Index crisis         Verdwaalde hoogleraren

 


Date: Sun, 28 Jul 2013 (correcties voor enkele typfouten)
To: Charlotte van Dixhoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Uw studie in relatie tot de economische crisis, en het spreken met twee tongen door Herman Wijffels in Sustainable Finance Lab versus de Commissie Structuur Nederlandse Banken 
Cc: Herman Wijffels, Rens van Tilburg, Klaas van Egmond, Francis Weyzig, Bert de Vries, Arnoud Boot en andere leden van het SFL, College van Bestuur Universiteit van Utrecht, Nieuwsuur, Tegenlicht, enkele studenten, enkele journalisten, Ombudslieden NRC en Volkskrant, de vaste commissies voor Financien en Economische Zaken van de Tweede Kamer
 

Geachte mw Charlotte van Dixhoorn,

In de Volkskrant van dit weekend staat een artikel van drie deelnemers van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit van Utrecht, door Van Egmond, Weyzig en Van Tilburg, waarbij verwezen wordt naar uw studie waarbij 70 deskundigen zijn geraadpleegd over "full reserve banking".

Hoewel ik het voornemen had het SFL na mijn eerdere kritiek voorlopig maar niet weer te schrijven, constateer ik toch weer de noodzaak, met excuses, met name aan Mark Sanders, begeleider van uw scriptie (een andere tekst).

De auteurs in het Volkskrant-artikel verwijzen ook naar het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken (CSNB), onder voorzitterschap van Herman Wijffels, die ook voorzitter is van het SFL. 

Ik ontkom niet aan de conclusie dat Herman Wijffels met twee tongen spreekt. 

Enerzijds bij CSNB als een belangenbehartiger van de banken die in de huidige economische situatie de banken een beetje redt en de economie kapot laat gaan, en anderzijds voor de schijn meedoen met de wetenschap zonder hieraan serieuze conclusies te verbinden. De vlag van de wetenschap wordt derhalve misbruikt voor andere doelen.

Ik doe kopie aan de Vaste Commissies in de Tweede Kamer voor Financien en Economische Zaken, met het verzoek tot een parlementaire enquete naar de voorbereiding van het economisch beleid, waarbij ook de rol van falende wetenschappers en aan universiteiten verdwaalde belangenbehartigers wordt meegenomen. Ook doe ik kopie aan het CvB van de UU met het verzoek per direct in te grijpen. Tevens verzoek ik Rens van Tilburg, secr. van het SFL, dit email aan de andere deelnemers te sturen die hierboven nog niet genoemd staan.

Laten we de zaken langslopen en daarbij ook kijken naar het functioneren van SFL en ook uw scriptie. Misschien kunt u e.e.a. nagaan en dan een kritiek op het SFL schrijven. Mogelijk gaat u door op een proefschrift en dan zou het navolgende relevant zijn.

Uw rapport:

http://sustainablefinancelab.nl/2013/07/12/rapport-full-reserve-banking-moet-de-geldschepping-gecentraliseerd-worden/

http://sustainablefinancelab.nl/files/2013/07/Full-Reserve-Banking-Dixhoorn-SFL.pdf

Ik kan me aardig vinden in uw "executive summary". E.e.a. sluit aardig aan bij mijn paper "Money as gold versus money as gold". Ik ga daarin verder, want ik geef een derde weg tussen de uitersten van de euro opheffen versus fiscale integratie in de Eurozone, via de notie van een Economisch Hof. Tevens adviseer ik het gebruik van het monetaire instrument voor het saneren van kapitaalbuffers en enkele nationale overmatige schulden.

