Korte briefwisseling met Sjoerd Karsten (UvA), eerst (b)cc en daarna ook in aanhef aan Frits Booy

Thomas Colignatus, 18 september 2015

Inleiding en samenvatting

Op de website van Didactief Online staat bij en in een video van 3 december 2013 een geschiedvervalsing:

"Dit jaar laaide de discussie over Zwarte Piet weer in alle hevigheid op. In de Amsterdamse Jordaan gaan we op zoek naar de achtergrond van de vrolijke knecht. Jan Schenkman, geestelijk vader van Zwarte Piet, was daar onderwijzer op een klein schooltje aan de Anjeliersgracht. Wat was hij voor iemand? En waarom bedacht hij een donkere dienaar voor Sinterklaas?"

Het email van 17 september 2015 was gericht aan hoogleraar Sjoerd Karsten bij de UvA. Het was cc qua naam aan Frits Booy, die immers uitgebreid aan het woord komt in de video, en bcc qua email-adres.

De heer Booy reageerde, en het is dan wel zo beleefd om het tweede email aan beiden te richten. Maar er moet moet goed onderscheid worden gemaakt tussen (1) de geschiedvervalsing die door wetenschapper Karsten is te corrigeren, (2) het non-gesprek met niet-wetenschapper Booy over naamsverandering van "Zwarte Piet". Het gaat nu om (1). Ik schrijf hier dus als wetenschapper, Colignatus. Ik doe wel cc aan Acapulco Jones, de sf-schrijver.

Het is te hopen dat professor Karsten snel corrigeert, anders mag de weigering daartoe beschouwd worden als een inbreuk op de integriteit van wetenschap. De heer Booy is geen wetenschapper en ook geen historicus en ook geen "sinterklaasdeskundige". Dat Booy lid is van een (mede door hem opgericht ?) "nationaal comité" en een boek geschreven heeft over de volgens hem vermeende herkomst van Zwarte Piet, kan positief of negatief opgevat worden, afhankelijk van de openheid van geest. Het laat zich vaststellen dat Booy t.a.v. Sinterklaas en Zwarte Piet geen open geest heeft t.a.v. de daadwerkelijke geschiedenis. Wellicht heeft professor Karsten zich teveel door zulke uiterlijkheden laten meevoeren.

Zie deze link t.a.v. de mensenrechten, denkelijk verkeerd behandeld door de voorzieningenrechter, en vervolgens ook in de bodemprocedure. Laat ik ook verwijzen naar de website van historicus Antoon de Baets (RUG), met als veld geschiedenis, ethiek en mensenrechten. Er zijn meer voorbeelden van hoe geschiedenis misbruikt wordt voor een inbreuk op de mensenrechten.

PM. Bij het artikel staat een link naar de video die niet werkt. Die video staat hier en ook op YouTube.

Inhoud

Colignatus aan Karsten en Booy, 18 september 2015 (inclusief een antwoord op een email van Booy)  *


Colignatus aan Karsten (b)cc Booy, 17 september 2015 *

De emails zijn gecorrigeerd voor spelling en verschrijving.

Date: Fri, 18 Sep 2015

To: Sjoerd Karsten, Frits Booy
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Didactief 2013, Kinderklaas en Narren·Piet

Geachte professor Karsten en heer Booy,

Ik dank de heer Booy voor diens reactie.

Mijn email aan professor Karsten betrof vooral (1) artikel en video. Daarin gaat het om wetenschappelijk juiste informatie voor het publiek. Hier is correctie nodig. Hiervoor is mijn wetenschappelijke naam "Colignatus" relevant.

Eerder zond ik een email aan de heer Booy over (2) naamgeving. Hiervoor is mijn sf-schrijversnaam "Acapulco Jones" relevant. Dat aspect kwam ook aan de orde in bovengenoemd email, maar ik noem het alleen als een relevant aspect. Wanneer het sinds 1992 door de media wordt verzwegen dan moet ik het zelf noemen. Toen ik de heer Booy schreef had ik nog geen kennis van die tekst en video bij Didactief Online.

