Naar boven

Date: Fri, 30 Oct 2015 [...]
To: redactie [at] epsilon-uitgaven.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Vraag over de "wetenschappelijke reeks" en het "Handboek Wiskundedidactiek" (E72)
Cc: w.h.a.schilders [at] tue.nl, verhulst [at] math.uu.nl

Aan de redactie van Epsilon Uitgaven
Dr. W. Bosma (hoofdredacteur) Radboud Universiteit Nijmegen
cum suis

Geachte redactie,


1. InleidingMisschien wilt u eerst deze pagina lezen, welk memo professor Verhulst met kritische vragen aanscherpte en in NAW plaatste:

http://www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2012-13-4-262.pdf

Vervolgens is er mijn concept-boek BHRM met pdf online en ondersteunende verzamelde emails 2008-2015 over inbreuken op integriteit van wetenschap in wiskundeland. Hiervan verwacht ik geen lezing vooraf, maar het is voor allen nuttig te weten dat u daar kunt lezen:
http://thomascool.eu/Papers/BHRM/Index.html

En mutatis mutandis mijn brief aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer:
http://thomascool.eu/Papers/AardigeGetallen/2015-10-17-Aan-TK-commissie-OCW.html

2. Is het "Handboek Wiskundedidactiek" nu wetenschappelijk of niet ?Dit is uw doelstelling: "Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde." Daarnaast heeft u Zebra, Spijkers en Wiskunde-D boeken.

Het "Handboek Wiskundedidactiek" is uitgegeven in uw "wetenschappelijke reeks":

http://www.epsilon-uitgaven.nl/index.php

In zijn email aan mij van 12 Juni 2012 stelt Paul Drijvers, redacteur van dat Handboek:

"Het handboek wiskundedidactiek is een opleidingsboek, geen wetenschappelijke publicatie".

http://thomascool.eu/Papers/BHRM/2015-10-28-Malconduct-Roorda-Daemen-Drijvers.pdf

Is het Handboek nu wetenschappelijk of niet ?

Een mogelijk antwoord van u is: "Met zijn uitspraak dat het Handboek niet wetenschappelijk is, bedoelt Drijvers (waarschijnlijk, maar dat kunt u beter bij hem navragen) dat het niet plaatsvindt aan de grenzen van de wetenschap waar hij zijn daadwerkelijke wetenschappelijke publicaties plaatst. Maar het is wel een wetenschappelijk verantwoord opleidingsboek, en daarom publiceerbaar bij Epsilon. Mocht Colignatus vinden dat het geen wetenschappelijk verantwoord opleidingsboek is omdat Roorda & Daemen een verkeerde voorstelling van zaken geven t.a.v. de toendertijd reeds beschikbare kennis omtrent de didactiek van de afgeleide, wat het handboek toch beoogt te geven, dan moet Colignatus dat maar aantonen voor het forum van de wetenschap, en wanneer daaruit een nieuw boek voortkomt zal Epsilon Uitgaven dit met alle plezier uitgeven."

Maar met zo'n antwoord gaat u eraan voorbij dat ik zulks reeds heb aangetoond, zoals u kunt lezen in de brief aan de KNAW cc u uit 2012. De vraag is dan wat daaraan zo onhelder is. Ik heb immers eerder geconstateerd dat de publicatie problematisch is doordat Roorda en Daemen in hun artikel in het Handboek voorbijgaan aan de algebraische aanpak van de afgeleide, hen bekend sinds 2008, en ook genoemd in een boekbespreking in Euclides in 2010.

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Brieven/2012-06-09-AanPresidentKNAW.html

U staat in het cc van dit email van 9 juni 2012. Ik ontving geen reactie van u, en er is nu een vierde druk van dat "Handboek". Klaarblijkelijk heeft de vorige redactie van Epsilon Uitgaven het probleem niet eerder willen inzien. Maar u, als nieuwe redactie, wellicht wel ? Het voordeel voor uw (nieuwe) redactie is dat u nu ook kunt kijken naar de verzamelde emails: Roorda, Daemen en Drijvers negeren onwelgevallige informatie en/of gebruiken drogredeneringen die een wetenschapper onwaardig zijn.

Op 31 mei 2012 stelt Roorda:

"Hoewel je slechts je spijt uitspreekt ga ik toch kort in op je opmerking dat wij niets gedaan hebben met je boek. Het lijkt me namelijk prematuur om in een handboek didactiek in te gaan op een nieuw idee om afgeleiden te defini�ren en introduceren dat in de eerste plaats niet gangbaar is in studieboeken en schoolboeken en waarmee in de tweede plaats geen ervaring is opgedaan in de klas. Ook het introduceren van nieuwe notaties lijkt me persoonlijk niet haalbaar en niet wenselijk. Daarvoor zijn van de huidige notaties te diep geworteld in de taal van de wiskunde. Niemand gebruik deze notaties verder. Wel is het m.i. erg creatief om een onderwerp dat al decennialang op een bepaalde manier wordt behandeld in alle school- en studieboeken vanuit een nieuw gezichtspunt te benaderen." 