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45759

nu "gepubliceerd in het peer-review tijdschrift" RWER (waarin ook Steve Keen schrijft, wiens model u heeft gebruikt, ook al zijn sommigen weer kritisch op enkele van diens stellingen):

http://www.paecon.net/PAEReview/issue64/whole64.pdf 

Het is mijn kritiek op het rapport van de CSNB:

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/21935_er_dreigt_een_gigantische_crisis/

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2013-07-03-Wijffels-CommissieStructuurBanken.html

en soortgelijke kritiek door professor Degenkamp

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/banken-kunnen-op-oude-voet-verder

Het spoort een beetje doordat zowel SFL als CSNB adviseren tot hogere buffers:

http://sustainablefinancelab.nl/2013/05/29/sfl-pleit-nogmaals-voor-hogere-kapitaalbuffers/

Maar CSNB laat daarbij de economie gewoon kapot gaan, terwijl SFL academisch tenminste nog "full reserve banking" noemt, maar natuurlijk te academisch blijft in het zicht van de huidige economische crisis. Maar zulk wetenschappelijk inzicht maakt hele andere adviezen mogelijk dan waarmee CSNB komt. Nu moet iedere adviseur natuurlijk zelf weten hoe men inzichten en actuele noodzaken afweegt, maar nu lijkt het me evident dat de zaak wringt. Je kunt niet A weten en niet-A zeggen.

Mijn conclusie omtrent de dubbele tong van Herman Wijffels heb ik hierboven gegeven. In wezen geldt dit ook voor professor Arnoud Boot, die ook in zowel SFL als CSNB deelneemt, maar ik richt me nu voor de helderheid op de voorzitter en negeer even wie er nog meer zo'n dubbele positie heeft. Wanneer mensen inzien dat is in te grijpen t.a.v. Herman Wijffels dan komt er zicht op de consistente vervolgstappen. Mogelijk ook kan professor Boot tot inkeer komen, terwijl dit bij professor Wijffels minder het geval is omdat hij tenslotte onvoldoende wetenschappelijke wortels heeft (met ook alleen ere-doctoraten).

Mijn dringend verzoek aan de wetenschappers in het SFL is om afstand te nemen van deze inbreuk op de integriteit van de wetenschap. Ik herinner aan mijn eerdere waarschuwing:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-05-01-SFL.html

Welke waarschuwing blijkbaar nog niet zijn weg naar de SFL website heeft gevonden:

http://sustainablefinancelab.nl/?s=colignatus

De drie auteurs in het Volkskrant-artikel verwijzen t.a.v. CSNB vooral naar de vereisten voor hypotheken, maar dat is duidelijk onvoldoende gegeven de andere punten van kritiek. 

Laat ik vervolgens kijken naar uw afstudeerscriptie:

http://studenttheses.library.uu.nl/search.php?m=simple&rid=1&language=nl&qry=dixhoorn&p=1&p=1

Uw begeleiders bij uw scriptie waren Bert de Vries en Mark Sanders. 

In uw scriptie haalt u Keynes aan: “The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify … into every corner of our minds.” 

Dat geldt ook hier. Wilt u loskomen van de warrige idee-en die u bij het SFL heeft geleerd, dan zult u nader onderzoek moeten doen. 

(1) Uw scriptie bevat geen enkele verwijzing naar Roefie Hueting en diens milieu-duurzame nationaal inkomen:

http://www.sni-hueting.info/

Hueting verdient m.i. de Nobelprijs economie. De Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen ondersteunde al diens werk. Zie mijn uitleg, en met name daarin het artikel "The Old Man and the SNI":

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13899

In uw scriptie zie ik een opeensomming van allerlei milieustatistieken. Het is misschien onvermijdelijk dat studenten hun tijd besteden aan het reproduceren en interpreteren van dezelfde statistieken. Doorslaggevend blijkt steeds het argument dat exponentiele groei op grenzen stuit. Maar dat is een no-brainer. 

Belangrijk is echter de les, die bij u ontbreekt, dat nationale instituten zoals CBS en CPB dienen op te houden desinformatie te geven door alleen de geaggregeerde indicator van het nationaal inkomen en de daarbij behorende groei te geven. Je krijgt pas correcte informatie wanneer je het mDNI van Hueting ernaast zet, dat diezelfde grondslag heeft. De argumenten van CBS en CPB om het werk van Hueting af te wijzen zijn wetenschappelijk ondeugdelijk.

Klaas van Egmond heeft van het werk van Hueting gehoord, maar is blijkbaar teveel ingenieur om zicht te hebben op het economisch belang van diens werk. Het werk van Hueting wordt ook actief tegengewerkt en verzwegen. Misschien kunt u aangeven of u ervan gehoord heeft of wat erover bij SFL gezegd wordt.