Ik richt mij wederom vooral op professor Karsten ad (1). Ik zal (2) ook noemen, maar dan vooral in de bijlage in reactie op het schrijven van de heer Booy. Mijn excuses reeds voor enkele misverstanden en verschrijvingen.

Ad (1)

De lezers van het artikel van prof. Karsten "Sinterklaas en Zwarte Piet" (november 2013) en kijkers van de video komen daarop af om te horen waar Sinterklaas en Zwarte Piet vandaan komen.

Zie komen *niet* per se om te horen wat Schenkman verzonnen heeft. ***U (beiden) bent het, die het publiek vertelt*** dat ze in Schenkman ge-interesseerd moeten zijn om te weten waar de oorsprong ligt.

Of, de heer Booy is de "deskundige" op wie prof. Karsten vertrouwd heeft: maar dan per abuis.

De heer Booy stelt dat het hypothetisch is of een feest van midwinter sinds neolitische tijden bestaat. Dit is empirisch onjuist. Dat dit bestaat is de belangrijke informatie voor lezers en kijkers, en veel belangrijker dan wat Schenkman ervan gemaakt heeft. Verder weten we natuurlijk weinig van dat verleden. Maar ik gaf een bron in Egypte 2500 BC met een sinterklaasfiguur met mijter en staf, en een secretaris Thoth die de zonden in een boek schrijft, dus hoe wilt u dat ontkennen ?

https://boycottholland.wordpress.com/2014/11/17/the-mayor-of-gouda-arrests-90-people/

Waaruit bestaat nu die deskundigheid van de heer Booy ? Misschien is hij deskundige van Schenkman, maar niet van Sinterklaas. Ik heb in mijn email aan prof. Karsten wel degelijk verwezen naar Egypte 2500 BC, en in principe zou Booy dus moeten weten waar ik het over heb, en toch negeert hij die informatie, en noemt de oeroude oorsprong zelfs "hypothetisch". Ik kan dit slechts onwetenschappelijk vinden.

Gezien wat ik lees is het kader waarbinnen Booy schrijft (pamflet bij VIE) toch te beperkt. Ik vraag me af met wie u, heer Booy, eerder in gesprek bent geweest, en of u wetenschappers kunt noemen die u al eerder op deze prehistorische wortels hebben gewezen. Waarbij die prent uit Egypte 2500 BC niet prehistorisch maar historisch is, zie die schrifttekens.

U (beiden) zet het publiek op het verkeerde been. Het succes van Schenkman was niet wegens zijn briljante creativiteit a la Mozart, zodat hij beschouwd kan worden als de bron voor Sinterklaas en Zwarte Piet, welke erfenis bewaard dient te worden. Diens succes lag erin dat hij een burgerlijk stramien & excuus gaf om een reeds bestaand feest weer binnen de normen van die tijd te vieren. Dat is een bijna verwaarloosbaar detail in de 10000 jaar sinds het einde van de laatste ijstijd.

Kern blijft dat tekst en video verkeerde informatie geven, dat de video is in te trekken (over te doen) (er staan daarin veel te veel fouten), en dat de tekst een disclaimer nodig heeft.

Ad (2)

Ik acht het ontluisterend wat de heer Booy schrijft over de naamgeving. U, heer Booy, gaat niet in op de argumenten maar *legt uit* wat een reeds ingenomen standpunt is. Wie uw email oppervlakkig leest zou de indruk kunnen hebben dat u ingaat op de argumenten, maar wie naar de inhoud kijkt ziet dat u deze negeert. In wezen is het een affront voor mij - en ik spreek nu ook als wetenschapper - dat u niet op de argumentatie ingaat. Bij andere mensen werkt het als een rode lap op een stier, en wakkert u de gemoederen en het demonstreren tegen discriminatie aan in plaats van te doen bedaren. Ook bij u constateer ik dat u niet goed nadenkt, en dat uw aanpak schadelijk is t.a.v. pesten van kinderen met een donkere huidskleur. Waar gaat het nu om, om die kinderen of om uw ego, met onvermogen goed te denken en vastgeroeste gedachten los te kunnen laten ? Maak uw ego niet groter dan het is. Maak geen misbruik van "geschiedenis" om dat ego in stand te houden. Matig u niet aan dat u het sinterklaasfeest zou dienen te beschermen, welk feest al 10000 jaar gevierd wordt en heus wel gevierd zal blijven worden. Professor Karsten is dus gewaarschuwd dat de heer Booy hier geen wetenschappelijke positie inneemt, maar een sectarische opstelling, wat ook zijn verkeerde voorstelling omtrent de herkomst van Sinterklaas en Zwarte Piet beter doet begrijpen. Dit punt van de naamgeving is nu evenwel niet het hoofdpunt t.a.v. de geschiedvervalsing onder (1), en ik verwijs naar de puntsgewijze reactie hieronder op het email van de heer Booy.

