Zie index over de economische crisis

Date: Fri, 21 Nov 2014
To: Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Melding t.a.v. wetenschappelijk falen van Arjo Klamer / Rol SP in de Nederlandse samenleving
Cc: Arjo Klamer, Leonie Sazias (Hart voor Hilversum), Karin Walters, Bianca Verweij (SP)
 
Geachte burgemeester Broertjes,

Een artikel in de NRC van 18 oktober door Tom-Jan Meeus over de afdrachtregeling in de SP bracht me ertoe andermaal naar die situatie te kijken. Eerder schreef ik al deze korte duiding van de anti-democratische manipulatie door deze partij:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-19-BoeienBindenBenutten.html

Langs deze weg kom ik ook uit bij Karin Walters in Hilversum, en, tot mijn grote verrassing ook bij uw wethouder Arjo Klamer, die tot mijn nog grotere verrassing zelfs de portefeuille "Participatie, Sociale Zaken, Arbeidsmarkt" beheert.

Mijn eerste verzoek aan u is dit email ter kennis te stellen aan alle leden van uw gemeenteraad en college. Ik doe alvast kopie aan eerstbetrokkenen.

Ik heb weliswaar grote waardering voor professor Klamer maar ten aanzien van de wetenschap moet ik constateren dat hij faalt. In 1993 toen hij in Washington doceerde en ik een bezoek bracht aan de Treasury aldaar, was hij zo aardig om me ergens voor de lunch te ontmoeten, en heb ik hem verteld van de censuur van de wetenschap sinds 1990 door de directie van het Centraal Planbureau (CPB) t.a.v. mijn analyse over de werkloosheid. Ik neem aan dat iedereen gezonde skepsis bewaart, en in mijn analyse is een parlementaire enquete de geschikte weg om de onduidelijkheden hier weg te nemen. Het is echter wetenschappelijk onjuist om deze melding te negeren, zoals Klamer doet. In concreto faalt Klamer t.a.v. (a) het bewaken van de integriteit van de wetenschap, (b) zijn kennis t.a.v. werkloosheid (participatie, sociale zaken, arbeidsmarkt).

Ter indicatie van waar het ruwweg over gaat verwijs ik naar dit korte artikeltje in de Volkskrant van 19 november 2008:

http://www.volkskrant.nl/dossier-werk/help-de-onderkant-aan-het-werk~a895866/

Een recent wetenschappelijk artikel hierover is:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2014-11-05-Ec-Hof-Balansverkorting-1995-2014-TvOF-01.pdf

Andere teksten van me staan op het internet terwijl e.e.a. handzaam is gebundelde in "Democratie & Staathuishoudkunde" (2012):

http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html

Volledigheidshalve: Klamer is geen uitzondering. De economische crisis bevestigt mijn analyse, maar de directie van het CPB biedt geen excuses aan, en heft de censuur niet op. Andere wetenschappelijke economen laten het ook liggen. Sinds 2004 adviseer ik tot een boycot van Nederland tot de censuur is opgelost, en sinds 2005 tot het collectief ontslag der hoogleraren economie wegens het collectief falen t.a.v. het bewaken van die integriteit. Er is evenwel nog weinig vordering op dit terrein.

Ik weet niet op welke gronden uw college tot de portefeuille-verdeling is gekomen, en op welke gronden de gemeenteraad dit heeft geaccepteerd, maar het is niet ondenkbaar dat u allen verkeerd bent ingelicht.

Het is ook denkbaar dat Klamer bij het aantreden in Hilversum niet heeft gemeld dat een collega-wetenschapper deze melding over de integriteit van wetenschap heeft gedaan, met inmiddels ook de melding van het collectief ontslag.

Iemand kan natuurlijk zeggen dat het belachelijk is dat ik adviseer tot collectief ontslag der hoogleraren economie en dat Klamer dat niet aan u hoefde te melden: maar wie dat zegt negeert dat ik dit advies niet zomaar doe. Wetenschappelijk kun je beter mij vertrouwen dan Klamer. Mijn advies blijft hier een parlementaire enquete.

Mijn waardering voor Klamer is zoals ik zei groot, en dan denk ik bijv. aan de indrukwekkende wijze waarop hij bij het overlijden van Jos de Beus is opgetreden, http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-03-22-BijeenkomstJosDeBeus.html Klamer heeft in sommige kringen ook internationaal een naam, en het was ook niet voor niets dat ik in 1993 de uitnodiging deed om elkaar te ontmoeten.

Mijn houding in deze kwestie en ook t.a.v. Klamer is functioneel, en ik reageer alleen aan u wegens het volgende.

Voor de Gemeente Hilversum ontstaat de bijzondere situatie dat een falende hoogleraar economie ook politiek aanspreekbaar is. Uw raad en college kunnen Klamer tekst en uitleg vragen waarom hij de melding over de censuur door de directie van het CPB naast zich heeft neergelegd, waarom hij een collega-wetenschapper verder genegeerd heeft, of hij niet ziet dat de crisis die analyse bevestigt, wat hij dan vindt van die analyse.

Gaarne ontving ik kopie van eventuele vragen en antwoorden, zodat ik er als betrokkene ook een reactie op kan geven. Mijn houding in deze is dat de normen van de wetenschap zijn te respecteren, en wanneer Nederland erin slaagt dat een keer te gaan doen, dan kunnen we eruit komen.

Volledigheidshalve meld ik dat ik de kwestie reeds vanaf 1990 beschouw als een crisis in de Trias Politica, waarin structureel gebrek aan respect voor wetenschap bestaat en teveel ruimte voor politici om de informatie te manipuleren. Zie mijn memo in de recente nieuwsbrief van de Royal Economic Society:

http://www.res.org.uk/view/art7Oct14Features.html

Volledigheidshalve meld ik dat de situatie natuurlijk extra lastig wordt wanneer ook "wetenschappers" zich misdragen. Naast Klamer kan ik zinvol het recente voorbeeld van Flip de Kam noemen, en wel t.a.v. boven-aangehaald wetenschappelijk artikel dat een onderbouwing vormt voor het Volkskrant artikel. Ik heb dit artikel ingediend bij het Tijdschrift voor Openbare Financi-en (TvOF) van de Wim Drees stichting. Eindredacteur De Kam wees het diezelfde dag af met het argument dat de inhoud niet verschilde van waarover ik in het verleden al had geschreven: waarbij hij dus geen verschil maakt tussen "working papers" en "peer review": en waarbij het dus voor velen wel degelijk verschil maakt wanneer zo'n artikel uiteindelijk in zo'n tijdschrift staat. Dus ook Flip de Kam pleegt censuur door een analyse de gangbare weg in het wetenschappelijk forum te onthouden. Ik vraag me nu af wat Klamer hiervan vindt en wat diens argumenten zouden zijn. De briefwisseling met De Kam staat in de volgende link.

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Brieven/2014-11-08-Wie-kan-me-uitleggen-dat-dit-deugt-q.html

Het lijkt me dat uw raad en college hier moeilijk zullen uitkomen wanneer u allen geen nadere studie van economie maakt. Ik moet u hier waarschuwen voor gangbare concepten, alsmede ook de dwalingen bij de SP - zie bovenstaande link. Wanneer er vragen zijn over mijn analyse hoor ik het graag.

Mijn laatste verzoek aan u en uw raad en college is de kwestie te melden aan de VNG, met mijn advies het land plat te leggen tot de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB is opgelost.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/
http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm
https://boycottholland.wordpress.com/about/