(2) Mijn analyse sinds 1990 beschrijft het beleidsfalen t.a.v. de werkloosheid, met het advies tot uitbreiding van de Trias Politica met een Economisch Hof. Dat Hof blijkt ook van belang t.a.v. de eurocrisis, zie mijn paper "Money as gold versus money as water".

In het Volkskrant-artikel lees ik "De rechtspraak hebben we in handen van onafhankelijke deskundigen gegeven. Is het inmiddels tijd om naast de derde (rechterlijke) macht ook een vierde 'financiele' macht in het leven te roepen; een centrale bank die de ruimte voor de kredietverlening bepaalt?"

(a) Er is al een Centrale Bank die naar zulke ruimte kijkt. 

(b) Deze analyse negeert mijn advies over nationale investeringsbanken als een noodzakelijk element voor onze economie. Je kunt wel ruimte geven, maar het punt is dat die benut moet worden.

(c) Er is verschil tussen het leerstuk van de Trias Politica en het beheren van deelterreinen. Het is vreemd om de kredietbeheersing gelijk te stellen op het niveau van de machten van de Trias Politica.

(d) Wellicht schrijven Van Egmond, Weyzig en Van Tilburg hier in Volkskrant slechts even vluchtig over hun "vierde" macht, en ligt er voor hen geen diepgaand nadenken aan ten grondslag, maar men negeert in ieder geval mijn advies omtrent de uitbreiding van de Trias Politica met een Economisch Hof.

(e) Kan ik er nu vanuit gaan dat SFL mijn boek DRGTPE gaat lezen en bespreken ?

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html

(3) Het lijkt me nuttig om op te merken dat de combinatie van milieu-duurzaamheid met geld ietwat gezocht is. Milieu-duurzaamheid leidt natuurlijk tot combinaties met allerlei onderwerpen, en geld lijkt hiervan inderdaad niet uit te sluiten, maar je moet er wel moeite voor doen. Het SFL is mede opgezet met geld van de Triodos bank en met Herman Wijffels als drijvende kracht. Je kunt daar waardering voor hebben, maar laat het niet de blik vernauwen, alsof juist deze combinatie van belang is.

De herziening van het geldstelsel zoals in "Money as gold versus money as water" beschreven had ook reeds in de jaren '30 kunnen plaatsvinden, toen de milieu-crisis nog niet speelde. Beperkende factoren zijn dan bijvoorbeeld niet het wetenschappelijk inzicht maar maatschappelijke factoren zoals belangen en macht.

De "dwang tot groei" in ons maatschappelijk stelsel wordt overdreven, aangezien het probleem vooral juist massale werkloosheid en daarnaast het gebrek aan nationale investeringsbanken is. Het voornaamste effect van milieu-duurzaamheid betreft de richting van de investeringen. 

Van het SFL zou ik verwachten dat men berekent dat rendementen van bedrijven en banken negatief kunnen zijn, wanneer de juiste kosten worden meegenomen. Hiervoor heb je weer het mDNI nodig. Waarom negeert men dit ?

(4) U bent klaarblijkelijk niet op de hoogte van de censuur van de economische wetenschap in Nederland. Ik adviseer tot collectief ontslag der hoogleraren economie, en hoop dat een jongere generatie wel respect voor wetenschap heeft.

http://boycottholland.wordpress.com/about/

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-05-07-Hoogleraren.html

Hier mijn "les economie" voor gewone burgers:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-07-24-CursusEconomie.html

Hier nog mijn tekst dat de EU zijn jeugd aan de mammon opoffert:

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/het-altaar-van-de-mammon.html

Voor de volledigheid maak ik het voorbehoud dat ik niet al uw (vele) pagina's heb gelezen, en mijn kernpunten heb ik eerder ook al in andere contexten beschreven. Maar het bovenstaande kan ik alvast wel schrijven op grond van wat ik van uw werk heb gelezen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Secretaris Samuel van Houten Genootschap
Wetenschappelijk bureau van het Sociaal Liberaal Forum (SLF)