik doe ook kopie aan Arjo Klamer. Voor het wetenschappelijk forum waarschuw ik voor diens onbegrip. Sinds 2005 adviseer ik sowieso tot ontslag der hoogleraren economie wegens hun gebrek aan integriteit in de CPB-kwestie.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (1982) en leraar wiskunde (2008)
http://thomascool.eu/