Ook voor dit email kan gelden dat ik het op mijn website kan zetten, en in ieder geval zal delen met de redactie van Didactief Online.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus / Acapulco Jones
Econometrist, leraar wiskunde, en sf-schrijver
Scheveningen
http://thomascool.eu/

[hieronder donkerblauw FB daaronder reactie van TC]

At 2015-09-17, Frits Booy wrote:
Ik heb nu even tijd om uitgebreid te reageren op uw mail aan mij en uw mail aan prof. Karsten naar aanleiding van zijn artikel over Schenkman in Didactief.
T.b.v. prof. Karsten: eerder schreef ik de heer Booy n.a.v. zijn tekst bij VIE uit 2013-2014, onder meer met de afbeelding van een Zwarte Piet met kroeshaar, dikke rode lippen en oorbellen, wat in strijd is met zijn bedoelde handreiking met "roetpiet".

http://www.volkscultuur.nl/file_handler/documents/original/view/82/het-verhaal-van-zwarte-piet-2014-pdfpdf.pdf
1) Ik heb nooit over uw oudtante in 'Tussen Vecht en Eem' gepubliceerd, dat was drs. Marcus van der Heide; ik ben geen hoofdredacteur maar eindredacteur van TVE.
Natuurlijk was Van der Heide de auteur, met hem heb ik daarover contact gehad. Ik verwees naar uw rol. Excuses wanneer ik uw rol in de (hoofd- of eind-) redactie verkeerd heb begrepen. Hoe dan ook ben ik dankbaar voor die publicatie en uw rol daarin.

Ik bedoelde "Eem" maar schreef "Eems" maar die ligt in Duitsland. Men noemt dat een "senior moment".
2) Ik ben geen mbo-(=middelbaarberoepsonderwijs)leraar, maar leraar aan vwo en havo geweest.
Ook daar excuses: ik bedoelde mo-b. Andermaal zo'n "senior moment". Ik had het reeds uit wikipedia (een portal, geen bron) begrepen.
3) Zwarte Piet, de donkere dienaar die eruitziet als een Moorse page uit het Spanje van de16e eeuw, is wel degelijk verzonnen door Schenkman. Vóór hem vinden we in de literatuur en schilder- en prentkunst bij de Nederlandse en Vlaamse Sint Nicolaas geen enkele dienaar, ook geen duivelse. Wel bestaan er al [e]euwen kinderboemannen of kinderschrikken.
Het gaat hier om het verschil tussen (a) veranderen wat al bestaat, (b) iets nieuws scheppen.

Schenkman heeft een bestaand verschijnsel omgevormd, ad (a). Dus niet (b).

Wellicht is een pure creatie logisch onmogelijk omdat men altijd op iets voortbouwt, maar opmerkelijk genoeg kun je toch gevoel ontwikkelen over het verschil. Je kunt erover discussieren of Arthur Conan Doyle nu "Sherlock Holmes" heeft verzonnen, of gemodeleerd naar bekende personen, of, dat Sherlock Holmes zijn schrijver heeft verzonnen. Was er al een markt voor detectives ? Ik zou het allemaal niet weten en literatuurwetenschap zou een apart vak zijn. Mijn neiging als sf-schrijver [op deze plek] is dat Sherlock Holmes een creatieve bijdrage was, ad (b), en niet zo'n bijschaven als onder (a), bij Zwarte Piet. Schenkman zit veel te dicht op een reeds bestaand feest om creativiteit te kunnen claimen. Het is schoolmeesterlijk schaven en knutselen.