Misschien is het een leerzame exercitie voor u om eerst zelf een concept-antwoord hierop te formuleren, en dan te kijken naar mijn antwoord van 31 mei 2012, in dezelfde file.3. Vragen aan de uitgeverIk heb u als uitgever nog niet eerder expliciet om een reactie gevraagd, en mijn aandacht vooral gericht op de verantwoordelijke wetenschappers. Nu echter wil ik u als uitgever expliciet om een reactie vragen: 

(a) Heeft u een visie op het voorgaande ? (Eventueel eerst de volgende vragen beantwoorden en dan hierop terugkomen.)

(b) Had u met Drijvers een akkoord over de plaatsing in de wetenschappelijke reeks ? En kunt u dan getuigen dat Drijvers mij een onwaarheid heeft verteld ?

(c) Of ging u ervan uit dat Drijvers wist dat u vier smaken had (wetenschap, zebra, spijkers, wiskunde D) zodat als het niet in de drie andere viel, het aangeboden boek wel een wetenschappelijk boek moest zijn ? Zodat u zich nu enigszins bekocht voelt ?

(d) Gaat u nu een aparte reeks invoeren voor "opleidingsboeken" cq. "overige" ? Of houdt u vast aan de plaatsing in de wetenschappelijke reeks, en waarom dan ?

(e) Bent u in ieder geval bereid tot een disclaimer op de pagina van het Handboek, naast alle positieve recensies die u daar geplaatst heeft: http://www.epsilon-uitgaven.nl/E72.php  Bijvoorbeeld een link naar mijn bovenaangehaalde brief aan de President KNAW ?

(f) Hoe groot was de oplage t/m 2014 tot nu toe ? Ontvangen redacteuren en/of auteurs van het boek een geldelijke vergoeding voor het boek ? Om welk bedrag gaat het ongeveer gemiddeld per persoon per jaar in de periode 2012 t/m 2014 ?

Ik verwacht van uw redactie geen definitie van "wetenschap" waar filosofen al mee worstelen, maar bovenstaande vragen zijn niet onredelijk. Mocht u overigens zulke filosofische interesse hebben dan maak ik u erop attent dat wiskunde om abstractie gaat en dat didactiek een empirische wetenschap is:

https://boycottholland.wordpress.com/2015/09/08/pierre-van-hiele-and-epistemology/

https://boycottholland.wordpress.com/2015/10/02/pierre-van-hiele-and-gerald-goldin-2/

https://boycottholland.wordpress.com/2015/10/15/pierre-van-hiele-and-annie-selden/4. Ervaringen met onbetrouwbaarheid bij uw redactie en adviseursVolledigheidshalve meld ik dat van uw redactie en adviseurs mij onbetrouwbaar zijn gebleken:

T.a.v. de logica (en mijn boek "A Logic of Exceptions"): H.P. Barendregt
http://thomascool.eu/Papers/ALOE/Index.html

T.a.v. de didactiek van wiskunde en rekenen: F. Beukers (onderwijscommissie PWN) en J. van de Craats:
http://thomascool.eu/Papers/Math/2015-09-15-Breach-by-Jan-van-de-Craats-and-Ben-Wilbrink-wrt-scientific-integrity.html

T.a.v. Cantor: K.P. Hart
http://thomascool.eu/Papers/FMNAI/Index.html5. CC aan hoogleraren Verhulst en SchildersIk doe kopie aan hoogleraren Verhulst en Schilders, wegens hun bemoeienissen in het verleden. Helaas is Wil Schilders mij ook onbetrouwbaar gebleken. Ik heb hem een exemplaar van "Conquest of the Plane" (2011) gegeven, dat Richard Gill gunstig had besproken, en hij zou gaan lezen. Ik ben voor een gesprek apart naar Amsterdam gereisd en heb die financiele investering gedaan opdat hem tenminste duidelijk kon worden dat de kwestie ergens over gaat. Ik waardeer het dat mensen tijd vrijmaken maar ik kom natuurlijk ook met voorstellen zodat het zin heeft dat men er tijd voor vrijmaakt. Ik heb nimmer een reactie gekregen, wat hij dan gelezen heeft, wat de vragen zijn, of wat dan ook. Met zulk gedrag blokkeer je het proces van communicatie. Als uitgevers van boeken zult u dit toch wel met me eens zijn. Kritiek kan, maar houdt het zakelijk, en doodzwijgen kan niet. Voor professor Verhulst is er de denkelijk prettige mededeling dat enkele artikelen over Cantor die hij voor NAW had afgewezen (diens email van 10 Jan 2012) nu bewerkt zijn opgenomen in het boek "Foundations of Mathematics. A Neoclassical Approach to Infinity" (FMNAI) (2015) dat nu ter recensie voorligt aan de (nieuwe) redactie van NAW. Daarin is ook opgenomen het artikel "What a mathematician might wish to know about my work".

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/