Ik heb geen moeite met een feitelijke beschrijving van wat Schenkman deed.

Mij gaat het om het gebrek aan evenwicht in tekst en video.

Schenkman is een verwaarloosbaar detail in het fundamentele gegeven van het feest rond midwinter, ook terug te vinden in Egypte. Wie over Sinterklaas schrijft en dat evenwicht niet betracht, zet mensen op het verkeerde been.
4) Waarom plaatste Schenkman een page bij Sint Nicolaas, die daarvoor in ons land alleen optrad? (zie teksten uit de 17e en 18e eeuw en prenten uit eind 18e eeuw). In de 19e eeuw was Sint Nicolaas verworden tot een kinderschrik die zich angstaanjagend gdroeg en morsig gekleed was (zie brieven en dagboeken uit die tijd). Schenkman heeft het sinterklaasfeest 'bijgeschaafd' door Sint Nicolaas een deftige page als begeleider te geven.
Dat van die brieven en dagboeken geloof ik graag. In gevallen waarin Sinterklaas zich netjes gedroeg en het feest gewoon gezellig was zal er minder aanleiding zijn geweest erover te klagen.

Het is niet relevant waarom Schenkman deed wat hij deed.

U zit steeds in het denkraam alsof Schenkman relevant is. Ja, u weet van Schenkman, en wil dan overal Schenkman zien. Maar het onderwerp van tekst en video zijn Kinderklaas en Narren·Piet.

Het antwoord "Waar komt Zwarte Piet vandaan ?" ligt in de oertijd en niet bij Schenkman.
5) Waarom nam Schenkman een Moorse page? Zie mijn boekje 'Op zoek naar Zwarte Piet'.
Dit is een detail voor wie wil weten waarom Schenkman iets deed. Niet het antwoord op de vraag.

Ik ken alleen uw pdf bij VIE.

U verwijst naar het boek dat ik dan mag gaan kopen, om weer te ontdekken dat u niet levert wat u belooft.
6) De vele beweringen over een Zwarte Piet die al eeuwen bestaat, slaan nergens op. Men doelt dan op personages uit de eeuwenoude volksfeesten die Sint Nicolaas - vooral in Midden-Europa -
Nederland ligt niet in Midden Europa.

Ik ken ook uw argument elders dat sommigen gemakzuchtig een paar eeuwen vergeten. Maar dat is niet aan de orde. Het gaat nu om duizenden jaren, een factor 10 verschil.
vergezelden en nog steeds vergezellen. dat zijn echter geen zwarte pieten, maar kinderschrikken, die waarschijnlijk geënt zijn op duivelse figuren, die op hun beurt weer waarschijnlijk geënt zijn op de voor-Germaanse vruchtbaarheidsgod Herne.
Wat over die verwijzing naar Egypte, Osiris met zijn pantheon ? Ik gaf u toch echt een prent met een sinterklaasfiguur met mijter en staf. Ook met de weegschaal, die nog steeds door Vrouwe Justitia wordt gebruikt.

De frase "echter geen zwarte pieten" veronderstelt wat bewezen moet worden. U definieert Zwarte Piet als iets anders, en in uw definitie is hij dan anders. Dat is mooie wiskunde. Maar geen empirisch onderzoek.

Waarom alleen kinderschrikken ? Wanneer zij de geesten van de nacht zijn, die de zon opeten, en verjaagd moeten worden, dan vormen zij acteurs in dat rollenspel. Misschien hebben deze "Midden-Europeanen" dat zwart-maken wel afgeschaft om de kinderen niet al te bang te maken.

Vloog Herne ook op zijn paard door de lucht ? Dan was het toch Wodan.

Ik zie veel te veel stelligheid bij u.

Voor mij is het voldoende te constateren dat de wortels diep in het verleden liggen, en dat we er niet zoveel meer over weten.

Ook dat onderscheid maken dat ZP nu de "knecht" is. Alsof hij echt de knecht is. Schenkman kan het zo beschrijven in zijn boek, en mensen zijn dat een beetje gaan nazeggen. Maar de figuur van de Narren·Piet blijft ontembaar.

In dat Egyptisch verhaal is er de strijd tussen licht en duisternis. Dat is structureel onderdeel van het feest. Dit laat ook weer zien dat Schenkman het niet zo goed begrepen had.

U blijft steeds zitten in het denkraam dat Schenkman Zwarte Piet schiep, en dat al het andere niet relevant zou zijn.

Maar mensen komen af op uw belofte dat u gaat vertellen waar Zwarte Piet vandaan kwam. Wanneer u dan verwijst naar Schenkman, dan geeft u verkeerde informatie.
Ze zijn ook meestal geen dienaar bij Sint Nicolaas (zie de folkore betreffende Krampus en dergelijke figuren).
De beweringen hierover van Van Renterghem en allen die hem naschrijven zoals Scheer, zijn zuiver hypothetisch en speculatief.
Pas op. Ik heb al aangegeven dat we nauwelijks wat weten. Maar het is *niet* hypothetisch dat een feest van midwinter sinds neolitische tijden bestaat. Dit gegeven is veel belangrijker als informatie voor het lezers- en kijkers-publiek dan wat Schenkman erop zit te fantaseren.

U vergeet A.D. de Groot te noemen.

Die filmpjes van Scheer, zijn dat acteurs ? Bij Leidens Ontzet is zo'n traditie pas in 1574 ontstaan. Maar Zwarte Piet en Krampus over heel Europa, met zoveel gelijkenissen in de patronen ?

Lees "The golden bough": https://en.wikipedia.org/wiki/The_Golden_Bough Dit boek gaat om het "doden van de koning", maar ook dat is een variant op het thema van de zon die sterft en herboren wordt. Deze belangrijke publicatie en dit inzicht ontbreken in de tekst van professor Karsten, de video, en de tekst van Booy bij VIE.

Ik dank u voor de verwijzing naar Louis Janssen 1993, dat dit mooie artikel oplevert:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2576593/1996/12/04/Het-Sinterklaasfeest-moet-worden-gefeminiseerd.dhtml

Hier wordt gesteld dat Janssen "dieper graaft" maar die gaat blijkbaar toch ook weer voorbij aan het midwinterfeest:

http://jansimons.nl/bronnenmagazijn/bestandenbronnenmagazijn/recensies/062recensie.pdf
7) De sjamaan is nooit naar Sint Nicolaas getransplanteerd, dat geldt hypothetisch wel deels voor de voor-Germaanse godheid Herne.
Die stelligheid zult u niet bedoeld hebben. U zult dit nooit kunnen bewijzen, dus ik zal daar niet naar vragen.

Het verbaast me dat er op internet zo weinig over Herne te vinden valt.

Vooralsnog acht ik het logisch dat een midwinterfeest een sjamaan heeft, en dat de kerk het eerst probeerde uit te roeien en het toen maar overnam. Goedgelovigheid van mensen is een eigenschap waar sjamanen misbruik van maken, dus dat zal hier ook wel het geval zijn geweest. Zie in 2015 bijvoorbeeld ook Harold Verwoert, presentator van AstroTV, mede-organisator van het Sint-en-Pietengilde dat nu het VIE-UNESCO certificaat onder de hoede heeft gekregen.
8) Kinderklaas is geen goede naam, want het sinterklaasfeest werd en wordt ook door volwassenen gevierd.
Maar op die dag zijn alle mensen kinderen. Wist u dat niet ? Met uw reactie toont u het sinterklaasfeest niet goed te begrijpen.
9) Dat geldt ook voor de naam Narren·piet, want niet elke Piet is een nar.
Jawel, want ook de Post-Piet is een Narren·Piet, alleen eentje die de post bezorgt.

Wees niet verrast wanneer de Post-Piet plots een grapje uithaalt. Mutatis mutandis. Alleen de Grapjes-Piet die heeft een probleem.

Wederom gaat u ervan uit dat de naam allesbepalend is. U noemt uw vrouw "Blondje" als zij blond haar heeft.

"Dat geldt ook voor de naam Zwarte Piet, want niet elke Piet is zwart", betekent voor u het opgeven van "Zwarte Piet". Want haal die schmink er maar af, en ze blijken helemaal niet zwart. U spreekt over "Zwart geschminkte Piet".

"Dat geldt ook voor de naam Roetpiet, want niet elke Piet heeft roet", betekent voor u dat ze allemaal roet moeten hebben. Dus variatie in kleuren met soms een Piet met roet is voor u uitgesloten. Mij lijkt roet totaal onbelangrijk maar voor u zit het diep. Terwijl het een kinderfeestje is waarop kinderen met een donkere huidskleur gepest worden. Straks gepest met "roetpiet" - want pestende kinderen vinden het best leuk om dat subtiele onderscheid niet te maken. Allemaal omdat Jan Schenkman dat volgens u verzonnen heeft, en die is heilig, en het is heiligschennis wanneer dat verandert. Sectarisch denken.

Iemand die toont niet te kunnen denken plaatst zichzelf buiten de wetenschap. Wie toch blijft doordrammen met misbruik van "geschiedenis" toont een heel ander probleem.

[Hier had ik moeten schrijven: Voor u wordt geschiedenis zo een middel tot indoctrinatie.]

10) Als Zwarte Piet een roetpiet wordt, kun je hem nog altijd Zwarte Piet noemen, want roet is zwart van kleur. Met gewone lippen, eigen haar en geen ringen is m.i. de kou uit de lucht. Overigens had de donkere dienaar van Sin Nicolaas al voor 1900 dikke rode lippen en ringen in zijn oren (zie de sinterklaasboeken uit die tijd).
Zoveel begrijp ik van uw gedachten. Er zijn twee discussies:

(1) De video moet weg en het artikel vergt een disclaimer, t.a.v. de oorsprong van Kinderklaas en Narren�piet. Het is ook een *historische* oorsprong, gezien die prent uit Egypte, want die bron heeft schrift. Ik heb in mijn email aan prof. Karsten wel degelijk verwezen naar Egypte 2500 BC, en in principe zou u als "deskundige" dus moeten weten waar ik het over heb, en toch negeert u die informatie.

(2) De naamgeving. Ik doe slechts een (goed) voorstel. Ik nodig ieder die kan rijmen uit iets beters te verzinnen. Ik ben sinds 1992 nog geen alternatieven tegengekomen die aanleiding geven om een stemming te organiseren. Je gaat niet stemmen over een goed alternatief tegenover onhoudbare voorstellen.

Vervolgens, over die naamgeving:

(a) Handhaven van de naam "Zwarte Piet" leidt nog steeds tot pesten. Het is onduidelijk hoe iemand die iets voor kinderen wil organiseren niet weet hoe kinderen kunnen zijn. Nota bene een leraar.

(b) "Zwarte Piet" geeft ook ruimte voor ander zwart dan roet, en veroorzaakt dus problemen bij de invoering. Zie bijvoorbeeld hoe u, heer Booy, nog steeds zo'n prent met schmink en rode lippen en oorbellen en kroeshaar op de voorplaat van uw boekje plaatst. In 2013-2014.

(c) Dus: met alleen die genoemde veranderingen is de kou niet uit de lucht.

(d) U, meneer Booy, bent zo aardig te reageren, maar, gaat per saldo niet in op de argumenten. ***U legt uit.*** Er is hier geen open afweging van de materie, met medeneming van nieuwe inzichten die u voor het eerst hoort, maar alleen een omwerking van het reeds ingenomen standpunt naar dat nieuws. U doet in feite hetzelfde wat de heer Giling van het Sint-en-Pietengilde deed, en waarvoor ik hem waarschuwde. U heeft waarneembaar wat meer culturele bagage maar ook voor u geldt het Peter Principle: u wilt meer doen dan u aankunt. U bent een gevaar voor uw omgeving. Ik verzoek u nota te nemen van mijn waarschuwing aan de heer Giling, opdat u wellicht aan een voorbeeld van iemand anders beter begrijpt wat ook voor u geldt:

http://thomascool.eu/Literature/KK/2015-09-16-Sint-en-Pietengilde.html

En zie hier Harry Frankfurt's bespreking van "iemand met een kluitje in het riet sturen":

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Frankfurt

(5) Hierbij geldt ook, dat verstandige mensen heel goed begrijpen wanneer hun argumenten niet serieus genomen worden. Hiermee werkt uw houding dus ook als een rode lap op een stier, hoezeer u ook *doet alsof* u juist probeert de gemoederen tot bedaren te brengen. Wellicht heeft u allerlei sympathisanten rondom u, die het voorstel van een "roetpiet" fantastisch vinden, maar u schept uw eigen luchtbel van zelfgenoegzaamheid door niet in te gaan op de kritiek.
Vriendelijke groeten,

Frits Booy
sinterklaasdeskundige
Dat u "sinterklaasdeskundige" onder uw naam zet doet u natuurlijk met veel humor, en dat kan ik waarderen, doch niet erkennen: het is juist het tegendeel.

Date: Thu, 17 Sep 2015

To: Sjoerd Karsten
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: N.a.v. uw artikel en video over Sinterklaas en Zwarte Piet, Didactief 2013
Bcc: Frits Booy

Geachte professor Karsten,

Ik ben econometrist en leraar wiskunde. Ik doe kopie aan Frits Booy, maar bcc omdat ik niet weet of u diens email-adres moogt hebben. Booy heeft in "Tussen Vecht en Eems [Eem !]" een artikel over mijn oudtante en kinderboekenschrijfster Tine Cool gepubliceerd [d.w.z. was daarbij betrokken als eindredacteur] wat ik zeer waardeer.

Als sf-schrijver stel ik sinds 1992 de termen "Kinderklaas en Malle Piet" voor, en afgelopen weken heb ik daar "Kinderklaas en Narren·Piet" van gemaakt.

Ik wil u dank zeggen voor uw artikel in Didactief 2013, maar met kritiek hieronder:
http://www.didactiefonline.nl/deze-maand/8-nieuws/onderzoek/11733-sinterklaas-en-zwarte-piet

Kent u deze prent uit Egypte 2500 BC, met Kinderklaas en zijn dienaren ?
https://boycottholland.wordpress.com/2014/11/17/the-mayor-of-gouda-arrests-90-people/

Uw artikel richt zich vooral op Jan Schenkman. U brengt wel deze nuance aan: "Of een verwijzing naar een oude Germaanse traditie waarin de knechten dierenhuiden en een donker masker droegen?" Ik vraag me af of "maskers" niet teveel werk is wanneer je ook toen al roet in vet kon smeren. Maar maskers zullen wel zijn voorgekomen. Toch, door alles op de Germanen te schuiven ontstaat een verkeerd beeld, want de bron is ouder dan dat.

Ook is het heel goed dat de redactie onder het artikel een link heeft opgenomen naar een bespreking van een boekje van A.D. de Groot, nog in het Engels verkrijgbaar bij Boekwinkeltjes.nl, die ook naar oudere wortels dan Schenkman verwijst. Als leraar wiskunde met belangstelling voor Sinterklaas doet het me goed te lezen dat A.D. de Groot ook leraar wiskunde is geweest (wikipedia) en belangstelling had voor Sinterklaas.

Het verbaast me dan zeer dat u het artikel richt op Schenkman, en zo'n vraag over die Germanen stelt, terwijl het toch evident zou mogen heten dat Kinderklaas en Narren·Piet zulke neolitische wortels hebben, en dat Schenkman alleen bezig is om die Narren·Piet wat bij te schaven, zoals ook de kerk dat deed bij de sjamaan die dan naar bisschop Nicolaas werd getransplanteerd.

Ik begrijp het probleem van historici: zij gaan uit van geschreven en gebeitelde teksten. Maar er zijn ook mensen die nadenken over prehistorie. En in dit geval is het dus onjuist om je blind te staren op die geschreven teksten die maar tot 1800 of zo terug gaan. Of schilderijen van Jan Steen. [Maar de prent uit Egypte gaat terug tot 2500 BC.]

Ik erger me dus, welbeschouwd, over de bewering in het Didactief filmpje, waarin Booy stelt dat Schenkman Zwarte Piet "bedacht". Dat deed hij helemaal niet. De voice-over rond minuut 4:40 dat alle ellende voortkomt uit "1 boekje" is dus ook onjuist. Schenkman heeft alleen zitten bijschaven wat al een eeuwenoud volksfeest was. De ellende nu met "Zwarte Piet" komt voort uit kortzichtige mensen vooral na 1960 die Piet dikke rode lippen en oorringen gaven, en ook met een Surinaams accent lieten spreken. Achteloos en ongevoelig, terwijl het tegenwoordig toch voor kinderen is bedoeld.

Het lijkt me dat een betere beschrijving van de oorsprong helpt om de situatie te begrijpen. Het verheldert ook dat je toch echt de naam moet veranderen. Frits Booy stelt "roetpiet" voor, maar dat gaat weer over het uiterlijk, terwijl het om rol en gedrag gaat. Je noemt je vrouw toch ook niet steeds "Blondje" (als ze blond is). ("Blondje, ik hou van je." "Blondje, wie zou nu de kinderen van school halen ?" "Blondje, waar staat de pindakaas ?") In de tijd van Schenkman kun je je wellicht de aanduiding "Zwarte" in "Zwarte Piet" voorstellen, en wellicht was dat al ook zo in de volksmond. Voor rond 1992 was toch wel echt duidelijk dat je een andere naam moest gebruiken. En dat staat wel degelijk op papier, zodat historici daar acte van kunnen nemen.

Hier staat het voorstel tot "Kinderklaas en Narren·Piet":

http://thomascool.eu/Literature/KK/Index.html

Hier is mijn briefwisseling met het Sint-en-Pietengilde. In diens antwoord zit de heer Giling me te belazeren waar ik bij zit. U moogt het nalezen:

http://thomascool.eu/Literature/KK/2015-09-16-Sint-en-Pietengilde.html

Hier beschrijf ik het proces van verandering, waarin ik ook aangeef dat Frits Booy een mbo-leraar [mo-b leraar] is maar geen "sinterklaasdeskundige" zoals wel in het filmpje staat, alsof kijkers daarvan onder de indruk moeten komen, en dat er aanwijsbare problemen zijn met zijn boekje op de website van VIE, bijvoorbeeld een afbeelding met dikke rode lippen en oorringen, en ook weer focus op Jan Schenkman en niet beginnen bij de oertijd:

http://thomascool.eu/Literature/KK/2015-09-11-Verandering.html

U bent wetenschapper, en uw artikel bij Didactief, een serieus tijdschrift, is ondertekend als hoogleraar.

Ik verzoek u: (a) Het filmpje te laten verwijderen als geschiedvervalsing, en eventueel een nieuwe te maken waarin het verhaal verteld wordt vanaf de oertijd, (b) Aan de huidige tekst op de website de "disclaimer" toe te voegen dat deze tekst vooral naar Schenkman kijkt en niet naar de argumenten omtrent die echte wortels in de oertijd, met bijv. een link naar het boek van Tonny van Renterghem [boekwinkeltjes, amazon, contact] (dat Booy ook noemt).

Ik houd me het recht voor dit email op mijn website te plaatsen. Daar kunnen enkele dagen overheen gaan, ook afhankelijk van uw reactie - en wellicht bent u op vakantie. Wel zal ik de redactie inlichten.

Weet u, ik vind het eigenlijk wel prettig om u als maatschappijwetenschapper zo te kunnen schrijven. In dit land worden Science Fiction schrijvers erg gediscrimineerd, ook al worden hun kinderen er niet op uitgescholden. Ik heb dit voorstel tot "Kinderklaas en Malle Piet" al in 1992 gelanceerd op een bijeenkomst van SF & Fantasy. Het staat al jaren op mijn website. Maar kranten en tijdschriften weigeren erover te berichten. Wanneer mensen er niet aan willen dan moet men het zefl weten maar je moet er toch over berichten opdat mensen weten wat ze afwijzen ? Zulke discriminatie is vragen om ellende, want je mist de fantasie op de grenzen van de wetenschap (in dit geval op de grenzen van de cultuurwetenschap). Ik begrijp dat het Pentagon soms gesprekken voert met SF-schrijvers over toekomstige technologische dreigingen, maar dat er meer wetenschappen zijn is nog niet tot de maatschappij doorgedrongen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus / Acapulco Jones
Econometrist, leraar wiskunde, en sf-schrijver
Scheveningen
http://thomascool.eu/